Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Praca tymczasowa receptą na bezrobocie?

0
Podziel się:

9 lipca br. Sejm uchwalił ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Ustawa trafiła teraz pod obrady Senatu i jeśli pomyślnie przejdzie cały proces legislacyjny będzie obowiązywała od 1 stycznia 2004 roku. Uchwalona ustawa ma na celu włączenie do polskiego porządku prawnego instytucji pracy tymczasowej. Nowe przepisy sprzyjać będą racjonalizacji i uelastycznieniu polityki zatrudnienia w firmach, co pozytywnie powinno wpłynąć na zwiększenie zatrudnienia.

Praca tymczasowa receptą na bezrobocie?
bFfAkIGJ

Wg zapisów ustawy pracownicy tymczasowi zatrudniani będą przez agencję pracy tymczasowej i jako pracownicy tejże agencji kierowani będą do wykonywania pracy na rzecz tzw. pracodawcy użytkownika. Agencje pracy tymczasowej będą zatrudniały pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy.

Praca tymczasowa w rozumieniu ustawy to wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika zadań:

- o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
- których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe lub
- których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

bFfAkIGL

Ustawa ogranicza czas wykonywania zadań w ramach pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika. I tak w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy łączny okres wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy użytkownika nie może przekroczyć 12 miesięcy. Jeżeli pracownik tymczasowy wykonuje w sposób ciągły na rzecz danego pracodawcy użytkownika pracę tymczasową obejmującą zadania, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez tego pracodawcę użytkownika, okres wykonywania pracy tymczasowej nie może przekroczyć 36 miesięcy. Po tym okresie pracownik tymczasowy może być ponownie skierowany do wykonywania pracy tymczasowej u tego pracodawcy użytkownika nie wcześniej jednak niż po upływie 36 miesięcy.

Pracownikowi tymczasowemu nie będzie można powierzyć wykonywania pracy:

- szczególnie niebezpiecznej;
- na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku;
- na stanowisku pracy, na którym, w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, był zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Wg omawianej ustawy pracodawcą użytkownikiem nie może być pracodawca, który w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego wypowiedział pracownikom stosunki pracy lub rozwiązał te stosunki na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli liczba zwolnionych z tych przyczyn pracowników odpowiada liczbie określonej w art. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844).

bFfAkIGR

Ponadto pracodawca użytkownik nie może zatrudniać własnych pracowników jako pracowników tymczasowych.

W zakresie nieuregulowanym odmiennie przepisami ustawy i przepisami odrębnymi do agencji pracy tymczasowej, pracownika tymczasowego i pracodawcy użytkownika stosuje się przepisy prawa pracy dotyczące odpowiednio pracodawcy i pracownika.

Do pracowników tymczasowych nie stosuje się natomiast przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Pracownikowi tymczasowemu przysługiwać będzie urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika; urlop nie przysługuje za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku gdy pracownik tymczasowy nie wykorzysta przysługującego mu urlopu wypoczynkowego - agencja pracy tymczasowej wypłaci mu ekwiwalent pieniężny w zamian za ten urlop lub niewykorzystaną jego część.

bFfAkIGS

Warto podkreślić, iż ustalenie między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem warunku niezatrudnienia pracownika tymczasowego przez pracodawcę użytkownika po zakończeniu wykonywania pracy tymczasowej będzie z mocy prawa nieważne.

bFfAkIHm
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)