Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Rybactwo, włączając działalność usługową

05.01 Rybołówstwo, włączając działalność usługową
05.01.A Rybołówstwo w wodach śródlądowych
05.01.B Rybołówstwo w wodach morskich
05.02 Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych
05.02.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych