Firma

Zakładam firmę

PKD 2007

Wprowadzenie nowej klasyfikacji kodów PKD, czyli systemu PKD - 2007 w miejsce obowiązującego dotychczas PKD - 2004 wymuszone było integracją systemów klasyfikacji statystycznych funkcjonujących w ONZ (ISIC/CPC), Unii Europejskiej (NACE/CPA) i krajach Ameryki Północnej (NAICS).
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymaywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.
Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już wedłu systemu PKD - 2007.

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

77 Wynajem i dzierżawa
77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.2 Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego
77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
77.4 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
78 Działalność związana z zatrudnieniem
78.1 Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.2 Działalność agencji pracy tymczasowej
78.3 Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki
79.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
80 Działalność detektywistyczna i ochroniarska
80.1 Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
80.2 Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
80.3 Działalność detektywistyczna
81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
81.1 Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
81.2 Sprzątanie obiektów
81.3 Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
82.2 Działalność centrów telefonicznych (call center)
82.3 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Szukaj w PKD 2007

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI