Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaWiadomościKapitałPrawidłowe księgowanie unijnych dotacji
2010-07-29 16:20

Prawidłowe księgowanie unijnych dotacji

Prawidłowe księgowanie unijnych dotacji

Autor: Eliza Tempska-Danielak


Otrzymanie dotacji unijnej i realizacja projektu nakłada na Beneficjenta szereg obowiązków związanych z wprowadzeniem zmian w pracach działów finansowo-księgowych. Jednym z podstawowych elementów jest wprowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych związanych z realizowanym projektem.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków Projektu w sposób przejrzysty zgodnie z zasadami określonymi w Programie, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem.

Obowiązki Projektodawcy prowadzącego pełne księgi rachunkowe i podatkową księgę przychodów i rozchodów

Przepisy art. 60 lit. d[p1] rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. L. 210 z 31.07.2006, str. 25) wprowadzają wymóg, aby beneficjenci oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji projektów utrzymywały odrębny system księgowy albo odpowiedni kod księgowy dla wszystkich transakcji związanych z danym projektem.

Zapewnienie oddzielnego systemu rachunkowości albo odpowiedniego kodu księgowego oznacza odrębną ewidencję (nie zaś odrębne księgi rachunkowe), przez którą należy rozumieć ewidencję wyodrębnioną w ramach już prowadzonych przez daną jednostkę ksiąg rachunkowych. Polega ona na wyodrębnieniu operacji w zakresie wykorzystania funduszy Unii Europejskiej poprzez wprowadzenie do zakładowego planu kont odrębnych kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych w takim układzie, aby możliwe było spełnienie wymagań w zakresie sprawozdawczości i kontroli. Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie/decyzji o dofinansowanie projektu w ramach PO KL.

Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL może być prowadzona:

1) na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą o rachunkowości":

  • a) dla jednostek opisanych w art. 2 ust. 1 pkt 1–6 [p2] ustawy o rachunkowości;
  • b) w sytuacji jeżeli Beneficjent zgodnie z umową o dofinansowanie wykonuje zadania zlecone; jest to określone w art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości, który mówi, że zobowiązany do stosowania przepisów ustawy jest podmiot, który otrzymał dotację, przy czym „zadania zlecone oznaczają, że Beneficjent nie jest bezpośrednim, docelowym Beneficjentem udzielonej pomocy, a tylko pośredniczy w jej udzielaniu.

2) w sposób uproszczony dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (zwykle książka przychodów i rozchodów lub dokumentacja potwierdzająca poniesione wydatki) w przypadku, gdy Beneficjent nie spełnia warunków określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1-7 ustawy o rachunkowości, czyli jest jednostką, która docelowo korzysta z pomocy (a nie wykonuje zadań zleconych), np. otrzymuje środki na szkolenia własnych pracowników.

W przypadku opisanym w pkt 1 Beneficjent, który otrzymał środki finansowe w ramach projektu PO KL, wyodrębnia w swoich dotychczas prowadzonych księgach rachunkowych dodatkowe konta księgowe przeznaczone do ewidencjonowania transakcji związanych z otrzymanym wsparciem na podstawie umowy o dofinansowanie oraz uwzględnia te zmiany w posiadanej przez siebie polityce rachunkowości, zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości.

Natomiast w przypadku opisanym w pkt 2 jednostka otrzymująca środki finansowe w ramach PO KL ma dwie możliwości:

  • a) sporządzenia techniką ręczną lub komputerową (zwykle w postaci arkusza kalkulacyjnego) zestawienia dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem według wzoru załączonego do wniosku o płatność;
  • b) wyodrębnienia w prowadzonej książce przychodów i rozchodów (np. w postaci zaznaczenia w dodatkowej rubryce) wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu PO KL lub założenia odrębnej księgi przychodów i rozchodów na potrzeby projektu. Wpisy dokonywane w tej księdze będą dotyczyć wyłącznie wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu w ramach PO KL i będą stanowić odpowiednie powtórzenie części zapisów księgi podstawowej. Wyodrębnienie wydatków na projekt powinno być uzupełnione o wskazanie odpowiedniego zadania w ramach kosztów bezpośrednich lub informacje, że wydatek dotyczy kosztów pośrednich.
Czytaj w Money.pl
"Czarne listy" nie działają, bo firmy o nich nie wiedzą
Urzędnicy wpisują firmy, które nie zgłaszają się po przyznane im dotacje z UE.
600 mln euro czeka na działania MEN
Resort, który ma do dyspozycji miliard euro, zakontraktował niecałe 40 tej kwoty.
Ministerstwo zapewnia: Unijne pieniądze wydajemy według planu
W pierwszym półroczu wydaliśmy z UE prawie 12 mld zł.


Tagi: księgowość, dotacja, rozliczanie dotacji, księgowanie dotacji
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl
Wymiana komputera firmowego na nowy to realna oszczędność Wymiana komputera firmowego na nowy to realna oszczędność [reklama]
Podobne wiadomości
Dotacja z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności. Zobacz, kiedy przysługuje Dotacja z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności. Zobacz, kiedy przysługuje
Zobacz, kto może się ubiegać o pieniądze i na co musi je przeznaczyć.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Zatory płatnicze ograniczają polskich przedsiębiorców. Nowa metoda płatności rozwiąże te problemy? Zatory płatnicze ograniczają polskich przedsiębiorców. Nowa metoda płatności rozwiąże te problemy?
Jak wynika z danych Biura Informacji Gospodarczej szacunkowa wartość przeterminowanych należności przypadająca na jedną firmę to już 69,5 tysięcy złotych.