Notowania

Przejdź na

Pośpiesz się z wnioskiem do US

Wnioski o wiążącą interpretację prawa podatkowego najlepiej składać przed 1 lipca, bo po tej dacie pisemna wypowiedź fiskusa będzie znacznie droższa.

Podziel się
Dodaj komentarz

Nie znasz odpowiedzi na nurtujący Cię problem podatkowy? Wystąp do swojego US o wiążącą interpretację prawa podatkowego. Wniosek najlepiej złożyć przed 1 lipca, bo po tej dacie pisemna wypowiedź fiskusa będzie znacznie droższa.

Od 1 lipca 2007 roku nastąpi centralizacja systemu wydawania interpretacji w indywidualnych sprawach podatników.

Oznacza to, iż organem właściwym do ich wydawania będzie minister finansów, a nie jak dotąd - naczelnicy urzędów skarbowych i urzędów celnych.

Jedynie w stosunku do podatków pobieranych przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) - nic się nie zmieni i nadal, stosownie do swojej właściwości, organy te wydawać będą interpretacje indywidualne.

Bez zmian pozostają tzw. interpretacje ogólne, czyli ministerialne interpretacje prawa podatkowego, dokonywane przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Specjalny formularz i wyższa opłata

Wg nowych przepisów wnioski o wydanie interpretacji będą składane na specjalnym formularzu. Obecnie podatnicy sporządzają wnioski w oparciu o wytyczne zawarte w przepisach, nie ma określonego wzoru takiego dokumentu.

Trzeba przygotować się także na większe wydatki. Dziś koszt uzyskania interpretacji wynosi 5 zł plus 50 groszy *za każdy załącznik - niezależnie od ilości pytań wpisanych do wniosku. Po wejściu w życie nowych przepisów - minimum *75 zł. Co więcej, podatnik, który w jednym wniosku opisze kilka stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych - będzie musiał zapłacić osobno za każdy z nich.

Termin zapłaty wynosić będzie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Uchybienie temu terminowi spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia i to bez uprzedniego wezwania do uiszczenia opłaty.

| Jaki wniosek przed 1 lipca 2007 r. |
| --- |
| Miejscowość, data Jan Kowalski Adres: NIP: * *Do: Naczelnika Urzędu * *skarbowego w (miejscowość) Wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zwracam się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w następującej sprawie: Opis stanu faktycznego Tu podatnik szczegółowo opisuje stan faktyczny. Oświadczenie Oświadczam, że w sprawie będącej przedmiotem wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, kontrola skarbowa i postępowanie przed sądem administracyjnym. Kwestia do rozstrzygnięcia (pytania) Podatnik jasno precyzuje pytanie/pytania. Stanowisko własne We wniosku opisać należy własne stanowisko w sprawie. Podpis podatnika |

* Od lipca* pytać można o przyszłość **

Podatnicy z pewnością docenią możliwość uzyskania wiążącej interpretacji dot. zdarzeń przyszłych. Wniosek o interpretację indywidualną będzie mógł bowiem dotyczyć zarówno zaistniałego stanu faktycznego, jak i zdarzeń, które będą miały miejsce w przyszłości.

Należy pamiętać, iż minister nie wyda interpretacji w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację będą przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Co we wniosku, co w interpretacji

Wnioskujący podatnik powinien wyczerpująco przedstawić stan faktyczny albo zdarzenie przyszłe, dodając własne stanowisko w tej sprawie. Ponadto dołączyć należy oświadczenie, które składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej itd.

W razie zafałszowania oświadczenia wydana interpretacja nie będzie wywoływała skutków prawnych.

Co ważne, wniosek niespełniający ww. wymogów nie będzie w ogóle rozpatrywany, a w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia wydane zostanie postanowienie, na które służyć będzie zażalenie.

Obecnie, w razie stwierdzenia braków formalnych - urząd skarbowy wzywa podatników do uzupełnienia pisma.

Minister oceni stanowisko wnioskodawcy i przedstawi uzasadnienie prawne swojej oceny. Interpretacja nie będzie zawierała uzasadnienia, gdy stanowisko podatnika okaże się zbieżne z oceną ministra.

W razie negatywnej oceny stanowiska podatnika udzielona informacja powinna zawierać nie tylko uzasadnienie prawne tej negatywnej oceny, ale także wskazanie prawidłowego stanowiska.

Na końcu umieszcza się pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego

Termin

Podobnie jak obecnie, interpretacja podatkowa wydawana będzie w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W praktyce jednak termin ten może ulec znacznemu przesunięciu.

Zgodnie z nowymi przepisami minister finansów będzie mógł wydłużyć czas na rozpatrzenie wniosku o terminy i okresy, o których mowa w art. 139 § 4 Ordynacji podatkowej.

Chodzi tutaj o terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Gdy minister nie wyda interpretacji we wspomnianych wyżej terminach - zastosowanie znajdzie tzw. interpretacja milcząca, uznająca w całości prawidłowość stanowiska wnioskodawcy.

*Ochrona przed zmianami *

Zgodnie z generalną zasadą nieszkodzenia, podatnik nie będzie miał obowiązku (tak jak obecnie) zastosowania się do otrzymanej interpretacji. A gdy już się do niej zastosuje - będzie chroniony przed negatywnymi skutkami jej ewentualnej zmiany.

Minister finansów będzie mógł zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W takim przypadku podatnik zostanie zawiadomiony, że wydana wcześniej interpretacja jest już nieaktualna.

W ramach zasady nieszkodzenia podatnik będzie zwolniony od odpowiedzialności karno-skarbowej i obowiązku uiszczania odsetek.

Podatnik nie będzie zwolniony z konieczności zapłaty podatku, gdy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny opisany we wniosku, nastąpią przed opublikowaniem interpretacji ogólnej lub przed doręczeniem interpretacji indywidualnej.

Zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona, spowoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku, jeżeli:

* ● zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz
* ● skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej.

Wykonanie decyzji ustalającej lub określającej:

* - wysokość zobowiązania podatkowego,
* - wysokość zwrotu podatku lub
* - wysokość odsetek za zwłokę albo
* - orzekającej o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta, osoby trzeciej albo spadkobiercy,

podlegać będzie wstrzymaniu w zakresie, w jakim w złożonym wniosku zostanie uprawdopodobnione zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku na podstawie ww. zasad, do czasu wydania ostatecznej decyzji.

Tagi: podatek, wiadomości, porady, podatki, baza wiedzy, msp, czołówki, zarzadzanie
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz