Notowania

zatrudnienie
05.10.2009 12:46

Choroby zawodowe - więcej obowiązków dla firm

Pracodawca ma obowiązek zgłosić każde podejrzenie choroby zawodowej.

Podziel się
Dodaj komentarz
(dlewis33/iStockphoto)

*Obowiązujące od tego roku nowe przepisy dotyczące chorób zawodowych mają poprawiać bezpieczeństwo i higienę pracy. Regulacje mają być lepiej egzekwowane dzięki przeniesieniu ich z rozporządzenia do ustawy. *

Zgodnie z Konstytucją RP to ustawa - Kodeks Pracy - a nie jak dotychczas rozporządzenie powinna określać takie zagadnienia jak np. uprawnienia pracownika dotyczące rozpoznania choroby zawodowej.

Zasady zgłaszania chorób zawodowych

W kodeksie pracy uregulowano m.in. zasady zgłaszania i rozpoznawania chorób zawodowych. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej wśród pracowników.

Ponadto takiego zgłoszenia może również dokonać pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną.

Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej dokonuje się na formularzu określonym w przepisach w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. Na podstawie dokonanego zgłoszenia właściwy ze względu na miejsce, gdzie praca była lub jest wykonywana, lub według krajowej siedziby pracodawcy państwowy inspektor sanitarny wszczyna postępowanie. **

Orzeczenie o rozpoznaniu choroby

Kieruje on pracownika na badania do właściwej jednostki orzeczniczej w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej rozpoznania. C*horoba zawodowa* występuje jeżeli _ w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych narażeniem zawodowym. _

Orzeczenie takie wydaje lekarz spełniający określone wymagania kwalifikacyjne, na podstawie wyników przeprowadzonych badań lekarskich i innych pomocniczych oraz dokumentacji medycznej pracownika, przebiegu zatrudnienia oraz oceny narażenia zawodowego.

W kolejnym etapie na podstawie orzeczenia lekarskiego, formularza oceny narażenia zawodowego pracownika i innych zebranych podczas postępowania dokumentów państwowy powiatowy inspektor sanitarny wydaje decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej.

Wydaną decyzję przesyła do:

* zainteresowanego pracownika;
* pracodawcy lub pracodawcom zatrudniającym pracownika w warunkach, które mogły spowodować skutki zdrowotne uzasadniające postępowanie w sprawie rozpoznania i stwierdzenia choroby zawodowej;
* jednostce orzeczniczej zatrudniającej lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie;
* właściwemu inspektorowi pracy.

Pracodawca po zakończeniu postępowania mającego na celu ustalenie uszczerbku na zdrowiu lub niezdolności do pracy w związku ze stwierdzoną chorobą zawodową pracownika przesyła do Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi oraz do właściwego państwowego inspektora sanitarnego zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej.

Ponadto jest obowiązany przystąpić do *usunięcia czynników *powodujących powstanie choroby zawodowej i zastosować inne niezbędne środki zapobiegawcze oraz zapewnić realizację zaleceń lekarskich wobec pracownika.

Reasumując należy również zaznaczyć, iż zmiana przepisów Kodeksu pracy spowodowała konieczność uchwalenia nowego rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych, w którym pominięto wszystkie kwestie uwzględnione aktualnie w Kodeksie pracy. Ponadtorozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. Nr 105, poz. 869) zawiera nowy, zamknięty katalog chorób zawodowych.

Autorka jest księgową, BSO Outsourcing sp. z o .o.

* [ Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/podstawowe;obowiazki;pracodawcy;w;zakresie;bhp,55,0,537143.html )
* [ Kiedy prowadzącemu firmę przysługuje chorobowe? ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/kiedy;prowadzacemu;firme;przysluguje;chorobowe,41,0,524073.html )
* [ Najważniejsze informacje w twojej skrzynce e-mail! ]( http://www.money.pl/egazety/ )
Tagi: zatrudnienie, wiadomości, porady, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
Źródło:
BSO
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz