Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaWiadomościKadryOkresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony
2007-01-07 03:17

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określonyW systematyce nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę umowa zawarta na czas nie określony, wedle zamiaru ustawodawcy, miała być typową najczęściej występującą instytucją stosunku pracy. Do niedawna jeszcze tak było. Obecnie tendencje związane z czasowym zawieraniem umów o pracę, mimo istnienia art. 251 K.p., powoli wypierają umowę bezczasową.

W konsekwencji, problematyka dotycząca wypowiedzenia tej umowy zaczyna pomału odgrywać mniejszą rolę. Niemniej jednak nadal znaczna liczba zatrudnionych świadczy pracę na podstawie umowy zawartej na czas nie określony. W strukturze problemów związanych z jej wypowiedzeniem i stosowaniem okresu wypowiedzenia mamy sporo kontrowersyjnych zagadnień, toteż niniejszy artykuł ma na celu wskazanie na właściwe stosowanie przepisów Kodeksu pracy.

Konstrukcja instytucji wypowiedzenia umowy o pracę z założenia miała na celu stworzenie metody, przy pomocy której umowa może być rozwiązana po upływie okresu zwanego okresem wypowiedzenia.


Długość okresu wypowiedzenia umowy bezczasowej uzależniona jest od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi:
  • 2 tygodnie, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.


Minimalne okresy zatrudnienia od których zależy długość okresu wypowiedzenia oznaczają zatrudnienie u danego pracodawcy, u którego dochodzi do wypowiedzenia umowy o pracę. Zatrudnienie u tego pracodawcy, to suma wszystkich okresów wykonywania pracy u tego pracodawcy na podstawie stosunku pracy, bez względu na jakiekolwiek przerwy w zatrudnieniu.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia zalicza się także sam okres wypowiedzenia umowy. Oznacza to, że jeżeli w trakcie biegnącego miesięcznego okresu wypowiedzenia pracownik osiągnąłby 3 letni okres zatrudnienia, to okres wypowiedzenia umowy o pracę ulega przedłużeniu do 3 miesięcy.

Praktycznie przy składania oświadczenia woli, pracodawca powinien już uwzględnić ten dłuższy okres wypowiedzenia.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy bezczasowej wlicza się zatrudnienie:
  • u poprzedniego pracodawcy, jeżeli pracownik został przekazany do obecnego pracodawcy w trybie art. 231 K.p.,
  • u poprzedniego pracodawcy będącego poprzednikiem prawnym obecnego pracodawcy, w rozumieniu konkretnego przepisu ustawy, który statuuje obecnego pracodawcę jako następcę prawnego (art. 36 § 11 K.p.).


Gramatyczna budowa przepisów Kodeksu pracy świadczy o tym, że ustanowione przez ustawodawcę okresy wypowiedzenia maja charakter przepisów bezwzględnie obowiązujących, co najmniej jednostronnie.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w przypadku zatrudnienia krótszego niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wyniesie 1 miesiąc, a w przypadku zatrudnienia co najmniej 6 miesięcznego – 3 miesiące (art. 36 § 5 K.p.).

Okres wypowiedzenia wynoszący 2 tygodnie kończy się w sobotę a wynoszący 1 miesiąc lub 3 miesiące kończy się ostatniego dnia miesiąca (art. 30 § 22 K.p.). Bieg okresu wypowiedzenia obejmuje równo 2 tygodnie, 1 miesiąc, lub 3 miesiące.

Oznacza to, że jeżeli pracownikowi wypowiedziano umowę o pracę (doręczono pismo o wypowiedzeniu) w dniu 8 stycznia 2007 r., to 3 miesięczny okres wypowiedzenia biegnie od 1 lutego do 30 kwietnia 2007 r. W okresie od 9 do 31 stycznia 2007 r. okres wypowiedzenia jeszcze nie biegnie, czyli pracownik nie znajduje się w okresie wypowiedzenia (por. wyrok SN z dnia 2.04.1988 r. I PZP 38/78. OSNCP 1979/10/188).

Omówione zasady postępowania dotyczące instytucji okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony dotyczą w jednakowy sposób zarówno pracownika jak i pracodawcy.

Zgodnie z art. 37 K.p., w czasie biegnącego okresu wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, zwolnienie na poszukiwanie pracy w wymiarze:
  • 2 dni roboczych, w przypadku 2 tygodniowego lub miesięcznego okresu wypowiedzenia,
  • 3 dni roboczych, w przypadku 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, co dotyczy także sytuacji skrócenia przez pracodawcę okresu wypowiedzenia do 1 miesiąca na podstawie art. 361 K.p.


Zgodnie z art. 361 K.p. jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony następuje z powodu:
  • ogłoszenia upadłości pracodawcy,
  • likwidacji pracodawcy,
  • z innych przyczyn nie dotyczących pracownika,


pracodawca ma prawo skrócić 3 miesięczny okres wypowiedzenia najwyżej do 1 miesiąca.

