Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Postępowanie upadłościowe - o tym musisz pamiętać

0
Podziel się

Obowiązek uzyskania zgody rady wierzycieli na powyższe czynności, istnieje również w przypadku gdy ustanowiono zarząd własny upadłego.

Postępowanie upadłościowe - o tym musisz pamiętać
(endopack/iStockphoto)
bErleJAl

Rada wierzycieli jest drugim obok zgromadzenia wierzycieli organem reprezentującym interesy wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. Powołanie rady wierzycieli może nastąpić uchwałą zgromadzenia wierzycieli na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli albo może zostać ustanowiona w każdym stadium postępowania przez sędziego-komisarza.

Rada posiada uprawnienia kontrolne nad syndykiem, nadzorcą i zarządcą sądowym w zakresie prawidłowości, celowości oraz sprawności postępowania, jednak bez możliwości podjęcia środków przymusu. Do czynności rady o charakterze władczym można zaliczyć decyzje w przedmiocie wyrażenia uprzedniej zgody na czynności podejmowane w postępowaniu upadłościowym, wymienione w art. 206 ust 11 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (dalej jako „PrUpN”), do których należą:

  • obciążenie przez upadłego albo zarządcę składników masy upadłości hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności nieobjętej układem;
  • obciążenie przez zarządcę składników masy innymi prawami;
  • zaciąganie przez zarządcę kredytów i pożyczek.
bErleJAn

Obowiązek uzyskania zgody rady wierzycieli na powyższe czynności, istnieje również w przypadku gdy ustanowiono zarząd własny upadłego. Wykonanie jednej z powyższych czynności bez wymaganej zgody stanowi przesłankę do uznania sposobu sprawowania zarządu za nie dającego gwarancji wykonania układu. W konsekwencji czego sąd obligatoryjnie pozbawia dłużnika możliwości wykonywania zarządu i ustanawia zarządcę (art. 76 PrUpN). Czynność dokonaną bez zgody rady wierzycieli poczytuje się jako bezskuteczną, przy czym dopuszczalne jest jej późniejsze zatwierdzenie.

Sprawujący zarząd własny zostaje zwolniony z obowiązku uzyskania zgody na czynności wymienione w art. 206 PrUpN w sytuacji gdy czynność musi być dokonana niezwłocznie i dotyczy wartości niższej niż dziesięć tysięcy złotych. Należy podkreślić, iż obie przesłanki muszą być spełnione łącznie.

Zgodnie z art. 213 ust. 1 PrUpN w przypadku nie powołania rady wierzycieli zgodę na dokonanie powyższych czynności wydaje sędzia-komisarz, podobnie w sytuacji gdy istniejąca rada wierzycieli nie podjęła decyzji w wyznaczonym przez sędziego-komisarza terminie (art. 213 ust. 2 PrUpN).

Czytaj więcej w Money.pl
Zasiłek macierzyński a prowadzenie działalności gospodarczej W okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego w dalszym ciągu można prowadzić działalność gospodarczą.
Jak wejść na nowy rynek? Wizerunek firmy a różnice kulturowe Większy rynek to większa szansa na sukces. Ale większy rynek to także konieczność zmierzenia się z wieloma kulturami, systemami wartości oraz podejściami do prowadzenia biznesu i budowania relacji.
To musisz wiedzieć o rozliczeniach z urzędem skarbowym Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy osiągającego w danym roku dochody, bez względu na ich wysokość jest rozliczenie z podatku.
bErleJAO
KOMENTARZE
(0)