wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl Firma Akty prawne

Dzienniki Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2005, nr 165, poz. 1373 z dnia 2005-08-30

Dziennik Ustaw - rok 2005, nr 165, poz. 1373 z dnia 2005-08-30

Wydany przez:Minister Finansów
Data ogłoszenia:2005-08-30
Tytuł aktu:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2005-08-22
Data wejscia w życie:2005-09-01
Data obowiązywania:2005-09-01
Ujednolicona treść aktu prawnego: Dziennik Ustaw - rok 2005, nr 165, poz. 1373 z dnia 2005-08-30
Pełna treść dokumentu: Dziennik Ustaw - rok 2005, nr 165, poz. 1373 z dnia 2005-08-30
Na podstawie art. 58 oraz art. 87 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199) zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Rozporządzenie określa:
  1)  szczegółowe zasady naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej;
  2)  zakres informacji, które muszą być zawarte w rachunkach.
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

§ 2. 1. Odsetki za zwłokę są naliczane według wzoru:

                     Kz x L x O
                    ------------ = On = Opz
                         365

gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:
Kz -  kwotę zaległości,
L -   liczbę dni zwłoki,
O -   stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,
365 - liczbę dni w roku,
On -  kwotę odsetek,
Opz - kwotę odsetek po zaokrągleniu.
2. W przypadku zaległości podatkowej istniejącej w okresach, w których obowiązywały różne stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, odsetki są naliczane, według wzoru określonego w ust. 1, odrębnie za każdy z tych okresów. Zaokrągleniu podlega suma odsetek za poszczególne okresy.

§ 3. Opłata prolongacyjna jest naliczana według wzoru:

                    K x L x O x S
                   --------------- = OP = OPpz
                         365

gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:
K -    kwotę odroczonego lub rozłożonego na raty podatku, odroczonej lub rozłożonej na raty zaległości podatkowej,
L -    liczbę dni, na które odroczono termin płatności podatku lub zapłatę zaległości podatkowej bądź rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej,
O -    stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym obowiązującą w dniu wydania decyzji,
S -    stawkę opłaty prolongacyjnej,
365 -  liczbę dni w roku,
OP -   kwotę opłaty prolongacyjnej,
OPpz - kwotę opłaty prolongacyjnej po zaokrągleniu.

§ 4. 1. Odsetki za zwłokę są naliczane do dnia, włącznie z tym dniem:
  1)  zapłaty podatku;
  2)  wpłacenia podatku osobie uprawnionej do pobierania podatków;
  3)  potrącenia;
  4)  przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w związku z wykonaniem umowy, o której mowa w art. 66 § 2 ustawy;
  5)  wpłacenia przez podatnika równowartości nienależnie otrzymanej kwoty nadpłaty lub kwoty zwrotu podatku oraz otrzymanego oprocentowania;
  6)  zaliczenia nadpłaty wraz z jej oprocentowaniem lub zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowej;
  7)  złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie, na ostatni dzień terminu złożenia zeznania - od nieuregulowanych w terminie płatności w całości lub w części zaliczek na podatek dochodowy.
2. Przepisy ust. 1 pkt 1, 5 i 6 stosuje się również do należności płatników lub inkasentów.
3. Przepis ust. 1 odnosi się do tej części zobowiązania podatnika, płatnika lub inkasenta, która, wraz z przypadającymi od niej odsetkami za zwłokę, została pokryta w wyniku dokonania czynności wymienionych w tym przepisie.

§ 5. 1. Odsetki za zwłokę od zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym są naliczane do dnia upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, włącznie z tym dniem.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym należności płatników lub inkasentów.

§ 6. Jeżeli obowiązek zapłaty podatku jest związany z obowiązkiem złożenia deklaracji w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy, a termin do złożenia deklaracji został odroczony przez organ podatkowy lub przedłużony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, odsetki za zwłokę są naliczane, począwszy od dnia następnego po upływie terminu, do którego odroczono lub przedłużono termin do złożenia deklaracji.

§ 7. 1. W razie złożenia podania o umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, odsetki za zwłokę są naliczane do dnia wniesienia podania, włącznie z tym dniem.
2. W przypadku wydania decyzji umarzającej odsetki za zwłokę dalsze odsetki za zwłokę od nieuregulowanej zaległości podatkowej są naliczane, począwszy od dnia następującego po dniu wniesienia podania.

§ 8. Jeżeli decyzja odmawiająca umorzenia zaległości podatkowej została doręczona podatnikowi:
  1)  przed upływem dwóch miesięcy od dnia wniesienia podania, odsetki za zwłokę są naliczane, począwszy od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku;
  2)  po upływie dwóch miesięcy od dnia wniesienia podania, dalsze odsetki za zwłokę są naliczane z wyłączeniem okresu od dnia następującego po dniu wniesienia podania do dnia doręczenia tej decyzji, włącznie z tym dniem.

§ 9. Od zaległości podatkowych, których zapłata została odroczona lub rozłożona na raty, odsetki za zwłokę są naliczane do dnia wniesienia podania o odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej, włącznie z tym dniem, z zastrzeżeniem § 10.

§ 10. Jeżeli decyzja odmawiająca odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty podatku albo odmawiająca odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej została doręczona podatnikowi:
  1)  przed upływem dwóch miesięcy od dnia wniesienia podania, odsetki za zwłokę są naliczane, począwszy od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku;
  2)  po upływie dwóch miesięcy od dnia wniesienia podania, dalsze odsetki za zwłokę są naliczane z wyłączeniem okresu od dnia następującego po dniu wniesienia podania do dnia doręczenia tej decyzji, włącznie z tym dniem.

§ 11. Opłata prolongacyjna jest naliczana w przypadku:
  1)  wydania decyzji o odroczeniu terminu płatności lub o rozłożeniu na raty zapłaty podatku - od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku;
  2)  wydania decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej - od dnia następującego po dniu, w którym złożono podanie w tej sprawie.

§ 12. 1. W przypadku wydania decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej opłata prolongacyjna jest naliczana odrębnie od każdej raty przypadającej do zapłaty.
2. Opłata prolongacyjna jest naliczana za okres do dnia upływu odroczonego terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej albo terminu zapłaty poszczególnych rat podatku lub zaległości podatkowej.
3. Zapłata odroczonego podatku lub zaległości podatkowej albo rozłożonego na raty podatku lub zaległości podatkowej, przed upływem terminu płatności, nie stanowi podstawy do obniżenia wysokości opłaty prolongacyjnej.
4. Zapłata opłaty prolongacyjnej przed upływem terminu płatności nie stanowi podstawy do obniżenia jej wysokości.

§ 13. Przepisy § 9-12 stosuje się odpowiednio do odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty należności płatników lub inkasentów.

§ 14. 1. Rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi zawiera co najmniej:
  1)  imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi;
  2)  datę wystawienia i numer kolejny rachunku;
  3)  odpowiednio wyraz "ORYGINAŁ" albo "KOPIA";
  4)  określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe;
  5)  ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie;
  6)  czytelny podpis wystawcy rachunku oraz odcisk pieczęci wystawcy rachunku, jeżeli się nią posługuje.
2. W przypadku gdy oryginał rachunku uległ zniszczeniu albo zaginął, ponownie wystawiony rachunek zawiera również wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jego ponownego wystawienia.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do faktur wystawianych przez podatników podatku od towarów i usług.

§ 15. Do dnia 31 grudnia 2005 r. zaokrąglanie podstaw opodatkowania, kwot podatków, odsetek za zwłokę, oprocentowania nadpłat, wynagrodzeń przysługujących płatnikom lub inkasentom oraz opłaty prolongacyjnej następuje na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 240, poz. 2063).

§ 16. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 240, poz. 2063).

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.

________
1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 165 z 2005 roku - pozostałe dokumenty:

Złe wiadomości dla polskich firm w Szwecji. Związkowcy będą mogli je zablokować Złe wiadomości dla polskich firm w Szwecji. Związkowcy będą mogli je zablokować
Działające w Szwecji związki zawodowe będą mogły blokować firmy z krajów UE, jeśli nie podpiszą one umów zbiorowych regulujących m.in. minimalny poziom płac - wynika z ustawy przyjętej w środę przez szwedzki parlament. Nowe prawo, które wejdzie w życie 1 czerwca, może zaszkodzić wykonującym zlecenia w Szwecji polskim firmom z branży budowlanej, zmniejszając ich konkurencyjność.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI