Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Odpowiedzialność pracowników za mienie firmy

Odpowiedzialność pracowników za mienie firmy

Fot. attator/iStockphoto

Pracodawcy często spotykają się z problemem kradzieży mienia firmy przez zatrudnionych. Dotyczy to zarówno przywłaszczenia przez pracownika paliwa ze służbowego samochodu, nieuprawnionego wykorzystywania firmowego telefonu czy sprzętu biurowego jak i kradzieży powierzonego towaru lub maszyn. Przedsiębiorcy mogą jednak pociągnąć nieuczciwych pracowników do odpowiedzialności i odzyskać straty.

Nadużycia dokonywane przez pracowników to problem, z którym musi sobie radzić wielu właścicieli firm. Zaufanie do zatrudnionych osób, delegowanie na nich kolejnych obowiązków czy dostarczanie kosztownych narzędzi pracy (od telefonów służbowych po specjalistyczny sprzęt o dużej wartości) powoduje, że rośnie liczba osób, które mogą dokonać nadużycia. Do najczęściej popełnianych wykroczeń należą kradzieże, oszukiwanie pracodawców oraz przywłaszczania mienia firmy.

Do podstawowych obowiązków pracowników należy sumienne i staranne wykonywanie powierzonych im obowiązków, a także dbanie o dobro firmy i ochrona jej mienia. Wynika to bezpośrednio z przepisów Kodeksu pracy regulującego odpowiedzialność pracowników w stosunku do firm, w których są zatrudnieni. Jeśli pracownik okrada pracodawcę, ten może nie tylko go zwolnić, ale także dochodzić odszkodowania za przywłaszczone mienie oraz inne straty wynikające z kradzieży.

Zwolnienie dyscyplinarne

Podstawową sankcją określoną w Kodeksie pracy za działanie na szkodę pracodawcy i ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych jest zwolnienie dyscyplinarne, czyli rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia. Jeżeli przedsiębiorca ma oczywiste dowody kradzieży obciążające pracownika, to może go zwolnić nie czekając na uzyskanie wyroku sądu.

Działanie na szkodę spółki. Będą zmiany prawa
Niezależnie od wartości przywłaszczonych rzeczy kradzież mienia firmy to zawsze poważne naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. W związku z tym pracodawca ma prawo do zwolnienia pracownika dyscyplinarnie niezależnie od tego, czy można mu postawić zarzut popełnienia wykroczenia (w sytuacji, kiedy wartość zagarniętego mienia nie przekroczy 250 zł) czy przestępstwa (jeśli jego wartość jest większa niż 250 zł).

Należy jednak pamiętać, że rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika trzeba dokonać w ciągu miesiąca od uzyskania informacji o okolicznościach uzasadniających taką decyzję, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii reprezentującej zatrudnionego organizacji związkowej.

Odpowiedzialność materialna

Pracodawca, który poniósł szkodę materialną, może dochodzić od pracownika także odpowiedzialności materialnej. Kodeks pracy wyróżnia odpowiedzialność ogólną oraz szczególny rodzaj odpowiedzialności - za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się. Przepisy te dotyczą wszystkich pracowników bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy (z wyjątkiem sytuacji wskazanych w przepisach szczególnych).

Wysokość odszkodowania z tytułu odpowiedzialności materialnej (ogólnej) ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

Jak zabezpieczyć roszczenia zanim sąd wyda wyrok?
Zasada ograniczonej odpowiedzialności pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy znajduje zastosowanie do pracowników, którzy wyrządzili nieumyślnie szkodę zakładowi pracy w innym mieniu niż mienie powierzone im z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się. Co ważne, pracownik ponosi w takim przypadku odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę.

Jeżeli jednak pracownik umyślnie wyrządził szkodę, wówczas jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości, tj. w granicach rzeczywistej straty i utraconych korzyści.

Należy pamiętać, że to pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody, a także adekwatny związek przyczynowy, ponieważ pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę tylko w razie zawinionego niewykonania obowiązków pracowniczych, pozostającego w związku przyczynowym ze szkodą.

Poprzednia strona
  • 1
  • 2
strata, firma, sąd, pracownik, odszkodowanie, pracodawca, kradzież, szkoda, przywłaszczenie, udowodnienie
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
Alexisss
178.56.246.* 2011-02-27 19:58
To prawda pracodawca nie ma szans a prokuratura i sady nie chcą nawet sprawdzać przedstawionych dowodów bo to zbyt dużo pracy dla nich a wykrywalność chyba nie liczy się do ich statystyk więc po co?
78.156.162.* 2011-01-28 08:26
A jakie konsekwencje ponosi prezes za decyzje, które wpływają na niekorzyść Firmy ? Mam tu na uwadze spółki miejskie.
sdaasdasdad
83.4.111.* 2011-01-27 21:21
Bzdury. kodeks pracy daje przewage pracownikowi nad pracodawca, dlatego z każdym podpisuję umowę zlecenie. jak się nie podoba to dziękuję, dobranoc
Zobacz więcej komentarzy (10)