Money.plFirmaFormularzePodatek od spadków i darowizn
Podatek od spadków i darowizn - Wersje interaktywne
Pobierz formularz Opis formularza
SD-2
Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku. Deklarację składa płatnik podatku - notariusz
SD-3
Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych
SD-3/A
Informacja o pozostałych podatnikach. Załącznik do zeznania SD-3
SD-Z2
Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

Podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

  • 1) spadku,
  • 2) darowizny,
  • 3) zasiedzenia,
  • 4) nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
  • 5) zachowku,

- jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu. Podatkowi temu podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci.

Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal:

Kwoty nadwyżki w zł Podatek wynosi
ponad do
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

10.278 3 procent
10.278 20.556 308 zł 30 gr i 5 proc. nadwyżki ponad 10.278 zł
20.556
822 zł 20 gr i 7 proc. nadwyżki ponad 20.556 zł
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

10.278 7 procent
10.278 20.556 719 zł 50 gr i 9 proc. od nadwyżki ponad 10.278 zł
20.556
1.644 zł 50 gr i 12 proc. od nadwyżki ponad 20.556 zł
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

10.278 12 procent
10.278 20.556 1.233 zł 40 gr i 16 proc. od nadwyżki ponad 10.278 zł
20.556
2.877 zł 90 gr i 20 proc. od nadwyżki ponad 20.556 z

Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

  • 1) do grupy I - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
  • 2) do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
  • 3) do grupy III - innych nabywców.

Za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również przysposabiających, a za
zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych

Zwolnienie od podatku:

Zwalnia się od podatku, między innymi nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:
  • zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, oraz
  • udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9.637 zł - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.
Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów, o których mowa powyżej, zwolnienie, stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu. W przypadku niespełnienia powyższych warunków, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Darowizny na cele mieszkaniowe:

Zwolniona od opodatkowania jest m.in. darowizna: otrzymana od osoby zaliczonej do I
grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9.637 zł od jednego darczyńcy, a
od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19.274 zł w okresie 5 lat od daty
pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w
okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy
do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego
stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu
mieszkaniowego wraz z odsetkami.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI