Money.plFirmaWszystko o leasinguLeasing w PolsceRok 2003
ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY NEWSLETTER
Rynek leasingowy w Polsce w roku 2003

Raport dotyczący sytuacji na rynku leasingu w Polsce po trzech kwartałach 2003 roku. Raport sporządzono w oparciu o dane przekazane przez 28 największych firm leasingowych.

Z zebranych danych wynika, iż łączna wartość netto środków trwałych (poza nieruchomościami) przekazanych w leasing w okresie I-III kwartał 2003 roku przez wymienione w załączniku firmy wyniosła 6315,9 mln zł. Opierając się na porównaniu zmian w obrębie grupy 20 firm, które przedstawiły informacje o swoich wynikach w poprzednich latach, oraz biorąc pod uwagę inne elementy, należy założyć, że szacunkowa, całkowita wartość netto wyleasingowanych środków trwałych (bez nieruchomości) przez wszystkie działające na rynku firmy wyniosła w tym okresie ok. 6500 mln zł, co pozwala oszacować przybliżone wyniki rynku na koniec 2003 roku na poziomie 9500 mln zł. W porównaniu z 2002 rokiem (7500 mln zł), oznaczać to będzie wzrost o ok. 26%, a w porównaniu z 2001 rokiem (6300 mln zł.) – wzrost o ok. 51%.

Dzięki leasingowi w trzech pierwszych kwartałach bieżącego roku sfinansowano zakupy inwestycyjne:
 • maszyn i urządzeń przemysłowych za ok. 1 555 mln zł (na koniec roku szacunkowo ok. 2200 mln zł.);
 • komputerów i sprzętu biurowego za ok. 150 mln zł (205 mln zł.);
 • środków transportu drogowego za ok. 4 600 mln zł (6850 mln zł.) (w tym samochodów osobowych za ok. 500 mln zł [700 mln zł.]);
 • środków transportu kolejowego, powietrznego lub wodnego za ok. 85 mln zł (130 mln zł.);
 • innych środków trwałych za ok. 110 mln zł.(130 mln zł.).

Dość istotnym zmianom uległa struktura asortymentowa leasingowanych środków. Po pierwsze w porównaniu z układem z roku 1997 zmalał (z ok. 35% do 23 %) udział maszyn i urządzeń technologicznych, co niewątpliwie wiąże się ze spadkiem poziomu inwestycji, choć należy odnotować wzrost wartości leasingu tego asortymentu, w porównaniu z ubiegłym rokiem, o ponad 17 procent.
Znacząco zmalał także w porównaniu z poprzednimi latami udział komputerów i sprzętu biurowego w strukturze leasingu. Wskaźnik ten obecnie kształtuje się na poziomie ok. 2%, a spadek wartości leasingu (w porównaniu do 2002 roku) tego asortymentu sięga aż 36 procent.
Najbardziej istotną zmianą jest wysoki, 35-procentowy wzrost leasingu środków transportu drogowego (w stosunku do 2002 roku i 95-procentowy w stosunku do 2001 r.), w tym także samochodów osobowych, który do 2000 roku nigdy nie przekroczył 1% ogółu obrotów na rynku, w roku 2001 wzrósł do 3,1 %, w 2002 roku osiągnął 8,3%, a obecnie przekroczył poziom 10%.

Trzy kwartały 2003 roku przyniosły spadek na rynku wyleasingowanych nieruchomości. Z informacji z firm leasingowych wynika jednak, że przygotowywane są liczne kontrakty, których realizacja przypadnie w końcu br.

Wyniki trzech kwartałów 2003 roku oraz lat poprzednich wskazują, iż po kilkuletnim okresie dekoniunktury na rynku leasingowego, począwszy do 2002 roku, zaczyna się on dynamicznie rozwijać.


Komentarz do informacji statystycznej nt. rynku leasingu
za IV kwartał oraz za cały 2003 rok


Do przygotowania załączonego zestawienia statystycznego, dotyczącego sytuacji na rynku leasingu w Polsce w IV kwartale i w całym 2003 roku, posłużyły dane przekazane do Związku Przedsiębiorstw Leasingowych przez 35 firm. Z zebranych danych wynika, iż łączna wartość netto środków trwałych (poza nieruchomościami) przekazanych w leasing w 2003 roku przez wymienione w załączniku firmy wyniosła 10,496 mld zł. Biorąc pod uwagę fakt, że swoje wyniki za 2003 rok udostępniły wszystkie większe firmy leasingowe działające na rynku, można założyć, że szacunkowa, całkowita wartość netto ruchomych środków trwałych wyleasingowanych przez wszystkie działające na rynku firmy wyniosła w tym okresie ok. 10,5 mld zł. W porównaniu z 2002 rokiem (7,5 mld zł), oznacza to wzrost o ok. 40%, a w porównaniu z 2001 rokiem (6,3 mld zł.) - wzrost o ok. 67%.
Dzięki leasingowi w 2003 roku sfinansowano następujące zakupy inwestycyjne:

 • środków transportu drogowego za ok. 7 600 mln zł.;
 • (w tym samochodów osobowych za ok. 700 mln zł.);
 • maszyn i urządzeń przemysłowych za ok. 2450 mln zł.;
 • komputerów i sprzętu biurowego za ok. 245 mln zł.;
 • środków transportu kolejowego, powietrznego i wodnego za ok. 70 mln zł.;
 • innych środków trwałych za ok. 190 mln zł.

Istotnym zmianom uległa struktura asortymentowa leasingowanych środków.
Najbardziej istotną zmianą jest dalszy wzrost udziału pojazdów drogowych w rynku leasingu. Obecnie sięga on 72 procent, co stanowi wzrost o 20 procent w porównaniu do roku poprzedniego (59,9 procent). Również pod względem wartości wyleasingowanych pojazdów, odnotować należy bardzo wysoki, 49-procentowy wzrost w stosunku do 2002 roku i 117-procentowy w stosunku do 2001 r. (w tym także samochodów osobowych, który do 2000 roku nigdy nie przekroczył 1% ogółu obrotów na rynku, w roku 2001 wzrósł do 3,1 %, w 2002 roku osiągnął ponad 8% i obecnie utrzymuje się na zbliżonym poziomie).

Zapewne bardzo duży wpływ na wzrost zaintersowania leasingiem pojazdów drogowych, w tym zwłaszcza samochodów osobowych, miały zapowiedzi zmiany regulacji podatkowych związanych z samochodami osobowymi, homologowanymi jako ciężarowe. O skali tego zjawiska świadczyć może fakt, że w czwartym kwartale 2003 roku wyleasingowano blisko 38 procent wszystkich wyleasingowanych w 2003 roku pojazdów drogowych.
Wprawdzie w porównaniu z układem z roku 2002 udział maszyn i urządzeń technologicznych zmalał z ok. 25,3% do 23 %, co niewątpliwie wiąże się ze stosunkowo niskim poziomem inwestycji, to zmiana ta jest raczej rezultatem bardziej dynamicznego wzrostu leasingu pojazdów. Natomiast odnotować należy wzrost wartości leasingu maszyn i urządzeń, w porównaniu z ubiegłym rokiem, o 29 procent do rekordowego poziomu 2,45 mld zł. (z 1,9 mld zł.).

W porównaniu z poprzednimi latami udział komputerów i sprzętu biurowego w strukturze leasingu jest nadal niski. Wskaźnik ten obecnie kształtuje się na poziomie ok. 2,3 %, a spadek wartości leasingu (w porównaniu do 2002 roku) tego asortymentu sięga 21 procent.
Rok 2003 przyniósł spadek na rynku wyleasingowanych nieruchomości. Specyfika tego rynku (niewiele podmiotów, nieliczne transakcje o zazwyczaj bardzo wysokiej wartości) powoduje jednak, że trudno w tym wypadku mówić o jakiejkolwiek tendencji. Zauważyć natomiast należy stosunkowo niski udział tego rodzaju leasingu w jego ogólnym portfelu (np. w porównaniu do średniej UE gdzie leasing nieruchomości stanowi ok. 20 procent rynku leasingu, podczas gdy w Polsce jest to niewiele ponad 5 procent).
Wyniki 2003 roku oraz lat poprzednich wskazują, iż po kilkuletnim okresie dekoniunktury na rynku leasingu, począwszy do 2002 roku, rozpoczął się jego dynamiczny rozwój i jeśli nie napotka on barier w postaci np. niekorzystnych rozwiązań legislacyjnych, to w perspektywie najbliższych kilku lat można spodziewać się dalszego, stabilnego rozwoju na poziomie kilkunastu procent rocznie.

Rok 2003 zakończył się rekordowo wysokim poziomem wartości środków oddanych w leasing: 10,5 mld zł. ruchomości, a razem z nieruchomościami to ponad 11,1 mld zł.


Raport przygotował Związek Przedsiębiorstw Leasingowych


Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI