Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Firma

Zakładam firmę

PKWiU

Od 1 stycznia 2011 roku do ustalania stawek podatku VAT stosuje się klasyfikację PKWiU 2008. Sprawdź nowe kody dla stawek obniżonych w ustawie VAT!

Lista działów
Sekcja
PRODUKTY ROLNICTWA, LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA I RYBACTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE
0 PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE
0 PRODUKTY GOSPODARKI LEŚNEJ I USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM
0 RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBACTWA; USŁUGI WSPOMAGAJĄCE RYBACTWO
Sekcja
PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA
0 WĘGIEL KAMIENNY I WĘGIEL BRUNATNY (LIGNIT)
Sekcja
PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO
0 ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY
0 RUDY METALI
0 POZOSTAŁE PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA
0 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
0 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
0 NAPOJE
0 WYROBY TYTONIOWE
0 WYROBY TEKSTYLNE
0 ODZIEŻ
0 SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
0 DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
0 PAPIER I WYROBY Z PAPIERU
0 USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
0 KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
0 CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE
0 PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE, LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE
0 WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
0 WYROBY Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
0 METALE
0 WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
0 KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE
0 URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO
0 MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
0 POJAZDY SAMOCHODOWE (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PRZYCZEPY I NACZEPY
0 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
0 MEBLE
0 POZOSTAŁE WYROBY
0 USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI I INSTALOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ
Sekcja
ENERGIA ELEKTRYCZNA, PALIWA GAZOWE, PARA WODNA, GORĄCA WODA I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
0 ENERGIA ELEKTRYCZNA, PALIWA GAZOWE, PARA WODNA, GORĄCA WODA I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
Sekcja
DOSTAWA WODY; ŚCIEKI I ODPADY ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z ICH REKULTYWACJĄ
0 WODA W POSTACI NATURALNEJ; USŁUGI ZWIĄZANE Z UZDATNIANIEM I DOSTARCZANIEM WODY
0 USŁUGI ZWIĄZANE Z ODPROWADZANIEM I OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW; OSADY ZE ŚCIEKÓW KANALIZACYJNYCH
0 USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
0 USŁUGI ZWIĄZANE Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
Sekcja
OBIEKTY BUDOWLANE I ROBOTY BUDOWLANE
0 BUDYNKI I ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
0 BUDOWLE I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
0 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
Sekcja
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE
0 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; USŁUGI NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
0 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU HURTOWEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
0 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Sekcja
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
0 TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY
0 TRANSPORT WODNY
0 TRANSPORT LOTNICZY
0 MAGAZYNOWANIE I USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT
0 USŁUGI POCZTOWE I KURIERSKIE
Sekcja
USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGI GASTRONOMICZNE
0 USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM
0 USŁUGI ZWIĄZANE Z WYŻYWIENIEM
Sekcja
USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI I KOMUNIKACJI
0 USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ
0 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
0 USŁUGI ZWIĄZANE Z NADAWANIEM PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
0 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
0 USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI I USŁUGI POWIĄZANE
0 USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI
Sekcja
USŁUGI FINANSOWE I UBEZPIECZENIOWE
0 USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
0 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE, REASEKURACYJNE ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
0 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
Sekcja
USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
0 USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Sekcja
USŁUGI PROFESJONALNE, NAUKOWE I TECHNICZNE
0 USŁUGI PRAWNE, RACHUNKOWO-KSIĘGOWE I DORADZTWA PODATKOWEGO
0 USŁUGI FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); USŁUGI DORADZTWA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
0 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I INŻYNIERSKIE; USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ I ANALIZ TECHNICZNYCH
0 USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH
0 USŁUGI REKLAMOWE; USŁUGI BADANIA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
0 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
0 USŁUGI WETERYNARYJNE
Sekcja
USŁUGI ADMINISTROWANIA I USŁUGI WSPIERAJĄCE
0 WYNAJEM I DZIERŻAWA
0 USŁUGI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM
0 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE REZERWACJI I USŁUGI Z NIĄ ZWIĄZANE
0 USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE I OCHRONIARSKIE
0 USŁUGI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
0 USŁUGI ZWIĄZANE Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁE USŁUGI WSPOMAGAJĄCE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Sekcja
USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I OBRONY NARODOWEJ; USŁUGI W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWYCH ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
0 USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I OBRONY NARODOWEJ; USŁUGI W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWYCH ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sekcja
EDUKACJA
0 USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI
Sekcja
USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ
0 USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
0 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Z ZAKWATEROWANIEM
0 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ BEZ ZAKWATEROWANIA
Sekcja
USŁUGI KULTURALNE, ROZRYWKOWE, SPORTOWE I REKREACYJNE
0 USŁUGI KULTURALNE I ROZRYWKOWE
0 USŁUGI BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE KULTURY
0 USŁUGI ZWIĄZANE Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
0 USŁUGI ZWIĄZANE ZE SPORTEM, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
Sekcja
POZOSTAŁE USŁUGI
0 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE
0 USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
0 POZOSTAŁE USŁUGI INDYWIDUALNE
Sekcja
USŁUGI GOSPODARSTW DOMOWYCH
0 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
0 RÓŻNORODNE WYROBY PRODUKOWANE I USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PRYWATNE GOSPODARSTWA DOMOWE NA POTRZEBY WŁASNE
Sekcja
USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
0 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
Wybierz sekcje PKWiU
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

Szukaj w PKWiU

Znaczenie symboli

dział 01
grupa 01.1
klasa 01.11
kategoria 01.11.1
podkategoria 01.11.11
pozycja 01.11.11.0
klucze powiązań z PKWiU 2004 01.11.11-00.00
Skarbówka zablokowała firmowe konta. Ustawa STIR zbiera żniwo Skarbówka zablokowała firmowe konta. Ustawa STIR zbiera żniwo
Około milion złotych zostało zabezpieczone przez fiskusa.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Płaca minimalna 2019. Półtora miliona osób chciałoby więcej Płaca minimalna 2019. Półtora miliona osób chciałoby więcej
Aż półtora miliona osób żyje w Polsce za minimum płacowe. Sejm od przyszłego roku podwyższył ich pensję o 5,7 proc. Zaledwie. Pracownicy budowlani z trzech województw liczyli pewnie na więcej.