Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Jakub Ceglarz
Jakub Ceglarz
|

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Oto powody, dla których się to opłaca

0
Podziel się:

Ci przedsiębiorcy mogą oszczędzić na sześć sposobów.

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Oto powody, dla których się to opłaca
(Genlady/Dreamstime)

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników, zwrot kosztów za remont w firmie i zwolnienie z obowiązkowych opłat na państwowy fundusz. Możesz oszczędzić kilka tysięcy złotych co miesiąc, jeśli zatrudnisz osoby niepełnosprawne.

Pracodawcy mogą liczyć na świadczenia finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), takie jak:

 • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
 • zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy,
 • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego,
 • zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego niepełnosprawnemu w pracy,
 • zwolnienie z opłat na PFRON.

Dofinansowanie do wynagrodzeń

Przedsiębiorca zatrudniający osoby niepełnosprawne o świadczenie ubiega się do 25. dnia miesiąca następującego po tym, za który chce otrzymać dofinansowanie. Jeśli więc zatrudniał niepełnosprawnego w maju, to wniosek o dofinansowanie do jego wynagrodzenia musi złożyć do 25 czerwca.

W tym celu powinien najpierw zarejestrować się w PFRON, podając swoje dane identyfikacyjne, takie jak nazwa, NIP i REGON (wraz z kopią dokumentów potwierdzających ich aktualność), adres oraz dane osoby wyznaczonej do kontaktów z funduszem. Następnie składa wniosek o dofinansowanie na formularzu Wn-D oraz miesięczną informację o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności osób, których ona dotyczy na druku INF-D-P (do pobrania).

O pomoc z funduszu mogą ubiegać się:

 • pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny etat,
 • pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat pracy, wśród których przynajmniej 6 procent stanowią osoby niepełnosprawne,
 • pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej (status ten nadawany jest przez wojewodę).

Od kwietnia świadczenie nie jest już przyznawane procentowo, lecz kwotowo. Dofinansowanie za każdego niepełnosprawnego wynosi:

 • 1800 zł - w przypadku pracowników zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • 1125 zł - w przypadku pracowników zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 • 450 zł - w przypadku pracowników zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Dodatkowe 600 złotych pracodawcy otrzymają za pracownika niewidomego oraz takiego, wobec którego orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję. Świadczenie nie może być jednak większe niż 90 procent faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy (czyli wynagrodzenia brutto wraz z kosztami pracodawcy).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się pracodawcy, którzy:

 • posiadają zaległości wobec PFRON przekraczające 100 złotych,
 • zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat, przy czym udział osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 procent,
 • ubiegają się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników o umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności, którzy mają prawo do emerytury,
 • wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego nie przekazali na jego rachunek bankowy, rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub pocztą,
 • środki na wynagrodzenie przeznaczają ze środków publicznych.

Zwrot kosztów przystosowania i wyposażenia stanowiska pracy

O takie świadczenia pracodawcy ubiegają się składając wniosek do starosty powiatu lub prezydenta miasta, w którym prowadzą działalność. W obu przypadkach wysokość zwrotu ustalana jest indywidualnie, strony wspólnie decydują, ile pieniędzy refundacji otrzyma pracodawca. Dla przystosowania maksymalną kwotą jest dwudziestokrotność, a dla wyposażenia – piętnastokrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto, ogłaszanego przez GUS.

Co uważa się za przystosowanie stanowiska pracy? Są to wszelkie adaptacje do potrzeb osób niepełnosprawnych, takie jak na przykład remonty korytarzy lub budowa podjazdów dla wózków inwalidzkich. Wyposażeniem będzie natomiast zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do wykonywania pracy.

Koszty poniesione na przystosowanie i wyposażenie stanowiska pracy muszą być udokumentowane (fakturą, rachunkiem lub dowodem zapłaty) oraz poniesione nie wcześniej, niż dzień podpisania umowy z pracownikiem niepełnosprawnym. Zwrotowi nie podlegają nakłady poniesione przed tą datą.

Zwrot przysługuje pracodawcy, który:

 • prowadzi działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy;
 • zatrudni bezrobotną albo poszukująca pracy osobę niepełnosprawną na okres przynajmniej 36 miesięcy.

Zwolnienie takiego pracownika wcześniej i nieprzyjęcie w to miejsce innej osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności skutkuje tym, że pracodawca będzie musiał zwrócić PFRON otrzymane świadczenie w wysokości 1/36 otrzymanej kwoty za każdy miesiąc, brakujący do 3 lat (jednak nie mniej niż 1/6). Jeśli więc przedsiębiorca rozwiąże umowę po 24 miesiącach, zwróci funduszowi 12/36 (1/3) otrzymanej pomocy.

O zwrot kosztów przystosowania pracodawca ubiega się poprzez złożenie staroście wniosku Wn-KZ, natomiast kosztów wyposażenia – Wn-W.

Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego

Poziom refundacji szkoleń zależy od ich rodzaju oraz wielkości firmy. Tę ostatnią ustala się na podstawie zatrudnienia. Małe przedsiębiorstwa zatrudniają od 10 do 49 pracowników, średnie – od 50 do 249, natomiast duże – ponad 249.

Świadczenie nie może jednak wynieść więcej, niż wysokość dwóch średnich pensji (według danych GUS w drugim kwartale średnie wynagrodzenie wynosiło 3739,97 złotych brutto).

Poziom refundacji kosztów szkoleń w zależności od ich rodzaju i wielkości przedsiębiorstwa
Rodzaj szkolenia Typ przedsiębiorcy i poziom refundacji
źródło: Money.pl
mały średni duży
ogólne 80% 80% 70%
specjalistyczne 55% 45% 35%

Refundacji z PFRON mogą podlegać na przykład:

 • wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie, tłumaczy języka migowego
 • koszty podróży, zakwaterowania lub wyżywienia uczestników szkolenia oraz ich ewentualnych opiekunów,
 • koszty związanych ze szkoleniem usług doradczych, wynajmu pomieszczeń, amortyzacji narzędzi i wyposażenia lub materiałów szkoleniowych.

Procedura zwrotu kosztów wygląda podobnie jak w przypadku przystosowania i wyposażenia stanowiska pracy. Pracodawca podpisuje w tym celu umowę ze starostą lub prezydentem miasta, która określa poziom refundacji.

Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego

Niektórzy niepełnosprawni wymagają w pracy pomocy innego pracownika. Jego wynagrodzenie również może podlegać częściowemu zwrotowi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wysokość zwrotu oblicza się, dzieląc liczbę godzin przeznaczonych na pomoc osobie niepełnosprawnej przez liczbę godzin, które spędza ona miesięcznie w pracy. Wskaźnik ten nie może być jednak większy niż 20 procent. Następnie mnoży się go przez kwotę minimalnego wynagrodzenia, które wynosi obecnie 1680 złotych brutto. Jeśli więc pracownik zatrudniony w wymiarze 100 godzin miesięcznie pomaga niepełnosprawnemu przez 15 godzin w miesiącu, to kwota zwrotu będzie wynosić 252 złote brutto (0,15 z 1680 złotych).

Zwolnienie z opłat na PFRON

Przedsiębiorcy zatrudniający więcej niż 25 pracowników, a w tym mniej niż 6 procent osób niepełnosprawnych, są zobowiązani co miesiąc wpłacać pieniądze na PFRON. Wysokość opłaty zależna jest od tego, jak wiele brakuje im do 6-procentowego progu. Ta różnica jest następnie mnożona przez 40,65 procent średniego wynagrodzenia (które w drugim kwartale wyniosło 3739,97 złotych brutto) .

Przykład

Przy określaniu liczby pracowników należy jednak pamiętać, że nie wlicza się do niej
osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób pełnosprawnych:

 • zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • przebywających na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym,
 • nieświadczących pracy z powodu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, odbywania służby wojskowej lub służby zastępczej,
 • uczestników Ochotniczych Hufców Pracy.
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)