Money.plFirmaWszystko o leasinguPojęcia leasingowe
ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY NEWSLETTERPojęcia leasingowe» Amortyzacja
Zmniejszenie się wartości księgowej środków trwałych tj. budynków, urządzeń itp. na skutek ich zużycia w trakcie normalnej eksploatacji i na skutek upływu czasu. A. jest dokonywana poprzez odpisy amortyzacyjne stanowiące koszt uzyskania przychodu.

» Czas trwania umowy leasingowej
W praktyce czas trwania umowy zależy od: woli Leasigobiorcy, klasy i rodzaju sprzętu, przy czym w przypadku umów leasingu operacyjnego nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji ruchomości (np. dla samochodów, które mają stawkę amortyzacji równą 20%, jest to okres 24 miesięcy) lub też 10 lat w przypadku nieruchomości.

» Czynsz inicjalny
Jest to opłata leasingowa wnoszona przez leasingobiorcę przy zawarciu umowy leasingu operacyjnego, stanowiąca w całości koszt uzyskania przychodu w momencie jego poniesienia u leasingobiorcy i będąca przychodem po stronie leasingodawcy. W przypadku leasingu finansowego jest spłatą wartości przedmiotu leasingu i nie jest kosztem uzyskania przychodu.

» Czynsz leasingowy
Czynsz leasingowy to comiesięczna opłata, jaką w czasie trwania umowy leasingobiorca wpłaca na rzecz leasingodawcy. Wysokość czynszów w poszczególnych miesiącach jest określona w umowie. Stosowane są czynsze równomierne (równe) albo degresywne (malejące) o trzech stopniach degresywności.

» Depozyt gwarancyjny
Depozyt gwarancyjny jest to opłata, którą leasingobiorca uiszcza leasingodawcy na końcu, na początku lub w rozbiciu na części płatne wraz z czynszami leasingowymi. Służy on zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń leasingodawcy związanych z nienależytym wykonywaniem umowy leasingu operacyjnego przez leasingobiorcę. W przypadku braku takich okoliczności depozyt jest zwracany leasingobiorcy z chwilą rozwiązania umowy leasingowej. Wysokość depozytu jest ustalana z udziałem leasingobiorcy przy zawieraniu umowy leasingowej. Depozyt gwarancyjny ma charakter zwrotny, nie jest dla leasingobiorcy kosztem uzyskania przychodu, a dla leasingodawcy przychodem.

» Dostawca
Jest nim najczęściej producent lub firma handlowa oferująca wybrany przez leasingobiorcę sprzęt. Wyboru dostawcy dokonuje również leasingobiorca , który przejmuje od leasingodawcy po podpisaniu umowy wszelkie prawa z tytułu gwarancji i rękojmi. Może on dochodzić praw z tych tytułów w przypadku wad sprzętu bezpośrednio u dostawcy. Leasingodawca nie odpowiada za wywiązanie się przez dostawcę ze zobowiązań dostarczenia sprzętu.

» Korzyści bilansowe leasingu
Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie ulega zmianie przy jednoczesnym wzroście zysku. Leasing operacyjny nie jest uwidoczniony jako zobowiązanie w bilansie Korzystającego (Leasingobiorcy). Przedmiot leasingu nie pogarsza więc stosunku zadłużenia do kapitału własnego, ponieważ nie powiększa zadłużenia korzystającego. Pomaga to w podtrzymaniu silnego wizerunku firmy.

» Koszty uzyskania przychodów dla korzystającego
Kosztem uzyskania przychodów dla korzystającego są:

 • w leasingu operacyjnym - wszystkie raty leasingowe ( bez VAT )
 • w leasingu finansowanym - część finansowa rat leasingowych ( bez VAT ) i amortyzacja przedmiotu.

» Leasing
Metoda finansowania inwestycji; leasingodawca zakupuje rzecz wybraną przez leasingobiorcę i oddaje ją mu do używania przez oznaczony czas za wynagrodzeniem równym co najmniej cenie zakupu rzeczy. Przez cały czas trwania umowy przedmiot leasingu pozostaje własnością leasingodawcy.

