Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Jak rozliczać VAT przy dotacjach?. strona 3 z 3

Jak rozliczać VAT przy dotacjach?

Fot. Tiago Estima/Dreamstime.com
Zwolnienie podmiotowe i przedmiotowe

Ustawodawca w ustawie od podatku od towarów i usług wskazuje podmioty zwolnione od opodatkowania lub/i podmioty, których nie uznaje się za podatników od towarów i usług. Miedzy innymi zgodnie z art. 113 ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty netto 50.000,00 zł.

Do wartości sprzedaży nie wlicza się towarów, które są zaliczane przez podatnika do aktywów trwałych. Ponadto przykładowo w art. 15 ustawy ustawodawca wskazuje, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jeżeli zatem Beneficjent należy do grupy podatników zwolnionych od podatku lub/i wyłączonych spod opodatkowania może uznać w ramach realizowanego projektu POKL podatek od towarów i usług za wydatek kwalifikowany pomimo, że realizowany projekt może podlegać opodatkowaniu.

W praktyce również zdarza się, że Beneficjent ponosi koszty (wydatki), które wykorzystuje do czynności zarówno opodatkowanej jak i czynności zwolnionej lub/i wyłączonej z opodatkowania.

Zgodnie art. 90 ustawy, podatnik w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W tym przypadku podatek VAT będzie kwalifikowany tylko w zakresie jakim dotyczy wydatków związanych z realizacja projektu podlegającego czynności zwolnionej lub/i wyłączonej z opodatkowania.

Należy tutaj przytoczyć, iż Minister Rozwoju Regionalnego w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL w rozdziale 4.7 wskazuje, że jeżeli podatek od towarów i usług zapłacony w związku z dokonaniem wydatku kwalifikowanego może być częściowo odzyskany, kwalifikowana jest ta część podatku od towarów i usług, która nie może zostać odzyskana.

Kłopoty ze stosowaniem proporcji

Natomiast w przypadku, gdy Beneficjent nie ma możliwości  wyodrębnienia całości lub części kwot podatku związanych z czynnościami opodatkowanymi oraz zwolnionymi i/lub wyłączonymi spod opodatkowania, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego tylko o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. W tej części proporcji, Beneficjent nie ma prawa uznać podatek od towarów i usług jako wydatek kwalifikowany. Pozostała kwota może stanowić wydatek kwalifikowany o ile oczywiście spełnia pozostałe warunki.

Proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Proporcję, tą określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Problemem dla Beneficjentów może stanowić korekta podatku VAT (proporcja) sporządzona przez Beneficjenta po zakończeniu roku podatkowego w którym Beneficjent rozliczał się na zasadach wyżej wskazanych. Winien on bowiem proporcje skorygować obliczając proporcje dla roku zakończonego uwzględniając dane z tego roku (art. 91 ustawy). Może mieć to wpływ na wysokość kwalifikowalności podatku VAT. Beneficjent w takim przypadku będzie zobowiązany do zwrotu nadmiernie pobranej kwoty refundacji.

Autor jest ekspertem podatkowym, Certyfikowanym Księgowym, wykładowcą Sopockiej Szkoły Wyższej w Sopocie, członkiem komisji Oceny Projektów w WUP Gdańsk.

Następna strona
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie