Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Wycena spółki przez biegłego rewidenta. Co z kosztami?

0
Podziel się:

Podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków, które mają związek z prowadzoną działalnością.

Wycena spółki przez biegłego rewidenta. Co z kosztami?
(Ginasanders/Dreamstime)
bFexUKjp

Wycena została dokonana w związku z ewentualnym zamiarem sprzedaży części udziałów spółki. W związku z powyższym spółka pyta o możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ( ustawa o CIT) podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków, które mają związek z działalnością prowadzoną przez tego podatnika – kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Jednocześnie ustawa o CIT rozróżnia koszty bezpośrednio i inaczej niż bezpośrednio związane z uzyskiwanym przychodem.

W związku z przedstawionym stanem faktyczny wycena udziałów ma być dokonana w związku z ewentualnym zamiarem sprzedaży posiadanych udziałów. Dlatego też należy uznać, że koszty wyceny mogą przyczynić się do osiągnięcia przychodu przez spółkę. Jednocześnie należy wskazać, że koszty wyceny nie są bezpośrednio związane z możliwością osiągnięcia przychodu przez spółkę z tytułu sprzedaży udziałów. Wydatki te mają związek z ogólną działalnością spółki – są zatem kosztami inaczej niż bezpośrednio związanymi z przychodem.

bFexUKjr

Wycena jest dokonywana na etapie rozważania możliwości sprzedania udziałów. Jednocześnie poddając analizie stan faktyczny trzeba mieć na uwadze, że nie ważny jest powód sprzedaży udziałów, ani nie jest ważny okres, w którym sprzedaż ta nastąpi. Ważny jest związek z działalnością gospodarczą a dzięki takiej transakcji spółka będzie miała środki na sfinansowanie bieżącej działalności – czy to przeprowadzenia inwestycji, czy to zmniejszenia zadłużenia, itp. Argumentem przemawiającym za powyższym jest także fakt, że dokonanie wyceny udziałów nie gwarantuje ich sprzedaży. W związku z powyższym należy uznać, że koszty wyceny udziałów, jako koszty inaczej niż bezpośrednio związane z uzyskiwanym przychodem, mogą zwiększać koszty uzyskania przychodów spółki w momencie ich poniesienia (na podstawie art. 15 ust. 4e ustawy o CIT).

Stanowisko prezentowane powyżej znajduje także uznanie w orzecznictwie organów podatkowych. Jako przykład można tutaj podać interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 06 stycznia 2009 r., sygn. ITPB3/423-575/08/MK, w której organ podatkowy (pochylając się nad zagadnieniem kosztów ponoszonych przez podatnika w związku z ustawowym obowiązkiem prywatyzacji) wskazał: _ wydatki związane z wyceną udziałów, z przygotowaniem memorandum oraz opracowaniem procedury sprzedaży udziałów stanowią, pod warunkiem wykazania, że były one racjonalne co do zasady i co do wielkości, koszty pośrednio pozostające w związku przyczynowo – skutkowym z przychodami. _

Kwalifikacja powyższych kosztów mogłaby być inna w sytuacji, gdy wycena udziałów związana będzie ze skonkretyzowaną transakcją ich zbycia. Dopiero w okolicznościach, które wskazywałyby, iż wycena udziałów jest przeprowadzana w związku z konkretną sprzedażą (np. spółka zawarła umowę przedwstępną na mocy której zobowiązała się, że sprzeda udziały po cenie jaką ustali niezależny podmiot, a koszty analizy ma pokryć spółka), to koszty wyceny – jako koszty bezpośrednio związane z przychodem – mogłyby zwiększać koszty uzyskania przychodów spółki dopiero z chwilą uzyskania przychodu ze sprzedaży udziałów.

Na możliwość bezpośredniego związku wydatków ponoszonych na nabycie udziałów z przychodem uzyskiwanym z tytułu ich sprzedaży wskazują także organy podatkowe np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 16 marca 2009 r., sygn. IBPBI/2/423-1201/08/BG.

bFexUKjx

W przypadku zaniechania zbycia udziałów już po dokonaniu ich wyceny należy uznać, że poniesione koszty mogą zwiększać koszty uzyskania przychodów spółki w momencie ich poniesienia. Trzeba bowiem wskazać, że fakt niezdecydowania się spółki na sprzedaż udziałów, nie pozbawia kosztów ich wyceny cechy związku z działalnością prowadzoną przez spółkę. Jak to zostało bowiem zaznaczone powyżej wycena udziałów wykazuje związek inny niż bezpośredni z prowadzoną przez spółkę działalnością. W konsekwencji koszty te nadal spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP i spółka będzie mogła je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia. Stanowisko takie prezentuje także Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w przywołanej wcześniej interpretacji z dnia 16 marca 2009 r.

Czytaj więcej w Money.pl
Absurd w urzędzie – czy urząd ułatwia czy utrudnia nam życie? Ogólnie przyjęto, że na urzędy należy narzekać. Na zbędną biurokrację, opieszałość urzędników, kilometrowe kolejki i pasożytowanie na państwie.
Najczęściej wybierane działalności gospodarcze w Polsce W 2012 roku odnotowano, najwyższą od 8 lat liczbę nowozarejestrowanych działalności gospodarczych w Polsce. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku założono 23 015 firm - jest to wzrost o 25% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku.
O tym musisz poinformować fiskus Ten, kto zakłada spółkę cywilną, musi poinformować urząd skarbowy, jak będzie płacić podatek dochodowy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
bFexUKjS
wiadomości
baza wiedzy
KOMENTARZE
(0)