Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) Służba Zdrowia

Wzór dokumentu : Pozew o wykonanie zapisu testamentowego

Stan na dzień: 2006-09-24 00:00:00
Kategoria dokumentu: Służba Zdrowia
Tytuł dokumentu: Pozew o wykonanie zapisu testamentowego
Opis: Zapis może być ustanowiony tylko w testamencie. Zapis może być dokonany tylko na rzecz oznaczonego podmiotu oraz jest połączony z obowiązkiem spełnienia określonego świadczenia majątkowego przez określony podmiot na rzecz zapisobiercy. Wymagalność roszczenia zapisobiercy jednak powstaje w zasadzie niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu. Zapis nie przenosi własności automatycznie. Dla przeniesienia własności i wykonania zapisu niezbędne jest zawarcie umowy przenoszącej własność. Jeśli jest kilku spadkobierców zobowiązanych do wykonania zapisu, to odpowiadają oni wedle swoich udziałów. Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek strony do złożenia oznaczonego oświadczenia woli zastępuje to oświadczenie, a gdy jest ono zgodne z żądaniem powoda, umowa przeniesienia własności dochodzi do skutku z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Służba Zdrowia"