Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Pracodawca złoży za nas wniosek o emeryturę

Pracodawca złoży za nas wniosek o emeryturę

Fot. Dreamstime.com

W 2009 r. pracodawcy oraz inni płatnicy składek są zobowiązani do kompletowania wniosku o emeryturę dla ubezpieczonych urodzonych przed 1 stycznia 1949 r., oraz dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r., którzy spełniają warunki do przyznania emerytury na dotychczasowych zasadach.

Płatnik składek jest zobowiązany do kompletowania wniosku wyłącznie w odniesieniu do ubezpieczonego, za którego opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w chwili zgłoszenia przez tego ubezpieczonego wniosku o emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy albo zgłoszenia przez członka rodziny zmarłego ubezpieczonego wniosku o rentę rodzinną.

Do kompletowania wniosku o świadczenie emerytalno-rentowe nie są zobowiązani:

  • o pracodawcy nie wypłacający zasiłków chorobowych ( tj. zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego mniej niż 20 ubezpieczonych),
  • o zleceniodawcy,
  • o płatnicy składek zobowiązani do opłacania składek za siebie i osoby współpracujące.

Wobec których pracowników pracodawca nie będzie pośredniczył w składaniu wniosków?

Podkreślić należy, że istotnie pracodawca nie będzie pośredniczył w składaniu wniosków o emeryturę dla pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r., którzy będą przechodzić na emeryturę wyłącznie na nowych zasadach.

Ubezpieczeni urodzeni po 31 grudnia 1948 r., którzy będą przechodzić na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym, kobieta w wieku - 60 lat, a mężczyzna - 65 lat lub też na emeryturę wcześniejszą dla osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze zgłaszają wnioski o emeryturę bezpośrednio w organie rentowym.

Nie oznacza to jednak, że pracodawca będzie całkowicie zwolniony z obowiązków wobec ZUS w tym zakresie. We wszystkich tych sprawach, w których do obliczenia wysokości emerytury będzie niezbędna dokumentacja mająca wpływ na ustalenie wysokości emerytury, pracodawca ma obowiązek wystawienia odpowiednich dokumentów (np. zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, świadectwa pracy).

Pan Janusz urodzony 1 stycznia 1949 r. ma zamiar przejść na emeryturę w marcu 2009 r. U obecnego pracodawcy pracuje od 6 lat. W latach 1980-1997 pracował na stanowisku wymienionym w wykazie A załącznika do rozporządzenia z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Nie jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego. Na dzień 1 stycznia 1999 r. udokumentował ponad 25-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym co najmniej 15-letni okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Wniosek o emeryturę pan Janusz złoży sam, bez pośrednictwa pracodawcy. Do przyznania emerytury niezbędne będzie również przedstawienie świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawcy zawierającego informację o ustaniu zatrudnienia. Pan Janusz wiek uprawniający do emerytury ukończy w dniu 1 stycznia 2009 r., a więc emeryturę będzie miał obliczoną według mieszanego sposobu, czyli:
o 20% według nowych zasad oraz
o 80 % według dotychczasowych zasad.
Zatem do obliczenia emerytury niezbędne będzie zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia (druk ZUS Rp-7). I tu również obowiązkiem pracodawcy będzie wystawienie tego zaświadczenia.

Podstawa prawna:
o art. 182, art. 183 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.).
o par.4 rozporządzenia z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8 poz. 43 ze zm.).

Autorka jest specjalistką w zakresie emerytur i rent

 

Płace w firmie
Czytaj także
Polecane galerie