Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
spółka
16.03.2011 09:10

Jak rozwiązać spółkę cywilną

Do rozwiązania spółki cywilnej konieczne są ważne powody, np. konflikt między wspólnikami lub utrata uprawnień wymaganych do świadczenia usług.

Podziel się
Dodaj komentarz
(diego_cervo/iStockphoto)

Spółka cywilna może zostać rozwiązana na skutek różnych przyczyn. W konsekwencji stosunek spółki ustaje jednocześnie wobec wszystkich wspólników. Sama spółka zostaje wtedy postawiona w stan likwidacji.

Przyczyny rozwiązania można zawrzeć już w samej umowie spółki. Takim zdarzeniem może być przykładowo upływ określonego w umowie czasu. Celem zawarcia spółki cywilnej jest, co do zasady, dążenie do osiągnięcia określonego celu gospodarczego. Rozwiązanie może więc nastąpić gdy cel ten został osiągnięty, lub też jeżeli jego osiągnięcie stało się z obiektywnych przyczyn niemożliwe.

W sytuacji gdy nie ma już wspólnego celu między wspólnikami, a relacje między nimi nie pozwalają na jakiekolwiek współdziałanie dla dobra stworzonej spółki, nie ma obowiązku trwania w strukturze spółki i utrzymywania bytu prawnego takiego podmiotu. W takiej sytuacji wspólnik może wypowiedzieć swój udział w spółce. Jeżeli na skutek wypowiedzenia swojego udziału przez wspólnika w spółce miałby pozostać tylko jeden wspólnik spółka ulega rozwiązaniu.

Rozwiązania spółki cywilnej jest także możliwe w wyniku podjęcia przez wspólników jednomyślnej uchwały lub też w wyniku wydania przez sąd orzeczenia na skutek żądania rozwiązania spółki przez jednego ze wspólników. Wytoczenie powództwa o rozwiązanie spółki przez sąd powinno być poparte ważnymi powodami odnoszącymi się do stosunku spółki. Stąd też nie uznaje się za powód rozwiązania spółki przyczyny, która tkwi po stronie jednego bądź kilku wspólników.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/224/t34784.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawop/artykul/zobacz;jak;zarejestrowac;spolke;z;o;o;,130,0,727426.html) Zobacz, jak zarejestrować spółkę z o.o.
Ważny powód rozwiązania spółki następuje, gdy istnieje trwały i obiektywny brak możliwości współdziałania wspólników dla pierwotnie obranego celu gospodarczego. Ważnymi powodami mogą być przykładowo: konflikt między wspólnikami, utrata wzajemnego zaufania, permanentne zaniedbywanie obowiązków wynikających ze stosunku spółki, utrata uprawnień wymaganych do świadczenia określonego rodzaju usług, czy też utrata przez wspólników zezwoleń bądź koncesji na wykonywanie działalności będącej podstawą funkcjonowania spółki. Różnorodność charakteru i przedmiotu działalności spółek cywilnych sprawia, że każdorazowo ważne powody rozwiązania spółki muszą być analizowane i oceniane indywidualnie.

W myśl art. 874 § 2 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) spółka ulega rozwiązaniu, również z chwilą ogłoszenia upadłości wspólnika. Należy pamiętać, że sama spółka cywilna, ze względu na brak podmiotowości prawnej nie ma zdolności upadłościowej, więc nie jest możliwe ogłoszenie jej upadłości. Zdolność tę mają natomiast jej wspólnicy jako przedsiębiorcy. Z chwilą ogłoszenia upadłości wspólnika spółka ulega rozwiązaniu z mocy prawa i nie wymaga dokonywania żadnych czynności.

Spółka w stanie likwidacji trwa w obrocie aż do momentu zakończenia postępowania likwidacyjnego. Likwidatorzy mogą zostać wyznaczeni przez sąd bądź też powołani jednomyślną uchwałą wspólników, nie ma również przeszkód by likwidatorami byli wspólnicy spółki.

Do nadrzędnych obowiązków likwidatorów należy zakończenie interesów spółki, stąd też mogą oni podejmować nowe inicjatywy jedynie w celu zakończenia spraw dotychczasowych, aby wygasić działalność gospodarczą. Do zadań likwidatorów należy również spłata długów wierzycielom spółki.

Jeżeli po zaspokojeniu wierzycieli pozostanie w spółce majątek, wówczas zwraca się wspólnikom ich wkłady na zasadach określonych w art. 871 k.c., czyli tak, jak w sytuacji wystąpienia wspólnika ze spółki. Ewentualna nadwyżka majątku spółki jest następnie dzielona pomiędzy wspólników odpowiednio do stosunku w jakim uczestniczyli oni w zysku spółki.

W razie zaistnienia niedoboru, jest on rozdzielany między wspólników w stosunku w jakim brali oni udział w pokrywaniu strat. Ustanowienie stosunku każdego wspólnika zarówno w zyskach jak i stratach określać winna umowa spółki.

Postępowanie likwidacyjne kończy się w chwili dokonania ostatniego rozliczenia. Natomiast spółka ulega rozwiązaniu w momencie podjęcia uchwały wspólników o zakończeniu postępowania likwidacyjnego. Jeśli wspólnicy nie podejmą takiej uchwały, za chwilę rozwiązania spółki traktuje się ostanie rozliczenie związane ze spółką.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/113/t86641.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/coraz;mniej;pieniedzy;z;ue;na;pozyskanie;inwestora,106,0,790378.html) Coraz mniej pieniędzy z UE na pozyskanie inwestora Firmy z sektora MŚP mogą otrzymać zwrot nawet 50 proc. rzeczywiście poniesionych kosztów w procesie pozyskiwania udziałowca.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/99/t115555.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/kiedy;trzeba;oglosic;niewyplacalnosc;spolki,16,0,783632.html) Kiedy trzeba ogłosić niewypłacalność spółki? Podstawą ogłoszenia upadłości spółki jest jej niewypłacalność. Jeśli zarząd nie zgłosi wniosku o upadłość, odpowiada przed wierzycielami za szkody.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/4/t46852.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/kiedy;zarzad;uniknie;odpowiedzialnosci;za;dlug;spolki,249,0,768505.html) Kiedy zarząd uniknie odpowiedzialności za dług spółki? Członkowie zarządu nie odpowiadają za długi wobec kontrahentów, o ile we właściwym czasie złożony był wniosek o upadłość.

Autorka jest aplikantką radcowską w Kancelarii BSO Prawo & Podatki we Wrocławiu

Tagi: spółka, wiadomości, porady, baza wiedzy, porady prawne, prawo, msp, czołówki
Źródło:
BSO
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz