Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

O czym należy pamiętać rozstając się z członkiem zarządu?

0
Podziel się

Ważna jest kolejność czynności, związanych z rozstaniem: czy wypowiedzenie umowy o pracę składane jest jeszcze członkowi zarządu, czy też byłemu członkowi.

O czym należy pamiętać rozstając się z członkiem zarządu?
(Dmitriy Shironosov/Dreamstime.com)
bEgUBCWd

W przypadku, w którym odwoływany członek zarządu stanowisko piastuje jedynie na podstawie powołania, procedura zmiany zarządu jest dość prosta.

Jednak w sytuacji, w której funkcja w zarządzie sprawowana jest dodatkowo na podstawie umowy o pracę, odwołując członka zarządu spółka powinna pamiętać o kilku ważnych sprawach, związanych z rozstaniem się z takim pracownikiem.

Odwołanie z funkcji

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, zasadniczo – o ile umowa spółki nie stanowi w tym zakresie inaczej - członkowie zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą wspólników. Do odwołania członka zarządu konieczne będzie zatem podjęcie przez zgromadzenie wspólników uchwały w tym zakresie. Ważne jest przy tym, by wspólnicy zachowali wymogi, przewidziane dla zwołania i odbycia takiego zgromadzenia.

bEgUBCWf

[ ( http://static1.money.pl/i/h/204/t37324.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/za;ksiegowosc;odpowiada;zarzad,250,0,496890.html) Za księgowość odpowiada zarząd
Nie ma jednak również przeszkód, by zgromadzenie odbyło się bez formalnego zwołania, o ile cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Przyjmuje się również, że uchwała dotycząca odwołania członka zarządu może być również podjęta w tzw. _ trybie pisemnym _ - bez odbycia zgromadzenia wspólników - jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.

Ważne jest również, by przed podjęciem decyzji o odwołaniu członka zarządu podjąć decyzję o tym, czy stanowisko zostanie objęte przez inną osobę, czy też czasowo bądź na stałe pozostanie nieobsadzone.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/10/t46602.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/niezaplacony;podatek;zarzad;odpowiada;calym;majatkiem,246,0,496886.html) Niezapłacony podatek? Zarząd odpowiada całym majątkiem
O ile wątpliwości takich zasadniczo nie ma przy zarządzie jednoosobowym, bądź wieloosobowym, w którym każdy członek zarządu ma prawo samodzielnej reprezentacji spółki, o tyle w niektórych przypadkach odwołanie jednego z członków zarządu i nieustanowienie zastępcy na jego miejsce skutkować może paraliżem decyzyjnym spółki. Sytuacja taka powstanie zwykle w przypadkach dwuosobowego zarządu z ustanowioną reprezentacją łączną, polegającą na konieczności współdziałania dwóch członków zarządu, gdy w wyniku odwołania pozostanie tylko jeden członek zarządu. Dla skuteczności składanych oświadczeń woli konieczne będzie wtedy powołanie drugiego członka zarządu.

bEgUBCWl

Wypowiedzenie umowy o pracę

Jeżeli odwoływany członek zarządu jest jednocześnie pracownikiem spółki zatrudnionym na stanowisku prezesa bądź członka zarządu, skuteczne jego odwołanie będzie wymagało również zmiany bądź rozwiązania umowy o pracę.

Ważne jest, by przy dokonaniu takiej czynności spółka – pracodawca była prawidłowo reprezentowana. Zgodnie bowiem z art. 210 k.s.h., w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. O tym, kto dokona wypowiedzenia umowy, decyduje więc kolejność czynności, związanych z rozstaniem, a zatem – czy wypowiedzenie umowy składane jest jeszcze członkowi zarządu, czy też byłemu członkowi.

bEgUBCWm

Wypowiedzenie zmieniające...

Jeżeli były członek zarządu nadal ma pozostać pracownikiem, konieczna będzie zmiana stanowiska pracy poprzez wypowiedzenie warunków pracy i płacy na podstawie art. 42 § 4 kodeksu pracy. Pamiętać należy, że w takim przypadku, w razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli natomiast pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie oświadczy o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki.

Wypowiedzenie zmieniające musi jednak zawierać pouczenie w tej sprawie – w przeciwnym razie odmówić przyjęcia nowych warunków pracownik może nawet do końca okresu wypowiedzenia.

... i definitywne.

O ile spółka zamierza jednak na stałe rozstać się z zatrudnionym członkiem zarządu, pamiętać należy zarówno o kodeksowych wymogach, dotyczących wypowiedzenia umowy o pracę, jak też specyficznych dla danego stosunku pracy kwestiach, które winny być uregulowane w wypowiedzeniu.

bEgUBCWn

[ ( http://static1.money.pl/i/h/113/t34417.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/absolutorium;dla;czlonkow;zarzadu;to;nie;tylko;formalnosc,238,0,638958.html) Absolutorium dla członków zarządu to nie tylko formalność
Zgodnie z kodeksem pracy, o ile umowa o pracę zawarta została na czas nieokreślony, w jej wypowiedzeniu pracodawca powinien podać przyczynę wypowiedzenia. Nawet jednak, jeśli umowa zawiera klauzulę, stanowiącą iż przyczyną wypowiedzenia umowy może być odwołanie z funkcji w zarządzie, pracodawca musi mieć świadomość tego, że jeżeli zatrudnia powyżej 20 pracowników, może być zobowiązany do wypłaty zwalnianemu pracownikowi odprawy pieniężnej w wysokości – w zależności od stażu pracy – od 1- do 3-miesięcznego wynagrodzenia. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 02.02.2010, II PK 184/09, wypowiedzenie takie jest bowiem wypowiedzeniem dokonanym z przyczyn niedotyczących pracownika w rozumieniu art. 8 w zw. z art. 10 ustawy z 13.03.2003 o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Wypowiedzenie umowy powinno ponadto określać, czy i na jakich zasadach pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Spółka może go bowiem zwolnić z obowiązku świadczenia pracy, a nawet – zwykle w przypadku obawy przed pozyskaniem w okresie wypowiedzenia szczególnie cennych informacji – zakazać byłemu prezesowi przebywania w pomieszczeniach Spółki bez wyraźnego zezwolenia nowych władz, z zastrzeżeniem obowiązku stawienia się na każde wezwanie pracodawcy.

W wypowiedzeniu, lub łącznie z nim, warto również wezwać pracownika do zwrotu dokumentów służbowych oraz powierzonego w trakcie stosunku pracy mienia firmy. Pracodawca powinien również określić, czy i w jakim wymiarze udziela zwalnianemu pracownikowi urlopu. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest bowiem zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. Jeżeli pracodawca nie zdecyduje się na wysłanie byłego członka zarządu na urlop, będzie on musiał wypłacić mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

bEgUBCWo

Skuteczne odwołanie członka zarządu – zarówno jedynie powołanego, jak i dodatkowo zatrudnionego w spółce – wymaga od spółki sporządzenia prawidłowej dokumentacji i dopełnienia niezbędnych formalności z tym związanych. Zwłaszcza przy burzliwym rozstaniu warto zatem zasięgnąć porady profesjonalnego pełnomocnika, by uniknąć możliwych konsekwencji, związanych z ewentualnym dochodzeniem roszczeń przez byłego członka zarządu.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/87/t77911.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/odpowiedzialnosc;zarzadu;spolki;akcyjnej;w;razie;jej;upadlosci,211,0,592851.html) Odpowiedzialność zarządu spółki akcyjnej w razie jej upadłości Zarząd powinien na bieżąco analizować kondycję finansową spółki i sprawdzać, czy firma jest w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/113/t34417.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/absolutorium;dla;czlonkow;zarzadu;to;nie;tylko;formalnosc,238,0,638958.html) Absolutorium dla członków zarządu to nie tylko formalność Jeżeli zarząd otrzymał absolutorium, jego członków nie można pozwać do sądu za działanie na szkodę spółki.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/204/t37324.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/za;ksiegowosc;odpowiada;zarzad,250,0,496890.html) Za księgowość odpowiada zarząd Zlecenie księgowości pracownikowi lub biuru rachunkowemu nie zwalnia szefostwa firmy z odpowiedzialności.

Autorka jest aplikantem radcowskim w Kancelarii BSO Prawo & Podatki we Wrocławiu.

bEgUBCWG
wiadomości
porady
KOMENTARZE
(0)