Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jak rozszerzyć lub zawiesić zbiorowy układ pracy

0
Podziel się:

Powodem zawieszenia może być trudna sytuacja finansowa pracodawcy.

Jak rozszerzyć lub zawiesić zbiorowy układ pracy
(Otnaydur/Dreamstime.com)
bFextInF

Prawo pracy dopuszcza czasowe zawieszenie stosowania postanowień układu zbiorowego pracyw określonych wypadkach.

Ze względu na finansową sytuację pracodawcy, strony zakładowego układu pracy mogą zawrzeć porozumienie o zawieszeniu stosowania postanowień układu, lub jego części, na okres do lat 3.

Jak informuje portal e-prawnik.pl, porozumienie takie musi zostać zgłoszone do właściwego rejestru, w którym dokonano rejestracji zakładowego układu zbiorowego.

bFextInH

W zależności od rodzaju układu, wpis następuje do rejestru właściwego dla:

  • układów ponadzakładowych - jeżeli jest to układ ponadzakładowy - prowadzonego przez ministra właściwego do spraw pracy,
    • układów zakładowych - rejestr tych układów prowadzi właściwy okręgowy inspektor pracy.

Czy i kiedy działanie układu może być rozszerzone na inne podmioty?

W przypadku zakładowego układu zbiorowego, stronami zawierającymi umową są zakładowa organizacja związkowa i pracodawca. Ale – jak informuje e-prawnik.pl - z faktu, że został on zawarty między określonymi podmiotami, nie wynika zakaz stosowania jego postanowień także w stosunku do innych podmiotów.

Po pierwsze, choć układ zawierany jest pomiędzy organizacjami reprezentującymi pracodawców i pracowników, jego postanowienia mogą obejmować także osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy a także emerytów i rencistów.

bFextInN

Po drugie, na wspólny wniosek organizacji pracodawców i ponadzakładowych organizacji związkowych, które zawarły układ ponadzakładowy, ministerstwo pracy może - gdy wymaga tego ważny interes społeczny - rozszerzyć w drodze rozporządzenia, stosowanie tego układu w całości lub w części. Chodzi o rozszerzenie na pracowników zatrudnionych u pracodawcy nie objętego żadnym układem ponadzakładowym, prowadzącego działalność gospodarczą taką samą lub zbliżoną do działalności pracodawców objętych tym układem.

Rozszerzenie takie może nastąpić po zasięgnięciu opinii tego pracodawcy lub wskazanej przez niego organizacji pracodawców oraz zakładowej organizacji związkowej - o ile taka działa u pracodawcy - a także opinii Komisji do Spraw Układów Zbiorowych Pracy.

Połączenie organizacji związkowych, albo zmiana właściciela

Również w razie połączenia lub podziału organizacji związkowej lub organizacji pracodawców, która zawarła układ ponadzakładowy, jej prawa i obowiązki przechodzą na organizację powstałą w wyniku połączenia lub podziału.

Taka sama zasada dotyczy zakładowych układów zbiorowych, w razie połączenia zakładowych organizacji związkowych, z których co najmniej jedna zawarła układ zbiorowy pracy.

bFextInO

W przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, w okresie roku od momentu przejścia, w stosunku do pracowników znajdują zastosowanie postanowienia zawartego układu zakładowego. Po upływie tego okresu warunki wynikające z zawartego układu obowiązują aż do upływu okresu wypowiedzenia tych warunków.

bFextIoi
wiadomości
porady
KOMENTARZE
(0)