Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaWiadomościKadry > PoradnikiUrlopy wypoczynkowe
2008-07-14 12:51

Urlopy wypoczynkowe


Urlop wypoczynkowy jest prawem podmiotowym pracownika o charakterze osobistym. Oznacza to, iż pracownik nie może zrzec się przysługującego mu urlopu ani przekazać go na inną osobę. Urlop należy wykorzystać w naturze, co wyklucza jakiekolwiek finansowe rekompensaty wypłacane w zamian za urlop. Jedynie w ściśle określonych przypadkach pracodawca może wypłacić ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego

Od 1 stycznia 2004 r. obwiązują nowe zasady nabywania prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego. Pracownik już nie musi czekać pół roku, aby udać się na pierwszy w swojej karierze urlop. Zgodnie z art. 153 Kodeksu pracy - pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.Natomiast prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.


Wymiar urlopu

W przepisach dot. wymiaru urlopu funkcjonuje prosta zasada - im dłuższy staż pracy, tym więcej dni urlopu.

Zgodnie z brzmieniem art. 154 § 1 k. p. wymiar urlopu wynosi:

- 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat
- 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat

Od ubiegłego roku przy ustalaniu stażu pracy dla potrzeb wymiaru urlopu wypoczynkowego uwzględnia się również okres niezakończonego zatrudnienia w przypadku, gdy pracownik podejmuje równolegle drugi etat.

Zgodnie zart. 154 1 do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Należy pamiętać, iż do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu wliczamy nie tylko poprzednie okresy zatrudnienia. Kodeks pracy pozwala na zaliczenie do "stażu" pracy także czas spędzony w różnego rodzaju szkołach.

I tak, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

- zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata
- średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat
- średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat
- średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata
- szkoły policealnej - 6 lat
- szkoły wyższej - 8 lat.

Okresy nauki nie podlegają sumowaniu. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.


Wymiar urlopu niepełnoetatowców

Zgodnie z art. 154 § 2 wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę ogólne wymiary urlopu (opisane w punkcie wyżej).

Od ubiegłego roku do wyliczenia urlopu niepełnoetatowca oprócz stażu pracy należy brać pod uwagę również rozmiar etatu.

Przy wyliczaniu urlopu niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia, a wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć ogólnych wymiarów urlopu (czyli 20 lub 26 dni).


Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Przy udzielaniu urlopu stosujemy zasadę, iż jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Ww. reguły stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.

Warto pamiętać, iż udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.


Urlop proporcjonalny

W przypadku rozwiązania umowy o pracę pracownikowi należy się urlop obliczany proporcjonalnie do czasu przepracowanego w danym roku. Według przepisów art. 1551 - 1552) - w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

- u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze
- u kolejnego pracodawcy - w wymiarze:

o proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego
o proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego

Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż przysługujący, u kolejnego pracodawcy przysługuje mu urlop w odpowiednio niższym wymiarze. Łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

Pamiętajmy, iż zasady dotyczące udzielania urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym stosuje się odpowiednio do pracownika podejmującego pracę u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzednim pracodawcą.

Urlop w wymiarze proporcjonalnym nabywa pracownik, który powraca do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

- urlopu bezpłatnego
- urlopu wychowawczego
- odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okresowej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych
- tymczasowego aresztowania
- odbywania kary pozbawienia wolności
- nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Jeżeli okres taki przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.


Plan urlopu

Zanim przystąpimy do tworzenia planu urlopów pamiętajmy, iż przynajmniej jedna część urlopu wypoczynkowego pracownika powinna trwać nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.

Zgodnie z art. 163 k.p. urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się jednak części urlopu udzielanego na tzw. żądanie (4 dni w roku).

Pracodawca nie zawsze musi ustalać plan urlopów. Może tego nie czynić, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę. Dotyczy to także pracodawcy, u którego w ogóle nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu bezpośrednio z pracownikiem.

Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Warto zaznaczyć, iż na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.


Urlop do końca kwartału

Jeżeli pracownik nie wykorzysta całego przysługującego mu urlopu w danym roku kalendarzowym - powinien wybrać cały zaległy urlop najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego (nie dotyczy to urlopu na żądanie).Termin ten będzie zachowany, jeśli pracownik rozpocznie urlop przed 31 marca następnego roku.

Co ważne - nawet gdy pracownik nie wykorzysta zaległego urlopu do końca I kwartału następnego roku - urlop ten nie przepada. Zgodnie bowiem z art. 291 k.p. prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym stało się wymagalne.


Przesunięcie terminu urlopu

Zdarzyć się może, iż zaplanowany wcześniej urlop zostanie przesunięty na bardziej dogodny moment.

W zależności od tego, kto występuje z inicjatywą zmiany terminu urlopu, wyróżniamy:

- przesunięcie terminu na wniosek pracownika.

Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Ocena, czy przyczyny podawane przez pracownika są ważne należy do pracodawcy.

- przesunięcie terminu na polecenie pracodawcy

Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

- obowiązkowe przesunięcie urlopu

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

- czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby
- odosobnienia w związku z chorobą zakaźną
- powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy
- urlopu macierzyńskiego,

pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.


Odwołanie z urlopu

Zgodnie z przepisami prawa pracy (art. 167) pracodawca może odwołać pracownika z urlopu jedynie wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. W takim przypadku pracownik musi stawić się w miejscu wskazanym przez pracodawcę.

Pracodawca natomiast ma obowiązek pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu (np. koszty przejazdu, pobytu w ośrodku wypoczynkowym itp.)

Okres wypowiedzenia i urlop

Pracodawca ma prawo posłać pracownika na urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Dotyczy to urlopu bieżącego jak i zaległego. Wymiar urlopu bieżącego ustalany jest proporcjonalnienatomiast zaległy urlop udzielany jest w całości.

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Tylko w wyjątkowych sytuacjach pracownik zamiast urlopu w naturze - otrzyma jego ekwiwalent pieniężny. Zapłata za urlop będzie miała miejsce wprzypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego w przypadku, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ - PRZEWODNIK KROK PO KROKU!Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl


2015-07-16 18:53:48 87.116.211.* | monika 234
Urlopy wypoczynkowe [1]
Witam, mam pytanie, w przypadku kiedy urlop mam od 20 lipca do 10 sierpnia czy przysługuje mi świadczenie urlopowe, ponieważ mój pracodawca twierdzi ze nie bo nie jest to 14 dni ciągłych ponieważ jest na przełomie dwóch miesiecy??
2015-07-16 20:05:51 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Przełom miesięcy kalendarzowych nie ma nic do tego. Jeśli macie ZFŚS i świadczenie jest wypłacane (tj. nie przeprowadzono procedury rezygnacji z niego) to jest ono Pani należne w tej sytuacji.
2015-07-10 23:56:46 188.146.74.* | nikt351
Re: Urlopy wypoczynkowe [2]
Witam, mam pytanie dotyczące wyliczenia i odebrania zaległych dni urlopu. Wcześniej pracowałem na cały etat, od 1 stycznia br. na pół etatu (po 4 godziny dziennie). Z ubiegłego roku zostało mi jeszcze do wykorzystania 10 dni zaległego urlopu. Pracując na pół etatu urlop odbieram w godzinach, więc czy mogę te zaległe 10 dni przeliczyć teraz na wymiar godzinowy? czyli, że miałbym do odebrania 20 dni? Proszę o pomoc
2015-07-13 09:13:14 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak. Urlop fizycznie zawsze odbiera się wg. aktualnych dniówek. Aktualnych czy to ze względu na zmieniony wymiar etatu, czy to z fluktuacji ich długości na skutek długiego okresu rozliczeniowego.

Zawsze przelicznikiem jest 1 dzień urlopu należnego, wyliczonego to 8 godzin urlopu do odbioru. Pomijam te niszowe sytuacje, gdy przelicznik wynosi 7 godzin (niektórzy niepełnosprawni) czy 7 godzin 35 minut- technicy medyczni itp.
2015-05-12 08:43:24 5.173.16.* | Bozena 79
Witam mam pytanie kto placi za urlop pracodawca czy ZUS?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-05-12 10:20:58 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Za wypoczynkowy- Pracodawca. To wynagrodzenie urlopowe ze środków pracodawcy, a nie świadczenie z ubezpieczenia. Nie ma składki urlopowej :-)

Ps. Oczywiście pomijam sytuację, gdy chodzi o urlop pracownika ZUS.
2015-04-30 10:19:25 31.61.140.* | kadry150
Re: Urlopy wypoczynkowe [1]
Czy jeśli ktoś odchodzi z pracy za porozumieniem stron to czy może wykorzystać swój urlop u innego pracodawcy?
2015-04-30 10:27:59 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tylko w przypadku, gdy jest to porozumienie trójstronne o przejściu pracownika- czyli dość egzotyczna sytuacja np. przy spółkach powiązanych. Umowa zawarta przez pracodawcę obecnego, przyszłego i pracownika, która sprawę przejścia urlopu wyraźnie reguluje.
2015-04-30 10:04:41 31.61.140.* | kadry150
Re: Urlopy wypoczynkowe [1]
Jak obliczyć pracownikowi urlop, gdy został zatrudniony w maju, a urlop chce wziąć w lipcu? przysługuje mu 26 dni urlopu.
2015-04-30 10:13:54 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Za mało danych.
Albo z art. 153- jeśli nie był przed 2015 r. on nigdy w zatrudnieniu, albo z art. 155'1- w innych przypadkach.
2015-02-15 19:54:46 78.88.130.* | andzia73
Re: Urlopy wypoczynkowe [1]
Mój pracodawca zaproponował odbieranie urlopów w godzinach np. 4 godziny od rana w pracy potem 4 godziny urlopu i znowu 4 godziny w pracy. Słyszeliście o takich przekrętach? Czy to jest w ogóle legalne bo dla mnie to jedna wielka bzdura:(
2015-02-16 14:39:19 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie jest. Zasadą kodeksową jest udzielanie urlopu wypoczynkowego na CAŁE* dniówki, jakie danego pracownika obowiązują. Zasadą też powinno być udzielanie całego urlopu rocznego jednorazowo, a podział na części- na wniosek pracownika, o ile przynajmniej jedna część da ciągłą nieobecność (dni urlopowe + święta/weekendy) w pracy trwającą 14 dni.

No chyba, że pracownik ma resztkę urlopu w wymiarze niższym niż dniówka w dniu jego wykorzystania.
Tyle przepisy. Wiadomo, że w życiu bywa inaczej- np. udziela się urlopu na godziny na wyraźną prośbę pracownika, który np. wykorzystał już wolne na opiekę nad dzieckiem, a nawaliła babcia.

Ale zdecydowanie udzielanie urlopów w ten sposób jako zasadniczy- łamie prawa pracownicze, bo urlop taki nie spełnia w żaden sposób celu jakiemu służy.

Podstawa- art. 152, 154'2 i 162 KP.
2014-04-10 14:06:24 188.122.24.* | .ja
Re: Urlopy wypoczynkowe [1]
artykuł nie jest aktualny w stosunku do obowiązujących przepisów
2014-04-11 19:43:42 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jest podana data jego publikacji, więc raczej nie wprowadza w błąd.

Jedyna zmiana od jego publikacji to wydłużenie terminu z art. 168 KP o pół roku.
2013-10-10 18:08:42 37.30.115.* | atena75
Re: Urlopy wypoczynkowe [2]
Witam. 6.01.2011 zostałam zatrudniona na umowe o prace na czas nieokreślony.
od 19.04.2011 do 06.06.2011 przebywałam na zwolnieniu lekarskim.
od 7.06 2011 do 24.10.2011 urlop macieżyński
od 25.10.2011 do 7.11.2011 dodatkowy urlop macieżyński
od 8.11.2011 do 8.11.2013 urlop wychowawczy. Jak zaczynałam prace przysługiwał mi 20 dni teraz 26.będę wdzięczna za pomoc przy wyliczeniu przysługujących dni urlopu do wykorzystania.
2013-10-14 11:07:00 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Mówimy wciąż o 1/1 etatu ?

Jeśli tak- za rok 2011 należny był urlop proporcjonalny (11/12) w wymiarze 19 dni , chyba, że w okresie 1-5 stycznia był poprzedni pracodawca i to on udzielił należnego u. proporcjonalnego- czyli w wymiarze 2 dni lub wyższym.
Za rok 2012- zero
Za rok 2013- 26 dni- na skutek nowelizacji KP od 1.10.2013 nie obniża się u. wypoczynkowego proporcjonalnie o czas nieobecności w pracy z powodu u. wychowawczego.
2013-10-17 19:22:25 37.31.89.* | atena75
Bardzo dziękuję za pomoc:)
2013-10-03 16:05:44 37.128.127.* | pracująca83
Witam, będę wdzięczna za pomoc w sprawie urlopu. Sytuacja przedstawia się następująco.Rozpoczęłam prace w dniu 5.11.2012 i pracowałam do 31.07.2013 (umowa o pracę na czas nieokreślony) wykorzystałm 16 dni urlopu za ten przepracowany okres. Teraz podjęłam pracę u innego pracodawcy (umowa zlecenie od dnia 1.10 2013r). W międzyczasie byłam zarejestrowana w UP. Moje pytanie brzmi czy u poprzedniego pracodawcy powinien przysługiwać mi ekwiwalent, oraz jak wygląda sytuacja z moim urlopem za okres po 31.07 biorąc pod uwagę fakt, iż jestem zatrudniona na umowę zlecenie czy urlop proporcjonalny (bo tak się chyba to nazywa przy zmianie miejsca pracy|) mi przepada? Przysługuje mi 26 dni urlopu
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2013-10-07 10:12:12 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nic Pani nie napisała o wymiarze etatu, oraz o tym, czy w listopadzie 2012 był jakiś poprzedni pracodawca, oraz o urlopach udzielonych w 2012 r.

Zakładając, że za rok 2012 nie doszło do nadmiarowego wykorzystania urlopu, oraz, że w listopadzie nie była Pani w zatrudnieniu u poprzedniego pracodawcy oraz 1/1 etatu- nabyła Pani prawo :
za 2012 do 2/12 x 26 = 5 dni
za 2013 do 7/12 x 26 = 16 dni.

Oznaczałoby to należny ekwiwalent za 5 dni.

Na zleceniu nie ma urlopu ustawowego, jego odpowiednik może wynikać z konkretnej podpisanej przez Panią umowy.
2013-09-10 17:17:44 kingam82pl
Re: Urlopy wypoczynkowe [1]
Witam! Obecnie po przepracowaniu roku i 2 miesięcy przebywam na wypowiedzeniu, przez ten czas chorowałam 5 miesięcy i z dniem 20 sierpnia zakończyłam chorobowe. Na umowie o pracę zawartej na okres 2 lat od 15.06.2013 roku mam wpisany 2 tygodniowy okres wypowiedzenia. Nie mam przepracowanych 10 lat więc z tego co wiem przysługuje mi 20 dni urlopu z czego wykorzystałam 9 dni. Nie wiem też czy okres wypowiedzenia będzie 2 tygodniowy czy miesięczny. Pracując na najniższej krajowej interesuje mnie ile powinnam dostać wynagrodzenia za okres wypowiedzenia i zaległy urlop. Jestem jedynym pracownikiem w firmie.
2013-10-07 10:21:13 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Już nieaktualne, ale może dla innych.... Obowiązuje w tej sytuacji okres dwutygodniowy, a więc zakończył się on 7 września. Dziwne więc pytanie z dnia 10 września. Oczywiście mówimy o wypowiedzeniu złożonym przez pracodawcę, bo złożone przez pracownika może być w czasie chorobowego.
Należny był więc u. proporcjonalny 9/12 x 20 = 15 dni, czyli powinien był być wypłacony ekwiwalent za 6 dni. Czyli w kwocie ok. 459 zł. brutto.
Inne terminy byłyby, gdyby wypowiedzenie złożono nie bezpośrednio po chorobie, ale po sobocie 24 sierpnia.
2013-06-13 13:20:07 79.187.142.* | Lena705
Re: Urlopy wypoczynkowe [1]
Witam,
będę wdzięczna za pomoc przy wyliczeniu przysługujących dni urlopu do wykorzystania. Od stycznia do połowy kwietnia była przerwa w zatrudnieniu. W połowie kwietnia podjęłam zatrudnienie u nowego pracodawcy na pełen etat. Czy urlop jest naliczany proporcjonalnie od ilości przepracowanych miesięcy? (nie jest to pierwsze zatrudnienie, a ilość dni przysługującego urlopu to 26). Jeśli tak, to rozumiem, że za rok 2013, który nie jest w pełni przepracowany przusługuje mi urlop jedynie za przepracowane miesiące?
2013-06-13 13:24:57 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Należy się Pani urlop proporcjonalny z art.155'1 KP.
W wymiarze 9/12 jeśli umowa nie kończy się przed końcem roku tj. jest umową na czas określony przynajmniej do dowolnego dnia grudnia 2013 albo umową bezterminową.

Jeśli krótsza- urlop proporcjonalny skrócony również od końca roku.

Daje to Pani w tym pierwszym wariancie 15 albo 20 dni, w zależności od stażu pracowniczego.
2013-02-17 17:49:28 91.192.88.* | ruda1020
Re: Urlopy wypoczynkowe [1]
Witam, 01.02 podjęłam pracę na umowę o pracę na czas określony 3 m czyli do 30.04. Ile przysługuje mi urlopu? Liczymy z 20 dni.
2013-02-19 08:52:33 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
5 dni, przy założeniu 1/1 etatu.
Jeśli przed rokiem 2013 Pani nigdy nie pracowała- urlop w tym wymiarze nie będzie należny z góry, od początku umowy, ale będzie narastał o 1, 66 dnia ( 13 godzin 20 minut ) po każdym miesiącu trwania umowy, czyli z art. 153 KP.
2012-12-04 12:18:20 85.221.146.* | alinaagawa
Re: Urlopy wypoczynkowe [1]
W tym roku zmieniłam pracodawcę. Przysługuje mi 20 dni urlopu na rok. Do 3 marca miałam wypowiedzenie w czasie którego pracodawca wpisał 5 dni urlopu na ten rok. Między marcem a czerwcem bez umowy. U obecnego pracodawcy pracuję od czerwca. Ile rzeczywiście mogę wykorzystać urlopu do końca roku?
2012-12-04 12:51:56 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
To zależy od tego, czy przed 2012 r. była Pani choć dzień w zatrudnieniu.

Jeśli tak- ma Pani prawo do urlopu proporcjonalnego w wymiarze 12 dni.
Jeśli nie- to urlop jest nabywany cząstkowo i znaczenie ma to, czy umowa jest od 1 czerwca, czy od innego dnia miesiąca.
Jeśli od pierwszego- w ostatnim dniu grudnia łącznie uzyska Pani prawo do 11,66 dnia (93 godziny i 20 minut). Jeśli nie- do 10 dni.
2012-11-29 20:37:51 83.9.69.* | tamudo
Re: Urlopy wypoczynkowe [1]
(29 listopad 2012 - 20:37) Ikona edycji jak to jest liczone i czy ma wpływ to ze u pierwszego wykorzystałem 18dni
mam pytanko..ktos sie z was zna na urlopach wypoczynkowych bo mam problem...chodzi o ..to ze w danym roku kalendarzowym mam 2 pracodawcow 1. do 22.06.2012 z wykorzystanymi 18dniami urlopu i 2. od 01.05.2012 do 3011.2012 i chodzi mi o to ile mam urlopu u tego 2 pracodawcy?
jak to jest liczone i czy ma wpływ to ze u pierwszego wykorzystałem 18dni
2012-11-30 11:14:37 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
To wszystko zależy od tego, ile dni u. wypoczynkowego u 1 pracodawcy zostało wykorzystanych pomiędzy 1 maja a 22 czerwca, czyli w okresie "zakładkowym"- pracodawca 2 uwzględnia tylko tę część u. wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym, która została wykorzystana przed rozpoczęciem pracy u niego.

No i nie wskazał Pan na swój staż/podstawę wymiaru urlop ( 20 czy 26 dni ) oraz na to ile z tych 18 dni było tegorocznymi, a ile zaległymi sprzed 2012 r.
2012-10-15 13:51:20 91.213.162.* | Żabeczka
Re: Urlopy wypoczynkowe [5]
Witam,

Mam pytanie odnośnie wymiaru urlopu a zmniejszonego etatu.
Mój mąż ma urlop 26dni na rok.
Caly urlop ma już rozplanowany do końca roku, część z niego już wykorzystał.
Wcześniej pracował na cały etat po 8godzin. teraz, od 1.09.2012 pracuje na własną prośbę na 7/8 etatu czyli po 7godzin. Czy norma urlopowa jemu się zmieniła? Czy ma do wykorzystania mniej urlopu planował? Mąż ma zaplanowany urlop na 2.11.12 i w dniach 24-31.12.2012, czy pracodawca może nie dać tego urlopu z powodu zmniejszenia wymiaru?
I jak praca na 7/8 etatu ma się do planowania urlopów na rok następny? czy nadal należy się mężowi 26 dni czy mniej?
Proszę o informację.
2012-10-15 15:34:35 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zmiana wymiaru etatu zmienia wymiar u. wypoczynkowego, do którego pracownik ma prawo.

W tym konkretnym przypadku za rok 2012 maż ma prawo do u. w wymiarze

8/12 x 26 + 4/12 x 26 x 7/8 = 18 + 8 dni = 26.

Czyli identycznego jak bez zmiany, co jednak wynika z zasad zaokrąglania w górę. Przy wcześniejszym (np. w marcu) zmniejszeniu, albo w znaczniejszym stopniu niż 1/8- byłby to już wynik realnie niższy.

Zatem w tym roku może odebrać swój u. w zaplanowanych dniach, a nawet za część dodatkowego dnia. Bo jak rozumiem zostało mu 5 dni ( 40 godzin ), ale oznacza to dodatkowe 5 godzin ponad 5 siedmiogodzinnych dniówek.

Jeśli wniosek o zmniejszenie urlopu był bezterminowy lub terminowy dłuższy niż do końca 2012- nowy niższy wymiar obowiązuje przy planowaniu na rok 2013.

Np. przy zmniejszeniu bezterminowym będzie to już 23 dni= 184 godziny do odbioru w dniach 7miogodzinnych- czyli 26 dni i 2 godziny.
2012-10-15 18:26:31 91.213.162.* | Żabeczka
Dziękuję. Trochę sie w tm gubię.
Umowę ma na czas nieokreślony, zmniejszony etat ma na razie bezterminowo.
Czy może mi Pan podać wzór na obliczenie tego urlopu?
Bo rozumiem, że pracując na 7/8 etetu od 1 stycznia do 31 grudnia mimo, że godzinowo się to zmienia to w ilości dni urlopowych w rzeczywistości nie. Czyli nadal ma pełny wymiar urlopu czyli 26 dni, niezależnie czy będzie to w roku 2012 czy 2013, tak?
2012-10-15 19:23:48 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Wymiar urlopu nalicza się wg. dni "kodeksowych"- czyli liczących po 8 godzin.
Ale udziela się/ odbiera wg. godzin realnie przypadających na dniówkę.

Stąd w przypadku Pani męża pojawia się "kawałek" 27 dniówki.

Kodeksowo wymiar urlopu niepełnoetatowca jest proporcjonalny do wymiaru etatu, co wynika z art. 154, par. 2 KP.

Czyli dla Pani męża w 2013 7/8 x 26 = 23 dni, ale ośmiogodzinne. Siłą rzeczy przy pracy po 7 godzin dziennie- oznacza to więcej niż 23 dniówki. Ale przecież owe 7/8 może oznaczać dla innego parcownika, w innym zakładzie pracę 3 dni w tygodniu po 12 godzin, w drugim 2 dni po 12 i jeden dzień- 10 godzin.

Wtedy jego urlop roczny oznacza niepełne 16 dniówek.

Jeśli zmiana etatu następuje w trakcie roku- wymiar urlopu należnego liczy się jako sumę dwu urlopów z obu części roku- identycznie jakby zmieniać pracodawcę w trakcie roku- czyli z art. 155'1 KP. Ale znów udziela się/odbiera wg. tego grafiku pracy jaki jest w trakcie fizycznego odbioru urlopu.

Dziś nie ma mąż gwarancji (chyba, że pracuje w urzędzie, zakładzie pracy jednozmianowym) że np. we wrześniu 2013 r. jego 7/8 etatu będzie oznaczało 5 dni po 7 godzin w tygodniu. Równie dobrze może to być 8 i 6 godzin na przemian, co daje ten sam wymiar etatu, ale już przy udzielaniu urlopu może mieć wpływ na liczbę dniówek bez pracy.

Kodeks w tym zakresie
2012-10-15 19:29:07 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
...się nie wkleił:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-siodmy-urlopy-pracownicze/rozdzial-i-urlopy-wypoczynkowe
2012-10-16 11:41:24 91.213.162.* | Żabeczka
Dziękuję. Wszystko już wiemy :)
2012-10-10 11:19:56 91.213.162.* | pracująca
Re: Urlopy wypoczynkowe [2]
Witam,

Czy jeśli nie wykorzystam w całości w tym roku przysługującego mi urlopu(13dni)wypoczynkowego ani na żadanie, czy całość zostanie przeniesiona na rok 2013? Czy zostaną mi odjęte dni za niewykorzystanie urlopu na żądanie i przejdzie na 20123rok tylko 9dni urlopu?
2012-10-10 11:34:47 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
U. na żądanie to SPOSÓB wykorzystania u. wypoczynkowego, a nie dodatkowe dni urlopu.

Ten sposób NIE przechodzi na kolejny rok w razie niewykorzystania.

Całość niewykorzystanego u. wypoczynkowego z 2012 r. przejdzie na rok 2013, bez względu na to, ile z owych 13 dni wykorzystano w trybie normalnym, ile na żądanie.
Stanie się on u. zaległym.
Co do zasady taki urlop musi być udzielony do końca września 2013 r. Pracodawca może nawet udzielić go bez pytania pracownika, tj. bez uzgadniania terminu.

Ww obowiązek udzielenia dotyczy pracodawcy, a nie pracownika (obowiązek wykorzystania) tj. jeśli pracodawca go nie udzieli, pracownik nie zawnioskuje- nie przepada on. Może być wykorzystany i dużo później- przedawni się dopiero po 3 latach licząc od 31.12.2012 r.
2012-10-10 11:44:20 91.213.162.* | pracująca
Dziękuję. Wszystko już wiem :)
2012-10-09 16:01:07 91.213.162.* | pracująca
Re: Urlopy wypoczynkowe [2]
Witam,
jestem zatrudniona w firmie od 22.o6.2012 o umowę o pracę na czas określony(12.2015). Wcześniej przez 3 miesiące nie pracowałam. Ogólnie mam wypracowany urop w wymiarze 26dni. Wiem, że jest naliczany proporcjonalnie w skali roku(26:12=2.16). Czy biorąc urlop np 8pazdziernika, mogę wykorzystać urlop za cały czerwiec, lipiec, sierpien wrzesień i ewentulanie pazdziernik? Ile to będzie 10 czy 11dni? Czy tylko za 3 miesiące(22.06-21.09)? I wtedy to będzie 6 czy 7dni? Uropy się zaokrągla na korzyść pracownika czy zaniża?
2012-10-09 16:08:45 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Ma Pani prawo do urlopu proporcjonalnego 6/12 czyli do 13 dni. Z góry, od pierwszego dnia umowy. Zaokrągla się w górę miesiące pracy do pełnych miesięcy, dni urlopu do dni pełnych ( nie dotyczy pierwszego roku pracy- art.153 KP).
Czyli bez względu na dzień udzielenia urlopu może to być już pełne 13 dni.
2012-10-09 16:23:29 91.213.162.* | pracująca
Dziekuję za szybką odpowiedź :)
2012-10-09 15:31:22 83.8.197.* | Agnieszka295
Re: Urlopy wypoczynkowe [1]
witam, pracuje na umowe- zlecenie. Ile mi sie należy urlopu płatnego i na jaki okres
2012-10-09 16:05:26 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Z kodeksu cywilnego- ZERO.
Z zapisów umowy, tyle ile zapisano, jeśli zapisano.
2012-10-09 10:51:09 89.69.109.* | AGATKA ALICJA
Re: Urlopy wypoczynkowe [1]
witam, na wypowiedzeniu mam informacje, że pracownik w ciągu 2ygodniu wypowiedzenia wykorzysta urlop wypoczynkowy, natomiast na 3 dni nie wystarczy mi urlopu, czy Ja mam obowiązek dowiadywać się czy w ciągu tych trzech dni pracodawca zwalnia mnie z obowiązku, czy to On ma obowiązek poinformowania pracownika? Dodatkowo chciałabym się dowiedzieć czy podpisanie wniosku urlopowego leży również po mojej stronie, ponieważ pracodawca mi go nie dostarczyl.
Bardzo proszę o pomoc
2012-10-09 11:42:44 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Przy tak brzmiącym zapisie uznałbym, że należy złożyć wniosek o urlop z terminem Pani odpowiadającym, a na pozostałe 3 dni po prostu stawić się do pracy.

Zwracam jednak uwagę, że owych 3 dni może nie być- wypowiedzenie jest dwutygodniowe, jak rozumiem złożone w tym tygodniu. Jego bieg zaczyna się w... NIEDZIELĘ 14 października. Czyli zgodnie z zapisem wypowiedzenia nie może Pani urlopu wykorzystać w środę, czwartek, piątek i sobotę przed tą niedzielą.

Oczywiście nie dotyczy to trybu "na żądanie".
2012-07-10 12:35:49 109.196.36.* | Małgosia167
Re: Urlopy wypoczynkowe [3]
Witam!

Mój syn od czerwca pracuje na pół etatu ma umowe do konca grudnia.Jest to jego pierwsza praca po skończeniu szkoły. Jako matka chciałabym mu pomóc przy tych jego pierwszych krokach.Myślałam, ze przysługuje mu 10 dni urlopu na pół etatu.Jednak przeczytałam niżej, ze jest to 6h i 38 min za miesiąc. Szukając w internecie natrafiłam też na takie coś:

1. Pierwsza praca w życiu - pracownik nabywa prawo do urlopu w wymiarze 1/12 z 20 dni po przepracowaniu jednego miesiąca. W takiej sytuacji upływ miesiąca ustala się zgodnie z potocznym rozumieniem tego terminu (a nie przy zachowaniu zasad wynikających z art. 112 Kodeksu cywilnego); obliczając wymiar urlopu przysługujący po miesiącu pracy, pracodawca nie musi zaokrąglać wyniku do pełnych dni (choć z praktycznego punktu widzenia może to zrobić). Ważne jest przy tym, ile takich pełnych miesięcy pracownik przepracował. Za niepełny rozpoczęty miesiąc pracy urlop nie przysługuje, chyba że po zakończeniu tego zatrudnienia pracownik podejmie kolejne zatrudnienie w tym samym roku kalendarzowym (u tego samego lub u innego pracodawcy). Wówczas okresy pracy będą podlegały sumowaniu i po przepracowaniu łącznie 30 dni pracownik będzie miał prawo do urlopu w wymiarze kolejnej 1/12 z 20 dni (w sytuacji gdy w zatrudnieniu występują przerwy, miesięczny okres zatrudnienia ustala się, licząc miesiąc jako 30 dni - według art. 114 kc):
1/12 z 20 dni = 1,66 dnia urlopu po miesiącu pracy (można zaokrąglić do 2 dni);
1,66 dnia x 2 pełne miesiące = 3,32 dnia urlopu (można zaokrąglić do 4 dni)

I również w taki sposób wyliczała mu przysługujący urlop księgowa z mojej pracy.Syn odrazu nie weźmie urlopu dopiero pewnie wykorzysta go w grudniu, zeby mieć tych dni wiecej.Ale jednak chciałby wiedzieć jak to jest. A widzę, ze tu są rzetelne odpowiedzi i liczę na pomoc!
2012-08-28 20:12:54 83.5.78.* | moon2000
Witam. Ile urlopu przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na 1/4 etatu od 05.03.2012 na czas nieokreślony? Pracownik pracuje przeważnie po 2 h dziennie przez 5 dni w tygodniu, czasem jednak jest to np. 4h jednego i 6 kolejnego dnia lub podobnie. Staz pracy poniżej 10 lat, ponieważ jest to jego pierwsza praca.Bardzo proszę o pomoc.
2012-08-28 22:53:04 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Skoro pierwsza praca to nabywa on prawo do zgodnie z art.153 do u. wypoczynkowego tzw. cząstkowego, po 1/12 wymiaru rocznego po każdym przepracowanym miesiącu z dołu.

Jego wymiar roczny to 20 x 1/4 = 5 dni= 40 godzin. Co miesiąc więc nabywa prawo do 3,33 godziny, czyli 3 godzin 20 minut.
4 kwietnia- 3 g 20 min.
4 maja- kolejne
4 sierpnia- było już łącznie 16 g 40 min.
4 grudnia - będzie łącznie 30 godzin.

Odbiera się je zgodnie z grafikiem pracy- jeśli dniówki nierównomierne- nierównomierny urlop.

Urlopu tego nie ma obowiązku zaokrąglać do pełnych dni/godzin- stąd te apteczne wyliczenia. Od 1.01.2013- urlop na normalnych zasadach- prawo do 5 dni=40 godzin z góry, od pierwszego dnia roku.
2012-07-10 20:58:38 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
6 godzin 40 minut po każdym miesiącu. Tak właśnie jest, bo urlop w pierwszym roku pracy pracownika (rozumianym rocznikowo) czyli dla Pani syna roku 2012 udzielany jest z art. 153 KP. Czyli z dołu, tzw. u. cząstkowy.

I właśnie tego urlopu pracodawca NIE ma obowiązku zaokrąglać w górę do pełnych dni i godzin.

Nic nie stoi na przeszkodzie jednak by to uczynił albo by udzielił urlopu awansem już teraz latem w wymiarze takim, jaki syn uzyska pod koniec umowy. Co zawsze jednak jest dla pracodawcy ryzykowne, gdyby doszło do wypowiedzenia umowy wcześniej- czysta strata w postaci wynagrodzenia urlopowego.

Gdy jednak pracodawca zechce być correct to za ostatni miesiąc musi wypłacić ekwiwalent, bo nie będzie kiedy go fizycznie udzielić. No chyba, że umowa będzie przedłużona- można wtedy na mocy art. 171, par.3 "przenieść" ten urlop na kolejną umowę.


http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/urlop;wypoczynkowy;przy;pierwszym;zatrudnieniu,81,0,228177.html

I kodeks w tym zakresie:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-siodmy-urlopy-pracownicze/rozdzial-i-urlopy-wypoczynkowe

Ps. Od 1 stycznia 2013 syn będzie nabywał prawo do u. wypoczynkowego już normalnie, tak jak i Pani, z góry w pełnym wymiarze rocznym bądź niższym wynikającym z umowy krótszej niż do końca roku.
2012-07-05 08:02:12 109.196.36.* | Patrycja480
Re: Urlopy wypoczynkowe [1]
A czy może nie jest to tak ze ja dostaje te 600 zł i skoro mam za 8h -60 zł i co miesiąc nadgodziny 16 godzin = 2dni =120zł no i 600 zł plus te 120 daje mi tyle co ja dostaje do ręki 720zł. Jestem taka zdezorientowana, że nie wiem co mam robić...
2012-07-06 09:33:55 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Patrycja !

Po pierwsze- błagam- nie mnóż wątków, doklejaj kolejne pytania do wątku poprzedniego.

Po drugie- nie ma logicznej, matematycznej i prawnej możliwości by na umowie mieć jednocześnie trzy takie parametry: 1/2 etatu, wynagrodzenie brutto 750 zł/miesiąc i stawkę godzinową 60 zł/godzinę.

Napisz więc nie o przypuszczeniach, tylko o tym, co jest w umowę WPISANE, w tym o tym, jaki ów limit godzin dopuszczalnych uprawniających do wynagrodzenia za nadgodziny, bo tego nie napisałaś.
2012-07-04 21:36:37 109.196.36.* | Patrycja480
Re: Urlopy wypoczynkowe [0]
w umowie mam tylko napisane ( dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, opórcz normalnego wynagordzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 1 Kodeksu pracy )

Czyli z tego co zrozumiałam to mam miesięcznie urlopu 6 godzin i 40 min.

Wynagrodzenie to 750zł .do ręki dostaje 720zł plus za kazdy dzień dodatkowy 60 zł. ale zastanawiają mnie te 4 nadgodziny które nie są mi placone w takim razie i ze szef nawet o tym nie wspomina. i skoro nie są one wliczone w moją wyplatę to oznacza ze średnio w miesiącu mam 16 nadgodzin czyli 2 dni urlopu platnego do odbioru ....

a czy na te dwa dni urlopu okolicznościowego trzeba pisac podanie?
2012-07-03 21:26:08 109.196.36.* | Patrycja480
Re: Urlopy wypoczynkowe [1]
Mam 60 zł dniówki. Pensja moja to jest 750zł na taka jestem zatrudniona. I pracuje zawsze 3 dni w tygodniu po 8 godzin. Zastanawiam się czy pracodawca zachowuje się wporządku wstosunku do mnie teraz. Bo ja wiem, ze mam nadgodziny ale do dziś byłam pewna, ze są one własnie opłacane w tej kwocie 750zł.w umowie mam wymiar czasu pracy 001/002. Czy 750 zł to jest normalne wynagrodzenie za pół etatu. Bardzo mi Pan pomaga otwiera mi oczy na wszytko na co zupełnie nie miałam pojęcia.
2012-07-04 12:45:59 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
750 zł brutto to nawet więcej niż płaca minimalna w Pani przypadku, gdyż mimo stażu z PUP jest to w tym aspekcie pierwszy rok Pani pracy. A w tym czasie płaca minimalna wynosi 80% płacy minimalnej ogłoszonej. W 2012 jest to 1500 brutto, więc dla Pani mogła wynosić ona 600 zł brutto.

Skoro stale pracuje Pani po 3 dni x 8 godzin w tygodniu, to przekracza Pani wymiar czasu pracy z umowy ( 1/2 etatu = przeciętnie 20 godzin na tydzień ).
Czyli pracuje 24/20=1,2. I takie średnio za miesiąc należy się pani wynagrodzenie- czyli 750 x 1,2 = 900 zł brutto.

Co więcej w umowie o pracę powinno być określony limit godzin w miesiącu/tygodniu powyżej którego należne są już dodatki za nadgodziny (oprócz normalnej stawki). Jeśli ten limit Pani przekracza, to za godziny przekroczenia należny jest dodatek do wynagrodzenia lub udzielenie czasu wolnego- o czym w art. 151 do 151'3 KP:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-szosty-czas-pracy/rozdzial-v-praca-w-godzinach-nadliczbowych/art-151
2012-07-03 12:59:13 109.196.36.* | Patrycja480
Re: Urlopy wypoczynkowe [1]
Dodam jeszcze, ze pracowałam zaraz po skonczeniu szkoły w 2010 od września ale na umowe zlecenie a później dopiero od czerwca 2011 do listopada 2011 na stazu w obecnej firmie. I od stycznia 2012 do marca 2012 na okres próbny postazowe na pół etatu. I od kwietnia 2012 do października mam też umowe na pół etatu. 3 dni w tygodniu po 8h. To są moje początki pracy po szkole i dlatego szukam pomocy w wielu źródłach.
2012-07-03 14:40:24 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No więc wszystko jasne.
1. Nie ma Pani jeszcze stażu pracowniczego na potrzeby urlopu wyższego bądź równego 10 lat.
2. Zatem podstawa pani u. wypoczynkowego to 20 dni.
3. Zlecenia nie uwzględniamy. Staż z PUP zwiększa staż na potrzeby urlopu- czyli przyspieszy to uzyskanie ww 10 lat, ale staż ów NIE powoduje nabycia prawa do u. wypoczynkowego- co oznacza, że obecnie w tej kwestii traktowana jest Pani jak osoba, której rok 2012 jest pierwszym rokiem pracy na etacie.
4. nabywa więc Pani prawo do urlopu specyficznie, z dołu, po 1/12 wymiaru należnego za cały rok po każdym miesiącu trwania umowy.
5. oznacza to 1/12 x 20 x 1/2 dnia= 0,833 dnia= 6 godzin 40 minut po każdym miesiącu.
6. urlopu tego pracodawca nie ma obowiązku zaokrąglać do pełnych godzin i dni.
7. Czyli np. po lipcu, gdy minie pełne 7 miesięcy, a niczego Pani nie wykorzysta do tego czasu będzie to już łącznie 46 godzin 40 minut odliczanych w tych dniach, w których normalnie Pani pracuje.

ALE 3x8 to 24, czyli więcej niż 1/2 etatu. Albo więc w umowie ma pani wyższy wymiar, albo nie w każdym tygodniu są 3 dni, czasem trafiają się dwa, albo są co tydzień 4 nadgodziny.
W pierwszym przypadku obliczenia należy skorygować, w dwu pozostałych odbierać urlop tak, jakby przez owe 3 dni pracowała Pani 20 godzin- czyli zdejmować z ww np. 46 godzin 40 minut po 20 godzin za tydzień kalendarzowy, a nie po 24.

Od 1 stycznia 2013 urlop już należny z góry, pełne 10 dni=80 godzin.

Podstawa- art. 153 KP.
2012-07-03 12:53:30 109.196.36.* | Patrycja480
Re: Urlopy wypoczynkowe [0]
Ogólnie miałam staż z urzedu pracy od czerwca 2011 w tej firmie skończył mi sie z koncem listopada. Od stycznia zostałam przyjeta na okres próbny 3miesięcy bo tak było w umowie po stazu. I teraz mam umowe do konca października. Pracuje 3 dni w tygodniu po 8h. I dni urlopowe wykorzystuje tylko w tych 3 dniach których pracuje tak ?
2012-07-03 11:05:06 109.196.36.* | Patrycja480
Re: Urlopy wypoczynkowe [1]
Jeśli ja pracuje na pół etetu od stycznia. Czyli 3 dni w tygodniu to ile przysługuje mi na miesiąc urlopu. We wrześniu w tym roku biore ślub i chciałabym wiedzieć jak mam sobie zaplanować urlop. Bo po slubie chcielibyśmy wyjechać na " miesiąc miodowy "
2012-07-03 12:36:06 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jeśli przed rokiem 2012 już Pani pracowała, to ma Pani prawo już od stycznia do u. wypoczynkowego w wymiarze

1/2 x 20= 10 dni= 80 godzin,albo
1/2 x 26= 13 dni= 104 godziny.

Zależy to od stażu pracowniczego, którego Pani nie podała. I zakładam, że umowa jest przynajmniej do grudnia.

Urlop udzielany jest wg. grafiku pracy- nie wiem czy pracuje Pani 8+8+ 4,czy też inaczej.

W pierwszym przypadku daje to jednak 4 tygodnie kalendarzowe urlopu, w drugim - 5 tygodni i...dzień lub część dnia.

Przypominam o prawie do tzw. urlopu okolicznościowego jeszcze- tj. 2 dni wolnych z powodu ślubu.
2012-06-26 22:44:12 78.79.39.* | szymek612
Re: Urlopy wypoczynkowe [1]
Witam mam pytanie .Pracuje na czas nieokreslony za rok 2011 przysługuje mi 26 dni urlopu wypoczynkowego do dnia dzisiejszego nie dostałem wynagrodzenia za urlop .Pracodawca twierdzi ze ma czas do końca września tego roku.Czy to jest prawda . W poprzedniej firmie płacono do 31 marca.
2012-06-26 23:25:59 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Termin do końca marca (do 2011 r.) oraz do końca września (od 2012 r.) dotyczy powinności pracodawcy udzielenia urlopu zaległego ( art.168 KP), a więc z roku poprzedniego.

A płaci się za urlop wynagrodzenie w tym samym terminie i wraz z wynagrodzeniem za miesiąc,w którym urlop był wykorzystany. Np. w marcu udzielono 10 dni urlopu- wynagrodzenie za ten urlop i pozostałe 11 czy tam 10 dni roboczych pracy w marcu- wypłaca się łącznie, nie później niż do 10 kwietnia.

Oczywiście nie mówimy tu o płaceniu za urlop niewykorzystany- bo jest to możliwe tylko w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
2012-06-19 12:28:17 109.243.236.* | agnch
Re: Urlopy wypoczynkowe [1]
Jako pracownik nie chcę mieć 14 dni ciągłego urlopu( za długo ) i co wtedy ?
2012-06-19 19:40:48 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nic wtedy, bo prawo pracy- konkretnie art. 152, par. 1 oraz art. 162 KP zmusza Cię, a raczej Twojego pracodawcę do takiego udzielania urlopu.

Owszem, pracodawca może udzielić wg. wniosku pracownika urlopu podrobionego bardziej, ale naraża się na konsekwencje ze strony PIP.
Choć raczej sytuacja taka nie wyczerpuje przesłanek grzywny z art. 282 KP.

Poza tym chodzi przecież też o świadczenie urlopowe z ZFŚS.
2012-05-16 12:23:40 83.3.255.* | pikuś123
Re: Urlopy wypoczynkowe [1]
Mój pracodawca nie che udzielić mi urlopu wypoczynkowego. Mam jeszcze zaległy urlop z 2011 r. Od ubiegłego roku mój najdłuższy urlop wypoczynkowy wynosił 3 dni robocze. W firmie nie funkcjonuje plan urlopów, a każdy wniosek urlopowy musi zatwierdzić pracodawca. Czy jest jakieś rozsądne wyjście z tej sytuacji?
2012-05-16 12:47:51 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jest- ostrzeżenie go przed interwencją w PIP, lub od razu taka interwencja.

Bo łamie ona Twoje prawa pracownicze.

Urlop wypoczynkowy ma być co do zasady udzielony:

1. w roku kalendarzowym, za który się należy. U. zaległy może pojawić się wtedy gdy pracownik nie wykorzysta go z powodu innej nieobecności w pracy ( macierzyński, chorobowe itp.) lub gdy pracodawca zmieni jego termin w sytuacjach tylko awaryjnych.

2. w całości należnej za dany rok, a podział na części tylko na wniosek pracownika, choć i tu jest ograniczenie, że jedna część urlopu musi być udzielona tak, by łączna i ciągła nieobecność w pracy (wraz z dniami wolnymi, świętami) stanowiła minimum 14 dni.

Wynika to z art. 152, par.1, art.161, art.164 do 166 KP:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-siodmy-urlopy-pracownicze/rozdzial-i-urlopy-wypoczynkowe
2012-05-09 15:59:38 ucurylo1
Re: Urlopy wypoczynkowe [1]
W ubiegłym roku przeszłam na wcześniejszą emeryturę po 38 latach pracy w zakładzie. Umowę o pracę rozwiązałam 30 września a 2 października na nowo ale na pół etatu 4 godz. dziennie zatrudniłam się w tym samym zakładzie. Ile dni urlopu należy mi się za 3 miesiące X-XII. 2011.
2012-05-09 19:08:36 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Urlop proporcjonalny w wymiarze 3/12 x 1/2 x 26 czyli 4 dni kodeksowe ( 32 godziny ).
Co przy tym trybie /czasie pracy oznacza 8 dniówek.

Podstawa- art.155'1 i 154 do 154'2 KP:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-siodmy-urlopy-pracownicze/rozdzial-i-urlopy-wypoczynkowe
-1 spadek
2012-04-08 23:59:42 gazelania
Re: Urlopy wypoczynkowe [1]
Witam, mam ogromną prośbę o pomoc przy wyliczeniu wymiaru urlopu. W październiku 2010 ukończyłam szkołę wyższą. Od stycznia 2010 r. pozostaję w ciągłym zatrudnieniu. Wiem, że od października przysługiwać mi będzie urlop w wymiarze 26 dni. Problem natomiast pojawił się w wyliczeniu, gdyż 20 kwietnia zostanie rozwiązany stosunek pracy z aktualnym pracodawcą ponieważ podejmę pracę w innej firmie. Jaki wymiar urlopu muszę wykorzystać u aktualnego pracodawcy, a jaki będzie mi przysługiwać u kolejnego? Czy aktualny pracodawca naliczać będzie urlop proporcjonalny jeszcze z wymiaru 20 dni (skoro dopiero od 10.2012 przysługuje mi 26 dni)? Czy u kolejnego pracodawcy nabywać będę urlop z każdym miesiącem kalendarzowym, czy np. po przepracowanym miesiącu będę już mogła wykorzystać 10 dni urlopu? Nadmienię jeszcze iż urlop za ten rok nie był jeszcze wykorzystywany. Będę bardzo wdzięczna za pomoc.
2012-04-09 19:43:23 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
U obecnego pracodawcy będzie to urlop (lub ekwiwalent) proporcjonalny 4/12 ale od podstawy jeszcze 20 dni czyli 7 dni.
U kolejnego będzie będzie to też u. proporcjonalny naliczany z góry. Nie po każdym miesiącu, bo tak nalicza się tylko w pierwszym roku pracy W ŻYCIU, a nie u danego pracodawcy. Bez względu na to, czy pracę podejmie Pani jeszcze w kwietniu, czy dopiero w maju będzie to urlop 13 dniowy. W październiku uzyska Pani prawo do urlopu uzupełniającego w wymiarze 5 dni ( gdy zatrudnienie zacznie się w maju lub 6 jeśli zatrudnienie zacznie się jeszcze w kwietniu.

Wszystko to zgodnie z art.155'1 do 155'3 KP:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-siodmy-urlopy-pracownicze/rozdzial-i-urlopy-wypoczynkowe/art-155

Oczywiście KP nie zabrania pracodawcom udzielić urlopu więcej, albo drugiemu pracodawcy naliczyć od razu urlop od podstawy 26 dni, bez czekania do października.
2012-02-16 10:16:08 krejzula
Re: Urlopy wypoczynkowe [1]
Witam. Proszę o odpowiedzieć ile przysługuje urlopu pracownikowi, kóry został zatrudniony od 16.01.2012r na umowe na czas nieokreslony. Czy z 26 dni- potrącam 1 dzien?
2012-02-16 12:14:46 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
1- na pewno nie.
Być może 3- jeśli w styczniu ów pracownik miał poprzedniego pracodawcę- bo tedy to dotychczasowy pracodawca udzielił urlopu za styczeń- na mocy art. 155'1, par. 1 oraz art. 155'2a, par 3. KP:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-siodmy-urlopy-pracownicze/rozdzial-i-urlopy-wypoczynkowe/art-155
2012-01-10 10:49:15 81.219.65.* | imperissable
Re: Urlopy wypoczynkowe [2]
Witam, mam mały problem odnośnie mojego urlopu.
Pracuję na pół etatu przysługuje mi na ten rok 10 dni urlopu, z roku ubiegłego zostały mi 3 dni.
urlop z roku ubiegłego muszę wykorzystać do końca marca. czyli 3 dni.
moj pracodawca narzucił nam ze nowy urlop musimy wybrac TYLKO w czasie styczeń-czerwiec, przy tym trzeba wykorzystać go tak żeby zostało nam 6 dni urlopu od 1 lipca do końca roku. Wiec z nowego urlopu mogę wykorzystać tylko 4 dni. proszę mi powiedzieć cz to jest zgodne z prawem, poniewaz, w takim przypadku urlop jest mi całkowicie zbędny.
2012-01-10 11:43:08 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
1. Zaległego urlopu pracodawca powinien udzielić do końca września, nie marca- nastąpiła przecież nowelizacja art.168 KP.
2. Pracodawca ma prawo określić w jakich miesiącach urlop bieżący może być udzielony.
3. Pracodawca nie ma prawa bez zgody pracownika urlopu dzielić- kodeksową zasadą jest, że urlop jest nieprzerwany, może być podzielony na wniosek pracownika, ale wtedy jedna część urlopu musi mieć przynajmniej 14 dni liczona ciągiem, wraz z dniami wolnymi normalnie od pracy. - art.162 KP
2012-08-28 18:56:28 83.5.78.* | moon2000
Witam. Ile urlopu przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na 1/4 etatu od 05.03.2012 na czas nieokreślony? Pracownik pracuje przeważnie po 2 h dziennie przez 5 dni w tygodniu, czasem jednak jest to np. 4h jednego i 6 kolejnego dnia lub podobnie. Staz pracy poniżej 10 lat, ponieważ jest to jego pierwsza praca.Bardzo proszę o pomoc.
2011-12-14 20:38:23 olung79
Re: Urlopy wypoczynkowe [0]
Dziękuję bardzo za odpowiedź, bo dzis już sie dowiedziałam od szefowej ze biorąc 10 dni urlopu powinnam wrocić do pracy po 10 dniach kalendarzowych ( czyli np. od pn do śr nastepnego tygonia ) i ponoć takiej informacji udziliła jej inspekcja pracy :/ pracuję tylko do kiońca miesiąca i na koniec jeszcze takie nimiłe sytuacje...Jeszcze raz dziekuję
2011-12-12 20:54:17 olung79
Re: Urlopy wypoczynkowe [1]
Witam, pracuję w kwiaciarnii na zmiany, 7 dni w tygodniu. W ciągu dnia przepracowuję od 7 do 5 godzin, czasem więcej...rożnie. Jak oblicza się mój urlop? Nie mogę sie dogadać z szefową. Czy biorąc 10 dni wolnego z puli przysługującego mi urlopu de facto nie ma mnie w pracy 14 dni (2x5 dni roboczych + sobota i niedziela) czy w sumie 10 wliczając w to sobotę i niedzielę? Wydaje mi się, że jeden dzień mojego urlopu to tyle godzin ile w danym dniu powinnam pracować (5,6 lub 7) zatem 10 dni (80h) z puli urlopu rozłoży sie na 14 dni (u mnie wychodzi 79h)a...może się mylę. Proszę o odpowiedź, bo już nic nie rozumiem :/
2011-12-12 22:12:56 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Podstawowa zasada- urlop oblicza się w dniach "kodeksowych" - 8miogodzinnych, a wykorzystuje wg. grafiku pracy/systemu obowiązującego konkretnego pracownika. Dlatego tylko w przypadku osoby pracującej 5 dni w tygodniu po 8 godzin 1 dzień urlopu= 1 dniowi kalendarzowemu.
Jest więc tak jak Pani napisała. Urlop w wymiarze 10 dni ( z całorocznej puli 26 lub 20 dni ) to 80 godzin, z których należy odliczać po tyle godzin za każdą dniówkę, jakby Pani na urlopie nie była, tylko normalnie pracowała. Stąd może się zdarzyć w Pani przypadku urlop na część dniówki- ostatniej.
Podstawa- art.154'2 KP:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-siodmy-urlopy-pracownicze/rozdzial-i-urlopy-wypoczynkowe/art-154
2011-09-12 14:51:48 212.160.237.* | agunia7878
Re: Urlopy wypoczynkowe [0]
DODAM ZE NAUKA W SZKOLE ZAWODOWEJ TRWALA 3 LATA I W LICEUM HANDLOWYM W KTORYM PODJELAM NAUKE PO SKONCZENIU SZKOLY ZAWODOWEJ ROWNIEZ NAUKA TRWALA 3 LATA.
2011-09-12 14:41:52 212.160.237.* | agunia7878
Re: Urlopy wypoczynkowe [0]
MAM PYT.SKONCZYLAM SZKOLE ZAWODOWA I LICEUM HANDLOWE ZAKONCZONE MATURA.W TYM ROKU WE WRZESNIU MINELO MI 6 LAT PRACY.CZY W PRZYSZLYM ROKU BEDZIE MI PRZYSLGIWALO JUZ 26 DNI URLOPU WYOCZYNKOWEGO?
2011-08-24 17:45:03 95.160.32.* | kara2000002222
Re: Urlopy wypoczynkowe [5]
witam, a ja z takim pytaniem:
pracuje od 1.05.2010 do 31.08.2011
wykorzystalam 4 dni urlopu w styczniu,
mam miec wyplacony ekwiwalent w wysokosci 200 zl tylko za ten rok bo podobno za zeszly rok urlop mi przepadl(co jest nieprawda)
a w inspektoracie pracy wyliczyli mi ze powinnam dostac znacznie więcej...
jakie konsekwencje groza pracodawcy za niesprawiedliwe wyplacenie urlopu?
wlasnie to mnie zastanawia bo chyba oprocz tego ze bedzie mi musial zaplacic to czy ma jeszcze jakies konsekwencje
2011-08-24 18:13:05 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak. Na przykład grzywnę z art. 282 KP w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł.

Tu zapis:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-trzynasty-odpowiedzialnosc-za-wykroczenia-przeciwko-prawom-pracownika
2011-08-24 21:09:31 95.160.32.* | kara2000002222
tak, tylko chodzi mi o to czy na pewno tą karę dostanie?
bo nie jestem pierwszym pracownikiem na ktorym tak "zaoszdzedzili" i chcialabym zeby to odczuli
2011-09-09 14:58:32 87.204.34.* | Irena B
Chciałam przypomnieć, że możesz ubiegać się w Sądzie Pracy swoich praw pracowniczych - wystarczy złożyć pozew o wypłatę należnego ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy ...
-1 spadek
2011-08-24 21:23:20 95.160.32.* | kara2000002222
ach i dziekuje slicznie za link, bo znalazlam dzieki Tobie 4 podpunkty, ktorych nie dotrzymali:)
2011-08-24 23:29:24 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Na pewno- to nie. Z dwu powodów:

1. termin wypłaty ekwiwalentu- przyjmuje się, że to ostatni dzień trwania stosunku pracy. Jest więc możliwość, że pracodawca się zreflektuje sam z siebie albo na skutek info, że sprawa trafiła, na razie nieoficjalnie, do PIP.
2.przytoczoną przeze mnie grzywnę orzeka sąd na wniosek PIP, sama PIP bezpośrednio dysponuje mandatami na niższe kwoty.
3. lub też w efekcie pozwu pracownika do sądu pracy- w Pani przypadku- o niewypłacony ekwiwalent.

Tu jeszcze artykuł:

http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/jaka;kare;nalozyc;moze;panstwowa;inspekcja;pracy,132,0,537220.html
-1 spadek
2011-08-23 18:57:11 pawelzycki30
Re: Urlopy wypoczynkowe [1]
Witam.Przysługuje mi 26 dni urlopu.W tym roku wykorzystałam 21 dni.
26.08. składam wypowiedzenie,obowiązuje mnie dwa tygodnie.Wyliczam,że od 01.01 do 26.08.przysługiwało mi ok.16 dni więc wykorzystałam o 5 dni za dużo.Czy muszę pracodawcy zwrócić różnicę za te 5 dni?
2011-08-24 09:49:20 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
1. rozwiązanie umowy nastąpi 10 września.
2. okres wypowiedzenia wlicza się do czasu zatrudnienia, więc zwiększa wymiar urlopu proporcjonalnego.
3. należny Pani u. wypoczynkowy więc to 9/12 x 26 czyli 20 dni, czyli pracodawca traci tylko 1 dzień
4. tak czy inaczej bez względu na "nadwykorzystanie" prawo pracy nie przewiduje żadnej formy zwracania urlopu przez pracownika. To po prostu ryzyko/strata pracodawcy.
5. ale w przypadku kolejnego zatrudnienia w tym roku nowy pracodawca może obniżyć wymiar u. u niego przypadający o te dni nadmiarowe od poprzedniego, więc w takiej sytuacji i tak 2011 r. zamknie Pani raczej maksimum 26 dniami u. wypoczynkowego.

Podstawa- art. 155'1 i 155'2a KP:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-siodmy-urlopy-pracownicze/rozdzial-i-urlopy-wypoczynkowe/art-155
-1 spadek
2011-07-23 19:13:43 SZCZYPIOREK83
Re: Urlopy wypoczynkowe [1]
Prośba do osoby pod pseudonimem " SZKLAREK".
Pisałam o prośbę wyliczenia urlopu i lat pracy! Dostałam świadectwo pracy w którym napisano ze wykorzystałam 5 dni(40 godz) urlopu + 7 dni (56 godz) ekwiwalentu. Byłam nie zdolna do pracy 11 dni. W piątek dano mi wypowiedzenie. W poniedziałek przyjechałam do pracy i wypisałam wniosek na poszukiwanie pracy-2 dni, a od 13,07 - 23,07 byłam na chorobowym. Czy w świadectwie pracy powinni mi wpisać, że wykorzystałam urlop lub dodatkowe inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy?Nadmienię tylko, że byłam na urlopie 6 dni , a nie 5 jak napisała mi kadrowa!!! Co powinnam teraz zrobić?!!! Ponadto napisał Pan, że cyt: "Jeśli natomiast ( bo nie do końca to jasno Pani napisała ) 8
lipca dopiero dostała Pani wypoiwedzenie, to jego bieg
zakończy się 23 lipca, co powyższego wyliczenia nie zmienia,
zwiększy staż o 14 dni." Z jakiego powodu mi to zwiększy staż o 2 dni- szukanie o prace? Przepraszam za me pytania bo na pewno są śmieszne, ale w ogóle nie znam się na tym :( Pozdrawiam :)
2011-07-25 10:58:54 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
1. wpisanie do ś. pracy tych dwu dni nie jest wymagane, bo nie ma znaczenia dla kolejnych ( u kolejnego pracodawcy ) uprawnień pracowniczych ani kwestii ubezpieczeniowych (ZUS).

Obowiązuje to rozporządzenie-

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/rozporzadzenie;ministra;pracy;i;polityki,dziennik,ustaw,1996,060,282.html.
2. wpisanie urlopu niższego to błąd, ale czy warto to prostować ? jest bonus i tyle.
3. o 14 dniach pisąłem, gdy niejasne było do końca dla mnie, czy 8(9) lipca to data rozwiązania umowy czy wręczenia wypowiedzenia. Nie zmieniało to wymiaru należnego urlopu za 2011 u tego pracodawcy, ale (jak już wiem ) zwiększyło wyliczony przeze mnie staż pracy o 14 dni.Nie ma to nic do rzeczy w kwestii 2 dni na poszukiwanie.
2011-07-12 15:40:04 SZCZYPIOREK83
Re: Urlopy wypoczynkowe [0]
Tak , tak , racja. Dziękuję raz jeszcze!
2011-07-11 19:06:56 SZCZYPIOREK83
Re: Urlopy wypoczynkowe [3]
Witam. Mam problem z wyliczeniem urlopu. Zaczęłam od stażu od 31.01.2003-30.04.2003; zaczęłam studia w 2004-do 01.09.2009 przy czym egzamin magistra miałam 17.12.2009 w miedzy czasie podjęłam pracę od 01.07.2008-07.03.2009 i od 09.03.2009- 08.07.2011 ( dostałam rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem 2-tygodniowym. Wybrałam w tym roku 6 dni urlopu wypoczynkowego i ile mi teraz zostało starego urlopu i jak policzyć uzupełniający! :( POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2011-07-12 09:38:28 SZCZYPIOREK83
Dziękuję bardzo za pomoc :) Zapomniałam napisać ze jeszcze miałam staż od 15.03.2005-14.06.2005 ale to daje sumę 3 miesięcy czyli jak dobrze zrozumiałam to mam na chwile obecna 9lat, 11 miesięcy i 24 dni i nic to nie zmieni w dalszym ciągu co do zwiększonego u.wypoczynkowego.
2011-07-12 10:26:49 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Ten drugi staż przypadł w czasie studiów- więc nie może być zaliczony.
Zawsze przy obliczaniu stażu jest wybór opcji, który okres zaliczyć, gdy się nakładają, ale przyjmuje się, co oczywiste taką opcję, która daje najwyższy wynik.
W Pani przypadku mogłoby to być np.
4 lata z tyt. liceum + oba staże + cały okres zatrudnienia, ale dałoby wynik niższy.
2011-07-11 22:06:45 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Pani staż pracowniczy na potrzeby urlopu wypoczynkowego to 8 lat z tyt. edukacji + 1 rok 9 miesięcy 24 dni z tyt. zatrudnienia. Ostatnia umowa rozwiązała się 9, a nie 8 lipca. Liczymy tylko te okresy, które przypadły przed studiami i po obronie.
Na ostatniej umowie przysługiwało Pani w
- 2010 r. 10/12 x 20 = 17 dni
- 2011 r. 7/12 x 20 = 12 dni.
Za dni niewykorzystane- ekwiwalent. Powinien być wypłacony w dniu rozwiązania.

Jeśli natomiast ( bo nie do końca to jasno Pani napisała ) 8 lipca dopiero dostała Pani wypoiwedzenie, to jego bieg zakończy się 23 lipca, co powyższego wyliczenia nie zmienia, zwiększy staż o 14 dni.

Jeśli w tym roku podejmie Pani pracę na choć 2-3 miesiące osiągnie Pani staż 10 lat, a tym samym prawo do wyższego, 26 dniowego podstawowego wymiaru u. wypoczynkowego.
2011-07-05 11:14:54 olenka_zabka
Re: Urlopy wypoczynkowe [1]
Mąż ma umowę na pełen etat od 15.04.2011 do 14.07.2011. Jest to umowa na czas próbny. Od 27.06.2011 przebywa na urlopie bezpłatnym (potrzebował urlop a pracodawca polecił mu bezpłatny). Wynagrodzenie brutto wynosi 1386zł. Wymiar urlopu to 26 dni. W tym roku nie wykorzystał żadnego dnia. Ile urlopu przysługuje mu za ten okres i jaki należy się za to ekwiwalent? Proszę o pomoc!!
2011-07-05 12:55:50 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Oj coś to wydumana sytuacja.
W związku z tym, że u.bezpłatny będzie krótszy niż 1 miesiąc- nie będzie on obniżał wymiaru urlopu męża. Będzie on miał prawo do urlopu proporcjonalnego w wymiarze 26 x 3/12 = 7 dni.
Za każdy niewykorzystany w naturze dzień urlopu należy się ekwiwalent wypłacony w dniu rozwiązania umowy w kwocie podstawa wymiaru/21 czyli.
W związku z nieprzepracowaniem 3 miesięcy sumę dotychczasowych wynagrodzeń za kwiecień, maj i czerwiec należy podzielić przez liczbę faktycznie przepracowanych dni i pomnożyć przez liczbę dni, które w tym czasie przepracowałby, gdyby urlopu nie było. To jest podstawa wymiaru. "Słupek" proszę policzyć osobiście :-).

Podstawa- art. 155-1, 155-2 KP.