Money.pl

Firma

Zakładam firmę

PKWiU

Od 1 stycznia 2011 roku do ustalania stawek podatku VAT stosuje się klasyfikację PKWiU 2008. Sprawdź nowe kody dla stawek obniżonych w ustawie VAT!

Lista działów
Sekcja
PRODUKTY ROLNICTWA, LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA I RYBACTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE
0 PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE
0 PRODUKTY GOSPODARKI LEŚNEJ I USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM
0 RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBACTWA; USŁUGI WSPOMAGAJĄCE RYBACTWO
Sekcja
PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA
0 WĘGIEL KAMIENNY I WĘGIEL BRUNATNY (LIGNIT)
Sekcja
PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO
0 ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY
0 RUDY METALI
0 POZOSTAŁE PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA
0 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
0 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
0 NAPOJE
0 WYROBY TYTONIOWE
0 WYROBY TEKSTYLNE
0 ODZIEŻ
0 SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
0 DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
0 PAPIER I WYROBY Z PAPIERU
0 USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
0 KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
0 CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE
0 PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE, LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE
0 WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
0 WYROBY Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
0 METALE
0 WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
0 KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE
0 URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO
0 MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
0 POJAZDY SAMOCHODOWE (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PRZYCZEPY I NACZEPY
0 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
0 MEBLE
0 POZOSTAŁE WYROBY
0 USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI I INSTALOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ
Sekcja
ENERGIA ELEKTRYCZNA, PALIWA GAZOWE, PARA WODNA, GORĄCA WODA I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
0 ENERGIA ELEKTRYCZNA, PALIWA GAZOWE, PARA WODNA, GORĄCA WODA I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
Sekcja
DOSTAWA WODY; ŚCIEKI I ODPADY ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z ICH REKULTYWACJĄ
0 WODA W POSTACI NATURALNEJ; USŁUGI ZWIĄZANE Z UZDATNIANIEM I DOSTARCZANIEM WODY
0 USŁUGI ZWIĄZANE Z ODPROWADZANIEM I OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW; OSADY ZE ŚCIEKÓW KANALIZACYJNYCH
0 USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
0 USŁUGI ZWIĄZANE Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
Sekcja
OBIEKTY BUDOWLANE I ROBOTY BUDOWLANE
0 BUDYNKI I ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
0 BUDOWLE I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
0 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
Sekcja
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE
0 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; USŁUGI NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
0 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU HURTOWEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
0 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Sekcja
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
0 TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY
0 TRANSPORT WODNY
0 TRANSPORT LOTNICZY
0 MAGAZYNOWANIE I USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT
0 USŁUGI POCZTOWE I KURIERSKIE
Sekcja
USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGI GASTRONOMICZNE
0 USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM
0 USŁUGI ZWIĄZANE Z WYŻYWIENIEM
Sekcja
USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI I KOMUNIKACJI
0 USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ
0 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
0 USŁUGI ZWIĄZANE Z NADAWANIEM PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
0 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
0 USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI I USŁUGI POWIĄZANE
0 USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI
Sekcja
USŁUGI FINANSOWE I UBEZPIECZENIOWE
0 USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
0 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE, REASEKURACYJNE ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
0 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
Sekcja
USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
0 USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Sekcja
USŁUGI PROFESJONALNE, NAUKOWE I TECHNICZNE
0 USŁUGI PRAWNE, RACHUNKOWO-KSIĘGOWE I DORADZTWA PODATKOWEGO
0 USŁUGI FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); USŁUGI DORADZTWA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
0 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I INŻYNIERSKIE; USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ I ANALIZ TECHNICZNYCH
0 USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH
0 USŁUGI REKLAMOWE; USŁUGI BADANIA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
0 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
0 USŁUGI WETERYNARYJNE
Sekcja
USŁUGI ADMINISTROWANIA I USŁUGI WSPIERAJĄCE
0 WYNAJEM I DZIERŻAWA
0 USŁUGI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM
0 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE REZERWACJI I USŁUGI Z NIĄ ZWIĄZANE
0 USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE I OCHRONIARSKIE
0 USŁUGI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
0 USŁUGI ZWIĄZANE Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁE USŁUGI WSPOMAGAJĄCE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Sekcja
USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I OBRONY NARODOWEJ; USŁUGI W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWYCH ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
0 USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I OBRONY NARODOWEJ; USŁUGI W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWYCH ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sekcja
EDUKACJA
0 USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI
Sekcja
USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ
0 USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
0 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Z ZAKWATEROWANIEM
0 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ BEZ ZAKWATEROWANIA
Sekcja
USŁUGI KULTURALNE, ROZRYWKOWE, SPORTOWE I REKREACYJNE
0 USŁUGI KULTURALNE I ROZRYWKOWE
0 USŁUGI BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE KULTURY
0 USŁUGI ZWIĄZANE Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
0 USŁUGI ZWIĄZANE ZE SPORTEM, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
Sekcja
POZOSTAŁE USŁUGI
0 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE
0 USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
0 POZOSTAŁE USŁUGI INDYWIDUALNE
Sekcja
USŁUGI GOSPODARSTW DOMOWYCH
0 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
0 RÓŻNORODNE WYROBY PRODUKOWANE I USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PRYWATNE GOSPODARSTWA DOMOWE NA POTRZEBY WŁASNE
Sekcja
USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
0 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
Wybierz sekcje PKWiU
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

Szukaj w PKWiU

Znaczenie symboli

dział 01
grupa 01.1
klasa 01.11
kategoria 01.11.1
podkategoria 01.11.11
pozycja 01.11.11.0
klucze powiązań z PKWiU 2004 01.11.11-00.00

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI