Opłaty skarbowe

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA
Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia
1 2 3 4
I. Dokonanie czynności urzędowej


1. Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł

2. Opłata skarbowa za inne czynności kierownika urzędu stanu cywilnego 11 zł 1) sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu2) przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub o nadaniu dziecku nazwiska męża matki

3. Opłata skarbowa za decyzję o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 50 zł

4. Opłata skarbowa za pozostałe decyzje wydawane przez kierownika urzędu stanu cywilnego 39 zł

5. Opłata skarbowa za protokół zawierający ostatnią wolę spadkodawcy, sporządzony przez osoby wymienione w art. 951 § 1 Kodeksu cywilnego 22 zł

6. (uchylony)7. Opłata skarbowa za decyzję o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion) 37 zł

8. Opłata skarbowa za decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 107 zł

9. Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby 56 zł

10. Opłata skarbowa za zatwierdzenie projektu budowlanego 47 zł

11. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu 90 zł

12. Opłata skarbowa za decyzję o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z:


1) wydawanych, na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach, pozwoleń na wprowadzanie substancji i energii do środowiska:


a) w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem lit. b 1.023 zł

b) w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 259 zł

c) pozostałych 256 zł

2) pozwoleń wodnoprawnych 100 zł

13. Opłata skarbowa za przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko 120 zł

14. Opłata skarbowa za wymagane przepisami o ochronie środowiska:


1) zatwierdzenie raportu o bezpieczeństwie 1.069 zł

2) zatwierdzenie zmian w raporcie o bezpieczeństwie 214 zł

15. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym 170 zł

16. Opłata skarbowa za potwierdzenie zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego 170 zł

17. Opłata skarbowa za zgodę wydawaną przez organ podatkowy na podstawie przepisów prawa podatkowego 30 zł

18. (uchylony)


19. Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt 26 zł

20. Opłata skarbowa za przyrzeczenie wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) 98 zł

21. Opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków przyrzeczenia wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) 44 zł

22. Opłata skarbowa za wydanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia, koncesji) lub przyrzeczenia wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) 24 zł

23. (uchylony)

23a. Wydanie informacji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej podmiotowi, o którego numer identyfikacji podatkowej wystąpiono 21 zł

24. Opłata skarbowa za wydanie duplikatu książeczki wojskowej 28 zł

25. Opłata skarbowa za decyzję w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych, albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 523 zł

26. Opłata skarbowa za decyzję o nabyciu obywatelstwa polskiego 219 zł

27. Opłata skarbowa za decyzję stwierdzającą posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego 58 zł

28. Opłata skarbowa za dokonanie wpisu zaproszenia cudzoziemca na pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej do ewidencji zaproszeń 27 zł

29. Opłata skarbowa za dokonanie wpisu przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych 1000 zł

30. Opłata skarbowa za dokonanie wpisu statku rybackiego do rejestru statków rybackich 176 zł

31. Opłata skarbowa za zmianę wpisu w rejestrze statków rybackich 59 zł

32. (uchylony)


33. (uchylony)


34. Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych 110 zł

35. Opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych:
zmiana wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych

1) jeżeli zmiana nastąpi na wniosek zakładu ubezpieczeń w związku z zawarciem umowy agencyjnej z agentem ubezpieczeniowym, który został wpisany do rejestru na uprzedni wniosek innego zakładu ubezpieczeń
2) pozostałe zmiany
110 zł


55 zł
obejmująca: 1) imiona i nazwisko, numer PESEL lub, gdy ten nie został nadany, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, numer w ewidencji działalności gospodarczej albo numer w rejestrze przedsiębiorców, firmę przedsiębiorcy, pod którą wykonywana jest działalność gospodarcza, siedzibę i adres - w przypadku agenta ubezpieczeniowego będącego osobą fizyczną,2) nazwę podmiotu lub firmę, siedzibę i adres, numer w rejestrze przedsiębiorców - w przypadku agenta ubezpieczeniowego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,3) imiona i nazwisko, numer PESEL lub, gdy ten nie został nadany, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania - w przypadku osób fizycznych, przy pomocy których agent ubezpieczeniowy wykonuje czynności agencyjne,4) numer polisy potwierdzającej zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, datę obowiązywania tej umowy ubezpieczenia oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto tę umowę - w przypadku agenta ubezpieczeniowego działającego na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej,5) wykreślenie agenta ubezpieczeniowego na wniosek zakładu ubezpieczeń

36. Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej:


1) podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o ruchu drogowym 412 zł

2) podmiotu wykonującego działalność w zakresie:


a) wyrobu alkoholu etylowego 11.610 zł

b) wyrobu alkoholu etylowego, w przypadku gdy przedsiębiorca zadeklaruje roczną wielkość produkcji do 10.000 litrów 100 % alkoholu 1.005 zł

c) oczyszczania alkoholu etylowego 11.610 zł

d) skażania alkoholu etylowego 11.610 zł

e) odwadniania alkoholu etylowego jeżeli treścią wpisu jest więcej niż jeden rodzaj działalności, opłatę skarbową pobiera się od każdego z nich 11.610 zł

3) podmiotu wykonującego działalność w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych 11.610 zł

4) podmiotu wykonującego działalność w zakresie:


a) wyrobu napojów spirytusowych 11.610 zł

b) rozlewu napojów spirytusowych 11.610 zł

c) wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, w przypadku gdy przedsiębiorca zadeklaruje roczną wielkość produkcji do 10.000 litrów 100 % alkoholu jeżeli treścią wpisu jest więcej niż jeden rodzaj działalności, opłatę skarbową pobiera się od każdego z nich 1.005 zł

5) podmiotu wykonującego działalność kantorową 1.087 zł

6) podmiotu wykonującego działalność gospodarczą na podstawie przepisów o usługach turystycznych w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych 514 zł

7) podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o nasiennictwie w zakresie obrotu materiałem siewnym 288 zł

8) podmiotu wykonującego działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin 1.135 zł

9) podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy - Prawo pocztowe 412 zł
9a) podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
50 zł

10) podmiotu wykonującego działalność gospodarczą niewymienioną w niniejszym ustępie 616 zł

37. Opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli:
zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

1) dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności 50 % stawek określonych od wpisu

2) treścią zmiany wpisu, o którym mowa w ust. 36 pkt 2 lub 4, jest kolejny rodzaj działalności 100 % stawek określonych od wpisu

38. Opłata skarbowa za decyzję w sprawie zwolnienia z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu 1.537 zł

39. Opłata skarbowa za zgodę na chów i hodowlę zamkniętą zwierząt niebędących zwierzętami gospodarczymi do celów zasiedleń lub eksportu zwierzyny żywej 105 zł

40. (skreślony)


41. Opłata skarbowa za decyzję zatwierdzającą program szkolenia osób wykonujących określone czynności w ruchu zakładu górniczego - od każdego programu 105 zł

42. Opłata skarbowa za zatwierdzenie planów ruchu: 1) podziemnych zakładów górniczych 1.005 zł

2) odkrywkowych zakładów górniczych lub zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi 805 zł

3) innych zakładów 505 zł

43. Opłata skarbowa za nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu górniczego:


1) jednostce naukowej 1.005 zł

2) osobie fizycznej 505 zł

44. Opłata skarbowa za decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi 505 zł

45. Opłata skarbowa za decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 205 zł

46. Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby 105 zł

47. Opłata skarbowa za decyzję zatwierdzającą instrukcję eksploatacji składowiska 505 zł

48. Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska 259 zł

49. Opłata skarbowa za decyzję w sprawie uznania wyrobu budowlanego za regionalny wyrób budowlany 155 zł

50. Opłata skarbowa za udostępnienie rzeczoznawcy majątkowemu przez naczelnika urzędu skarbowego informacji zawierającej dane o wartości nieruchomości - od każdej nieruchomości 5 zł udzielenie informacji w związku z wyceną dokonywaną przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie organu administracji publicznej

51. Opłata skarbowa za wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:


1) od wypisu:


a) do 5 stron 30 zł

b) powyżej 5 stron 50 zł

2) od wyrysu:


a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 20 zł

b) nie więcej niż 200 zł

52. Opłata skarbowa za decyzję w sprawie zwolnienia od obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu 100 zł

53. Opłata skarbowa za decyzję inną, niż wymieniona w niniejszym załączniku, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego 10 zł 1) decyzja umarzająca postępowanie lub wydawana w postępowaniu odwoławczym albo w trybie szczególnym 2) decyzja w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego3) decyzja w sprawie dotacji przedmiotowej na zadania w dziedzinie rolnictwa4) decyzja wydana przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ramach realizacji jego zadań w zakresie telekomunikacji5) decyzja w sprawie skargi pasażera lotniczego na naruszenie przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia nr 261/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2004, s. 1)6) decyzja o przyznaniu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
II. Wydanie zaświadczenia


1. Opłata skarbowa za zaświadczenia, w tym również odpisy dokumentów, wydawane przez urzędy stanu cywilnego oraz archiwa państwowe:
1) odpis wydawany z akt stanu cywilnego, dotyczący obywateli polskich przebywających za granicą,

1) Opłata skarbowa za zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski lub zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć małżeństwo za granicą 38 zł przeznaczony wyłącznie na potrzeby polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych 2) odpisy skrócone: a) wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość

2) Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego 33 zł b) wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego - w liczbie 3 egzemplarzy; zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub nadano status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie porozumienia

3) Opłata skarbowa za odpis skrócony aktu stanu cywilnego 22 zł

4) Opłata skarbowa za zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 24 zł

5) Opłata skarbowa za pozostałe zaświadczenia 26 zł

2. Opłata skarbowa za pełny odpis przetworzonych danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych 17 zł

3. Opłata skarbowa za zaświadczenie wydawane przez wojskowego komendanta uzupełnień, stwierdzające odbycie służby wojskowej przez osoby stale przebywające za granicą 46 zł

4. Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy 5 zł poświadczenie zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa niepodlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego

5. Opłata skarbowa za legalizację dokumentu 26 zł

6. Opłata skarbowa za wydanie Apostille, o której mowa w Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) 60 zł

7. Opłata skarbowa za poświadczenie własnoręczności podpisu 9 zł

8. Opłata skarbowa za zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - od każdego egzemplarza 21 zł

9. Opłata skarbowa za świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych i świadectwo dla środków transportu przeznaczonych do przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych 132 zł

10. Opłata skarbowa za świadectwo:


1) fitosanitarne dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich 20 zł

2) dla mieszanki materiału siewnego - za każde zaświadczenie dotyczące określonej partii 21 zł

11. Opłata skarbowa za zaświadczenie potwierdzające brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 160 zł

12. Opłata skarbowa za kartę rejestracyjną broni pneumatycznej lub broni pozbawionej na stałe cech użytkowych 82 zł karta rejestracyjna wydawana szkole

13. Opłata skarbowa za Europejską Kartę Broni Palnej 105 zł

14. Opłata skarbowa za zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania określonej działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska 105 zł

15. Opłata skarbowa za zaświadczenie stwierdzające, że na terenie, na którym położone jest projektowane ekologiczne gospodarstwo rolne, nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze i wodę 105 zł

16. Opłata skarbowa za opinię potwierdzającą, że pomieszczenia dostosowane do prowadzenia działalności w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin i przechowywania opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako bardzo toksyczne spełniają wymogi ochrony środowiska 105 zł

17. Opłata skarbowa za zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru identyfikacji podatkowej podmiotowi, który się nim posługuje 21 zł

18. Opłata skarbowa za zaświadczenie potwierdzające zidentyfikowanie określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju 20 zł

19. Opłata skarbowa za zaświadczenie potwierdzające, że podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony 21 zł

20. Opłata skarbowa za zaświadczenie stwierdzające, że podatnik jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego 21 zł

