Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
vat
27.04.2011 14:08

Zbiorcze faktury korygujące "in minus". Są niejasności

Mimo że wydaje się że ministerstwo zliberalizowało w tym zakresie przepisy, to jednak nowe ich brzmienie budzi wątpliwości praktyków.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Agnieszka Pastuszak - Maksim/Dreamstime.com)

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje nowe brzmienie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1337, z późn. zm.). W rozporządzeniu tym uregulowano możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących _ in minus _.

Dotychczas organy podatkowe umożliwiały wprawdzie wystawianie tego typu faktur, aczkolwiek z punktu widzenia prawnego, nie mogły się one różnić niczym od zwykłych faktur korygujących wystawianych do każdej transakcji sprzedaży towarów lub usług. Podobnie uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 21.09.2010 r. (sygn. IPPP2/443-540/10-3/MM):

[ ( http://static1.money.pl/i/h/228/t84708.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/nowe;obowiazki;przy;rozliczeniu;vat,59,0,762427.html) Nowe obowiązki przy rozliczeniu VAT
_ Biorąc pod uwagę opisaną we wniosku treść zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. organ podatkowy stwierdza, iż zbiorcze faktury VAT korygujące, które zamierza wystawiać Wnioskodawca dla swojego kontrahenta, zgodne będą z uregulowaniem zawartym w przepisie § 13 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia, bowiem tak skonstruowane faktury korygujące zawierać będą wszystkie wymagane elementy wynikające z powyższych przepisów. W związku z tym, wystawianie zbiorczych faktur VAT korygujących za dany okres rozliczeniowy w zaprezentowanej przez Wnioskodawcę formie nie będzie naruszać obowiązujących przepisów prawa tym zakresie i należy uznać je za dopuszczalne. _

W konsekwencji sens wystawiania zbiorczych faktur korygujących był co najmniej wątpliwy. Mimo że wydaje się że ministerstwo zliberalizowało w tym zakresie przepisy, to jednak nowe ich brzmienie budzi wątpliwości praktyków.

Przykład

_ ABC Sp. z o.o. _ zajmująca się produkcją makaronów udziela kontrahentom skonta w zakresie płatności uregulowanych w wyznaczonym przez spółkę terminie. Przy czym kontrahent nie zawsze z niego korzysta. Spółka _ powzięła wątpliwość czy może dokumentować przyznanie skonta za pomocą zbiorczej faktury korygującej in minus wystawionej zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1.01.2011 r. określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur, zakładając, że skonta przyznane nabywcom nie dotyczą wszystkich zrealizowanych w danym miesiącu dostaw. Przykładowo nabywca tylko część należności wynikających z otrzymanych od spółki faktur VAT uiścił w wyznaczonym terminie. _

Odpowiadając na powyższe pytanie należy przede wszystkim powołać § 13 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, który stanowi, że w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Jak stanowi bowiem treść art. 29 ust. 4 tej ustawy, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Natomiast jak wynika z brzmienia § 13 ust. 2 powołanego rozporządzenia, w przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do jednej lub więcej dostaw towarów i usług, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
2. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a) określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4,

b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem;

1. kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;
2. kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Z kolei według ust. 2a analizowanego artykułu (obowiązujący od 1.01.2011 r.), w przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
2. dane określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2;
3. okres, do którego odnosi się udzielany rabat;
4. kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Odnosząc literalne brzmienie przepisów na grunt przedstawionego stanu faktycznego należy uznać, że spółka ABC nie jest uprawniona do wystawienia faktury korygującej _ in minus _ zgodnie z powołanym ust. 2a § 13, w zakresie udzielenia nabywcom skonta - w przypadku gdy rabat ten nie dotyczy wszystkich zrealizowanych w danym okresie dostaw towarów lub usług.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/171/t77995.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawop/artykul/zgieta;kartka;papieru;sposobem;na;skarbowke,120,0,641656.html) Zgięta kartka papieru sposobem na skarbówkę
Jednakże, zdaniem Autora, wykładnia powołanych przepisów powinna umożliwić podatnikowi wystawienie zbiorczej faktury korygującej_ in minus _ w zakresie wszystkich dostaw towarów i usług jakich rabat dotyczy. Nie można bowiem uznać, iż przyznanie rabatu w postaci skonta odnosi się jedynie do okresu za jaki skonto przysługuje, lecz wyłącznie do tych faktur (transakcji) i wynikających z nich należności, które zostały uregulowane przez kontrahenta w odpowiednim terminie. Zatem pojęcie _ wszystkich dostaw towarów lub usług _ należy odnosić do tych transakcji, które w danym okresie umożliwiają nabywcy przyznanie rabatu w postaci skonta.

Oczywiście powyższe postępowanie, niepoparte obecnie praktyką, ani interpretacjami organów podatkowych, może wiązać się z ryzykiem podatkowym. Organ podatkowy może bowiem uznać, że wystawione w ten sposób faktury korygujące _ in minus _ są dokumentami wadliwymi. Natomiast, jak wynika z brzmienia art. 62 § 1 Kks, kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy (czyli niezgodnie z przepisami ustawy o VAT lub rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy) albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. Z kolei, w myśl § 5, w wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1-4 podlega karze grzywny jak za wykroczenie skarbowe.

Aby zminimalizować ewentualne ryzyko podatkowe sugerujemy aby Spółka (w przypadku udzielenia skonta nieobejmującego wszystkich zrealizowanych dostaw towarów w danym miesiącu, kwartale, czy roku) jako okres do którego odnosi się udzielony rabat wskazywała na zbiorczej fakturze _ in minus _ te poszczególne okresy w których dostawy miały miejsce, a które są objęte przedmiotowym skontem, np. skonto za okres 1-7, 10-15, 27-28 luty 2011 r. Ewentualnie wystawiała osobne zbiorcze faktury korygujące _ in minus _, w zakresie każdego przyjętego okresu w którym przyznawać będzie skonto, a które dotyczą wszystkich zrealizowanych dostaw towarów lub usług, np. faktura korygująca _ in minus _ dokumentująca skonto w zakresie dostaw zrealizowanych w okresie 1-7 luty 2011 r., oraz kolejna faktura korygująca _ in minus _ w zakresie skonta za okres 10-15 luty, etc.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/99/t115555.jpg ) ] (http://msp.money.pl/ksiegowosc-internetowa/artykul/jakie;sa;zasady;odliczania;podatku;vat,43,0,813099.html) Jakie są zasady odliczania podatku VAT Nieprawidłowa interpretacja przepisów, może grozić odpowiedzialnością karną.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/114/t34418.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/zgubiles;fakture;vat;i;tak;odliczysz,38,0,811558.html) Zgubiłeś fakturę? VAT i tak odliczysz W takim przypadku podstawą do odliczenia będzie duplikat brakujących dokumentów.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/230/t20710.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/termin;zwrotu;vat;bedzie;dwa;razy;krotszy,120,0,795256.html) Termin zwrotu VAT będzie dwa razy krótszy? Ministerstwo Gospodarki chce skrócić termin zwrotu podatku VAT z 60 do 30 dni.
Tagi: vat, faktura, wiadomości, porady, baza wiedzy, porady prawne, prawo, msp, czołówki
Źródło:
ECDDP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz