Money.pl Firma Wzory dokumentów

Zatrudnienie Kadrowe

Wzór dokumentu : Umowa o pracę z młodocianym (prace lekkie,...

Stan na dzień: 2002-11-21 00:00:00
Kategoria dokumentu: Kadrowe
Tytuł dokumentu: Umowa o pracę z młodocianym (prace lekkie, sezonowe i dorywcze)
Opis: Kodeks pracy zezwala na zatrudnienie młodocianego w innym celu niż przyuczenie do wykonywania zawodu. Zatrudnienie młodocianego obarczone jest jednak szeregiem ograniczeń. Młodocianego można zatrudniać tylko przy wykonywaniu prac lekkich. Pracodawca obowiązany jest sporządzić wykaz lekkich prac w regulaminie pracy, a jeśli pracodawca nie jest zobowiązany do wydania regulaminu pracy w innym osobnym akcie. Wykaz lekkich prac pracodawca określa po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy, a następnie przedstawia do zatwierdzenia właściwemu inspektorowi pracy. Czas pracy młodocianego nie może przekraczać wymiaru czasu pracy określonego w art. 200[2] kp.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Kadrowe"