21. Opłata skarbowa za pozostałe zaświadczenia 17 zł 1) zaświadczenie wydawane w interesie publicznym2) zaświadczenie wydawane w związku z ubieganiem się o wydanie zezwolenia upoważniającego do przekraczania granicy, przewidzianego w umowach międzynarodowych o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, w celach służbowych lub w związku z wykonywanymi czynnościami urzędowymi lub społecznymi3) zaświadczenie w sprawach poszukiwania osób zaginionych w czasie działań wojennych lub w związku z tymi działaniami4) zaświadczenie w sprawie ekshumacji, przewozu i sprowadzenia zwłok lub szczątków zwłok ludzkich5) zaświadczenie w sprawie budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych6) zaświadczenie w sprawie ulg dla osób dotkniętych klęską żywiołową lub wypadkiem losowym7) zaświadczenie dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot gruntowych, mienia komunalnego i gminnego, służebności gruntowych, rozgraniczenia nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, porządkowania własności gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z realizacją przepisów o reformie rolnej i osadnictwie8) zaświadczenie wydawane na podstawie przepisów o hodowli zwierząt gospodarskich9) potwierdzenie złożenia podania oraz innych dokumentów składanych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej10) zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego11) zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego12) zaświadczenie niezbędne do uzasadnienia wniosku o udzielenie pomocy z udziałów Unii Europejskiej13) zaświadczenie dla przesyłki ziemniaków, potwierdzające, że ziemniaki pochodzą z miejsca produkcji uznanego za wolne od grzyba Synchytrium endobioticum14) zaświadczenie potwierdzające, że w partii bulw ziemniaka nie stwierdzono występowania Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
III. Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)


1. Opłata skarbowa za zezwolenie na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 39 zł

2. Opłata skarbowa za zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony 340 zł zezwolenie udzielane cudzoziemcowi korzystającemu z ochrony czasowej
2a. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, wydane na podstawie:
1) pkt 1 i 3 85 zł
2) pkt 2
85 zł
340 zł

3. Opłata skarbowa za zezwolenie na osiedlenie się 640 zł zezwolenie udzielane:1) członkowi najbliższej rodziny repatrianta2) cudzoziemcowi, któremu udzielono azylu

4. Opłata skarbowa za zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich 640 zł

5. (uchylony)


6. Opłata skarbowa za wizę wydawaną przez komendanta placówki Straży Granicznej:
1) wiza dla członka rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, który do niego dołącza lub z nim przebywa2) wiza dla cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej
3) wiza dla cudzoziemca w wieku poniżej 6 lat
4) wiza dla uczniów szkół, studentów, studentów podyplomowych oraz towarzyszących im nauczycieli, którzy podróżują w celu nauki, studiowania lub szkolenia
5) wiza dla naukowców przybywających w celu prowadzenia badań naukowych
6) wiza dla przedstawicieli organizacji niekomercyjnych w wieku do 25 lat uczestniczących w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez organizacje niekomercyjne

1) dla dziecka w wieku od 6 do 12 lat równowartość 35 euro*)

2) w pozostałych przypadkach równowartość 60 euro*)*) przeliczenia równowartości euro na złote dokonuje się według referencyjnego kursu euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny
w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o wydanie wizy7. Opłata skarbowa za przedłużenie wizy:

*) przeliczenia równowartości euro na złote dokonuje się według referencyjnego kursu euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o wydanie wizy

1) Schengen równowartość 30 euro*)

2) krajowej 406 zł
*) przeliczenia
równowartości euro na złote dokonuje się według
referencyjnego kursu euro
ogłoszonego przez
Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o
przedłużenie wizy

8. Opłata skarbowa za zezwolenie wydane na nabycie przez cudzoziemca nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, albo na nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także na każdą inną czynność prawną dotyczącą udziałów lub akcji, jeżeli w ich wyniku spółka handlowa, będąca właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanie się spółką kontrolowaną przez cudzoziemca lub cudzoziemców oraz na nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spółka ta jest spółką kontrolowaną, a udziały lub akcje nabywa lub obejmuje cudzoziemiec niebędący udziałowcem lub akcjonariuszem spółki 1.570 zł

9. Opłata skarbowa za pozwolenie wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego: 1) na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
1) pozwolenie na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych

a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
2) pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne

- za każdy m2 powierzchni użytkowej 1 zł

- nie więcej niż 539 zł

b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14 zł 3) pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków

c) innego budynku 48 zł

d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków 20 zł

e) budowli związanych z produkcją rolną 112 zł

f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem lit. g 2.143 zł

g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra 105 zł

h) innych budowli 155 zł

i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym 91 zł

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.


2) na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych 50 % stawek określonych w pkt 1

10. Opłata skarbowa za pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego 25 % stawek określonych w ust. 9 pkt 1 pozwolenie na użytkowanie: 1) wydawane wskutek podań wnoszonych w sprawie budowy lub przebudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych2) budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne

11. Opłata skarbowa za pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego 36 zł

12. Opłata skarbowa za pozwolenie na broń (świadectwo broni) udzielane:
pozwolenie na broń: 1) otrzymywaną przez ołnierzy w formie

1) osobie fizycznej 242 zł wyróżnienia przewidzianego w przepisach o dyscyplinie wojskowej

2) osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej 1.193 zł 2) wydawane szkole

13. Opłata skarbowa za zezwolenia oraz upoważnienia wydawane na podstawie przepisów o ruchu drogowym:


1) na wykonywanie działalności gospodarczej 433 zł

2) pozostałe 48 zł

14. Opłata skarbowa za zezwolenie na utworzenie banku spółdzielczego 0,1 % funduszu udziałowego

15. Opłata skarbowa za zezwolenie na utworzenie banku w formie spółki akcyjnej 0,1 % kapitału zakładowego

16. Opłata skarbowa za zezwolenie na utworzenie za granicą banku z kapitałem polskim lub udziałem kapitału polskiego 12.750 zł

17. Opłata skarbowa za zezwolenie na otwarcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziału zagranicznego banku, przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia 12.750 zł

18. Opłata skarbowa za zezwolenie na otwarcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa banku zagranicznego, przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia 6.713 zł

19. Opłata skarbowa za zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i zmiana wydanego zezwolenia 12.750 zł

20. Opłata skarbowa za zezwolenie na utworzenie przez fundację zagraniczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa 855 zł

21. Opłata skarbowa za licencję połowową wydawaną:


1) na statek rybacki o długości całkowitej mniejszej lub równej 10 m 596 zł

2) na statek rybacki o długości całkowitej większej niż 10 m 1.186 zł

22. Opłata skarbowa za sportowe zezwolenie połowowe wydawane:


1) na okres jednego miesiąca 16 zł

2) na okres jednego roku:


a) emerytom, rencistom oraz młodzieży szkolnej w wieku do 24 lat 31 zł

b) innym podmiotom 49 zł

3) na okres zawodów sportowych 15 zł

23. Pozwolenie albo zezwolenie na:


1) połowy organizmów morskich w celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych 15 zł

2) prowadzenie chowu lub hodowli ryb i innych organizmów morskich 419 zł

3) prowadzenie zarybiania 15 zł

24. Opłata skarbowa za pozwolenie wodnoprawne 217 zł

25. Opłata skarbowa za pozwolenie wydawane na podstawie przepisów o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki:


1) na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna morza 117 zł

2) na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji 229 zł

26. Opłata skarbowa za zezwolenia wydawane na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego, dopuszczające wyroby do stosowania w zakładach górniczych:


1) dotyczące dopuszczenia elementów górniczych wyciągów szybowych:


a) maszyn wyciągowych, wyciągarek wolnobieżnych, urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej 654 zł

b) naczyń wyciągowych, kół linowych, zawieszeń lin wyciągowych wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych, zawieszeń nośnych naczyń wyciągowych lub wyodrębnionych zespołów elementów wymienionych w niniejszym punkcie 221 zł

2) dotyczące dopuszczenia głowic eksploatacyjnych (wydobywczych) wraz z systemami sterowania, z wyłączeniem głowic podmorskich, stosowanych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi 438 zł

3) dotyczące dopuszczenia wyrobów stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych:


a) wozów do przewozu osób i wozów specjalnych oraz pojazdów z napędem spalinowym do przewozu osób lub maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury łączeniowej na napięcie powyżej 1 kV prądu przemiennego lub powyżej 1,5 kV prądu stałego, albo systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz zintegrowanych systemów sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych oraz od dopuszczenia urządzeń do mechanicznego wytwarzania i ładowania materiałów wybuchowych oraz wozów i pojazdów do przewożenia lub przechowywania środków strzałowych 654 zł

b) urządzeń transportu linowego, kolejek podwieszonych, kolejek spągowych oraz ich podzespołów 438 zł

c) taśm przenośnikowych 221 zł

27. Opłata skarbowa za zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania, wydawane na podstawie przepisów o ochronie roślin:


1) jednorazowe 412 zł

2) na okres do 3 lat 616 zł

3) na okres 10 lat 1.023 zł

28. Opłata skarbowa za pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu lub innego środka wspomagającego uprawę roślin 705 zł

29. Opłata skarbowa za zezwolenie wydawane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii:


1) na uprawę maku lub konopi włóknistych 30 zł

2) na skup maku na podstawie umowy kontraktacji lub skup konopi włóknistych na podstawie umowy kontraktacji albo umowy sprzedaży 125 zł

30. Opłata skarbowa za pozwolenie na wywóz za granicę zabytku:

Pozwolenie na wywóz stały zabytku za granicę w przypadku

1) zamiany lub darowizny
muzealiów oraz innych zabytków znajdujących się w posiadaniu muzeów państwowych i samorządowych oraz innych
instytucji kultury, a także
muzeów prowadzonych przez
instytuty badawcze, instytuty
naukowe Polskiej Akademii Nauk i publiczne szkoły wyższe,

2) zwrotu zabytków utraconych w wyniku przestępstwa lub
wywiezionych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

3) zwrotu zabytków utraconych w wyniku przestępstwa lub
wywiezionych niezgodnie z prawem z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli zwrot tych zabytków wynika z umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską


1) na wywóz czasowy 44 zł

2) na wywóz stały 100 zł

31. Opłata skarbowa za indywidualne zezwolenie dewizowe 113 zł

32. Opłata skarbowa za pozwolenie radiowe wydawane w związku z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących 1.939 zł

33. Opłata skarbowa za zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji 1.087 zł

34. Opłata skarbowa za koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu z zagranicą paliwami i energią 4.244 zł

35. Opłata skarbowa za zezwolenie na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, wydawane na podstawie przepisów Prawa atomowego:


1) na przechowywanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego, łącznie z ich transportem na własny użytek lub na stosowanie w jednostce organizacyjnej źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz na zamierzone podawanie substancji promieniotwórczych ludziom i zwierzętom w celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych, albo na uruchamianie pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich 209 zł

2) na stosowanie poza jednostką (w terenie) źródeł promieniotwórczych i materiałów jądrowych oraz urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące, albo na obrót materiałami jądrowymi, źródłami promieniotwórczymi lub urządzeniami zawierającymi źródła promieniotwórcze oraz na transport materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego (poza transportem na własny użytek, o którym mowa w pkt 1) oraz na instalowanie i obsługę urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące 514 zł

3) na wytwarzanie, przetwarzanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych, wypalonego paliwa jądrowego, wzbogacanie izotopowe oraz na produkowanie urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, jak również na zamierzone dodawanie substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku i wyrobów medycznych, na obrót tymi wyrobami oraz na przewóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywóz z tego terytorium wyrobów powszechnego użytku, wyrobów medycznych, do których dodano substancje promieniotwórcze oraz na budowę, rozruch, eksploatację (próbną lub stałą) oraz na zamknięcie lub likwidację obiektów jądrowych, składowisk odpadów promieniotwórczych, przechowalników i składowisk wypalonego paliwa jądrowego 1.023 zł

36. Opłata skarbowa za zgody i zezwolenia wydawane na podstawie przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych:


1) zgoda na uwolnienie GMO do środowiska albo na zamknięte użycie GMO 3.466 zł

2) zezwolenie na wprowadzenie do obrotu produktów GMO oraz na wywóz lub tranzyt produktów GMO 3.466 zł

37. Opłata skarbowa za zezwolenie wydawane na podstawie przepisów o ochronie przyrody w zakresie przewożenia przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej roślin lub zwierząt, ich części i produktów pochodnych podlegających ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej 107 zł zezwolenie na przewożenie przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej roślin i zwierząt, wydawane ogrodom botanicznym lub zoologicznym

38. Opłata skarbowa za zezwolenie na utworzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego lub ośrodka rehabilitacji zwierząt 76 zł

39. Opłata skarbowa za zezwolenie wydawane na podstawie przepisów ustawy o międzynarodowym obrocie odpadami:


1) na obrót odpadami z zagranicą, obejmujący wielokrotne przemieszczanie odpadów 1.411 zł

2) na obrót odpadami z zagranicą, obejmujący jednokrotne przemieszczenie odpadów 708 zł
3) od zezwoleń wstępnych 2.000 zł

40. Opłata skarbowa za pozwolenie na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawane na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach:


1) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2 2.011 zł

2) w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 506 zł

3) pozostałe 506 zł

Opłata skarbowa od wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydanego w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego 150 % stawki określonej odpowiednio w pkt 1, 2 albo 3

41. Opłata skarbowa za zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 107 zł

42. Opłata skarbowa za zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 107 zł

43. Opłata skarbowa za Pozwolenie na nabywanie, przechowywanie lub używanie
materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, na potrzeby działalności regulowanej Prawem geologicznym i górniczym
505 zł

43a. Zezwolenie wydawane na podstawie przepisów o tworzeniu i działaniu wiekopowierzchniowych obiektów handlowych:

- za każdy m2 powierzchni sprzedaży,
- nie więcej niż


25 zł

0,5% deklarowanej
wartości inwestycji,
podanej we wniosku, o
którym mowa w art. 4
ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880)

43b. Zmiana zezwolenia, o którym
mowa w pkt 43a

50% stawki, którą
pobrano z tytułu wydania
zezwolenia

44. Opłata skarbowa za inne niż wymienione w niniejszym załączniku zezwolenie (pozwolenie, koncesja):
1) zezwolenie wydawane na podstawie przepisów o hodowli zwierząt gospodarskich

1) na wykonywanie działalności gospodarczej 616 zł 2) zezwolenie na ekshumację, przewóz i sprowadzenie zwłok ludzkich lub ich szczątków

2) pozostałe 82 zł 3) zezwolenie dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot gruntowych, mienia komunalnego i gminnego, służebności gruntowej, rozgraniczenia nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, uporządkowania własności gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z realizacją przepisów o reformie rolnej i osadnictwie4) zezwolenie w sprawie dotyczącej inwestycji jednostek budżetowych wydawane na wnioski składane przez inwestorów zastępczych5) zezwolenie w sprawach należących do właściwości organów celnych - wydawane na wniosek składany przez osobę przekraczającą granicę państwową i załatwianych w toku kontroli celnej, dokonywanej u tej osoby podczas przekraczania granicy6) zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów7) zezwolenie na działania związane z ochroną przyrody, wydawane organizacjom ekologicznym i jednostkom naukowym działającym na rzecz ochrony przyrody8) zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg9) pozwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego10) zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego11) pozwolenie na prowadzenie prac naukowo-badawczych lub prac nad tworzeniem nowych odmian roślin uprawnych, z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych lub roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów porażonych przez te organizmy lub niespełniających wymagań specjalnych, lub których wprowadzenie i przemieszczanie jest zabronione12) zezwolenie na działania związane z ochroną przyrody, wydawane osobom fizycznym działającym na rzecz ochrony przyrody w zakresie czynnej ochrony gatunkowej13) zezwolenie wydawane osobom fizycznym na działania związane z płoszeniem i miejscowym ograniczaniem populacji gatunków zwierząt wyrządzających szkody w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim nieobjętych odszkodowaniem Skarbu Państwa
14) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielane cudzoziemcowi, który jest prawdopodobnie ofiarą handlu ludźmi

45. Opłata skarbowa w przypadku wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji - za każdy rodzaj działalności 100 % stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

46. Opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli:


1) dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności 50 % stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

2) treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności z zastrzeżeniem ust. 17-19 100 % stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
IV. Złożenie dokumentu


Opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) 17 zł dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia:
1) poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru
dokumentów
2) w sprawach:
a) karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach o wykroczenia
b) cywilnych, w których mocodawcy przysługuje zwolnienie od kosztów
sądowych
3) jeżeli pełnomocnictwo
udzielane jest małżonkowi,
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
4) jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy
5) jeżeli dotyczy podpisywania deklaracji podatkowych składanych
za pomocą środków komunikacji elektronicznej


Wydanie informacji o nadaniu
numeru identyfikacji podatkowej
podmiotowi, o którego numer
identyfikacji podatkowej wystąpiono
Money.pl

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI