Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Załoga na wynajem

Zamiast zatrudniać u siebie na etacie, możesz pokusić się o wynajęcie pracownika z agencji pracy tymczasowej.

Podziel się
Dodaj komentarz

Zamiast zatrudniać u siebie na etacie, możesz pokusić się o wynajęcie pracownika z agencji pracy tymczasowej.

Taka forma zatrudniania sprawdza się w firmie, w której zapotrzebowanie na pracę ludzką podlega dużym wahaniom, np. na skutek sezonowości produkcji, realizacji dużych kontraktów, projektów itp. Pracownik tymczasowy z powodzeniem zastąpi etatowca, który przebywa na chorobowym, macierzyńskim bądź dłuższym urlopie.

| Zalety pracy tymczasowej |
| --- |
| Niższe koszty: - nie nalicza się płac - redukcja kosztów działu kadr i płac - nie organizuje się rekrutacji i selekcji - nie wypłaca się odpraw - nie trzeba przedłużać umowy z pracownicą w ciąży - nie ma ochrony dla osób w wieku przedemerytalnym Elastyczność zatrudnienia: - krótsze okresy wypowiedzenia - możliwość zawierania nieograniczonej ilości umów terminowych - krótsze urlopy - możliwość wsparcia stałej załogi w okresie spiętrzenia zamówień, zastępstwo w czasie urlopów i chorobowego |

Co to jest praca tymczasowa?

To szczególny rodzaj stosunku pracy, w który zaangażowane są 3 podmioty:

1. pracodawca użytkownik - na którego rzecz świadczona jest praca
2. agencja pracy tymczasowej - która zatrudnia u siebie pracownika i później wynajmuje go pracodawcy użytkownikowi
3. pracownik - świadczy pracę na rzecz pracodawcy użytkownika, ale zatrudniony jest w agencji pracy tymczasowej

Mechanizm pracy tymczasowej wykorzystywany jest najczęściej do realizacji zadań:

- o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym
- których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe
- których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionegoprzez pracodawcę użytkownika.

Kto nie może przyjmować pracowników tymczasowych?

Pracodawcą użytkownikiem nie może być firma, w której w okresie ostatnich 6 miesięcy przed przyjęciem pracownika tymczasowego nastąpiły zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli liczba osób zwolnionych wyniosła:

  • - 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników
  • - 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników
  • - 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników

Praca zakazana dla tymczasowych

Pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie pracy:

1. szczególnie niebezpiecznej
2. na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku
3. na stanowisku pracy, na którym, w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, był zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca użytkownik:

1. jest obowiązany zapewnić pracownikowi tymczasowemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy
2. prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego
3. nie może stosować do pracownika tymczasowego przepisu art. 42 § 4 Kodeksu pracy (powierzenie innej pracy bez zmiany dotychczasowych warunków pracy lub płacy) ani też powierzać mu wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu.

Prawa pracownika tymczasowego

Pracownik tymczasowy w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni przez tego pracodawcę na takim samym lub podobnym stanowisku pracy.

Pracownikowi tymczasowemu przysługuje *urlop wypoczynkowy *w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika.

Jak długo u jednego pracodawcy

W okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy łączny okres wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Jeżeli pracownik tymczasowy wykonuje w sposób ciągły na rzecz danego pracodawcy użytkownika pracę tymczasową obejmującą zadania, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez tego pracodawcę użytkownika, okres wykonywania pracy tymczasowej nie może przekroczyć 36 miesięcy.

Po tym okresie pracownik może być ponownie skierowany do wykonywania pracy tymczasowej u tego pracodawcy - nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy.

Podstawa prawna:

_ Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.) _

Tagi: praca tymczasowa, wiadomości, porady, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki, zarzadzanie
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz