Money.pl

Firma

Zakładam firmę

PKWiU

sekcja C

dział 26

KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE

Od 1 stycznia 2011 roku do ustalania stawek podatku VAT stosuje się klasyfikację PKWiU 2008. Sprawdź nowe kody dla stawek obniżonych w ustawie VAT!

Sekcja
PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO
0 KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE
26.1ELEMENTY I OBWODY DRUKOWANE, ELEKTRONICZNE
26.11ELEMENTY ELEKTRONICZNE
26.11.1Lampy elektronowe z gorącą katodą (termokatodą), katodą zimną lub fotokatodą, włączając lampy elektronopromieniowe
26.11.11Kineskopy do odbiorników telewizyjnych; lampy analizujące do kamer telewizyjnych; pozostałe lampy elektronopromieniowe
26.11.11.0Kineskopy do odbiorników telewizyjnych; lampy analizujące do kamer telewizyjnych; pozostałe lampy elektronopromieniowe
26.11.12Lampy mikrofalowe (np. magnetrony, klistrony) i pozostałe lampy elektronowe
26.11.12.0Lampy mikrofalowe (np. magnetrony, klistrony) i pozostałe lampy elektronowe
26.11.2Diody i tranzystory
26.11.21Diody; tranzystory; tyrystory, diaki i triaki, z wyłączeniem światłoczułych
26.11.21.0Diody; tranzystory; tyrystory, diaki i triaki, z wyłączeniem światłoczułych
26.11.22Elementy półprzewodnikowe światłoczułe; diody świecące (elektroluminescencyjne); kryształy piezoelektryczne oprawione; ich części
26.11.22.0Elementy półprzewodnikowe światłoczułe; diody świecące (elektroluminescencyjne); kryształy piezoelektryczne oprawione; ich części
26.11.3Elektroniczne układy scalone
26.11.30Elektroniczne układy scalone
26.11.30.0Elektroniczne układy scalone
26.11.4Części lamp elektronowych i elektronopromieniowych oraz pozostałe elementy elektroniczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
26.11.40Części lamp elektronowych i elektronopromieniowych oraz pozostałe elementy elektroniczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
26.11.40.0Części lamp elektronowych i elektronopromieniowych oraz pozostałe elementy elektroniczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
26.11.9Usługi związane z produkcją elektronicznych układów scalonych; usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych elementów elektronicznych
26.11.91Usługi związane z produkcją elektronicznych układów scalonych
26.11.91.0Usługi związane z produkcją elektronicznych układów scalonych
26.11.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych elementów elektronicznych
26.11.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych elementów elektronicznych
26.12ELEKTRONICZNE OBWODY DRUKOWANE
26.12.1Obwody drukowane zmontowane
26.12.10Obwody drukowane zmontowane
26.12.10.0Obwody drukowane zmontowane
26.12.2Karty interfejsu (np. dźwięk, obraz, sieć i podobne) do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
26.12.20Karty interfejsu (np. dźwięk, obraz, sieć i podobne) do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
26.12.20.0Karty interfejsu (np. dźwięk, obraz, sieć i podobne) do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
26.12.3Karty inteligentne
26.12.30Karty inteligentne
26.12.30.0Karty inteligentne
26.12.9Usługi związane z drukowaniem obwodów elektronicznych; usługi podwykonawców związane z produkcją zapełnionych kart elektronicznych
26.12.91Usługi związane z drukowaniem obwodów elektronicznych
26.12.91.0Usługi związane z drukowaniem obwodów elektronicznych
26.12.99Usługi podwykonawców związane z produkcją zapełnionych kart elektronicznych
26.12.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją zapełnionych kart elektronicznych
26.2KOMPUTERY I URZĄDZENIA PERYFERYJNE
26.20KOMPUTERY I URZĄDZENIA PERYFERYJNE
26.20.1Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych
26.20.11Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne
26.20.11.0Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne
26.20.12Terminale kasowe (POS), bankomaty (typu ATM) i podobne maszyny, które można podłączyć do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci
26.20.12.0Terminale kasowe (POS), bankomaty (typu ATM) i podobne maszyny, które można podłączyć do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci
26.20.13Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające w tej samej obudowie co najmniej jednostkę centralną oraz urządzenia wejścia i wyjścia, nawet połączone
