Money.pl

Firma

Zakładam firmę

PKWiU

sekcja C

dział 19

KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ

Od 1 stycznia 2011 roku do ustalania stawek podatku VAT stosuje się klasyfikację PKWiU 2008. Sprawdź nowe kody dla stawek obniżonych w ustawie VAT!

Sekcja
PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO
0 KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
19.1PRODUKTY PIECÓW KOKSOWNICZYCH
19.10PRODUKTY PIECÓW KOKSOWNICZYCH
19.10.1Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy
19.10.10Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy
19.10.10.0Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy
23.10.10-30.10, 23.10.10-30.20, 23.10.10-30.30, 23.10.10-50.00, 23.10.10-70.10, 23.10.10-70.20, 23.10.10-70.90
19.10.2Smoła destylowana z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; pozostałe smoły mineralne
19.10.20Smoła destylowana z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; pozostałe smoły mineralne
19.10.20.0Smoła destylowana z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; pozostałe smoły mineralne
23.10.20-00.10, 23.10.20-00.90
19.10.3Pak i koks pakowy
19.10.30Pak i koks pakowy
19.10.30.0Pak i koks pakowy
19.10.9Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem produktów pieców koksowniczych
19.10.99Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem produktów pieców koksowniczych
19.10.99.0Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem produktów pieców koksowniczych
23.10.99-00.00
19.2BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
19.20BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
19.20.1Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu
19.20.11Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego
19.20.11.0Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego
10.10.12-00.00
19.20.12Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu)
19.20.12.0Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu)
10.20.10-50.00
19.20.13Brykiety i podobne paliwa stałe z torfu
19.20.13.0Brykiety i podobne paliwa stałe z torfu
10.30.10-00.00
19.20.2Paliwo silnikowe, oleje opałowe i napędowe; oleje smarowe
19.20.21Benzyna silnikowa, włączając benzynę lotniczą
19.20.21.0Benzyna silnikowa, włączając benzynę lotniczą
23.20.11-40.00, 23.20.11-50.10, 23.20.11-50.20, 23.20.11-50.30, 23.20.11-70.10, 23.20.11-70.20
19.20.22Paliwo typu benzyny do silników odrzutowych
19.20.22.0Paliwo typu benzyny do silników odrzutowych
23.20.12-00.00
19.20.23Oleje lekkie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty z lekkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane
19.20.23.0Oleje lekkie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty z lekkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane
23.20.13-30.00, 23.20.13-50.10, 23.20.13-50.90, 23.20.13-70.10, 23.20.13-70.90
19.20.24Nafta inna niż lotnicza
19.20.24.0Nafta inna niż lotnicza
23.20.14-00.90
19.20.25Paliwo typu nafty do silników odrzutowych
19.20.25.0Paliwo typu nafty do silników odrzutowych
23.20.14-00.10
19.20.26Oleje napędowe
19.20.26.0Oleje napędowe
23.20.15-30.00, 23.20.15-50.10, 23.20.15-50.20, 23.20.15-50.30, 23.20.15-50.90, 23.20.15-70.00, 23.20.15-90.00
19.20.27Oleje średnie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty ze średniej frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane
19.20.27.0Oleje średnie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty ze średniej frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane
23.20.16-30.00, 23.20.16-50.10, 23.20.16-50.90
19.20.28Oleje opałowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
19.20.28.0Oleje opałowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
23.20.17-30.00, 23.20.17-50.00, 23.20.17-70.00, 23.20.17-90.00
19.20.29Oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej; preparaty z ciężkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane
19.20.29.0Oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej; preparaty z ciężkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane
23.20.18-30.00, 23.20.18-50.10, 23.20.18-50.20, 23.20.18-50.30, 23.20.18-50.40, 23.20.18-50.50, 23.20.18-50.60, 23.20.18-50.70, 23.20.18-50.80
19.20.3Gazy i pozostałe węglowodory gazowe, z wyłączeniem gazu ziemnego
19.20.31Propan i butan skroplone
19.20.31.0Propan i butan skroplone
23.20.21-20.10, 23.20.21-20.20, 23.20.21-20.30, 23.20.21-20.40, 23.20.21-20.50, 23.20.21-20.60, 23.20.21-30.10, 23.20.21-30.20, 23.20.21-70.10, 23.20.21-70.20
19.20.32Etylen, propylen, butylen, butadien i pozostałe gazy pochodzenia naftowego, węglowodory gazowe, z wyłączeniem gazu ziemnego
19.20.32.0Etylen, propylen, butylen, butadien i pozostałe gazy pochodzenia naftowego, węglowodory gazowe, z wyłączeniem gazu ziemnego
23.20.22-00.10, 23.20.22-00.90
19.20.4Pozostałe produkty naftowe
19.20.41Wazelina; parafina; woski pochodzenia naftowego i pozostałe woski
19.20.41.0Wazelina; parafina; woski pochodzenia naftowego i pozostałe woski
23.20.31-00.11, 23.20.31-00.12, 23.20.31-00.19, 23.20.31-00.21, 23.20.31-00.29, 23.20.31-00.30, 23.20.31-00.40, 23.20.31-00.50, 23.20.31-00.60, 23.20.31-00.70, 23.20.31-00.90
19.20.42Koks naftowy; bitum naftowy i inne pozostałości olejów ropy naftowej
19.20.42.0Koks naftowy; bitum naftowy i inne pozostałości olejów ropy naftowej
23.20.32-40.10, 23.20.32-40.20, 23.20.32-50.00, 23.20.32-70.00
19.20.9Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem brykietów i podobnych paliw stałych z węgla i torfu oraz produktów rafinacji ropy naftowej
19.20.99Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem brykietów i podobnych paliw stałych z węgla i torfu oraz produktów rafinacji ropy naftowej
19.20.99.0Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem brykietów i podobnych paliw stałych z węgla i torfu oraz produktów rafinacji ropy naftowej
23.20.99-00.00
Wybierz sekcje PKWiU
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

Szukaj w PKWiU

Znaczenie symboli

dział 01
grupa 01.1
klasa 01.11
kategoria 01.11.1
podkategoria 01.11.11
pozycja 01.11.11.0
klucze powiązań z PKWiU 2004 01.11.11-00.00

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI