Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Raporty okresowe przy braku sprzedaży

Raporty okresowe przy braku sprzedaży

Fot. Radu Razvan/Dreamstime.com

Podatnicy często mają wątpliwość, czy w przypadku gdy nie dokonują w danej dobie lub innym okresie rozliczeniowym, np. miesięcznym sprzedaży za pomocą urządzenia fiskalnego, powstaje wobec nich obowiązek sporządzania raportu dobowego jak i miesięcznego.

Przykład
Podatnik w dniu 18.01.2010 r. dokonał dwóch transakcji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Po zamknięciu sklepu i zakończeniu sprzedaży sporządził dobowy raport fiskalny za ten dzień. Jednocześnie w dniu 19.01.2010 r. nie dokonał żadnej transakcji sprzedaży na rzecz tych osób. Czy w związku z powyższym zobowiązany jest za ten dzień również sporządzić dobowy raport fiskalny?

Z rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunkom ich stosowania, wynika, że podatnicy prowadzący sprzedaż za pomocą kas rejestrujących są obowiązani m.in. sporządzać raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym oraz sporządzać raport fiskalny za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, jak również prowadzić bieżącą kontrolę w zakresie prawidłowego i terminowego przekazu danych do archiwizowania w przypadku stosowania kas z elektronicznym zapisem kopii.

Jednocześnie, przez raport fiskalny (dobowy, miesięczny lub rozliczeniowy) należy rozumieć dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej od podatku.

Zatem, co do zasady, wskazanego w zapytaniu obowiązku nie ma. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z cyt. definicją raportu fiskalnego, przez raport należy rozumieć zestawienie okresowe o dokonanym obrocie oraz kwocie podatku należnego z uwzględnieniem stawek opodatkowania. Zatem w przypadku, gdy obrót oraz kwoty podatku należnego w ogóle nie występują jasne jest, że wydrukowany raport fiskalny nie posiada informacji istotnych do obliczenia zobowiązania podatkowego.

Podobnie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 27.11.2008 r. (sygn. IBPP4/443-11708/AZ, strona internetowa MF): Biorąc pod uwagę treść powyżej powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że obowiązek sporządzania fiskalnych raportów dobowych uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlegać będzie obowiązkowi ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej. (...) w dniach, w których nie wystąpiła sprzedaż co do której istnieje obowiązek zaewidencjonowania na kasie rejestrującej Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzenia raportów dobowych. Podobnie Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzania raportu fiskalnego za okres miesięczny w którym nie wystąpiła sprzedaż.

Niemniej należy pamiętać, że żaden przepis ustawy o VAT jak i rozporządzenia wykonawczego do ustawy, nie zwalnia bezpośrednio podatnika prowadzącego sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej od sporządzania takich raportów. Dlatego, zdaniem Autora, zarówno dla bezpieczeństwa prawidłowości rozliczeń oraz ewentualnych niejasności czy sprzedaż na rzecz osób fizycznych wystąpiła czy nie, wskazane jest sporządzanie zerowych raportów fiskalnych zarówno dobowych jak i miesięcznych.

Przykład
Podatnik okazjonalnie dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych (raz na tydzień). W związku z powyższym powziął wątpliwość czy w dniach, w których sprzedaż taka w ogóle nie występuje jest zobowiązany do sporządzenia raportu dobowego?

Zasadniczo nie, bowiem wydrukowany raport dobowy będzie dokumentował jedynie brak obrotu oraz brak kwoty podatku należnego w danym dniu. Niemniej należy pamiętać, iż żaden przepis ustawy o VAT jaki i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy wydanych nie zakazuje dokonania powyższej czynności. Zatem, sporządzenie zerowego raportu dobowego nie może zostać uznane za błąd. Co więcej, pozwoli na bieżącą weryfikację prowadzonej sprzedaży (lub jej braku).

Bardzo często podatnicy zastanawiają się również w jakim momencie powinni sporządzić raport fiskalny dobowy, w przypadku gdy prowadzą sprzedaż w nocy.

Przykład
Podatnik świadczy usługi transportowe nocne w godzinach 22:00 - 5:00. W związku z powyższym powziął wątpliwość kiedy zobowiązany jest wydrukować raport fiskalny dobowy.

Zgodnie z cyt. przepisem § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunkom ich stosowania raport dobowy sporządza się z chwilą zakończenia w danym dniu sprzedaży, lecz nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym. Zatem, jeśli podatnik świadczy usługi transportowe w nocy, to kurs rozpoczęty przed północą, a zakończony po tej godzinie będzie wyznaczał ostatnią sprzedaż dokonaną w danej dobie (oczywiście pod warunkiem, że w trakcie realizowanego kurs, tj. po północy nie wsiądzie pasażer - w takim przypadku raport powinien zostać sporządzony przed tą sprzedażą). Tym samym, po zakończeniu tego kursu, a jednocześnie przed rozpoczęciem następnego przejazdu podatnik zobowiązany będzie do sporządzenia fiskalnego raportu dobowego.

Powyższy sposób postępowania potwierdzają także organy podatkowe, m.in. Dyrektor IS w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 27.05.2008 r. (sygn. ILPP2/443-204/08-2/ISN), gdzie czytamy: Wnioskodawca świadczy usługi hotelowo gastronomiczne. Sprzedaż rejestrowana jest za pomocą kasy fiskalnej. Często występują przypadki, że nie można sporządzić raportu dobowego do godziny 24:00, gdyż trwa jeszcze obsługa klienta. Zamknięcie doby i wydruk raportu dokonywany jest po północy, zaraz po zakończeniu obsługi klienta. Natomiast w odniesieniu do raportów dobowych sporządzanych na przełomie miesiąca, obecnie raport dobowy na ostatni dzień miesiąca, drukowany o godzinie 0:30 jest ujmowany w deklaracji VAT-7 do poprzedniego miesiąca, czyli raport dobowy z dnia 31 lipca wydrukowany 1 sierpnia jest ujmowany w deklaracji VAT-7 za miesiąc lipiec. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że zgodnie z powołanymi przepisami raport fiskalny dobowy sporządzić należy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym. Oznacza to, że jeżeli Wnioskodawca dokona sprzedaży po północy, to przed tą sprzedażą ma obowiązek sporządzić raport fiskalny dobowy za poprzedni dzień.

Czytaj więcej o rejestrowaniu sprzedaży w firmie
Raporty dobowe, gdy sprzedaż jest dokonywana w nocy
Podatnicy często mają wątpliwość, w jakim momencie powinni sporządzić raport fiskalny dobowy, w przypadku gdy prowadzą sprzedaż w nocy.
Najważniejsze zagadnienia związane z kasą rejestrującą
Wielu przedsiębiorców ma problemy z kasą fiskalną, nie wiedzą, które profile działalności gospodarczej są zwolnione z obowiązku posiadania takiej kasy, a które muszą bezwzględnie zaopatrzyć się w nią.
Co trzeba wiedzieć o kasach fiskalnych?
Osoby prowadzące działalność gospodarczą nie zdają sobie sprawę, jakie kary grożą im za brak kasy rejestrującej. Niewiedza ta pociąga za sobą pewne konsekwencje, dlatego też warto zapoznać się ze specyfiką kas fiskalnych.


sprzedaż, firma, raport, kasa fiskalna
Grupa ECDDP
Czytaj także
Polecane galerie