Firma

Zakładam firmę

PKD 2007

Wprowadzenie nowej klasyfikacji kodów PKD, czyli systemu PKD - 2007 w miejsce obowiązującego dotychczas PKD - 2004 wymuszone było integracją systemów klasyfikacji statystycznych funkcjonujących w ONZ (ISIC/CPC), Unii Europejskiej (NACE/CPA) i krajach Ameryki Północnej (NAICS).
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymaywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.
Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już wedłu systemu PKD - 2007.

Przetwórstwo przemysłowe

10 Produkcja artykułów spożywczych
10.1 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa
10.2 Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
10.3 Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.4 Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
10.5 Wytwarzanie wyrobów mleczarskich
10.6 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych
10.7 Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych
10.8 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych
10.9 Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt
11 Produkcja napojów
11.0 Produkcja napojów
12 Produkcja wyrobów tytoniowych
12.0 Produkcja wyrobów tytoniowych
13 Produkcja wyrobów tekstylnych
13.1 Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
13.2 Produkcja tkanin
13.3 Wykończanie wyrobów włókienniczych
13.9 Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych
14 Produkcja odzieży
14.1 Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich
14.2 Produkcja wyrobów futrzarskich
14.3 Produkcja odzieży dzianej
15 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych
15.1 Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
15.2 Produkcja obuwia
16 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania
16.1 Produkcja wyrobów tartacznych
16.2 Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
17 Produkcja papieru i wyrobów z papieru
17.1 Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury
17.2 Produkcja wyrobów z papieru i tektury
18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią
18.2 Reprodukcja zapisanych nośników informacji
19 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej
19.1 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
19.2 Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
20.1 Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
20.2 Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
20.3 Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
20.4 Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych
20.5 Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych
20.6 Produkcja włókien chemicznych
21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
21.1 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
21.2 Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
22.1 Produkcja wyrobów z gumy
22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
23.1 Produkcja szkła i wyrobów ze szkła
23.2 Produkcja wyrobów ogniotrwałych
23.3 Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych
23.4 Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki
23.5 Produkcja cementu, wapna i gipsu
23.6 Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu
23.7 Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
23.9 Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
24 Produkcja metali
24.1 Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
24.2 Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
24.3 Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce
24.4 Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych
24.5 Odlewnictwo metali
25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
25.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych
25.2 Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych
25.3 Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
25.4 Produkcja broni i amunicji
25.5 Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
25.6 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych
25.7 Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia
25.9 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
26.1 Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych
26.2 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
26.3 Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
26.4 Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
26.5 Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów
26.6 Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
26.7 Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
26.8 Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
27 Produkcja urządzeń elektrycznych
27.1 Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
27.2 Produkcja baterii i akumulatorów
27.3 Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego
27.4 Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
27.5 Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego
27.9 Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
28.1 Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia
28.2 Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia
28.3 Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
28.4 Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych
28.9 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli
29.1 Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
29.2 Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
29.3 Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych
30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego
30.1 Produkcja statków i łodzi
30.2 Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
30.3 Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
30.4 Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
30.9 Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
31 Produkcja mebli
31.0 Produkcja mebli
32 Pozostała produkcja wyrobów
32.1 Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów
32.2 Produkcja instrumentów muzycznych
32.3 Produkcja sprzętu sportowego
32.4 Produkcja gier i zabawek
32.5 Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
32.9 Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
33.1 Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń
33.2 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Szukaj w PKD 2007

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI