Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaWiadomościKadryJak obliczyć ekwiwalent za urlop?
2009-10-12 12:23

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop?

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop?
[fot: Pressmaster/Dreamstime]

Autor: Agata Kostyk-Lewandowska


Wartość ekwiwalentu oblicza się na tych samych zasadach, co wynagrodzenie urlopowe. Jego wysokość ustala się zatem uwzględniając wynagrodzenie oraz inne świadczenia.

Zasady obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Zgodnie z rozporządzeniem wartość ekwiwalentu oblicza się na tych samych zasadach, co wynagrodzenie urlopowe. Jego wysokość ustala się zatem uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia, z wyłączeniem jednak następujących:

 • jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • ekwiwalentu pieniężnego za czas urlopu wypoczynkowego,
 • dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej,
 • odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
 • nagród jubileuszowych,
 • wynagrodzeń i odszkodowań przysługujących w razie rozwiązania stosunku pracy.

Katalog powyższy ma charakter zamknięty, co oznacza, iż wszelkie inne świadczenia powinny być uwzględniane przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego bądź ekwiwalentu. Takim składnikiem wynagrodzenia jest też premia, bez względu na jej uznaniowy bądź regulaminowy charakter.

Jeżeli premia ma charakter periodyczny (cykliczny i trwały), nawet gdy nie jest wypłacana co miesiąc, a jej kwota jest różna przy każdorazowej płatności, należy ją uwzględnić przy naliczaniu ekwiwalentu.

Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnione powinny zostać w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu. Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, uzyskane w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się w ich średniej wysokości z tych trzech miesięcy.

Jeżeli pracownik nie przepracował pełnych 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, wynagrodzenie faktycznie uzyskane przez niego w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Gdy przez całe trzy miesiące poprzedzające miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu lub przez okres krótszy, ale obejmujący pełen miesiąc kalendarzowy, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie (np. pobierał zasiłek chorobowy), przy ustalaniu ekwiwalentu należy uwzględnić najbliższe miesiące, za które to wynagrodzenie przysługiwało (np. stosunek pracy ustał w lipcu, podstawę naliczania ekwiwalentu powinno stanowić wynagrodzenie za kwiecień, maj, czerwiec, jednak w czerwcu pracownik przebywał na zwolnieniu, toteż podstawę stanowi wynagrodzenie za marzec, kwiecień, maj).

Natomiast te składniki, które przysługują pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, a które zostały wypłacone w ciągu ostatnich 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc uzyskania prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się w przeciętnej wysokości z tego okresu.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oblicza się:

 • dzieląc uzyskane wynagrodzenie przeciętne przez współczynnik ekwiwalentowy,
 • dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez 8,
 • mnożąc tak otrzymany ekwiwalent godzinowy przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu.

Współczynnik ekwiwalentowy jest ustalany rokrocznie odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę dni przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciotygodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12. W tym roku wynosi on 21,08.

Ekwiwalent pieniężny przysługuje pracownikowi, któremu w momencie rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy, przysługiwał urlop wypoczynkowy. Ekwiwalent przysługuje za urlop niewykorzystany z lat poprzednich, jak i - proporcjonalnie do przepracowanego okresu - za urlop bieżący.

Autorka jest rzecznikiem prasowym Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu


Tagi: urlop, ekwiwalent, naliczanie
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl


2015-09-21 13:57:41 91.193.211.* | DarkVeroni
Re: Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? [9]
Dzień dobry. Mam pytanie ile mniej wiecej dostanę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop? Za rok 2014 zostało mi 10 dni a w tym roku dokładnie 14 września pracodawca rozwiązał ze mną umowę o pracę zgodnie z art.53 par.1 pkt 1b
2015-09-21 14:00:30 91.193.211.* | DarkVeroni
Dodaje że przysługuje mi normalnie 26 dni w roku
2015-09-21 14:17:12 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jak rozumiem żadnego urlopu za 2015 nie wykorzystano w naturze. Zatem ekwiwalent za 30 dni (10 + 20 urlopu proporcjonalnego za 2015 r.)

Ile kwotowo- nie wiem, bo to zależy od wynagrodzenia.
2015-09-21 15:50:17 91.193.211.* | DarkVeroni
Na rękę 1680,60 przed zachorowaniem, za ten rok niewykorzystany oni jeden dzień. Od marca tego roku zasiłek rehabilitacyjny z zusu.
2015-09-21 16:08:21 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Wynagrodzenie stałe i jednoskładnikowe zakładam.

Przy standardowych KUP oznacza to 2317 zł brutto.

Ekwiwalent wyniósłby więc 2317 x (30/21)= 3310 zł. brutto. Podlega oskładkowaniu jak normalne wynagrodzenie.
2015-09-21 16:23:08 91.193.211.* | DarkVeroni
Tak wynagrodzenie stałe, ponad 2tyś brutto a te 1600 to juz netto. Hmm i ciekawe czy faktycznie tyle szef wypłaci i kiedy.
2015-09-21 16:30:23 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Dniem wymagalności ekwiwalentu jest ostatni dzień stosunku pracy. Więc powinno być to 14 września- bo taki dzień jak rozumiem wskazano w oświadczeniu o rozwiązaniu stosunku pracy.

Czasem pracodawcy ten termin naginają i wypłacają go w dacie najbliższej wypłaty wynagrodzeń za ten miesiąc w firmie dla wszystkich pracowników- bo tak kadrom jest łatwiej...
2015-09-21 16:39:02 91.193.211.* | DarkVeroni
Wiem o tym i że za zwłokę powinny być odsetki ale niestety pracodawcy też i tego nie przestrzegają, w takim razie i mi pracodawca może dopiero 10 października przelać ekwiwalent....
2015-09-21 16:55:58 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Kwota odsetek taka, że sądzić się nie warto. Ale fakt- są należne. Jest sporo orzecznictwa wskazującego na właśnie dzień ustania stosunku pracy jako dzień wymagalności ekwiwalentu.

Choćby
Sąd Najwyższy - wyrok z 29 marca 2001 r., sygn. akt I PKN 336/00,
Sąd Najwyższy z dnia 5 grudnia 1996 r. sygn. akt I PKN 34/96,
2014-12-02 17:00:53 83.22.175.* | jozefina690
Re: Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? [1]
Zaczęłąm pracować 10,09,13 a skonczylam prace 15,11,2014. Wykorzystałam 19 dni urlopu. Pensja netto 2700. Ile wynosi ekwiwalenta za urlop? Mam 20 lat pracy
-1 spadek
2014-12-02 20:31:21 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jak rozumiem 1/1 etatu. Nic nie pisze Pani o pracodawcy poprzednim- z 2013 r. zwłaszcza z września jeśli takowy był.

Policzmy dla sytuacji, gdy pracodawcy we wrześniu poprzedniego nie było, a jeśli był w sierpniu/miesiącach poprzednich- że nie udzielił urlopu nadmiarowego.
Za rok 2013 powstało prawo do 4/12 x 26 = 9 dni
Za rok 2014 powstało prawo do 11/12 x 26 = 24 dni.

Ekwiwalent więc za 14 dni. Przydałaby się kwota brutto wynagrodzenia i to średnia. Z grubsza ekwiwalent więc to 2700 x 14/20,83, czyli ok. 1815 zł netto.
2014-08-10 10:36:46 jan_stalica
Re: Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? [2]
Dzień dobry! Proszę o pomoc w wyliczeniu ekwiwalentu należnego za urlop. W firmie pracowałem od 28.05.2012 na pełnym etacie, a wypowiedzenie pracy otrzymałem z dniem 15.07.2014. Od dnia 23.01.2013 roku przebywałem na zwolnieniu chorobowym do 19.07.2013, a od dnia 20.07.2013 do 14.07.2013 na urlopie rehabilitacyjnym. W 2013 roku, z powodu choroby, nie wykorzystałem urlopu wypoczynkowego, podobnie jak w roku 2014. Moje wynagrodzenie wynosiło przez te lata 2775 zł brutto. Według moich wyliczeń przysługuje mi 26 dni zaległego urlopu wypoczynkowego za rok 2013, a za 2014 rok 15 dni urlopu wypoczynkowego. Nie jestem pewien czy dobrze wyliczyłem ilość dni urlopu wypoczynkowego za rok 2014 i nie jestem pewien jak wyliczyć należny mi ekwiwalent. Z góry dziękuję za odpowiedź. Janusz.
2014-08-11 10:54:01 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
To było wypowiedzenie ( czyli stosunek pracy rozwiąże się 31 sierpnia ) czy rozwiązanie bez wypowiedzenia w trybie art. 53 ?

Bo to przekłada się na wymiar u. proporcjonalnego za 2014. W pierwszym przypadku daje 8/12 x 26 = 18 dni, w drugim 7/12 x 26 = 16 dni. Jak rozumiem urlop za 2012 został wykorzystany.

Ekwiwalent wyniósłby więc
44(42) x [2775:20,83] zł

Czyli ok. 5862 (5595) zł brutto w obu opcjach
około- bo bez przeliczeń dni na godziny i kwestie groszy.

Ekwiwalent podlega oskładkowaniu i zaliczce PIT jak normalne wynagrodzenie za pracę.
2014-08-11 18:07:59 jan_stalica
dziękuję , wytłumaczenie jasne ,bardzo mi domogło
2014-07-22 21:22:15 83.21.142.* | sylwii920
Re: Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? [1]
Witam mam pytanko jak obliczyć ekwiwalent za 11 dni urlopu na umowie mam że zarabiam 1240zł najniższą krajową a w rzeczywistości 1650 bo pracujemy wszystkie soboty z jakiej kwoty i jak obliczyć proszę o pomoc.?
2014-07-22 23:20:04 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Stoi to napisane w tekście przewodnim do wątku. Z wynagrodzeń wypłacanych rzeczywiście. Składnik jakim są wynagrodzenia za nadgodziny lub dodatek za nieudzielony dzień wolny nie podlega wyłączeniu- i co do zasady powinien być uwzględniony w obliczaniu ekwiwalentu jako średni z 3 miesięcy.
2014-07-09 18:50:06 77.113.102.* | kemot1992
Re: Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? [1]
Moja umowa wygasła z dniem 30 czerwca 2014 roku. Mam zaległe 10 dni urlopu za rok 2013 i nie wykorzystany urlop w tym roku (czyli do ostatniego czerwca to 10 dni). Moje wynagrodzenie to 2200 brutto, jaki ekwiwalent mi przysługuje?? dziekuje z gory za szybkie odpowiedzi
2014-07-10 13:21:18 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jak rozumiem było to zatrudnienie na 1/1 etatu. Przy wynagrodzeniu stały, jednoskładnikowym ekwiwalent powinien więc wynieść:

2200:20,83 = 105,62
105,62 x 20 = 2112 zł brutto- bez bawienia się w przeliczanie dni na godziny i na odwrót, czyli groszowych zaokrągleń.
2014-03-20 23:09:38 78.28.63.* | Jolaxyz
Re: Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? [1]
Witam dostałam pisemko że należy mi się ekwiwalent za niewykorzystany urlop w wymiarze 20 dni. Z tego względu ze miałam 2 umowy z jednej zrezygnowałem(2/18) żeby te godziny weszły mi do jednej umowy jako nadgodziny. Pismo otrzymałam na początku marca... . Kiedy mogę spodziewać się przelewu na konto? I czy to oznacza że zmniejszy mi się wynagrodzenie bądź będzie jego brak w czasie Wakacji? I pytanie ile tego ekwiwalentu mogę się spodziewać ? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
2014-07-10 13:23:47 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Teraz się to pytanie 'odkopało'. Ekwiwalent powinien być co do zasady wypłacony w ostatnim dniu trwania rozwiązywanej umowy.

Przy 2/18 etatu współczynnik w 2014 r. wynosi 2.31
2014-01-02 10:04:17 37.7.21.* | KK704
Re: Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? [3]
Witam. Moja umowa wygasła 31.12.2013 r. Od 27.06.2012 przebywałam na L4 a od 14.01.2013 na macierzyńskim do 12.01.2014. W 2012 wykorzystałam 5 dni urlopu czyli zostalo mi 35 dni jesli dobrze to licze, moj staż pracy jest mniejszy niż 10 lat. Ile wynosi moj ekwiwalent za ten niewykorzystany urlop. Przypomne ze moje wynagrodzenie to najniższa krajowa. Dziękuję i prosze o szybką odpowiedz
2014-01-02 10:56:26 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Przy całym etacie i braku zaległych urlopów za 2011 rzeczywiście ekwiwalent powinien być wypłacony za 35 dni- okresy chorobowe i macierzyńskie nie obniżają wymiaru rocznego.

E. wynosi więc w tym przypadku (1600:20,92)x35 = 2676,86 zł brutto.

Podlega on jak pensja zaliczce PIT i składkom.
2014-01-03 08:04:00 46.215.22.* | KK704
A mam jeszcze jedno pytanie. Czy pracodawca może w jakiś sposób zabrać mi kilka dni urlopu zasłaniajac sie jakimis przepisami??? Majac 35 dni urlopu zaplacili mi za 20? Bardzo dziekuje za odpowiedz
2014-01-03 11:29:41 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tylko, jeśli zaszły okoliczności;
- podpisaliście kolejną umowę o pracę od 1 stycznia ORAZ porozumienie, np. jako klauzula w tej umowie o tym, że część urlopu przechodzi na nową umowę
- w okresie o który Pani pyta miała Pani trwający min. 1 mc u. bezpłatny, wychowawczy, tymczasowe aresztowanie, więzienie, nieusprawiedliwioną nieobecność
- nie rozpoczęła Pani tej umowy w styczniu 2012 ale później

To są okoliczności po prostu obniżające wymiar urlopu albo zwalniające z ekwiwalentu (pierwsza).
2013-12-12 15:00:25 201.52.188.* | kbł6
Re: Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? [2]
Witam, moja umowa na czas określony wygasła 19.10.2013 r.
Od 05.08 br przebywałam na zwolnieniu lekarskim w związku z powikłaniami w ciąży, nieprzerwalnie do dnia porodu tj. 15.10 br. Od tego dnia do 19.10 br przebywałam na urlopie macierzyńskim. Nie wykorzystałam 20 dni urlopu wypoczynkowego w 2012 oraz 16 dni w 2013 r.
Z którego miesiąca pracodawca powinien przyjąć moje stałe miesięczne wynagrodzenie jako podstawę do wyliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? Rozumiem, że jest to zawsze kwota brutto wynagrodzenia ? Z góry dziękuję za odpowiedź.
2013-12-12 21:06:25 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, ekwiwalent wylicza się od kwot brutto i tak jak normalne wynagrodzenie podlega on PIT i składkom ZUS

Wysokość- wynagrodzenie stałe z października, składniki zmienne- jako średnia z 3 miesięcy sprzed sierpnia.

Jak rozumiem ma Pani staż niższy niż 10 lat i podstawę 20 dni u. wypoczynkowego. Zatem za rok 2013 należne jest 17 dni, a nie 16.
2013-12-13 01:40:19 201.52.188.* | kbł6
Bardzo dziękuję za odpowiedź! Pozdrawiam
2013-11-06 15:13:53 krystynkaw
Re: Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? [0]
Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Pozdrawiam.
2013-11-05 21:19:30 krystynkaw
Re: Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? [1]
Witam, od jakiej podstawy powinnam mieć naliczony ekwiwalent za urlop. Pracowałam do 30.04.2012r. 1 maja było święto, a od 2. 05.2012 roku przebywałam w szpitalu, na świadczeniu rehabilitacyjnym, a od 4.09.2013 jestem na rencie. Nieobecność w pracy była nieprzerwana. Umowa o pracę została rozwiązana z dniem 5.09.2013r. W dniu 30.04.2012 r nowy pracodawca podsunął wszystkim pracownikom do podpisania oświadczenia, że zgadzają się na obniżenie płac. Ja też podpisałam, choć zmiany angażu nie otrzymałam (obniżył mi z 6200 do 4000 brutto). Za maj 2012 roku nie otrzymałam wynagrodzenia za pracę nawet za 1 maja, tylko wynagrodzenie chorobowe za okres 2 - 5 maj (jestem 50+ i to było w sumie do 14 dni). Za dalszy okres zwolnienia płacił mi bezpośrednio ZUS. Ekwiwalent mam za 26 dni za 2012 rok i 20 dni za 2013. Jeden współczynnik za 46 dni obowiązujący w tym roku? W tej chwili jeszcze nie otrzymałam ekwiwalentu, ale pracodawca liczy mi z podstawy 4000 brutto. W świetle tego, co szklarek napisał wcześniej, powinien być liczony od ostatniego wynagrodzenia a nie od oświadczenia. Chociaż ten par. 11 Rozporządzenia nie jest dla mnie za bardzo jasny.. A od jakiej podstawy powinien liczyć mi odprawę rentową, bo zdaje się, że podstawa powinna być taka jak za ekwiwalent za urlop? Pozdrawiam serdecznie. Krystyna
2013-11-06 14:25:33 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
1. odprawa rentowa jest liczona jako wynagrodzenie ustalone wg. zasad identycznych jak dla ustalenia ekwiwalentu za urlop

co wynika z par. 2, ust.1, pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

2. tak, mimo obliczania ekwiwalentu dla urlopów z różnych lat stosuje się współczynnik aktualny w chwili wypłacania, a więc tu 20,92 .

3. z par. 11 w nawiązaniu do par. 8 i 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wynika omijanie miesięcy z chorobowym w zakresie składników zmiennych wynagrodzenia, a nie płacy zasadniczej/stałej- oraz uwzględnianie składnika stałego w wysokości należnej, umownej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu.

W Pani przypadku oznacza to wzięcie do podstawy płacy zasadniczej należnej we wrześniu- czyli z 4000 brutto, oraz średniej ze składników zmiennych (jeśli były) z okresu luty- kwiecień.
2013-10-28 12:16:39 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Re: Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? [1]
wiad z priw.

"Witam mam niewykorzystany urlop wypoczynkowy za rok 2012,12 dni za rok 2013 20 dni mój przychód netto wynosi 4820 zł w jakiej wysokości powinnam otrzymać ekwiwalent.Pozdrawiam Sylwia"
2013-10-28 12:23:46 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Około 7373 zł.

Wartość przybliżona, bo zgodnie ze sztuką liczymy od brutto i nie wiemy, czy każdy składnik dający ostatnio 4820 zł netto do podstawy ekwiwalentu wchodzi. Nie wiemy też, czy zostanie on wypłacony w mc. kalendarzowym samoistnie, czy łącznie z ostatnim wynagrodzeniem- chodzi o miesięczne pracownicze KUP.

Współczynnik 2013 wynosi 20,92 zatem ekwiwalent wynosi
(4820 : 20,92)x 32 = 7373 zł.

Ps. zwracam uwagę, że jeśli Pani podstawa urlopu to 20 dni, to przy rozwiązaniu umowy w październiku, urlop należny za 2013 to nie 20, ale 17 dni.
2013-10-19 22:03:30 109.173.205.* | Dorota456
Re: Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? [0]
do 28 stycznia 2014 roku mam macierzyński, ale wcześniej umowa wygasa 31 pażdziernika ku ścisłości.
2013-10-19 22:01:44 109.173.205.* | Dorota456
Re: Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? [2]
witam, jestem zatrudniona od sierpnia 2011 w firmie. w czerwcu 2012 zaszłam w ciąże i poszłam na l4, do 28 stycznia mam macierzyński, ale umowa moja wygasa z dniem 31 pażdziernika 2013. W 2012 roku nie wykorzystałam ani jednego dnia urlopu. Jaki ekwiwalent mi przysługuje za urlop przy najniższej krajowej. Z góry dziękuję.
2013-10-24 12:54:59 109.173.205.* | Dorota456
Dziękuję Bardzo:)
2013-10-21 12:00:34 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Rozumie, że urlop za 2011 został wykorzystany.

Za rok 2012 należny wymiar to 20 dni, za 2013 - 17 dni. Zakładam staż pracowniczy poniżej 10 lat i 1/1 etatu.
Należny zatem ekwiwalent to:

za 2012/2013- (1600:20,92)x 37 = 2829,83 zł


Jest to kwota brutto, podlegają jak normalna płaca oskładkowaniu i opodatkowaniu. Zatem przy założeniu standardowych pracowniczych KUP wyniesie to :

http://www.money.pl/podatki/kalkulatory/plac/

2 038,09 zł.
2013-07-31 11:02:16 83.29.16.* | Adam396
Re: Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? [1]
Jest taki przykład:
Podstawa ekwiwalentu: 800 zł
To była pierwsza praca, więc urlop proporcjonalny.
3/12 (ponieważ pracowała 3 miesiące) x 20 dni = 5 × 1/2 etatu = 2,5 a po zaokrągleniu 3 dni.
Przy ustalaniu wymiaru urlopu niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. (Art. 1553. § 1. KP)

MOJE ZASADNICZE PYTANIE DOTYCZY TEGO CZY:
PRZELICZAJĄC DNI WOLNEGO MAM POMNOŻYĆ TE TRZY DNI RAZY 8 GODZ.??????????
3 dni x 8 godz. = 24 godz. należnego urlopu

CZY TEŻ PRZELICZAJĄC DNI WOLNEGO MAM POMNOŻYĆ TE TRZY DNI RAZY 4 GODZ. (PONIEWAŻ PRACUJE NA 1/2 ETATU)???????
3 dni x 4 godz. = 12 godz. należnego urlopu

PODAJE SIĘ WIELOKROTNIE WERSJĘ, ŻE:
(1 dzień urlopu odpowiada 8 godz. pracy także w przypadku niepełnoetatowców, niezależnie od tego, po ile godzin wykonują pracę na dobę, chyba że obowiązują ich niższe normy czasu pracy np. z tytułu niepełnosprawności).


Ustalenie ekwiwalentu za urlop:
Współczynnik służący do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego dla pracownika pełnoetatowego w 2013 r. wynosi 20,92.
Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla pracownika na 1/2 etatu wynosi 10,46 (1/2 × 20,92).

800 zł : 10,46 (współczynnik za ½ etatu)= 76,48 zł (stawka za jeden dzień pracy).
76,48 zł : 8 godz. = 9,56 zł (stawka za 1 godz. pracy).

NO I TERAZ:
9,56 zł x 24 godz. (należnego urlopu) = 229, 44 zł

CZY:
9,56 zł x 12 godz. (należnego urlopu) = 114,72 zł
JAK JEST PRAWIDŁOWO?
2013-07-31 11:53:29 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zacznijmy od tego, że jeśli pierwsza praca, tj. przed 2013 r. pracownica owa nie była ani 1 dnia w zatrudnieniu, to nie u. proporcjonalny, tylko tzw. u. cząstkowy (pierwszy urlop) z art. 153 KP . Proporcjonalność wynika z części etatu w jej przypadku.

Zatem o ile były to pełne 3 miesiące nabyła ona prawo do 3/12 x 20 x 1/2 = 2,5 dnia = 20 godzin, urlopu tego się NIE zaokrągla do pełnych dni.

Gdyby odbierała w naturze stanowiłoby to w jej przypadku 5 dniówek
A wyliczenie samego ekwiwalentu wg. opcji I z poprawką na 20 godzin, czyli ekwiwalent brutto wynosi 9,56 x 20 = 191,20 zł.
2013-02-01 20:17:19 Maniaa
Re: Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? [1]
Witam bardzo serdecznie,mam pytanie odnośnie mojej umowy,więc napiszę z czym mam problem i jeśli ktoś z Państwa będzie znał odpowiedź to będę niezmiernie wdzięczna...
W marcu zesłego roku nawiązałam umowę o pracę z pewną spółką i pracuje w sklepie na umowę na czas określony a mianowicie 2 lata z okresem wypowiedzenia 2 tygodniowym,ze względów tzw wyzysku pracownika przez pracodawcę i ciągłe kombinowanie mojego szefa za co by tu pracownika obciążyć spowodowało,że pomimo potrzeby pracy mam jedną wielką niechęć do nich i brak chęci pracy,jednym słowy wielki wyzysk...pracuje w nim najdłużej i podczas roku przewinęło się kilka osób...gdzie nie mam pewności co do tych osób-czy wraz z nimi nie ubywał towar ze sklepu,a mój pracodawca się tym nie przejmował...i nagle doszło do remanentu i za braki ja odpowiadam finansowo bo odciągnie mi pieniądze z pensji...uważam że jest to niesprawiedliwe,więc postanowiłam iść na urlop 10-cio dniowy by wszystko przemyśleć...znalazłam pracę którą zaczynam od wtorku 5 lutego..więc chce złożyć wypowiedzenie,co muszę w nim zawrzeć bym sobie nie zaszkodziła,jakie powinno być wynagrodzenie za tenże urlop gdzie pracuje na pełny etat,a miesięczne wynagrodzenie to 1500zł netto,oraz czy mogę dając wypowiedzenie uwzględnić w nim,fakt że teraz chce wykorzystać dni jakie mi zostały,zatem proszę o odpowiedź i z góry serdecznie dziękuję
2013-02-02 11:08:16 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
1.Ma Pani problem przede wszystkim z terminami.

Dziś jest sobota i zakładając, że jeszcze dziś skutecznie wręczy Pani pracodawcy wypowiedzenie, to jego bieg (koniec umowy) zakończy się w sobotę 16 lutego.
Jeśli wręczy je Pani jutro- w niedzielę, lub później do przyszłej soboty włącznie - zakończy ono bieg w sobotę 23 lutego. Takie są kodeksowe biegi okresu 2tygodniowego ( art. 30, par. 2'1 KP ).

Wymagałoby więc to dogadania z nowym pracodawcą jednak późniejszego terminu, albo innej zmiany niż u obecnego pracodawcy.

2. Należny urlop za 2013 w obu ww sytuacjach wynosi 2/12 , czyli 4 albo 5 dni w zależności od Pani stażu pracowniczego (20 albo 26 dni podstawy urlopu). Założyłem cały etat Pani pracy. Owszem może Pani wnioskować o jego udzielenie, ale w czasie wypowiedzenia pracodawca nie jest tym wnioskiem związany, co więcej sam może wysłać na urlop i wybrać termin. Lub w ogóle urlopu nie udzielić i wypłacić ekwiwalent. Ekwiwalent za każdy dzień nieudzielonego urlopu z 2013 r. wynosi przy stałej pensji 1/20,92 jej wysokości. Podlega takim samym zasadom PIT i składek, więc może Pani przyjąć, że to 71,70 zł netto za dzień.
Powyższa zasada (urlop/ekwiwalent) dotyczy ewentualnego urlopu zaległego za 2012, tyle współczynnik ekwiwalentu jest minimalnie wyższy- wynosi 21,00.

ps. Urlop w trybie 'na żądanie' może pani wziąć na zasadach ogólnych- tj. pracodawca tylko w bardzo rzadkich przypadkach może go odmówić.

W wypowiedzeniu swojej umowy NIE musi Pani podawać żadnej przyczyny. To obowiązek pracodawcy w przypadku, gdy wypowiada umowę bezterminową.

Wystarczy więc jedno zdanie, że "wypowiadam umowę z zachowaniem 2tygodniowego okresu wypowiedzenia".

3. Inną opcją w kwestii terminu i wypowiedzenia jest próba złożenia pracodawcy oferty porozumienia stron, czyli rozwiązania umowy w dowolnym dniu. Ale zdana tu jest Pani na zgodę pracodawcy.
2012-12-17 15:41:19 89.231.132.* | sylwia1lipiec
Re: Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? [1]
Witam, Od października 2012 miałam umowę o pracę, zaszłam w ciąże i od marca przebywałam do dnia porodu na zwolnieniu, potem na urlopie macierzyńskim, po urlopie, szef mnie zwolnił, tzn. wypowiedzenie do dnia 22 grudnia 2012r. (2-tygodnie, z wykorzystaniem urlopu), urlop mi przysługuje 26 dni. Jaki ekwiwalent powinnam otrzymać za urlop, przy płacy minimalnej 1500zł.
z góry dziękuje za pomoc
2012-12-18 09:31:19 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Rozumiem, że w naturze wykorzysta Pani 10 dni, a w 2011 u. nie było.

Łączny wymiar to 7 dni za 2011, 26 dni za 2012. Ekwiwalent zatem za 23 dni.
Zakładam, że to pełny etat, że urlop był w 2011 na zasadach u. proporcjonalnego z art. 155'1 i nie było zmniejszenia w związku z poprzednim pracodawcą. Oraz że obecnie jest wykorzystywany najpierw u. zaległy.

Zatem ekwiwalent to 1500 x 23/21 = 1643 zł brutto. Podlega tak jak zwykła wypłata PIT i składkom.
2012-12-05 18:13:22 213.195.169.* | Aśka212
Re: Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? [0]
21.09.2011 podjęłam pracę na czas określony do 30.09.2012 r.za najniższą krajową 1386 zł.przysługuje mi ekwiwalent za 26 dni urlopu.Umowa wygasła a pracodawca coś kombinuje .proszę o pomoc w obliczeniu ekwiwalentu.
2012-10-12 12:18:14 95.41.182.* | basiaa0572
Re: Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? [5]
4 czerwca 2008 podjęłam pracę na czas nieokreślony za 1126zł brutto.Pracowałam po 8 godz wszystkie dni w tygodniu prócz niedziel które byly dodatkowo oplacane.W 2009 zaszłam w ciążę i poszłam na zwolnienie lekarskie do marca 2010.Teraz jestem do 17.10 na urlopie wychowawczym i potem rozwiązuję umowę o pracę.W 2009 roku z 26 dni bylam 3 dni na urlopie.W jakiej wysokości szef powinien mi wyplacić ekwiwalent za urlop?
2012-10-12 12:47:23 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Kiedy potem ? Wypowiedzenie jest już złożone, czy dopiero będzie ?
Pytanie jest po prostu o dzień rozwiązania umowy.
2012-10-12 16:20:12 46.169.88.* | basiaa0572
Wypowiedzenie jest złożone i umowa zostaje rozwiązana z dniem 17.10.
2012-10-12 22:18:08 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Rozumiem więc że to porozumienie stron, a nie wypowiedzenie skoro taka data rozwiązania umowy. Oraz, że miała pani pensję minimalną.
No więc za 2012 i 2011 nie ma należnego u. wypoczynkowego.
Za rok 2009- 23 dni, za rok 2010... no właśnie- to zależy od tego, kiedy zaczęła Pani u. wychowawczy. Najprawdopodobniej w październiku, co dawałoby prawo do 9/12 x 26 = 20 dni.

Ekwiwalent za 2009; 23/21,08
Ekwiwalent za 2010; 20/21,08

Kwotowo 43/21,08 x 1500 (płaca minimalna 2012 r.) = 3059,77 brutto.
2012-10-13 23:54:37 77.115.11.* | basiaa0572
Tak to jest porozumienie stron a pensja byla minimalna.W marcu 2010 urodzilm dziecko i byłam na macierzyńskim a potem od sierpnia 2010 do 6 grudnia 2011 na u.wychowawczym a następnie do 30 stycznia 2012 na skroconym macierzyńskim i od tego czasu do 17 10 2012 na wychowawczym.wiec ekwiwalent za 2010 powinien być chyba niższy.Interesuje mnie jednak tylko ekwiwalent za urlop z 2009 roku i dlaczego bierzemy płacę minimalną z 2012 a nie z 2009 gdzie przyługiwał urlop?
2012-10-15 17:47:05 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Za 2010 zatem ekwiwalent za (7/12 x 26) czyli 16 dni.

Branie pod uwagę w tej sytuacji płacy minimalnej z bieżącego roku wynika z wspomnianego w artykule przewodnim do wątku

(http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/jak;obliczyc;ekwiwalent;za;urlop,0,0,545280.html)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
2012-07-23 14:53:49 84.10.62.* | Marekkk
Re: Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? [2]
A proszę mi powiedzieć kiedy pracodawca może liczyć do urlopu składniki ruchome z 3, a kiedy z 12 miesięcy-ustawodawca daje taka możliwość kiedy są duże różnice w miesiącach, ale czy nie powinien wtedy z tych 2 wyliczeń przyjmować korzystniejszego dla pracownika rozwiązania?
2012-07-23 20:52:36 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Rozporządzenie "urlopowe" nie zawiera sformułowania o braniu pod uwagę wariantu korzystniejszego dla pracownika, ani nie definiuje znacznej zmienności wysokości składnika zmiennego ( a mogłoby np. w procentach ).

Decyzja jest zatem po stronie pracodawcy, może być korzystniejsza dla niego.
Zwracam uwagę na fakt, że takie kwestie mogą być sprecyzowane w Regulaminie wynagradzania, jeśli pracodawca jest zobowiązany go posiadać (min. 20 zatrudnionych).
2012-07-24 09:59:19 84.10.62.* | Marekkk
Dzięki "szklarek" za odpowiedź. W regulaminie wynagradzania nie ma nic na ten temat. Zastanawia mnie intencja takiego zapisu kodeksowego i jej interpretacja przez np Sądy Pracy, nigdzie jednak nie mogę znaleźć. Z punktu widzenia ochrony pracownika który sezonowo uzyskuje duże zmienne wynagrodzenie, a na urlop idzie po 4 miesiącach marnych przychodów to by miało sens. Tyle że wtedy właśnie Pracodawca musiałby być zobligowany do płacenia w/g korzystniejszego dla Pracownika wariantu. Bez tego to jest tak jak piszesz ze wybiera korzystniejszy dla siebie i tak jest w moim przypadku.
2012-07-23 13:05:18 77.253.194.* | joannaw1
Re: Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? [1]
Witam czy do obliczania ekwiwalentu bierze sie tez pod uwagę przepracowane godziny nadliczbowe?
2012-07-23 20:28:31 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak. Z tym, że jeśli dodatku za nadgodziny nie wypłacono, a rozliczono go odpowiednim wymiarem czasu wolnego ( zgodnie z art. 151'2 KP )- nadgodziny w ekwiwalencie będą uwzględnione jak normalne godziny pracy- czyli w 100% stawce za godzinę.
2012-05-30 11:22:30 83.24.221.* | tomasz.zo
Re: Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? [2]
Ok, bardzo dziękuję. Czuję że czeka mnie niezła przeprawa z szefostwem...
Pozdrawiam
2012-05-30 15:38:08 77.253.158.* | zaskoczony
czy należy się urlop/ekwiwalent za urlop za 3 miesiące pobierania zasiłku rehabilitacyjnego? potem zwolnienie z pracy
2012-05-30 23:03:09 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Świadczenia rehabilitacyjnego. Tak się to od 1999 roku nazywa.
Tak, należy się- jest to okres pod tym względem identyczny jak zwolnienie lekarskie- usprawiedliwiona nieobecność w pracy.

Okres ten zresztą nie jest wymieniony w art.155'2 KP.
2012-05-30 08:27:53 83.24.221.* | tomasz.zo
Re: Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? [1]
Witam. Stosunek pracy ustaje za porozumienie stron.
2012-05-30 10:49:11 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No to pracodawca gamoń, bo:

- mógł optować za rozwiązaniem w czwartek, pewnie to dla Pana bez wielkiej różnicy, a dla niego dużo prostsze np. w kwestiach ZUS-owych
- niedouczony w kwestii urlopów jest.

Porozumienie stron nie zmienia wymiaru należnego urlopu.
Powodzenia.
2012-05-29 21:22:27 83.6.235.* | tomasz.zo
Re: Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? [1]
Dziękuję za szybką odpowiedź. Byłem pewien, że przysługuje mi tylko 5/12 urlopu, czy w związku z tym, że jest to tylko jeden dzień czerwca, który przepracuję jeszcze w obecnym zakładzie pracy, to czy pracodawca może się nie zgodzić na taki wymiar urlopu lub ekwiwalent ( twierdzi, że przysługuje mi 5/12 urlopu).
2012-05-29 22:52:56 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie może się nie zgodzić- bo KP jest tu jasny. Przy obliczeniach u. wypoczynkowego ( poza przypadkiem pracownika w pierwszym roku pracy w życiu ) niepełne miesiące pracy zaokrągla się w górę, niepełne dni z tego rachunku- również w górę. Nie ma znaczenia czy to 1 dzień czerwca czy 27 dni.

Jest to w art. 155'2a, par.2 KP.
Dodatkowo kwestię tę, w przypadku gdy w tym samym miesiącu żegnamy się ze starym pracodawcą i zaczynamy pracę u drugiego wyjaśnia par. 3 tegoż artykułu.

Tu KP w tym zakresie:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-siodmy-urlopy-pracownicze/rozdzial-i-urlopy-wypoczynkowe/art-155

Ps. Inna rzecz, że 1 czerwca 2012 jako dzień rozwiązania umowy o pracę jest egzotyczny. To porozumienie stron jest, czy umowa na zastępstwo ?
2012-05-29 16:40:15 83.24.238.* | tomasz.zo
Re: Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? [1]
Dodam jeszcze że pracuję po 10 godzin dziennie, czy to ma znaczenie przy obliczaniu ekwiwalentu?
2012-05-29 19:09:10 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
1. Długość dniówki ma znaczenie przy udzielaniu urlopu w naturze, bo liczba dni wolnych w Pana przypadku różni się od dni wyliczonych- kodeksowych.

2. U obecnego pracodawcy ma Pan prawo do urlopu proporcjonalnego za 2012 r. w wymiarze 6/12 x 26 czyli do 13 dni (104 godziny). U nowego pracodawcy będzie to (przy założeniu również całego etatu i pracy do końca roku) urlop w wymiarze w takim samym wymiarze- to na podstawie art.155'1 KP.
3. Wykorzystał Pan 7 dni naliczonych (56 godzin) czy udzielonych dniówek (70 godzin) bo od tego zależy wymiar ekwiwalentu- za 6 dni albo za 4,25 dnia.
4. Zatem wymiar ekwiwalentu 6/21 lub 4,25/21. Mniej więcej płacy netto.
Mniej /więcej- bo zależy czy zostanie on wypłacony wraz z wynagrodzeniem, czy osobną wypłatą- chodzi o pracownicze KUP i miesięczną kwotę wolną PIT.
2012-05-29 16:39:05 83.24.238.* | tomasz.zo
Re: Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? [0]
Witam.
Kończę pracę u pracodawcy gdzie pracuję prawie dwa lata.
Mam 2000zł netto, kończę pracę z dniem 01.06.12, tzn jestem tego dnia ostatni raz. Urlopu w roku przysługuje mi 26dni. Wybrałem już siedem, więc ile mi zostaje u tego pracodawcy, i jaki ekwiwalent musi mi on wypłacić? Proszę o szybką odpowiedz, ponieważ do piątku muszę wiedzieć. Aha, jak z urlopem u nowego pracodawcy u którego zaczynam pracę 11.06.12? Z góry dziękuję i pozdrawiam
2012-05-08 15:22:56 83.27.179.* | trudnekadry
Re: Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? [2]
Witam,
Mam pytanie, mój wymiar urlopu rocznie to 26 dni. Jeśli pracowałam od 19.03 do 30.04 wykorzystując 2 dni urlopu, to niewykorzystanego urlopu przysługuje mi 3 czy 4 dni ponieważ za 1 m-c ekwiwalentu wychodzi 2,1667. Czy zaokrąglamy w górę? Ile pracodawca powinien wypłacić ekwiwalentu za urlop przy wynagrodzeniu 1600 netto?
2012-05-08 19:15:53 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Wymiar urlopu za ten czas to dni 5, o ile był to cały etat, a w marcu nie było innego pracodawcy, który urlopu marcowego już udzielił.
Zatem ekwiwalent za 3 dni.

Wynagrodzenie 1600 netto wskazuje na brutto w wysokości 2200,60 zł ( przy standardowych KUP ).
Współczynnik ekwiwalentu za 2012 r. to 21, czyli ekwiwalent to 3/21 x 2200,60 czyli ok. 314 zł brutto.
2012-05-08 23:13:06 83.27.195.* | trudnekadry
Dziękuję bardzo za pomoc
2011-12-30 16:07:45 195.225.71.* | Renfri
Re: Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? [1]
Witam,
Mam takie małe pytanko wraz z końcem roku kończy mi się umowa mam do odebrania 10 dni urlopu, moje wynagrodzenie na rękę to 1500zl ile pracodawca powinien wypłacić ekwiwalentu za urlop?
2012-01-02 10:57:03 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
10/21 z wynagrodzenia. Czyli ok.715 zł.

Podstawa-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
2011-12-12 16:15:49 malgonia79
Re: Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? [3]
Od 2008 do 22 lipca 2011 przebywalam na wychowawczym.
Do pracy nie wrocilam, od razu poszlam na zwolnienie lekarskie.
30 listopada br. nastapilo rozwiazanie umowy.
Pracodawca twierdzi, ze nalezy mi sie ekwiwalent za urlop 11 dni i chce mi wyplacic 350 zl.

W umowie mam wynagrodzenie z 2007 r. 1000 zl brutto. Z tego co wiem, to najnizsza krajowa to 1386 zl. Na jakiej podstawie te 350?
Ile powinno byc netto?
2011-12-12 19:01:43 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Za rok 2011 należy się rzeczywiście urlop wypoczynkowy w wymiarze 11 dni- to u. proporcjonalny w wymiarze 5/12 ( lipiec-listopad ).

Pozostaje jeszcze ewentualnie kwestia urlopu za 2008. Tu też urlop proporcjonalny, nie wiem kiedy na u. wychowawczy się Pani udała i ile u. wypoczynkowego przed nim wykorzystała.

W związku z tym, że nie otrzymała Pani wynagrodzenia za ani 1 dzień po powrocie z u. wychowawczego moim zdaniem pracodawca nie musi obliczać ekwiwalentu od obecnej płacy minimalnej, ale od tej rzeczywistej płacy za miesiące sprzed urlopu i zwolnienia lekarskiego.

Ekwiwalent wynosiłby więc 11/21 x 1000= ok. 524 zł brutto. Podlega on oskładkowaniu i zaliczce PIT.

Podstawa-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
2011-12-14 17:02:58 malgonia79
Odebralam pieniazki.......

Powinno byc tak jak przeczuwalam!!!

1386 zl(najnizsza krajowa):21(wskaznik)=66 zl
66 zl x 11 dni = 726 zl brutto

a nie 524 zl, jak napisal "szklarek"

To 200 zl wiecej. Pozdrawiam
2011-12-14 19:47:57 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Powinno być tak jak napisałem, bo wynika to z par. 6 i 11 powołanego przeze mnie rozporządzenia.
To, że pracodawca wypłacił ekwiwalent od podstawy wyższej- wynika albo z dobrej jego woli, albo z niewiedzy.

Chętnie poznam podstawę prawną, która by go do tego zmuszała, by więcej nie wprowadzać forumowiczek w błąd.
Wtedy oczywiście odszczekam moją wcześniejszą opinię.
10 awans
2010-07-15 08:26:05 193.25.3.* | Agigi
Re: Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? [1]
Czy wyliczona powyższym sposobem kwota ekwiwalentu to kwota brutto czy netto ?
2010-07-15 18:25:48 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Brutto.
Tu przykład:
http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/ekwiwalent;za;urlop;-;za;urlop;czasami;trzeba;zaplacic,3,0,231939.html