Na skróty
Money.plFirmaWiadomościKadryKto musi składać ZUS IWA?
2009-01-27 11:28

Kto musi składać ZUS IWA?

Kto musi składać ZUS IWA?
[fot: Dmitriy Shironosov/Dreamstime.com]

Autor: Andrzej Radzisław


Roczną informację o ubezpieczeniu wypadkowym składa się tylko w przypadku, gdy płatnik podlegał mu przez cały rok, w sposób ciągły.

Druk ZUS IWA mają obowiązek przekazać płatnicy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • o byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który składana jest informacja (tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.). i co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku (2009 r.), a
 • o w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
 • o byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2008 r.

Nieprzerwane zgłoszenie w ZUS

Przez nieprzerwane zgłoszenie w ZUS jako płatnika składek na ubezpieczenie wypadkowe należy rozumieć, iż w każdym z miesięcy roku, za który składana jest informacja, przynajmniej jeden ubezpieczony płatnika podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu.

Kto jest zwolniony z obowiązku składania ZUS IWA?

Obowiązku złożenia informacji ZUS IWA nie mają płatnicy, którzy choć w jednym miesiącu 2008 r. nie byli płatnikami składek na ubezpieczenie wypadkowe, tj. ani jeden ubezpieczony nie podlegał temu ubezpieczeniu.

Druku tego nie składa również płatnik, który działalność rozpoczął w trakcie roku. np. w lutym 2008 r.

Jak ustalić liczbę ubezpieczonych?

Liczbę ubezpieczonych ustala się jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy roku kalendarzowego, za który składana jest informacja, i liczby miesięcy tego roku. Ze względu na wymóg nieprzerwanego zgłoszenia w ZUS, przy wyliczaniu liczby ubezpieczonych w każdym przypadku liczba miesięcy będzie wynosi 12.

Liczbę ubezpieczonych zaokrągla się do jedności w górę, jeżeli końcówka jest większa lub równa 0,5 albo w dół, jeżeli jest mniejsza od 0,5 (16,49 = 16; 14,51 = 15).

Ustalając liczbę ubezpieczonych w poszczególnych miesiącach, należy uwzględnić tych ubezpieczonych, którzy w danym miesiącu podlegali ubezpieczeniu wypadkowemu przynajmniej przez 1 dzień. W liczbie ubezpieczonych nie uwzględnia się więc osób, które przez cały miesiąc nie podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu. Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się więc osób:

Kalkulator płac
Kalkulator płac
Oblicz swoje wynagrodzenie w kalkulatorze płac Money.pl

Oblicz!
 • podlegających ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ale nie podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu, np. zleceniobiorcy wykonujący pracę poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności przez płatnika, osoby pobierające zasiłek macierzyński, przebywające na urlopie wychowawczym
 • o podlegających z danego tytułu tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, np. zleceniobiorca, który w innym zakładzie pracy jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i otrzymuje wynagrodzenie równe co najmniej minimalnemu z wykonywanej równocześnie w innej firmie umowy zlecenia obowiązkowo podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, członek rady nadzorczej podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu
 • o nie podlegających ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, np. student, który nie ukończył 26 lat zatrudniony na podstawie umowy zlecenia. Nie ma wówczas znaczenia czy umowa zlecenia jest wykonywana przez studenta w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy czy też poza siedzibą i miejscem prowadzenia działalności. W obydwu przypadkach student nie podlega żadnym ubezpieczeniom w tym również wypadkowemu
 • o przez cały miesiąc przebywających na urlopie bezpłatnym, wychowawczym albo pobierających zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub powołanych do odbywania zasadniczej służby wojskowej,
 • o za które za dany miesiąc są rozliczane składki lub wykazywane świadczenia po ustaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych (tj. w miesiącu, za który składany jest imienny raport miesięczny za daną osobę, nie podlegała ona ubezpieczeniu wypadkowemu nawet przez jeden dzień).

Natomiast gdy dana osoba podlega ubezpieczeniu wypadkowemu w danym miesiącu z dwóch tytułów u jednego płatnika należy ją uwzględnić jako jednego ubezpieczonego.

 

Oprócz liczby ubezpieczonych (podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu) na druku tym płatnik przekazuje również zestawienie danych do ustalenia kategorii ryzyka dla płatnika składki tj:

 • o rodzaj przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), ujęty w rejestrze REGON w dniu 31 grudnia roku, za który składana jest informacja ZUS IWA (jest to 5-znakowy kod z zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON, aktualnego na dzień 31 grudnia roku, za który składana jest informacja),
 • o liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy, które miały miejsce w roku, za który składana jest informacja,
 • o liczbę (pracowników) zatrudnionych w warunkach, w których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który składana jest informacja ZUS IWA.

Taka sama forma przekazania jak dokumentów rozliczeniowych

Informację ZUS IWA płatnik składek przekazuje w takiej samej formie, jaka obowiązuje go w odniesieniu do dokumentów rozliczeniowych składanych do ZUS. Jeżeli płatnik składek zobowiązany jest do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych poprzez teletransmisję danych w formie dokumentów elektronicznych z aktualnego programu Płatnik, to również informacja ZUS IWA powinna być przekazana w tej formie.

Podstawa prawna:
o art. 28 ust. 2, art. 31 ust. 6 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 ze zm.).

Autor jest specjalistą w zakresie ubezpieczeń społecznych

 

 Tagi:zus, zgłoszenie, zus iwa, wypadkowe
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl
Podobne wiadomości
Całkowity koszt zatrudnienia pracownika. Ile wynosi? Całkowity koszt zatrudnienia pracownika. Ile wynosi?
Twoja pensja to nie jedyny koszt pracodawcy. Musi za ciebie zapłacić znacznie więcej.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Umowy o pracę i jej rodzaje. Jakie informacje muszą zawierać? Umowy o pracę i jej rodzaje. Jakie informacje muszą zawierać?
Według prawa pracy istnieje 5 rodzajów umów o pracę. Zobacz, który jest najbardziej korzystny.