26.20.13.0Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające w tej samej obudowie co najmniej jednostkę centralną oraz urządzenia wejścia i wyjścia, nawet połączone
26.20.14Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych w formie systemów
26.20.14.0Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych w formie systemów
26.20.15Pozostałe maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające lub niezawierające w tej samej obudowie jedno lub dwa urządzenia następującego typu: urządzenia pamięci, urządzenia wejścia, urządzenia wyjścia
26.20.15.0Pozostałe maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające lub niezawierające w tej samej obudowie jedno lub dwa urządzenia następującego typu: urządzenia pamięci, urządzenia wejścia, urządzenia wyjścia
26.20.16Urządzenia wejścia lub wyjścia, zawierające w tej samej obudowie urządzenia pamięci lub ich niezawierające
26.20.16.0Urządzenia wejścia lub wyjścia, zawierające w tej samej obudowie urządzenia pamięci lub ich niezawierające
26.20.17Monitory i projektory, wykorzystywane głównie w systemach automatycznego przetwarzania danych
26.20.17.0Monitory i projektory, wykorzystywane głównie w systemach automatycznego przetwarzania danych
26.20.18Urządzenia wykonujące co najmniej dwie z następujących funkcji: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie
26.20.18.0Urządzenia wykonujące co najmniej dwie z następujących funkcji: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie
26.20.2Jednostki pamięci i półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej
26.20.21Jednostki pamięci
26.20.21.0Jednostki pamięci
26.20.22Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej
26.20.22.0Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej
24.65.10-00.90
26.20.3Pozostałe urządzenia do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
26.20.30Pozostałe urządzenia do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
26.20.30.0Pozostałe urządzenia do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
26.20.4Części i akcesoria do komputerów i urządzeń peryferyjnych
26.20.40Części i akcesoria do komputerów i urządzeń peryferyjnych
26.20.40.0Części i akcesoria do komputerów i urządzeń peryferyjnych
26.20.9Usługi związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych; usługi podwykonawców związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych
26.20.91Usługi związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych
26.20.91.0Usługi związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych
26.20.99Usługi podwykonawców związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych
26.20.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych
26.3SPRZĘT TELEKOMUNIKACYJNY
26.30SPRZĘT TELEKOMUNIKACYJNY
26.30.1Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji; kamery telewizyjne
26.30.11Urządzenia nadawczo-odbiorcze
26.30.11.0Urządzenia nadawczo-odbiorcze
26.30.12Urządzenia nadawcze niezawierające aparatury odbiorczej
26.30.12.0Urządzenia nadawcze niezawierające aparatury odbiorczej
26.30.13Kamery telewizyjne
26.30.13.0Kamery telewizyjne
26.30.2Urządzenia elektryczne dla telefonii i telegrafii; wideofony
26.30.21Przewodowe aparaty telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową
26.30.21.0Przewodowe aparaty telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową
26.30.22Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych
26.30.22.0Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych
26.30.23Pozostałe aparaty telefoniczne i aparatura do transmisji lub odbioru głosu, obrazu lub innych danych, włączając aparaturę do komunikacji w sieci przewodowej lub bezprzewodowej (takiej jak lokalna lub rozległa sieć komputerowa); wideofony
26.30.23.0Pozostałe aparaty telefoniczne i aparatura do transmisji lub odbioru głosu, obrazu lub innych danych, włączając aparaturę do komunikacji w sieci przewodowej lub bezprzewodowej (takiej jak lokalna lub rozległa sieć komputerowa); wideofony (z wył. 8517 69 39
26.30.3Części elektrycznych urządzeń telefonicznych i telegraficznych
26.30.30Części elektrycznych urządzeń telefonicznych i telegraficznych
26.30.30.0Części elektrycznych urządzeń telefonicznych i telegraficznych
26.30.4Anteny i reflektory antenowe wszelkich typów i części do nich; części do urządzeń nadawczych dla radiofonii i telewizji oraz kamer telewizyjnych
26.30.40Anteny i reflektory antenowe wszelkich typów i części do nich; części do urządzeń nadawczych dla radiofonii i telewizji oraz kamer telewizyjnych
26.30.40.0Anteny i reflektory antenowe wszelkich typów i części do nich; części do urządzeń nadawczych dla radiofonii i telewizji oraz kamer telewizyjnych
26.30.5Urządzenia przeciwwłamaniowe, przeciwpożarowe oraz inne tym podobne
26.30.50Urządzenia przeciwwłamaniowe, przeciwpożarowe oraz inne tym podobne
26.30.50.0Urządzenia przeciwwłamaniowe, przeciwpożarowe oraz inne tym podobne
26.30.6Części urządzeń przeciwwłamaniowych, przeciwpożarowych oraz innych tym podobnych
26.30.60Części urządzeń przeciwwłamaniowych, przeciwpożarowych oraz innych tym podobnych
26.30.60.0Części urządzeń przeciwwłamaniowych, przeciwpożarowych oraz innych tym podobnych
26.30.9Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu telekomunikacyjnego
26.30.99Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu telekomunikacyjnego
26.30.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu telekomunikacyjnego
26.4ELEKTRONICZNY SPRZĘT POWSZECHNEGO UŻYTKU
26.40ELEKTRONICZNY SPRZĘT POWSZECHNEGO UŻYTKU
26.40.1Odbiorniki radiowe
26.40.11Odbiorniki radiowe (z wyłączeniem samochodowych) zdolne do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania
26.40.11.0Odbiorniki radiowe (z wyłączeniem samochodowych) zdolne do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania
26.40.12Odbiorniki radiowe nieprzystosowane do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania
26.40.12.0Odbiorniki radiowe nieprzystosowane do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania
26.40.2Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu
26.40.20Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu
26.40.20.0Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu
26.40.3Urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu
26.40.31Gramofony, odtwarzacze CD i DVD oraz pozostałe urządzenia do odtwarzania dźwięku
26.40.31.0Gramofony, odtwarzacze CD i DVD oraz pozostałe urządzenia do odtwarzania dźwięku
26.40.32Magnetofony i pozostałe urządzenia do zapisu dźwięku
26.40.32.0Magnetofony i pozostałe urządzenia do zapisu dźwięku
26.40.33Kamery wideo i pozostałe urządzenia wideo do nagrywania i odtwarzania
26.40.33.0Kamery wideo i pozostałe urządzenia wideo do nagrywania i odtwarzania
26.40.34Monitory i projektory wideo, niezawierające urządzeń odbiorczych dla telewizji oraz niewykorzystywane głównie w systemach automatycznego przetwarzania danych
26.40.34.0Monitory i projektory wideo, niezawierające urządzeń odbiorczych dla telewizji oraz niewykorzystywane głównie w systemach automatycznego przetwarzania danych
26.40.4Mikrofony, głośniki, urządzenia odbiorcze dla radiotelefonii i radiotelegrafii
26.40.41Mikrofony i ich stojaki
26.40.41.0Mikrofony i ich stojaki
26.40.42Głośniki; słuchawki nagłowne i douszne oraz zestawy składające się z mikrofonu i głośnika lub głośników
26.40.42.0Głośniki; słuchawki nagłowne i douszne oraz zestawy składające się z mikrofonu i głośnika lub głośników
26.40.43Wzmacniacze częstotliwości akustycznych elektryczne; aparatura wzmacniająca sygnały akustyczne elektryczna
26.40.43.0Wzmacniacze częstotliwości akustycznych elektryczne; aparatura wzmacniająca sygnały akustyczne elektryczna
26.40.44Radiokomunikacyjne urządzenia odbiorcze, gdzie indziej niesklasyfikowane
26.40.44.0Radiokomunikacyjne urządzenia odbiorcze, gdzie indziej niesklasyfikowane
26.40.5Części urządzeń do odbioru i zapisu dźwięku i obrazu
26.40.51Części i akcesoria urządzeń do odbioru i zapisu dźwięku i obrazu
26.40.51.0Części i akcesoria urządzeń do odbioru i zapisu dźwięku i obrazu
26.40.52Części odbiorników i nadajników radiowych lub telewizyjnych
26.40.52.0Części odbiorników i nadajników radiowych lub telewizyjnych
26.40.6Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem
26.40.60Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem
26.40.60.0Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem
26.40.9Usługi podwykonawców związane z produkcją elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
26.40.99Usługi podwykonawców związane z produkcją elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
26.40.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
26.5INSTRUMENTY I PRZYRZĄDY POMIAROWE, KONTROLNE I NAWIGACYJNE; ZEGARKI I ZEGARY
26.51INSTRUMENTY I PRZYRZĄDY POMIAROWE, KONTROLNE I NAWIGACYJNE
26.51.1Instrumenty i przyrządy nawigacyjne, meteorologiczne, geofizyczne itp.
26.51.11Kompasy i busole; pozostałe instrumenty i przyrządy nawigacyjne
26.51.11.0Kompasy i busole; pozostałe instrumenty i przyrządy nawigacyjne
26.51.12Dalmierze, teodolity i tachymetry; pozostałe instrumenty i przyrządy pomiarowe, hydrograficzne, oceanograficzne, hydrologiczne, meteorologiczne lub geofizyczne
26.51.12.0Dalmierze, teodolity i tachymetry; pozostałe instrumenty i przyrządy pomiarowe, hydrograficzne, oceanograficzne, hydrologiczne, meteorologiczne lub geofizyczne
26.51.2Urządzenia radarowe i radionawigacyjne oraz do zdalnego sterowania drogą radiową
26.51.20Urządzenia radarowe i radionawigacyjne oraz do zdalnego sterowania drogą radiową
26.51.20.0Urządzenia radarowe i radionawigacyjne oraz do zdalnego sterowania drogą radiową
26.51.3Wagi o wysokiej dokładności; instrumenty i przyrządy kreślarskie do dokonywania obliczeń, pomiaru odległości itp.
26.51.31Wagi o czułości 5 cg lub lepszej oraz ich części i akcesoria
26.51.31.0Wagi o czułości 5 cg lub lepszej oraz ich części i akcesoria
26.51.32Stoły i maszyny kreślarskie i pozostałe przyrządy kreślarskie, traserskie lub do obliczeń rachunkowych
26.51.32.0Stoły i maszyny kreślarskie i pozostałe przyrządy kreślarskie, traserskie lub do obliczeń rachunkowych
26.51.33Przyrządy ręczne do pomiaru długości (włączając mikrometry i suwmiarki), gdzie indziej niesklasyfikowane
26.51.33.0Przyrządy ręczne do pomiaru długości (włączając mikrometry i suwmiarki), gdzie indziej niesklasyfikowane
26.51.4Przyrządy i aparatura do pomiaru wielkości elektrycznych lub promieniowania jonizującego
26.51.41Przyrządy i aparatura do pomiaru lub wykrywania promieniowania jonizującego
26.51.41.0Przyrządy i aparatura do pomiaru lub wykrywania promieniowania jonizującego
26.51.42Oscyloskopy katodowe i oscylografy katodowe
26.51.42.0Oscyloskopy katodowe i oscylografy katodowe
26.51.43Przyrządy i aparatura do pomiaru wielkości elektrycznych bez urządzenia rejestrującego
26.51.43.0Przyrządy i aparatura do pomiaru wielkości elektrycznych bez urządzenia rejestrującego
26.51.44Przyrządy i aparatura pomiarowa dla telekomunikacji
26.51.44.0Przyrządy i aparatura pomiarowa dla telekomunikacji
26.51.45Przyrządy i aparatura do pomiaru i kontroli wielkości elektrycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
26.51.45.0Przyrządy i aparatura do pomiaru i kontroli wielkości elektrycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
26.51.5Przyrządy i aparatura do pomiaru i kontroli pozostałych właściwości fizycznych
26.51.51Hydrometry, termometry, pirometry, barometry, higrometry i psychrometry
26.51.51.0Hydrometry, termometry, pirometry, barometry, higrometry i psychrometry
26.51.52Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub pozostałych zmiennych parametrów cieczy lub gazów
26.51.52.0Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub pozostałych zmiennych parametrów cieczy lub gazów
26.51.53Przyrządy i aparatura do analizy fizycznej lub chemicznej, gdzie indziej niesklasyfikowane
26.51.53.0Przyrządy i aparatura do analizy fizycznej lub chemicznej, gdzie indziej niesklasyfikowane
26.51.6Pozostałe instrumenty i przyrządy pomiarowe i kontrolne
26.51.61Mikroskopy (z wyłączeniem mikroskopów optycznych) i aparatura dyfrakcyjna
26.51.61.0Mikroskopy (z wyłączeniem mikroskopów optycznych) i aparatura dyfrakcyjna
26.51.62Maszyny i urządzenia do testowania mechanicznych właściwości materiałów
26.51.62.0Maszyny i urządzenia do testowania mechanicznych właściwości materiałów
26.51.63Gazomierze, liczniki do cieczy lub liczniki do pomiaru zużycia lub produkcji prądu
26.51.63.0Gazomierze, liczniki do cieczy lub liczniki do pomiaru zużycia lub produkcji prądu
26.51.64Obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierze i podobne; szybkościomierze i tachometry; stroboskopy
26.51.64.0Obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierze i podobne; szybkościomierze i tachometry; stroboskopy
26.51.65Przyrządy, maszyny i urządzenia do automatycznej regulacji lub kontroli, hydrauliczne lub pneumatyczne
26.51.65.0Przyrządy, maszyny i urządzenia do automatycznej regulacji lub kontroli, hydrauliczne lub pneumatyczne
26.51.66Instrumenty, przyrządy i aparatura pomiarowe i kontrolne, gdzie indziej niesklasyfikowane
26.51.66.0Instrumenty, przyrządy i aparatura pomiarowe i kontrolne, gdzie indziej niesklasyfikowane
26.51.7Termostaty, manostaty i pozostałe przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji lub kontroli
26.51.70Termostaty, manostaty i pozostałe przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji lub kontroli
26.51.70.0Termostaty, manostaty i pozostałe przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji lub kontroli
26.51.8Części i akcesoria do instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
26.51.81Części i akcesoria do urządzeń radarowych i radionawigacyjnych
26.51.81.0Części i akcesoria do urządzeń radarowych i radionawigacyjnych
26.51.82Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 i 26.51.5; mikrotomy
26.51.82.0Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 i 26.51.5; mikrotomy
26.51.83Części i akcesoria do mikroskopów (z wyłączeniem mikroskopów optycznych) i aparatury dyfrakcyjnej
26.51.83.0Części i akcesoria do mikroskopów (z wyłączeniem mikroskopów optycznych) i aparatury dyfrakcyjnej
26.51.84Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.63 i 26.51.64
26.51.84.0Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.63 i 26.51.64
26.51.85Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.65, 26.51.66 i 26.51.70
26.51.85.0Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.65, 26.51.66 i 26.51.70
26.51.86Części i akcesoria do instrumentów i przyrządów objętych grupowaniami: 26.51.11 i 26.51.62
26.51.86.0Części i akcesoria do instrumentów i przyrządów objętych grupowaniami: 26.51.11 i 26.51.62
26.51.9Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
26.51.99Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
26.51.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
26.52ZEGARKI I ZEGARY
26.52.1Zegarki i zegary, z wyłączeniem ich mechanizmów i części
26.52.11Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe, w kopertach z metalu szlachetnego lub metalu pokrytego metalem szlachetnym
26.52.11.0Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe, w kopertach z metalu szlachetnego lub metalu pokrytego metalem szlachetnym
26.52.12Pozostałe zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe i podobne, włączając stopery
26.52.12.0Pozostałe zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe i podobne, włączając stopery
26.52.13Zegary kontrolne instalowane na tablicach rozdzielczych i podobnego typu zegary przeznaczone do pojazdów
26.52.13.0Zegary kontrolne instalowane na tablicach rozdzielczych i podobnego typu zegary przeznaczone do pojazdów
26.52.14Zegary z mechanizmami zegarkowymi; budziki i zegary ścienne; pozostałe zegary
26.52.14.0Zegary z mechanizmami zegarkowymi; budziki i zegary ścienne; pozostałe zegary
26.52.2Mechanizmy zegarkowe i zegarowe oraz ich części
26.52.21Mechanizmy zegarkowe, kompletne i zmontowane
26.52.21.0Mechanizmy zegarkowe, kompletne i zmontowane
26.52.22Mechanizmy zegarowe, kompletne i zmontowane
26.52.22.0Mechanizmy zegarowe, kompletne i zmontowane
26.52.23Mechanizmy zegarkowe, kompletne i niezmontowane lub częściowo zmontowane; niekompletne mechanizmy zegarkowe zmontowane
26.52.23.0Mechanizmy zegarkowe, kompletne i niezmontowane lub częściowo zmontowane; niekompletne mechanizmy zegarkowe zmontowane
26.52.24Mechanizmy zegarkowe wstępnie zmontowane
26.52.24.0Mechanizmy zegarkowe wstępnie zmontowane
26.52.25Mechanizmy zegarowe kompletne, niekompletne i wstępnie zmontowane, niezmontowane
26.52.25.0Mechanizmy zegarowe kompletne, niekompletne i wstępnie zmontowane, niezmontowane
26.52.26Koperty do zegarków, obudowy zegarów i ich części
26.52.26.0Koperty do zegarków, obudowy zegarów i ich części
26.52.27Pozostałe części do zegarków i zegarów
26.52.27.0Pozostałe części do zegarków i zegarów
26.52.28Urządzenia rejestrujące czas, przyrządy do pomiaru czasu, parkometry; wyłączniki czasowe wyposażone w mechanizmy zegarkowe lub zegarowe lub w silniki synchroniczne
26.52.28.0Urządzenia rejestrujące czas, przyrządy do pomiaru czasu, parkometry; wyłączniki czasowe wyposażone w mechanizmy zegarkowe lub zegarowe lub w silniki synchroniczne
26.52.9Usługi podwykonawców związane z produkcją zegarków i zegarów
26.52.99Usługi podwykonawców związane z produkcją zegarków i zegarów
26.52.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją zegarków i zegarów
26.6URZĄDZENIA NAPROMIENIOWUJĄCE, SPRZĘT ELEKTROMEDYCZNY I ELEKTROTERAPEUTYCZNY
26.60URZĄDZENIA NAPROMIENIOWUJĄCE, SPRZĘT ELEKTROMEDYCZNY I ELEKTROTERAPEUTYCZNY
26.60.1Urządzenia napromieniowujące, sprzęt elektromedyczny i elektroterapeutyczny
26.60.11Aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie lub promieniowanie alfa, beta lub gamma
26.60.11.0Aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie lub promieniowanie alfa, beta lub gamma
26.60.12Aparatura elektrodiagnostyczna do zastosowań medycznych
26.60.12.0Aparatura elektrodiagnostyczna do zastosowań medycznych
26.60.13Aparatura wykorzystująca promienie nadfioletowe lub podczerwone do zastosowań medycznych, chirurgicznych, dentystycznych i weterynaryjnych
26.60.13.0Aparatura wykorzystująca promienie nadfioletowe lub podczerwone do zastosowań medycznych, chirurgicznych, dentystycznych i weterynaryjnych
26.60.14Stymulatory serca, aparaty słuchowe
26.60.14.0Stymulatory serca, aparaty słuchowe
26.60.9Usługi związane z produkcją instrumentów urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego; usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
26.60.91Usługi związane z produkcją instrumentów urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
26.60.91.0Usługi związane z produkcją instrumentów urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
26.60.99Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
26.60.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
26.7INSTRUMENTY OPTYCZNE I SPRZĘT FOTOGRAFICZNY
26.70INSTRUMENTY OPTYCZNE I SPRZĘT FOTOGRAFICZNY
26.70.1Sprzęt fotograficzny i jego części
26.70.11Soczewki obiektywów do aparatów fotograficznych, projektorów, powiększalników lub pomniejszalników
26.70.11.0Soczewki obiektywów do aparatów fotograficznych, projektorów, powiększalników lub pomniejszalników
26.70.12Aparaty fotograficzne do sporządzania klisz lub cylindrów drukarskich; aparaty fotograficzne w rodzaju stosowanych do rejestracji dokumentów na mikrofilmach, mikrofiszach itp.
26.70.12.0Aparaty fotograficzne do sporządzania klisz lub cylindrów drukarskich; aparaty fotograficzne w rodzaju stosowanych do rejestracji dokumentów na mikrofilmach, mikrofiszach itp.
