Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Czy po urlopie ojcowskim trzeba płacić FP i FGŚP?

Czy po urlopie ojcowskim trzeba płacić FP i FGŚP?

Fot. ArtisticCaptures/iStockphoto

Zakład pracy zwolniony jest na 36 miesięcy z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych po urlopie macierzyńskim. Czy to samo dotyczy ojcowskiego?

Niestety. zwolnienie to nie obejmuje pracowników wracających do pracy po wykorzystaniu urlopu ojcowskiego.

Przepisy regulujące zasady opłacania składek na Fundusz Pracy zwalniają pracodawców z obowiązku naliczania i odprowadzania składek na wspomniany fundusz za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego.

Podobne zapisy znajdują się w przepisach dotyczących składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W obu przypadkach zwolnienie to obejmuje okres 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie pracownika z jednego z wymienionych urlopów.

ZUS wyjaśnia, że na równi z powrotem z urlopu macierzyńskiego należy także uznawać powrót z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Przepisy jednoznacznie więc określają rodzaj urlopu, po powrocie z którego dany pracownik może być objęty zwolnieniem z obowiązku naliczania i odprowadzania za niego składek na FP i FGŚP. Nie ma w nich mowy o urlopie ojcowskim. Oznacza to, że za pracowników wracających do pracy z tego rodzaju urlopu pracodawcy muszą naliczać składki na FP i FGŚP na ogólnych zasadach.

Podstawa prawna

  • Art. 1823 Kodeksu pracy.
  • Art. 104a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.).
  • Art. 9a ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. nr 158, poz. 1121 ze zm.).
Czytaj w Money.pl
Urlop ojcowski w przypadku adopcji
Taki urlop przysługuje nie tylko pracownikowi, któremu urodziło się dziecko, a więc ojcu biologicznemu, ale także pracownikowi, który jest ojcem adopcyjnym.
Niewypłacalność pracodawcy - kto skorzysta na nowych przepisach?
Pracownikom firmy, która nie funkcjonuje co najmniej przez 2 miesiące, zaliczkę na poczet wynagrodzeń wypłaci Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Kto płaci chorobowe po zakończeniu urlopu bezpłatnego
Zasiłek chorobowy, a więc także wynagrodzenie chorobowe, nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy przypadające w czasie urlopu bezpłatnego.

 


Autor jest specjalistą w zakresie ubezpieczeń społecznych

Płace w firmie
Czytaj także
Polecane galerie