Na skróty

Money.pl

Firma

Zakładam firmę

PKWiU

ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY NEWSLETTEROd 1 stycznia 2011 roku do ustalania stawek podatku VAT stosuje się klasyfikację PKWiU 2008. Sprawdź nowe kody dla stawek obniżonych w ustawie VAT!

Lista działów
Sekcja A
PRODUKTY ROLNICTWA, LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA I RYBACTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE
01 PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE
02 PRODUKTY GOSPODARKI LEŚNEJ I USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM
03 RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBACTWA; USŁUGI WSPOMAGAJĄCE RYBACTWO
Sekcja B
PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA
05 WĘGIEL KAMIENNY I WĘGIEL BRUNATNY (LIGNIT)
Sekcja C
PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO
06 ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY
07 RUDY METALI
08 POZOSTAŁE PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA
09 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
10 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
11 NAPOJE
12 WYROBY TYTONIOWE
13 WYROBY TEKSTYLNE
14 ODZIEŻ
15 SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
16 DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
17 PAPIER I WYROBY Z PAPIERU
18 USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
19 KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
20 CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE
21 PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE, LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE
22 WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
23 WYROBY Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
24 METALE
25 WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
26 KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE
27 URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO
28 MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
29 POJAZDY SAMOCHODOWE (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PRZYCZEPY I NACZEPY
30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
31 MEBLE
32 POZOSTAŁE WYROBY
33 USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI I INSTALOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ
Sekcja D
ENERGIA ELEKTRYCZNA, PALIWA GAZOWE, PARA WODNA, GORĄCA WODA I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
35 ENERGIA ELEKTRYCZNA, PALIWA GAZOWE, PARA WODNA, GORĄCA WODA I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
Sekcja E
DOSTAWA WODY; ŚCIEKI I ODPADY ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z ICH REKULTYWACJĄ
36 WODA W POSTACI NATURALNEJ; USŁUGI ZWIĄZANE Z UZDATNIANIEM I DOSTARCZANIEM WODY
37 USŁUGI ZWIĄZANE Z ODPROWADZANIEM I OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW; OSADY ZE ŚCIEKÓW KANALIZACYJNYCH
38 USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
39 USŁUGI ZWIĄZANE Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
Sekcja F
OBIEKTY BUDOWLANE I ROBOTY BUDOWLANE
41 BUDYNKI I ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
42 BUDOWLE I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
Sekcja G
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE
45 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; USŁUGI NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU HURTOWEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Sekcja H
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
49 TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY
50 TRANSPORT WODNY
51 TRANSPORT LOTNICZY
52 MAGAZYNOWANIE I USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT
53 USŁUGI POCZTOWE I KURIERSKIE
Sekcja I
USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGI GASTRONOMICZNE
55 USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM
56 USŁUGI ZWIĄZANE Z WYŻYWIENIEM
Sekcja J
USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI I KOMUNIKACJI
58 USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ
59 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
60 USŁUGI ZWIĄZANE Z NADAWANIEM PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
61 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
62 USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI I USŁUGI POWIĄZANE
63 USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI
Sekcja K
USŁUGI FINANSOWE I UBEZPIECZENIOWE
64 USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
65 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE, REASEKURACYJNE ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
66 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
Sekcja L
USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
68 USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Sekcja M
USŁUGI PROFESJONALNE, NAUKOWE I TECHNICZNE
69 USŁUGI PRAWNE, RACHUNKOWO-KSIĘGOWE I DORADZTWA PODATKOWEGO
70 USŁUGI FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); USŁUGI DORADZTWA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
71 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I INŻYNIERSKIE; USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ I ANALIZ TECHNICZNYCH
72 USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH
73 USŁUGI REKLAMOWE; USŁUGI BADANIA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
75 USŁUGI WETERYNARYJNE
Sekcja N
USŁUGI ADMINISTROWANIA I USŁUGI WSPIERAJĄCE
77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
78 USŁUGI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM
79 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE REZERWACJI I USŁUGI Z NIĄ ZWIĄZANE
80 USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE I OCHRONIARSKIE
81 USŁUGI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
82 USŁUGI ZWIĄZANE Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁE USŁUGI WSPOMAGAJĄCE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Sekcja O
USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I OBRONY NARODOWEJ; USŁUGI W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWYCH ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
84 USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I OBRONY NARODOWEJ; USŁUGI W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWYCH ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sekcja P
EDUKACJA
85 USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI
Sekcja Q
USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ
86 USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
87 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Z ZAKWATEROWANIEM
88 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ BEZ ZAKWATEROWANIA
Sekcja R
USŁUGI KULTURALNE, ROZRYWKOWE, SPORTOWE I REKREACYJNE
90 USŁUGI KULTURALNE I ROZRYWKOWE
91 USŁUGI BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE KULTURY
92 USŁUGI ZWIĄZANE Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
93 USŁUGI ZWIĄZANE ZE SPORTEM, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
Sekcja S
POZOSTAŁE USŁUGI
94 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE
95 USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
96 POZOSTAŁE USŁUGI INDYWIDUALNE
Sekcja T
USŁUGI GOSPODARSTW DOMOWYCH
97 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
98 RÓŻNORODNE WYROBY PRODUKOWANE I USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PRYWATNE GOSPODARSTWA DOMOWE NA POTRZEBY WŁASNE
Sekcja U
USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
99 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
Wybierz sekcje PKWiU
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

Szukaj w PKWiU

Znaczenie symboli

dział 01
grupa 01.1
klasa 01.11
kategoria 01.11.1
podkategoria 01.11.11
pozycja 01.11.11.0
klucze powiązań z PKWiU 2004 01.11.11-00.00
Odpowiedzialność solidarna oraz kaucja gwarancyjna na gruncie VAT Odpowiedzialność solidarna oraz kaucja gwarancyjna na gruncie VAT
W zeszłym roku nastąpiła rewolucja na gruncie podatku VAT w zakresie opodatkowania handlu stalą.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Twoja firma wydaje pracownikom kupony na posiłki? Sprawdź konsekwencje Twoja firma wydaje pracownikom kupony na posiłki? Sprawdź konsekwencje
Ekspert podatkowy tłumaczy, jak mają się ubezpieczenia społeczne do kart przedpłaconych dla pracowników.