26.70.13Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe
26.70.13.0Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe
26.70.14Aparaty fotograficzne dające natychmiastowe odbitki i pozostałe aparaty fotograficzne
26.70.14.0Aparaty fotograficzne dające natychmiastowe odbitki i pozostałe aparaty fotograficzne
26.70.15Kamery filmowe
26.70.15.0Kamery filmowe
26.70.16Projektory filmowe; rzutniki przeźroczy; pozostałe projektory obrazów
26.70.16.0Projektory filmowe; rzutniki przeźroczy; pozostałe projektory obrazów
26.70.17Lampy błyskowe; powiększalniki fotograficzne; wyposażenie laboratoriów fotograficznych; negatywoskopy, ekrany projekcyjne
26.70.17.0Lampy błyskowe; powiększalniki fotograficzne; wyposażenie laboratoriów fotograficznych; negatywoskopy, ekrany projekcyjne
26.70.18Czytniki mikrofilmów, mikrofiszek oraz pozostałych zminiaturyzowanych form zapisu
26.70.18.0Czytniki mikrofilmów, mikrofiszek oraz pozostałych zminiaturyzowanych form zapisu
26.70.19Części i akcesoria do sprzętu fotograficznego
26.70.19.0Części i akcesoria do sprzętu fotograficznego
26.70.2Pozostałe instrumenty optyczne i ich części
26.70.21Arkusze i płyty z materiałów polaryzujących; soczewki, pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne (z wyłączeniem wykonanych ze szkła nieobrobionego optycznie), nawet oprawione, z wyłączeniem przeznaczonych do aparatów fotograficznych, projektorów,
26.70.21.0Arkusze i płyty z materiałów polaryzujących; soczewki, pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne (z wyłączeniem wykonanych ze szkła nieobrobionego optycznie), nawet oprawione, z wyłączeniem przeznaczonych do aparatów fotograficznych, projektorów,
26.70.22Lornetki, lunety i pozostałe teleskopy optyczne; pozostałe przyrządy astronomiczne; mikroskopy optyczne
26.70.22.0Lornetki, lunety i pozostałe teleskopy optyczne; pozostałe przyrządy astronomiczne; mikroskopy optyczne
26.70.23Urządzenia ciekłokrystaliczne; lasery, z wyłączeniem diod laserowych; pozostałe urządzenia i przyrządy optyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
26.70.23.0Urządzenia ciekłokrystaliczne; lasery, z wyłączeniem diod laserowych; pozostałe urządzenia i przyrządy optyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
26.70.24Części i akcesoria do lornetek, lunet i pozostałych teleskopów optycznych, do pozostałych przyrządów astronomicznych i mikroskopów optycznych
26.70.24.0Części i akcesoria do lornetek, lunet i pozostałych teleskopów optycznych, do pozostałych przyrządów astronomicznych i mikroskopów optycznych
26.70.25Części i akcesoria do urządzeń ciekłokrystalicznych, laserów (z wyłączeniem diod laserowych), pozostałych urządzeń i przyrządów optycznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
26.70.25.0Części i akcesoria do urządzeń ciekłokrystalicznych, laserów (z wyłączeniem diod laserowych), pozostałych urządzeń i przyrządów optycznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
26.70.9Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
26.70.99Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
26.70.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
26.8MAGNETYCZNE I OPTYCZNE NIEZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI
26.80MAGNETYCZNE I OPTYCZNE NIEZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI
26.80.1Magnetyczne i optyczne niezapisane nośniki informacji
26.80.11Magnetyczne niezapisane nośniki informacji, z wyłączeniem kart z paskiem magnetycznym
26.80.11.0Magnetyczne niezapisane nośniki informacji, z wyłączeniem kart z paskiem magnetycznym
24.65.10-00.10, 24.65.10-00.20
26.80.12Optyczne niezapisane nośniki informacji
26.80.12.0Optyczne niezapisane nośniki informacji
24.65.10-00.90
26.80.13Pozostałe niezapisane nośniki informacji, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków
26.80.13.0Pozostałe niezapisane nośniki informacji, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków
24.65.10-00.90
26.80.14Karty z paskiem magnetycznym
26.80.14.0Karty z paskiem magnetycznym
24.65.10-00.90
26.80.9Usługi podwykonawców związane z produkcją magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
26.80.99Usługi podwykonawców związane z produkcją magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
26.80.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
24.65.99-00.00
Wybierz sekcje PKWiU
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

Szukaj w PKWiU

Znaczenie symboli

dział 01
grupa 01.1
klasa 01.11
kategoria 01.11.1
podkategoria 01.11.11
pozycja 01.11.11.0
klucze powiązań z PKWiU 2004 01.11.11-00.00

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI