Money.pl Firma Wzory dokumentów

Zatrudnienie Kadrowe

Wzór dokumentu : Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem...

Stan na dzień: 2007-02-09 00:00:00
Kategoria dokumentu: Kadrowe
Tytuł dokumentu: Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia
Opis: W razie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę na czas nieokreślony, któremu przysługuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia, pracodawca może skrócić termin wypowiedzenia najwyżej do 1 miesiąca. Za pozostały okres, o który został skrócony okres wypowiedzenia pracownikowi przysługuje odszkodowanie. Odszkodowanie to jest w zryczałtowanej wysokości odpowiadającej przysługującemu pracownikowi za ten okres wynagrodzeniu za pracę. Warunkiem koniecznym, od którego zależy przysługujące pracodawcy prawo do skrócenia okresu wypowiedzenia to wypowiedzenie następuje z powodu likwidacji pracodawcy, ogłoszenia jego upadłości lub innych przyczyn niedotyczących pracowników. W innych przypadkach pracodawca nie może jednostronnie skrócić okresu wypowiedzenia (strony mogą jednak w każdym przypadku na mocy porozumienia skrócić okres wypowiedzenia nawet po wypowiedzeniu umowy o pracę). Co równie ważne oświadczenie pracodawcy o skróceniu okresu wypowiedzenia może nastąpić jedynie jednocześnie z wypowiedzeniem umowy; późniejsze skrócenie okresu wypowiedzenia jest bezskuteczne (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 1990 r. sygn. akt I PR 391/90). Za czas, o który skrócony został okres wypowiedzenia, za który pracodawca ma obowiązek zapłacić odszkodowanie, pracodawca nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne - stosunek pracy wygasł wraz z upływem skróconego okresu wypowiedzenia. Z tego samego powodu za ten okres czasu pracownikowi nie przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Kadrowe"