Na skróty

Money.pl

Firma

Zakładam firmę

PKWiU

ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY NEWSLETTEROd 1 stycznia 2011 roku do ustalania stawek podatku VAT stosuje się klasyfikację PKWiU 2008. Sprawdź nowe kody dla stawek obniżonych w ustawie VAT!

Lista działów
Sekcja A
PRODUKTY ROLNICTWA, LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA I RYBACTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE
01 PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE
02 PRODUKTY GOSPODARKI LEŚNEJ I USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM
03 RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBACTWA; USŁUGI WSPOMAGAJĄCE RYBACTWO
Sekcja B
PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA
05 WĘGIEL KAMIENNY I WĘGIEL BRUNATNY (LIGNIT)
Sekcja C
PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO
06 ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY
07 RUDY METALI
08 POZOSTAŁE PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA
09 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
10 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
11 NAPOJE
12 WYROBY TYTONIOWE
13 WYROBY TEKSTYLNE
14 ODZIEŻ
15 SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
16 DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
17 PAPIER I WYROBY Z PAPIERU
18 USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
19 KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
20 CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE
21 PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE, LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE
22 WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
23 WYROBY Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
24 METALE
25 WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
26 KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE
27 URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO
28 MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
29 POJAZDY SAMOCHODOWE (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PRZYCZEPY I NACZEPY
30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
31 MEBLE
32 POZOSTAŁE WYROBY
33 USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI I INSTALOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ
Sekcja D
ENERGIA ELEKTRYCZNA, PALIWA GAZOWE, PARA WODNA, GORĄCA WODA I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
35 ENERGIA ELEKTRYCZNA, PALIWA GAZOWE, PARA WODNA, GORĄCA WODA I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
Sekcja E
DOSTAWA WODY; ŚCIEKI I ODPADY ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z ICH REKULTYWACJĄ
36 WODA W POSTACI NATURALNEJ; USŁUGI ZWIĄZANE Z UZDATNIANIEM I DOSTARCZANIEM WODY
37 USŁUGI ZWIĄZANE Z ODPROWADZANIEM I OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW; OSADY ZE ŚCIEKÓW KANALIZACYJNYCH
38 USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
39 USŁUGI ZWIĄZANE Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
Sekcja F
OBIEKTY BUDOWLANE I ROBOTY BUDOWLANE
41 BUDYNKI I ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
42 BUDOWLE I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
Sekcja G
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE
45 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; USŁUGI NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU HURTOWEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Sekcja H
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
49 TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY
50 TRANSPORT WODNY
51 TRANSPORT LOTNICZY
52 MAGAZYNOWANIE I USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT
53 USŁUGI POCZTOWE I KURIERSKIE
Sekcja I
USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGI GASTRONOMICZNE
55 USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM
56 USŁUGI ZWIĄZANE Z WYŻYWIENIEM
Sekcja J
USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI I KOMUNIKACJI
58 USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ
59 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
60 USŁUGI ZWIĄZANE Z NADAWANIEM PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
61 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
62 USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI I USŁUGI POWIĄZANE
63 USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI
Sekcja K
USŁUGI FINANSOWE I UBEZPIECZENIOWE
64 USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
65 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE, REASEKURACYJNE ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
66 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
Sekcja L
USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
68 USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Sekcja M
USŁUGI PROFESJONALNE, NAUKOWE I TECHNICZNE
69 USŁUGI PRAWNE, RACHUNKOWO-KSIĘGOWE I DORADZTWA PODATKOWEGO
70 USŁUGI FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); USŁUGI DORADZTWA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
71 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I INŻYNIERSKIE; USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ I ANALIZ TECHNICZNYCH
72 USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH
73 USŁUGI REKLAMOWE; USŁUGI BADANIA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
75 USŁUGI WETERYNARYJNE
Sekcja N
USŁUGI ADMINISTROWANIA I USŁUGI WSPIERAJĄCE
77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
78 USŁUGI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM
79 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE REZERWACJI I USŁUGI Z NIĄ ZWIĄZANE
80 USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE I OCHRONIARSKIE
81 USŁUGI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
82 USŁUGI ZWIĄZANE Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁE USŁUGI WSPOMAGAJĄCE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Sekcja O
USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I OBRONY NARODOWEJ; USŁUGI W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWYCH ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
84 USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I OBRONY NARODOWEJ; USŁUGI W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWYCH ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sekcja P
EDUKACJA
85 USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI
Sekcja Q
USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ
86 USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
87 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Z ZAKWATEROWANIEM
88 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ BEZ ZAKWATEROWANIA
Sekcja R
USŁUGI KULTURALNE, ROZRYWKOWE, SPORTOWE I REKREACYJNE
90 USŁUGI KULTURALNE I ROZRYWKOWE
91 USŁUGI BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE KULTURY
92 USŁUGI ZWIĄZANE Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
93 USŁUGI ZWIĄZANE ZE SPORTEM, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
Sekcja S
POZOSTAŁE USŁUGI
94 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE
95 USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
96 POZOSTAŁE USŁUGI INDYWIDUALNE
Sekcja T
USŁUGI GOSPODARSTW DOMOWYCH
97 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
98 RÓŻNORODNE WYROBY PRODUKOWANE I USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PRYWATNE GOSPODARSTWA DOMOWE NA POTRZEBY WŁASNE
Sekcja U
USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
99 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
Wybierz sekcje PKWiU
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

Szukaj w PKWiU

Znaczenie symboli

dział 01
grupa 01.1
klasa 01.11
kategoria 01.11.1
podkategoria 01.11.11
pozycja 01.11.11.0
klucze powiązań z PKWiU 2004 01.11.11-00.00
Firma dla osoby niepełnoletniej. Czy to możliwe? Firma dla osoby niepełnoletniej. Czy to możliwe?
Polskie przepisy nie dają w tej kwestii jednoznacznej odpowiedzi.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI