wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Monitor Polski

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 463

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 38 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 462

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) za niezgodny z zasadą pomocniczości  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 461

  Zarządzenie nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 460

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Central Europe  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 459

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 458

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 457

  Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 456

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Pawła Łapińskiego  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 455

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów lub przez niego nadzorowanych, w zakresie działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 454

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 453

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 452

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmienionych Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 451

  Zarządzenie nr 12/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii ,,Polskie Termopile" - Zadwórze  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 450

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Warszawie na kadencję w latach 2017-2022  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 449

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 448

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 447

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 446

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2017 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 445

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania ,,Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019"  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 444

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2016 r.  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 443

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 maja 2017 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 442

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w czterdziestą rocznicę powstania Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 441

  Komunikat nr 05/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 440

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 439

  Uchwała nr 46 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020  / Rada Ministrów /

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | +10 | +25 | 50