Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Raporty dobowe, gdy sprzedaż jest dokonywana w nocy

Raporty dobowe, gdy sprzedaż jest dokonywana w nocy

Fot. VikaValter/iStockphoto

Podatnicy często mają wątpliwość, w jakim momencie powinni sporządzić raport fiskalny dobowy, w przypadku gdy prowadzą sprzedaż w nocy.

Przykład
Podatnik prowadzi restaurację, która otwarta jest do późnych godzin nocnych (np. godz. 3-5 nad ranem). Realizowana w ww. lokalu sprzedaż towarów/usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ewidencjonowana jest za pomocą kasy rejestrującej (fiskalnej). Podatnik ma wątpliwość, czy w świetle przepisów obowiązujących w zakresie podatku od towarów i usług, sporządzenie raportu dobowego z kasy fiskalnej może nastąpić po zakończeniu sprzedaży, tj. z chwilą zamykania lokalu (np. o godz. 4:00 nad ranem), czy też obowiązek dokonania tej czynności powstaje tuż po północy (tj. przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w ramach dnia rozpoczynającego się po północy).

Kasa rejestrująca musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym m.in. wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego.

Szczegółowe wytyczne odnośnie stosowania przez Podatników kas fiskalnych określają przepisy rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. Zgodnie z nimi, raport fiskalny (dobowy, miesięczny, okresowy lub rozliczeniowy) to dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej od podatku.

Raport dobowy sporządza się z chwilą zakończenia w danym dniu sprzedaży, lecz nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym. Zatem, jeśli podatnik dokonuje sprzedaży w nocy, to przed samą północą powinien wykonać dobowy raport sprzedaży. Dopiero po jego wykonaniu może dokonywać dalszej sprzedaży.

Powyższy sposób postępowania potwierdzają także organy podatkowe, m.in. Dyrektor IS w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 27.05.2008 r. (sygn. ILPP2/443-204/08-2/ISN), gdzie czytamy: Wnioskodawca świadczy usługi hotelowo gastronomiczne. Sprzedaż rejestrowana jest za pomocą kasy fiskalnej. Często występują przypadki, że nie można sporządzić raportu dobowego do godziny 24:00, gdyż trwa jeszcze obsługa klienta. Zamknięcie doby i wydruk raportu dokonywany jest po północy, zaraz po zakończeniu obsługi klienta. Natomiast w odniesieniu do raportów dobowych sporządzanych na przełomie miesiąca, obecnie raport dobowy na ostatni dzień miesiąca, drukowany o godzinie 0:30 jest ujmowany w deklaracji VAT-7 do poprzedniego miesiąca, czyli raport dobowy z dnia 31 lipca wydrukowany 1 sierpnia jest ujmowany w deklaracji VAT-7 za miesiąc lipiec. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że zgodnie z powołanymi przepisami raport fiskalny dobowy sporządzić należy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym. Oznacza to, że jeżeli Wnioskodawca dokona sprzedaży po północy, to przed tą sprzedażą ma obowiązek sporządzić raport fiskalny dobowy za poprzedni dzień.

Czytaj o kasach fiskalnych w firmie
Najważniejsze zagadnienia związane z kasą rejestrującą
Wielu przedsiębiorców ma problemy z kasą fiskalną, nie wiedzą, które profile działalności gospodarczej są zwolnione z obowiązku posiadania takiej kasy, a które muszą bezwzględnie zaopatrzyć się w nią.
Awaria kasy fiskalnej to paraliż firmy?
Ze względu na możliwość wystąpienia problemów technicznych, prawo przewiduje możliwość kontynuowania działalności, ale pod ściśle określonym warunkiem.
Co trzeba wiedzieć o kasach fiskalnych?
Osoby prowadzące działalność gospodarczą nie zdają sobie sprawę, jakie kary grożą im za brak kasy rejestrującej. Niewiedza ta pociąga za sobą pewne konsekwencje, dlatego też warto zapoznać się ze specyfiką kas fiskalnych.


Grupa ECDDP
Czytaj także
Polecane galerie