Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
urlop
09.09.2010 09:06

Co zrobić, gdy pracownik bez własnej winy nie wrócił na czas z urlopu?

Jeżeli nieobecność spowodowana jest działaniem siły wyższej - na przykład awarią samolotu lub powodzią - nie można zwolnić pracownika dyscyplinarnie.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Theme Park Mom/CC/Flickr)

Pracownik, który bez własnej winy nie wrócił na czas z urlopu, nie powinien obawiać się rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. **

Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane pracownikom zgodnie z planem urlopów lub zgodnie z wcześniejszym porozumieniem z pracownikiem. Przepisy Kodeksu pracy regulują kwestie dotyczące m.in. możliwości przesunięcia terminu urlopu czy też odwołania pracownika z urlopu. Uprawnienia pracodawcy, gdy pracownik z własnej winy nie wrócił na czas z urlopu nie są już tak jednoznaczne.

Kiedy nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona?

[ ( http://static1.money.pl/i/h/212/t92628.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/ile;kosztuje;niewykorzystany;urlop;pracownika;tymczasowego,199,0,659911.html) Ile kosztuje niewykorzystany urlop pracownika tymczasowego?
Z przepisów prawa pracy wynika, że pracownik ponosi odpowiedzialność za swoje czyny, jeśli można przypisać mu winę. W myśl Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

Niewrócenie po urlopie do pracy na czas w przypadku zadziałania siły wyższej (awaria samolotu czy powódź), jest nieobecnością niezawinioną, czyli nieobecnością usprawiedliwioną. Należy jednak pamiętać, że pracownik w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Na sposób powiadomienia pracodawcy o przesunięciu powrotu z urlopu wskazują głównie przepisy regulaminu pracy czy inne akty wewnątrzzakładowe obowiązujące u pracodawcy. Jeśli nie ma odpowiednich przepisów w tych aktach, pracownik powinien to uczynić w każdy możliwy sposób - telefonicznie lub przez inną osobę, za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.

Czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, gdy nie wróci na czas z urlopu?

Tego typu usprawiedliwiona nieobecność wiąże się z nieuzyskaniem przez pracownika wynagrodzenia za te dni. Pracownik może jednak wnioskować o przedłużenie swojego urlopu wypoczynkowego lub udzielenie mu urlopu na żądanie. Kwestia udzielenia danego rodzaju urlopu pracownikowi zależy od dobrej woli pracodawcy.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/168/t37032.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/czy;mozna;zadac;od;pracownika;rezygnacji;z;urlopu,40,0,622376.html) Czy można żądać od pracownika rezygnacji z urlopu?
Co do zasady, w tej sytuacji będzie zobowiązany do udzielenia urlopu na żądanie, chyba że pracownik już wykorzystał przysługujące mu 4 dni urlopu w danym roku kalendarzowym. Pracodawca, powołując się na ważny interes ekonomiczny przedsiębiorstwa, nie przedłużając pracownikowi urlopu wypoczynkowego, może udzielić mu urlopu bezpłatnego.

Kiedy można wypowiedzieć umowę?

W myśl obowiązujących przepisów pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. W związku z powyższym, co do zasady, nie można uznać za dopuszczalne wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę, który jeszcze nie wrócił z tak _ przedłożonego _ urlopu.

Taka sytuacja, po powrocie pracownika, który poinformował pracodawcę o niemożliwości powrotu do pracy, nie uzasadnia również wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony. W przypadku umów terminowych, przy spełnieniu ustawowych przesłanek, pracodawca może wypowiedzieć z zachowaniem okresu wypowiedzenia umowę o pracę. Wynika to z faktu, że przy takich umowach pracodawca nie musi pracownikowi podawać przyczyny zwolnienia. Istotnym jest, że niedotrzymanie przez pracownika terminu powiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy może w konkretnych okolicznościach sprawy zostać potraktowane jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Pracodawca musi pamiętać, że zwolnienie dyscyplinarne przewidziane przez przepisy Kodeksu pracy jest nadzwyczajnym sposobem rozwiązania stosunku pracy. Zatem powinno być stosowane przez pracodawcę wyjątkowo i z szczególna ostrożnością (por. wyr. SN z dnia 2.06.1997 r., I PKN 193/97). Zastosowanie tego trybu musi być uzasadnione szczególnymi okolicznościami, które w zakresie winy pracownika polegają na jego złej woli lub rażącym niedbalstwie. Przy braku ostrożności w wypowiadaniu umów na czas nieokreślony czy przy zwolnieniu dyscyplinarnym pracodawca powinien się liczyć z dużym ryzykiem przegranej w sytuacji sporu sądowego. Również nałożenie na pracownika kar porządkowych, w sytuacji w której nie można przypisać pracownikowi winy, będzie wiązało się, w przypadku wytoczenia powództwa przed sądem pracy, z przegraną pracodawcy.

Czytaj na Favore.pl
*Jak zdobyć dotację UE na własną działalność? * Witam, szukam pomocnych informacji na temat pozyskiwania funduszy unijnych na prowadzenie własnej firmy. Zaczynam właśnie starania o dotację, póki co otrzymałem...
*CZY WARTO BYĆ VATOWCEM? * właśnie pracuję nad założeniem własnej działalności i zastanawiam się czy warto od razu wejść w vat, czy zacząć od ryczałtu? Wydaje mi się, że ryczałt mógłby by...
*Na czym można oszczędzić prowadząc firmę? * Witam wszystkich przedsiębiorców:) Jako początkujący chciałbym zapytać bardziej doświadczonych o realne koszty prowadzenia firmy, a dokładnie na czym nie warto ...

Autorka jest aplikantem radcowskim w: Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, Oddział w Gdańsk.

Tagi: urlop, wiadomości, porady, kadry, baza wiedzy, prawo, wiadmości, msp, czołówki
Źródło:
CHWP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz