Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Samozatrudnienie w 2007 roku

0
Podziel się:

Jeśli kontrola zakwestionuje umowę samozatrudnienia, podatnika czekają wysokie koszty związane z dopłatą podatku i ZUS.

Samozatrudnienie w 2007 roku

*Działalność gospodarcza - nowa definicja *

Od 1 stycznia 2007 r. pozarolniczą działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa:

  • wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
    • polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
    • polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 5a pkt 6 updof).

Działalność gospodarcza powinna być prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Natomiast uzyskiwane z niej przychody nie powinny być zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 updof.

ZOBACZ TAKŻE:

Obecnie przepisy jasno precyzują kiedy czynności są, a kiedy nie są działalnością gospodarczą. I tak, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, wtedy gdy łącznie zostały spełnione następujące warunki:

  • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
    • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,
    • wykonujący czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością

(art. 5b ust. 1 updof).

_ Dopiero łączne spełnienie tych warunków spowoduje nieuznanie wykonywanych czynności jako działalności gospodarczej. _ **

Niższe obciążenia po stronie zlecającego

Pracodawca finansuje w ramach stosunku pracy część składek ZOBACZ TAKŻE:
Jaka umowa z samozatrudnionym?ubezpieczeniowych za pracownika. Jeśli doliczycie do tego część składek finansowanych przez pracownika, okaże się, że narzut na wynagrodzenie pracownika jest znaczny i mniej korzystny niż przy samozatrudnieniu. Natomiast samozatrudniony przedsiębiorca sam opłaca składki ZUS.

Oznacza to dla Was oszczędności przede wszystkim z tytułu składek.

Ponadto, nie będziecie też zobowiązani do ponoszenia innych świadczeń pracowniczych przewidzianych przepisami prawa pracy, np. przepisami BHP.

Korzystniejsze rozliczanie kosztów przez zleceniobiorcę

Zleceniobiorca, który założy własną firmę, może samodzielnie ustalać dochód stanowiący podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. W zależności od charakteru prowadzonej działalności kosztami uzyskania przychodów będą ponoszone przez niego wydatki związane z tą działalnością.

Swoboda wykonywania zleconych czynności

Współpraca na zasadach samozatrudnienia niesie za sobą konieczność uznania, że mamy do czynienia z dwoma równorzędnymi podmiotami - zleceniodawcą i zleceniobiorcą. Znika podporządkowanie w ramach relacji przełożony-podwładny właściwe stosunkowi pracy.

Korzystne warunki wynagradzania

W ramach stosunku pracy macie obowiązek, jako pracodawca, wypłacać wynagrodzenie określone w umowie o pracę. Jest ono płatne nawet za czas niewykonywania pracy, np. urlop wypoczynkowy, choroba itp.

W przypadku samozatrudnienia zleceniobiorca nie jest pracownikiem, w związku z czym jego wynagrodzenie wynikające z zawartej umowy przysługuje za wykonanie określonych w niej czynności.

Podatek dochodowy

Jeśli organ podatkowy stwierdzi, że wykonywane czynności nie spełniają warunków do uznania ich za działalność gospodarczą, samozatrudniony będzie musiał zapłacić podatek dochodowy według progresywnej skali podatkowej.

Podstawa opodatkowania zostanie ustalona według innych, zryczałtowanych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, w związku z tym wystąpi konieczność zapłaty kwoty powstałej zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę.

Powinniście pamiętać, że konsekwencją wykluczenia samozatrudnionego będzie uznanie Was jako płatnika zobowiązanego do potrącania i przekazywania zaliczek na podatek dochodowy. Będzie to oznaczało, że nie dopełniliście tych obowiązków, co spowoduje konieczność korygowania dokumentów i opłacania zaległych kwot wraz z odsetkami. Pamiętajcie jednak, że od 1 stycznia 2007 r. nie ma już deklaracji miesięcznych PIT-4, ewentualna korekta nastąpi w picie rocznym PIT-4R.

*Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne *

Zmiana kwalifikacji umowy o współpracę spowoduje również, że staniecie się płatnikami składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Taka sytuacja spowoduje, że oprócz obowiązków płatnika wzrosną też Wasze obciążenia z tytułu składek. Wiąże się to ze zmianą podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych. W przypadku pracowników podstawą naliczania jest zasadniczo wynagrodzenie, czyli przychód z tytułu zatrudnienia, a zatem im wyższe wynagrodzenie tym wyższe składki.

Natomiast samozatrudniony, jako przedsiębiorca, płaci składki ZUS w wysokości nie niższej niż liczone od podstawy wynoszącej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ostatnim kwartale. Łączna wartość zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek to ok. 730 zł.

Oznacza to, że w zakresie składek ZUS również wystąpi zaległość.

_ Podstawa prawna _

_ 1. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.). _

_ 2. Ustawa z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. nr 83, poz. 930 ze zm.). _

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)