» Leasing bezpośredni
producent przedmiotu leasingu jest jednocześnie Leasingodawcą i oddaje przedmiot leasingu Leasingobiorcy do użytkowania

» Leasing denominowany
To odmiana leasingu operacyjnego w którym harmonogram spłat czynszów leasingowych przedstawiony jest w dewizach a płatności następują w złotych polskich przeliczone po kursie sprzedaży NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

» Leasing finansowy
przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych Leasingobiorcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych; kosztem uzyskania przychodu jest dla Leasingobiorcy część finansowa rat leasingowych; Leasingobiorca ma zagwarantowane przeniesienie prawa własności przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu.
W czasie trwania umowy pełne ryzyko dotyczące dobra, koszty jego utrzymania i ubezpieczenia oraz związane z nim podatki i inne opłaty są ponoszone przez Leasingobiorcę. Żadna ze stron nie może wypowiedzieć umowy przed upływem określonego czasu - zwykle 60 do 80% życia ekonomicznego przedmiotu leasingu. Leasing finansowy może mieć charakter średnio lub długoterminowy, ponieważ trwa zwykle od 3 do 10 lub ponad 10 lat.

» Leasingu lewarowy (refinansowy)
występujący głównie przy transakcjach o dużej wartości, uczestniczą w niej trzy podmioty gospodarcze: leasingobiorca, leasingodawca i pożyczkodawca, którym jest najczęściej bank udzielający leasingodawcy wsparcia finansowego z przeznaczeniem na sfinansowanie transakcji.

» Leasing lombardowy
Leasingodawca otrzymuje na wstępie współpracy od Leasingobiorcy gotówkę w wysokości do 50% wartości przedmiotu leasingu co przyczynia się do obniżenia wymagań w stosunku do Leasingobiorcy, a w konsekwencji również sprzyja uproszczeniu procedury leasingowej.

» Leasing operacyjny
przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych Leasingodawcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych; raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu dla Leasingobiorcy ; Leasingobiorcy przysługuje prawo nabycia przedmiotu po zakończeniu umowy z możliwością wypowiedzenia tego prawa.
W czasie trwania umowy zwykle pełne ryzyko dotyczące dobra, koszty jego utrzymania, napraw i ubezpieczenia oraz związane z nim podatki ponosi Udostępniający. W ramach jednej transakcji realizuje on tylko część swojej inwestycji polegającej na nabyciu dobra inwestycyjnego. Pozostała jej część jest realizowana przez kontynuację stosunku leasingu z dotychczasowym Leasingobiorcą na uprzednich lub zmienionych zasadach, przez zawarcie kolejnych transakcji leasingu operacyjnego z innymi Leasingobiorcami albo w wyniku sprzedaży rzeczy. W leasingu operacyjnym Leasigobiorca otrzymuje rzecz do używania i ewentualnie pobierania pożytków na czas znacznie krótszy od okresu jej gospodarczej używalności.
Leasing operacyjny jest stosowany w celu zaspokojenia przez Leasingobiorcę przejściowego zapotrzebowania na środki pracy. Suma opłat uiszczanych przez kolejnych Leasingobiorców wystarcza Leasingodawcy na pokrycie strat wynikających z szybkiego starzenia się urządzeń technicznych, jako że to on ponosi ryzyko ich starzenia się.

» Leasing pośredni
przedmiot leasingu jest nabywany od jego producenta przez Leasigodawcę i przekazywany do użytkowania Leasingobiorcy

» Leasing uproszczony
To odmiana leasingu operacyjnego lub kapitałowego i charakteryzuje się minimalnymi wymaganiami formalnymi w stosunku do leasingobiorcy. Składa on tylko dokumenty ewidencyjne firmy.

» Leasing zerowy
To odmianą leasingu operacyjnego charakteryzująca się tym, że suma wszystkich opłat leasingowych jest równa cenie netto przedmiotu leasingu.

» Leasing zwrotny
jest szczególną odmianę leasingu finansowego. Leasingobiorca kupuje dobro inwestycyjne od przyszłego Leasingobiorcy, a następnie oddaje mu je do używania i ewentualnie pobierania pożytków. W ten sposób Leasingobiorca osiąga podwójną korzyść, ponieważ zatrzymuje dobro inwestycyjne, z którego zamierza nadal korzystać, oraz przekształca kapitał stały w kapitał płynny. Po zakończeniu umowy Leasingobiorca może odkupić przedmiot umowy.

» Leasingobiorca
Podmiot używający przedmiot leasingu; może nim być zarówno osoba fizyczna jak i prawna, a także jednostka nie posiadająca osobowości prawnej. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego leasingobiorca jest nazywany korzystającym.

» Leasingodawca
podmiot oddający rzecz w leasing; zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego leasingodawca jest nazywany finansującym.

» Lokal użytkowy
Jest to lokal, stanowiący na podstawie przepisów szczególnych odrębną nieruchomość (ustawa z dnia 24.06.1994r. o własności lokali), posiadający księgę wieczystą lub zaświadczenie o samodzielności lokalu, przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej, handlowej, usługowej itp.

» Minimalna i maksymalna wartość przedmiotów leasingu
Minimalna wartość przedmiotu umowy leasingu wynosi 1000 zł lub równowartość tej kwoty wyrażona w walucie obcej, przeliczon1 na złotówki po kursie sprzedaży NBP z dnia poprzedzaj1cego zawarcie umowy. Nie ogranicza się górnej wartości przedmiotu leasingu.

» Nieruchomość
Nieruchomości to część powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), budynki trwale z gruntem związane (nieruchomości budynkowe) lub części takich budynków (lokale), jeżeli na podstawie przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

» Nieruchomość nowa
Zarówno nieruchomość zabudowana jak i lokal użytkowy, użytkowane (wykorzystywane) przez okres nie dłuższy niż 5 lat.

» Nieruchomość używana
Zarówno nieruchomość zabudowana jak i lokal użytkowy, użytkowane (wykorzystywane) przez okres dłuższy niż 5 lat.

» Nieruchomość zabudowana
Każdy grunt na którym usytuowane są jakiekolwiek zabudowania.

» Opóźnienia w płaceniu czynszów
Termin płatności czynszów leasingowych jest dochowany, jeżeli płatność dotrze na rachunek wskazany przez leasingodawcę najpóźniej w dniu określonym w umowie leasingowej. W przeciwnym wypadku następuje opóźnienie, za które leasingodawcy przysługują odsetki.

» Poręczyciel
Może nim być osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy z zastrzeżenie m tych samych uwag o reprezentacji co w przypadku Leasingobiorcy.

» Prawo własności
W umowie leasingu właścicielem przedmiotu leasingu jest Leasingodawca. Lesingobiorca używa sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób określony w umowie. Prawo własności może zostać przeniesione dopiero po zakończeniu umowy, za cenę w niej określoną, o ile Leasingobiorca uregulował wszystkie należności wynikające z zakończonej umowy.

» Przedmioty leasingu
Przedmiotem leasingu może być praktycznie każda rzecz lub prawo majątkowe.

Możemy wyróżnić:

 • leasing ruchomości
 • leasing nieruchomości
 • leasing ruchomych i nieruchomych dóbr inwestycyjnych
 • leasing dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku
 • leasing dóbr oznaczonych co do tożsamości
 • leasing dóbr blankietowych (określonych jedynie co do gatunku)
 • leasing o charakterze cyklicznym (wymiana w ustalonym terminie przedmiotu na nowy)
 • leasing "z pierwszej ręki" (przedmioty są nieużywane)
 • leasing "z drugiej ręki" (dotyczy rzeczy używanych)

» Samochód societé
Jest to samochód ciężarowy w karoserii samochodu osobowego, posiadający homologację samochodu ciężarowego. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami samochody societé można leasingować, korzystając ze wszystkich korzyści podatkowych, przewidzianych dla typowych samochodów ciężarowych.

» Ubezpieczenie przedmiotu leasingu
Obowiązek ubezpieczenia pojazdu obciąża leasingobiorce. Istnieje również możliwość ubezpieczenia sprzętu przez leasingodawce na koszt leasingobiorcy. Ubezpieczenie może być wliczone w raty leasingowe.

» Użytkowanie wieczyste
Władanie i użytkowanie nieruchomości gruntowych przez osoby fizyczne lub prawne, stanowiących własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wymaga równoczesnej sprzedaży położonych na niej budynków i innych urządzeń (budynki nie mogą być przedmiotem użytkowania wieczystego).

» Wartość resztowa (rezydualna)
Wartość resztowa to kwota, za którą można nabyć przedmiot leasingu po zakończeniu umowy. W przypadku leasingu finansowego własność przedmiotu leasingu przechodzi na Finansującego po zakończeniu umowy automatycznie bez żadnych dodatkowych opłat.

» Właściciel przedmiotu leasingu
Przez cały okres trwania umowy właścicielem przedmiotu leasingu jest zawsze Finansujący. Po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego Korzystający ma prawo nabycia przedmiotu za cenę równą tzw. wartości resztowej.

» Własność
Prawo do używania i korzystania z rzeczy, z wyłączeniem innych osób. Korzystanie to polega na władaniu rzeczą, dokonywaniu w niej zmian, pobieraniu pożytków i innych dochodów z rzeczy stanowiącej przedmiot własności.

» Współwłasność
Prawo własności względem tej samej rzeczy przysługuje kilku osobom. Wprawie cywilnym znane są dwa rodzaje współwłasności:

a. współwłasność łączna o bezudziałowym charakterze - współwłaściciel nie może rozporządzać swoim prawem bez zgody reszty współwłaścicieli,
b. współwłasność w częściach ułamkowych - współwłaściciel może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli.

» Zabezpieczenie umowy leasingowej
Zabezpieczenie ekonomiczne jest odnoszone do dochodu brutto leasingobiorcy za ostatnie 12 miesięcy, który powinien pokrywać wartość udzielanego kredytu w ramach umowy leasingowej. Gdy ustalony dochód firmy jest zbyt mały, można przedstawić poręczyciela. Zabezpieczeniem prawnym jest weksel, który leasingobiorca podpisuje przy zawieraniu umowy.

» Zachowanie zdolności leasingowej Klienta do zawarcia umowy leasingu (zdolność leasingowa )
W przypadku, gdy leasingobiorca zawiera pierwszą umowę leasingu z leasingodawcą, jego zdolność do zawarcia umowy jest zachowana, jeżeli wykazywany przez niego dochód brutto jest co najmniej równy kwocie finansowania na potrzeby zawieranej umowy. W przypadku, gdy leasingobiorca ma umowę zawartą z leasingodawcą w toku, jego zdolność do zawarcia umowy jest zachowana, jeżeli suma kwot : pozostałych do spłaty z umów w toku i finansowania na potrzeby nowo zawieranej umowy nie jest większa od wielkości brutto wykazywanego przez leasingobiorcę dochodu.

» Zakończeniu umowy leasingu
Po zakończeniu umowy Korzystającemu przysługuje prawo do:

 • w przypadku leasingu finansowanego:
  • zawarcia umowy przeniesienia własności za symboliczną opłatę,
 • w przypadku leasingu operacyjnego
  • przedłużenia umowy zgodnie z aktualną ofertą Finansującego,
  • nabycia przedmiotu za cenę ustaloną w umowie leasingu

» Zaświadczenie o wysokości dochodu brutto lub o obrotach
Jest dokumentem żądanym przez banki, z którymi współpracują z leasingodawcą a wydawanym przez właściwy Urząd Skarbowy. Klient przedkłada jedno z tych zaświadczeń według swego wyboru (istnieje możliwość złożenia zamiast zaświadczenia o dochodzie, dokumentów PIT lub CIT potwierdzonych we właściwym Urzędzie Skarbowym).Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI