Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Faktura dla zagranicznego klienta. W jakim języku?

0
Podziel się

Ekspansja działalności gospodarczej poza Polskę to atrakcyjny sposób na nowe źródła zysku, ale także dodatkowe pytania, które się wówczas pojawiają.

Faktura dla zagranicznego klienta. W jakim języku?
(Redbaron/Dreamstime.com)
bErMnQHp

W jakiej walucie oraz w jakim języku wystawić fakturę na rzecz klienta zagranicznego?

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej wykonują zlecenia dla firm z siedzibą poza granicami naszego kraju. Transakcje tego typu są dokumentowane analogicznie do transakcji w Polsce (najczęściej fakturami), jednak trudno spodziewać się, by odbiorca towaru lub usługi chciał otrzymać dokument w języku polskim, zawierający kwotę do zapłaty w złotówkach. Czy istnieje zatem możliwość dostosowania faktur do oczekiwań klienta?

Transakcje zagraniczne mogą kwalifikować się do transakcji wewnątrzwspólnotowych (np. Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów), a także do transakcji zawieranych z podmiotami spoza Unii Europejskiej. Wówczas rozliczenie może wymagać dodatkowych obowiązków i elementów na fakturze, np. oznaczenia _ odwrotne obciążenie _ w przypadku sprzedaży usługi na rzecz odbiorcy z Unii Europejskiej. W takiej sytuacji to nabywca jest bowiem zobowiązany do rozliczenia podatku VAT. Ponadto, przedsiębiorca dokonujący takiej sprzedaży musi być podatnikiem VAT-UE zarejestrowanym w Polsce. Czy jednak te obowiązki mają związek z walutą na fakturze?

bErMnQHr

Dla waluty na fakturze nie ma znaczenia do jakiego rodzaju transakcji kwalifikuje się dana sprzedaż oraz czy przedsiębiorca jest podatnikiem VAT-UE. Nie jest także istotne która strona rozlicza VAT. Pod względem waluty przepisy pozostawiają wybór stronom transakcji.

Waluta na fakturze dla klienta zagranicznego

Przedsiębiorca zarejestrowany w Polsce dokonujący transakcji z firmą zagraniczną, niezależnie od tego z jakiego kraju ta firma pochodzi, ma do wyboru trzy rozwiązania, jeśli chodzi o walutę:

1. wystawić fakturę w walucie obcej (np. euro, dolarach lub innej),
2. wystawić fakturę w złotówkach,
3. wystawić fakturę w złotówkach, zapisując na niej kwotę przeliczoną na obcą walutę.

bErMnQHx

Jednak mimo tych możliwości, jeśli nabywcą towaru lub usługi jest klient zagraniczny zapewne w większość przypadków pojawi się konieczność wystawienia faktury w walucie obcej. Z pewnością bowiem warto zadbać o wygodę klienta, któremu łatwiej rozliczyć transakcję udokumentowaną np. w euro. Ponadto, sama umowa z zagranicznym kontrahentem może zakładać zapłatę wynagrodzenia w walucie kraju, z którego pochodzi nabywca.

Co za tym idzie, w przepisach nie ma mowy o konieczności rozliczenia transakcji w złotówkach. Co więcej, walutę obcą w rozliczeniu można zastosować także wówczas, gdy obie strony transakcji pochodzą z Polski. Wystarczy, że z dowolnego powodu preferują obcą walutę.

Pewnym pośrednim rozwiązaniem jeśli chodzi o walutę na fakturze są dokumenty wystawione w złotówkach, które zarazem zawierają kwotę przeliczoną na obcą walutę. Wtedy kwoty wyrażone w złotówkach przelicza się na euro lub inną walutę stosując średni kurs podany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego datę wystawienia dokumentu. Nie ma jednak pewności, że taki zapis ułatwi klientowi rozliczenie transakcji, gdyż mogą o tym decydować odrębne przepisy stosowane w jego kraju.

Np. polski przedsiębiorca kupując usługę od zagranicznego wykonawcy, do celów rozliczenia podatku dochodowego musi przeliczyć kwotę z faktury w obcej walucie na złotówki według kursu NBP z ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego datę wystawienia dokumentu. Nie ma tutaj znaczenia, czy na fakturze figuruje jakaś dodatkowa kwota przeliczona według zasad i kursu stosowanych w innym kraju.

bErMnQHy

Kwoty podatku zawsze w polskich złotych

Bez względu na to które z wymienionych rozwiązań wybierze sprzedawca towaru lub usługi, polskie przepisy (§ 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów)
wymagają, aby podatek wyrażać w polskich złotych. Przepisy mówią, że:

_ Kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określone są kwoty w fakturze. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. _

Co to oznacza? Na fakturze wystawionej w obcej walucie, która zawiera VAT (tzn. nie zawiera oznaczenia _ odwrotne obciążenie _, czy stawki VAT _ np _ - _ nie podlega opodatkowaniu w Polsce _) trzeba zapisać podatek VAT w złotówkach. Według jakiego kursu?

bErMnQHz

Dla celów przeliczenia kwoty podatku VAT stosuje się kurs średni NBP danej waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego powstanie obowiązku podatkowego VAT. Najczęściej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, aczkolwiek niektórzy przedsiębiorcy mogą go wyznaczać według daty uzyskania płatności (przy stosowaniu metody kasowej).

Przeliczenia waluty należy dokonać również do celów podatku dochodowego, czyli np. ujęcia przychodu w KPiR. Jeśli faktura jest wystawiona w obcej walucie, zastosowany kurs i wynik przeliczenia zapisuje się na fakturze przechowywanej w dokumentacji sprzedawcy lub w załączniku do tej faktury.

W jakim języku należy wystawić fakturę zagraniczną?

Faktury w obcej walucie przeważnie dokumentują eksport. Często nabywcy z innych krajów oczekują, by nazwa przedmiotu transakcji i inne elementy faktury były zapisane w ich języku, np. angielskim. Czy taki dokument jest zgodny z prawem?

Ani Ustawa o VAT, ani Rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur nie precyzują języka faktury. Jedynie przepisy w sprawie prowadzenia KPiR mówią, że _ dowód księgowy powinien być sporządzony w języku polskim. _ Jednak kwestia języka na fakturze została w zeszłym roku doprecyzowana przez Ministerstwo Finansów.

bErMnQHA

W wydanej w 2012 r. interpretacji PT8/033/203/688/WCX/12/PT-694 ministerstwo powołało się na ustawę o języku polskim. Wniosek z interpretacji jest następujący: polski przedsiębiorca ma prawo wystawiać faktury w obcym języku, o ile klientem nie jest polski konsument. Innymi słowy, fakturę w obcym języku można wystawić na rzecz innej firmy (z dowolnego kraju) lub konsumenta spoza Polski.

Oczywiście, dla przedsiębiorcy prowadzącego Księgę Przychodów i Rozchodów oraz rozliczającego się w języku polskim, praktycznym rozwiązaniem jest stosowanie faktur w dwóch językach. Ponadto, organy podatkowe mogą wymagać przedstawienia faktur w języku polskim, dokumentujących zakupy od zagranicznego sprzedawcy. Tego typu dokumentów nie trzeba jednak tłumaczyć na bieżąco – wystarczy to zrobić na żądanie fiskusa.

Czytaj więcej w Money.pl
Nowe zasady prowadzenia ewidencji przychodów Zapisów w ewidencji należy dokonywać na podstawie faktur, faktur VAT RR, rachunków oraz dokumentów celnych, które są sporządzone zgodnie z obowiązującymi regulacjami.
Takich faktur nie można wystawiać Przedsiębiorca nie może skorzystać z nowej możliwości potwierdzenia sprzedaży fakturą uproszczoną, jeśli nabywcą jest osoba nieprowadząca działalności gospodarczej.
Status małego podatnika. Jakie korzyści? Uzyskanie bądź nie statutu małego podatnika wpływa na możliwy sposób rozliczania podatku VAT oraz decyduje także o możliwości skorzystania z ulg podatkowych.
bErMnQHS
działalność gospodarcza
wiadmomości
KOMENTARZE
(0)