Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Jakie urzędy trzeba zawiadomić o założeniu firmy?

Jakie urzędy trzeba zawiadomić o założeniu firmy?

Inspekcja Pracy i Sanepid

Zgodnie z art. 209 § 1 Kodeksu pracy pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności zawiadomić na piśmie właściwego państwowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

Obowiązek ten ciąży na pracodawcy odpowiednio w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników.

Urząd Celny

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych obowiązani są przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu celnego.

Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę naczelnikowi urzędu celnego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Gmina - podatki

Podatek od nieruchomości

Zgodnie z art. 6 ust. 3, 6 i 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych osoby fizyczne składają w gminie informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, w tym zmianę sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części (np. przeznaczenie części mieszkania na cele związane z działalnością gospodarczą).

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej składają w gminie, w terminie do dnia 15 stycznia, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

W razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku - podatnik ma 14 dni na skorygowanie deklaracji.

Podatek transportowy

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych właściciele środków transportowych (samochodów ciężarowych o masie pow. 3,5 t., ciągników siodłowych, przyczep itd.) składają w gminie do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - podatnik powinien złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ - PRZEWODNIK KROK PO KROKU!

 

Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
SK admin
109.243.199.* 2015-02-24 10:03
Przy zakładaniu firmy należy również pamiętać o Generalnym Inspektorze Ochrony Danych Osobowych, który jest organem państwowym, nadzorującym przestrzeganie Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r.
Każdy przedsiębiorca i każda instytucja w Polsce, która przetwarza dane osobowe, ma obowiązek odpowiednio je zabezpieczyć. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: www.giodo.info.pl
Tomek66
83.16.103.* 2007-08-24 23:19
Czy jeśli jestem "jednoosobową firmą" to też jestem "pracodawcą" i muszę wysyłać te zgłoszenia do Inspektorów, czy dopiero jesli zbędę chciał zatrudnić pracownika?
leonbogdan@wp.pl
83.26.57.* 2007-07-01 13:00
jakie zezwolenia należy uzyskać zaczynając prowadzić punkt skupu i sprzedaży złomu stalowego oraz metali kolorowych
Zobacz więcej komentarzy (9)