Money.plFirmaFormularzePITRozliczenie roczne 2008
Formularze PIT - rozliczenie roczne 2008
Pobierz formularz Opis formularza
Pobierz formularz PIT Broszura informacyjna do zeznania PIT-36

Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 r.

Pobierz formularz PIT Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L

Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 r.

Pobierz formularz PIT Broszura informacyjna do zeznania PIT-37

Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 r.

Pobierz formularz PIT Broszura informacyjna do zeznania PIT-38

Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 r.

Pobierz formularz PIT Broszura informacyjna do załącznika PIT/D

Broszura informacyjna do załącznika PIT/D składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2008 rok

Pobierz formularz PIT Broszura informacyjna do załącznika PIT/O

Broszura informacyjna do załącznika PIT/O składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2008 rok

Pobierz formularz PIT PIT 28

zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Pobierz formularz PIT PIT 28a

Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze (załącznik do zeznania PIT 28)

Pobierz formularz PIT PIT 28b

Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (załącznik do zeznania PIT 28)

Pobierz formularz PIT PIT 36

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku

dla podatników, którzy:

1) prowadzili: - pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, - działy specjalne produkcji rolnej,

2) uzyskali przychody: - z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach, - od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek, - ze źródeł przychodów położonych za granicą, - z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzenia zaliczek,

3) korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy),

4) są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy,

5) sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego, 6) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną),

7) obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,

8) wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika. W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, jeden z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jeden z małżonków.

Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Pobierz formularz PIT PIT 36L

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku. Formularz dla podatników płacących podatek liniowy. Formularz przeznaczony wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie.

Pobierz formularz PIT PIT 37

FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy w roku podatkowym:

1) wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu: - wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, - emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), - świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, - dniówek obrachunkowych i innych przychodów z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, - zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, - stypendiów, - przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej), - przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych, - świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, - należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, oraz

2) nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej, oraz

3) nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci. W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, powyższe warunki dotyczą obojga małżonków.

Pobierz formularz PIT PIT 38

FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu : 1) odpłatnego zbycia: - papierów wartościowych, - pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), - pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, - udziałów w spółkach mających osobowość prawną; 2) objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Pobierz formularz PIT PIT D

ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za 2008 r. dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych:

1) na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego

2) na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową,

3) na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów,

4) na spłatę wraz z odsetkami kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy, przeznaczonych w latach 1992-1993 na cele mieszkaniowe,

5) w latach ubiegłych na cele mieszkaniowe, jeżeli wydatki te nie znalazły pokrycia odpowiednio w dochodzie (przychodzie) lub podatku za te lata.

Pobierz formularz PIT PIT O

ZAŁĄCZNIK PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z ulg i odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.

Pobierz formularz PIT PIT ZG

ZAŁĄCZNIK PIT/ZG jest przeznaczony dla podatników uzyskujących dochody za granicą

Pobierz formularz PIT PIT 2K

Podatnicy, którzy po raz pierwszy dokonują odliczeń z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, wraz z załącznikiem PIT/D składają oświadczenie PIT/2K.

Pobierz formularz PIT PIT 12

Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym.

Pobierz formularz PIT PIT 14

Informacja o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego oraz wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej. Formularz składany do 31 stycznia.

Pobierz formularz PIT PIT 16A

Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. Formularz składany do 31 stycznia.

Pobierz formularz PIT PIT 19A

Informacja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego.

Pobierz formularz PIT PIT B

Informacja o wysokości dochodu lub straty z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Pobierz formularz PIT PIT M

Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców.

Pobierz formularz PIT PIT Z

Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 usd. 7A uopdof.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI