Money.pl Firma Wzory dokumentów

Zatrudnienie Kadrowe

Wzór dokumentu : Umowa o pracę z młodocianym w celu...

Stan na dzień: 2002-11-21 00:00:00
Kategoria dokumentu: Kadrowe
Tytuł dokumentu: Umowa o pracę z młodocianym w celu przyuczenia do pracy
Opis: Pracodawca może zatrudnić pracownika młodocianego w celu przyuczenia do zawodu. Pracownik młodociany powinien spełnić następujące warunki: 1. mieć ukończone 16 lat, a nie ukończyła jeszcze 18 lat, 2. ukończyć co najmniej gimnazjum, 3. przedstawi świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu. Umowa może być zawarta na okres od 3 do 6 miesięcy. Przyuczenie do zawodu kończy się egzaminem, który przeprowadza pracodawca, a dla młodocianych odbywających przyuczenie u pracodawców będących rzemieślnikami, egzamin przeprowadzają komisje egzaminacyjne przy właściwych izbach rzemieślniczych. O zawarciu umowy o przyuczeniu do zawodu pracodawca obowiązany jest powiadomić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Kadrowe"