Za pozostałą część okresu wypowiedzenia (za część, o którą skrócono właściwy okres wypowiedzenia) pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za tę pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Okres, za który przysługuje pracownikowi odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym czasie bez pracy do okresu zatrudnienia, zgodnie z art. 361 § 2 K.p. Oznacza to wliczenie tego okresu, do okresu zatrudnienia u następnego pracodawcy, w stosunku do tego, który dokonał wypowiedzenia z zastosowaniem skróconego okresu.

W razie skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony, umowa ta rozwiązuje się z upływem okresu skróconego. W konsekwencji, w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia, pracownik nie otrzymuje za okres skrócony innych należności ze stosunku pracy.

Przykładowo, jeśli pracownikowi wręczono wypowiedzenie 30.11.2006 r. skracając okres wypowiedzenia z 3 do 1 miesiąca, to umowa o pracę rozwiąże się z dniem 31 grudnia 2006 r. i pracownikowi będzie przysługiwało odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za 2 miesiące.

Ten dwumiesięczny okres będzie wliczony do okresu zatrudnienia u następnego pracodawcy, jeśli miesiące styczeń i luty 2007 r. objęte będą pozostawaniem tego byłego pracownika bez pracy.

Roszczenia ze stosunku pracy u pracodawcy, który dokonał wypowiedzenia stosując skrócenie okresu wypowiedzenia, ograniczone będą do wynagrodzenia i innych świadczeń do końca 2006 r. Oznacza to, że pracownik otrzyma np. ekwiwalent za niewykorzystany urlop jedynie za rok 2006, mimo otrzymania odszkodowania za dwa pozostałe miesiące skróconego okresu wypowiedzenia.

Innymi słowy, w okresie stycznia i lutego 2007 r., mimo otrzymania za ten okres odszkodowania równoważnego wynagrodzeniu za pracę, pracownik nie nabędzie żadnych innych uprawnień pracowniczych, ponieważ w tym czasie stosunek pracy już nie istnieje.

W razie bezprawnego zastosowania przez pracodawcę krótszego, niż wymagany okresu wypowiedzenia umowy o pracę, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem właściwego okresu wypowiedzenia, a pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę do czasu rozwiązania umowy (art. 49 K.p.).

Art. 49 K.p. wprowadza określone skutki prawne z mocy samego prawa, co oznacza, że moment ustania stosunku pracy zależny jest od obiektywnie zaistniałych faktów, natomiast ustawodawca nie honoruje względnej nieważności błędnej czynności prawnej.

Oznacza to, że jeśli pracownikowi przysługuje 3 miesięczny okres wypowiedzenia a zastosowano 1 miesięczny (przy czym nie zachodzą przesłanki z art.361 K.p.), to umowa o pracę z mocy prawa rozwiązała się z upływem 3 miesiąca i wydane świadectwo pracy potwierdzające krótszy okres zatrudnienia będzie zawsze uznane za niewłaściwe, bez względu na to, czy pracownik odwołał się od takiego błędnego okresu wypowiedzenia.

Pracownik nie musi bowiem odwoływać się od błędnie zastosowanego okresu wypowiedzenia, może bowiem z pominięciem terminów o których mowa w art. 264 K.p. żądać później w drodze pozwu o ustalenie, określenia przez sąd poprawnego momentu ustania stosunku pracy, jeżeli pracodawca dobrowolnie nie potwierdzi rzeczywistego stanu rzeczy (por. wyrok SN z dnia 2.10.1990 r. I PR 273/90, OSP 1991/7/167).

Z ostrożności procesowej należałoby jednak odwołać się od wypowiedzenia pracodawcy z zastosowanym krótszym okresem wypowiedzenia, w terminie 7 dni od otrzymania wypowiedzenia (art. 264 § 1 K.p.), ponieważ w tym zakresie nie ma jednolitych stanowisk wykładniowych (por. odmienny od SN pogląd - T. Zieliński Glosa do wyroku SN z dnia 8 maja 1997 r., I PKN 123/97 – OSP 1998/9/156).

W przypadku zastosowania krótszego niż wymagany okresu wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje wynagrodzenia do końca właściwego okresu wypowiedzenia obliczane jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Nie można w takim przypadku stosować art. 81 K.p. ograniczającego zakres należnych pracownikowi składników wynagrodzenia (por. uchwałę SN z dnia 19.05.1992 r. I PZP 26/92, OSNC 1993/1-2/8).

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl


2014-10-29 13:45:08 31.182.212.* | Asia08
Re: Okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony [1]
Czytałam, poprzednią wypowiedź i co to znaczy okres wypowiedzenia jeszcze by nie biegł, czyli pracownik nie znajduje się w okresie wypowiedzenia też nie wiem czy to dobrze rozumię czy to oznacza że jeśli pracownik pojawia się w danym miesiącu po wypowiedzenie to nie ważne czy to będzie początek czy też koniec miesiąca to zawsze wypowiedzenie dostanie od następnego miesiąca czyli po tym co się pojawił a ten miesiąc co się pojawił to jak jest traktowany pracownik jak pełnoprawny pracownik to można by tak powiedzieć że wtedy dana osoba ma jeszcze do przodu 4 msc na szukanie pracy czy ja dobrze to rozumię?
2014-10-29 19:57:09 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
KP jasno mówi o długości okresu wypowiedzenia i tym, kiedy okres taki się kończy, a więc umowa rozwiązuje. Jeśli wypowiedzenie obowiązuje 3-miesięczne- to bez względu na to, czy złożone 1 dnia kalendarzowego miesiąca, czy ostatniego- umowa rozwiąże się w ostatnim dniu trzeciego miesiąca po miesiącu, w którym wypowiedzenie złożono.

Zatem wypowiedzenie złożone 1 listopada, czy 12 listopada, czy 30 listopada 2014 kończy bieg 28 lutego 2015.

To, czy bieg owego wypowiedzenia zaczyna się w dniu wręczenia, czy w dniu 1 grudnia- to trochę akademicka dyskusja, bo jedyną różnicą pomiędzy 'zwykłym' okresem pracy, a okresem wypowiedzenia jest to, że w tym drugim to pracodawca może zadecydować jednostronnie o udzieleniu urlopu bieżącego i zaległego (kwestia niewypłacania ekwiwalentu).

Odmienne jest też orzecznictwo, zwłaszcza, że nigdy nie dotyczyło kwestii uniwersalnej samego początku biegu, ale jego początku w kontekście np. zwolnienia z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia.
Utarło się że dla kwestii z art. 60 KP przyjmuje się dzień wręczenia wypowiedzenia. Dla kwestii wypowiedzenia zmieniającego (art. 42) i terminu połowy biegu, w którym to czasie pracownik może nowych warunków nie przyjąć-liczy się od początku nowego miesiąca ( w naszym przykładzie od 1 grudnia )
2014-09-27 18:40:44 31.182.148.* | brzenka
Re: Okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony [1]
Witam! Pracuję od 2007 roku umowa o pracę jest na czas nie określony. Wypowiedzenie dostanę 01/10/2014 roku, z artykułu wynika że mam 3 miesięczny okres wypowiedzenia i wiem że wypowiedzenie się dostaję bez świadczenia stosunku pracy. Jeśli dobrze zrozumiałam to mój 3 miesięczny okres wypowiedzenia będzie biegł od 1 listopada do 30 stycznia 2015r. czyli w okresie od 2 do 30 października 2014 r. okres wypowiedzenia jeszcze by nie biegł, czyli pracownik nie znajduje się w okresie wypowiedzenia czy dobrze to zrozumiałam co to znaczy? Jak wygląda wypłata pensji czy ona będzie wypłacana co miesiąc przez 3miesiące, czy może po odebraniu wypowiedzenia w październiku zakład od razu mi całość wypłaci ? Kiedy otrzymam też świadectwo pracy czy jak odbiorę wypowiedzenie w październiku czy może dopiero w lutym jak mi się skończy wypowiedzenie?
2014-10-09 20:00:21 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, stosunek pracy zakończy się 31 stycznia 2015. Taki będzie też co do zasady termin wystawienia świadectwa pracy. Termin wypłaty wynagrodzeń niby dlaczego ma się zmienić ?

Skąd pewność zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy ? To rzadkość, co do zasady wymaga zgody pracownika poza sytuacjami np. fizycznego zlikwidowania stanowiska pracy, poważnej utraty zaufania pracodawcy itp.
2014-02-07 21:34:05 46.205.134.* | Manek26
Re: Okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony [3]
Witam! Chciałbym się poradzić. Pracowałem u jednego pracodawcy przez okres trzech miesięcy na umowie o pracę po tych trzech miesiącach miałem przerwę przez okres czterech miesięcy (bezrobotny). Po tym okresie wrócilem znów do tego samogo pracodawcy i mam umowę o pracę na czas nieokreślony od 15.04.2011r. Czy jak złoże wypowiedzenie umowy o pracę 15.02.2014r to będzie mi przysługiwał 3 miesięczny okres wypowiedzenia?
2014-02-07 22:08:39 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak. Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony zależy od ŁĄCZNEGO czasu zatrudnienia u tego samego pracodawcy, nawet jeśli były przerwy pomiędzy kolejnymi umowami.

W tym przypadku już więc wynosi on 3 lata.
Wypowiedzenie w lutym będzie skuteczne więc na dzień 31 maja.
2015-02-16 13:17:57 78.11.25.* | krzysiek86
Witam,

ja ma trochę odmienną sytuację, pracuję na umowie na czas nieokreślony od 20.02.2012r. Jeżeli złoże wqypowiedzenie przed 20.02.2015r to bedzie obowiązywał mnie 1-miesięczny okres wypowiedzenia czy już 3-miesięczny?
2015-02-16 15:11:02 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Data 20 lutego jest tu żadną szczególną bo jest kwestia tylko tego, czy wypowiedzenie jest 1 czy 3 miesięczne, a o jego długości decyduje staż zakładowy NIE w dniu składania wypowiedzenia, ale w dniu rozwiązania umowy.

Zatem wypowiedzenie 1 miesięczne złożone w jakimkolwiek dniu lutego, skutkowałoby rozwiązaniem umowy z dniem 31 marca, czyli zdecydowanie już po 3 latach zatrudnienia. Musi być więc ono już trzymiesięczne.
2014-02-05 21:02:38 81.190.98.* | Ania47
Re: Okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony [1]
Na umowie o prace, na czas nie okreslony mam zaznaczony okres wypowiedzenia jeden miesiąc.Czy jes to zgodne z prawem?Pracuje w tej firmie ponad cztery lata.Jesli podpisalam taką umowe czy bedzie mnie obowiązywał miesieczny okres wypowiedzenia?
2014-02-06 12:10:19 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, taki obowiązuje. To, że jest on inny niż KP przewiduje może spowodować, że strony chcąc zastosować okres inny powinny umowę aneksować w tym zakresie. Gdy tylko jedna, np. w składanym wypowiedzeniu- druga może odwołać się do sądu pracy, który rozstrzygnie, czy w chwili zawierania tej umowy okres jednomiesięczny był korzystniejszy dla pracownika niż okres kodeksowy. Bo tylko wtedy sprawiałoby to nieprawność zapisu z umowy.

Sprawę komplikuje to, że umowa terminowa w ogóle nie musi mieć okresu wypowiedzenia.
2014-02-05 21:01:36 81.190.98.* | Ania47
Re: Okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony [0]
Na umowie o prace, na czas nie okreslony mam zaznaczony okres wypowiedzenia jeden miesiąc.Czy jes to zgodne z prawem?Pracuje w tej firmie ponad cztery lata.Jesli podpisalam taką umowe czy bedzie mnie obowiązywał miesieczny okres wypowiedzenia?
2013-11-10 16:40:24 89.65.164.* | anka53
Re: Okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony [1]
Czy dobrze rozumuję, że okres wypowiedzenia może zostać skrócony tylko w przypadku likwidacji bądź upadłości?? I jeszcze jedno pytanie. Jeśli okres wypowiedzenia skończy się z końcem stycznia to czy nabiorę prawa do urlopu w 2014r.i w jakim wymiarze?
2013-11-11 21:19:03 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie tylko. Jednostronnie, przez pracodawcę również w innych okolicznościach, w których powód wypowiedzenia leży całkowicie po stronie pracodawcy- może to być np. likwidacja stanowiska. Ale dotyczy to pracowników ze stażem zakładowym min. 3 lat. Pracownicy ze stażem krótszym mają okres wypowiedzenia 1 mc lub 2 tygodnie, a tych okresów nie można już w tych okolicznosciach skrócić.

Zawsze też, na mocy porozumienia stron w trybie art. 36, par. 6 KP- a więc obustronnie, bez względu na stronę wypowiadającą, przyczynę i kodeksowy okres w danym przypadku.
2013-11-07 13:43:02 213.158.217.* | aska690
A jeśli ja dnia 10.11.13 złoże wypowiedzenie to kończy się ono 10,12.13 i czy w ten dzień maja mi wypłacić wypłatę ze te 10 dni przepracowane w grudniu jeśli wypłatę normalnie otrzymuje ostatniego dnia miesiąc, czy bede musiała czekać?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2013-11-07 16:42:09 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Kończy się 31 grudnia, co już napisałem. Strona składająca nie ma znaczenia jeśli chodzi o bieg wypowiedzenia.

Wypłata za ostatni miesiąc może być wypłacona w dotychczasowym terminie wypłat, nawet jeśli będzie to już po rozwiązaniu stosunku pracy. Co do zasady natomiast w ostatnim dniu zatrudnienia wypłaca się ekwiwalent za nieodebrany urlop wypoczynkowy.
2013-11-08 09:00:36 213.158.217.* | aska690
A jeśli powiecmy 10.11 dostanę wypowiedzenie z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia mimo ze wedlugo lat pracy ma to być miesiąc, ale się na to zgodzę czy to bedzie zgodne z prawem?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
-1 spadek
2013-11-08 11:12:05 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Będzie skuteczne tj. dojdzie do rozwiązania umowy po upływie biegu tego krótszego niż kodeksowy okres. W św. pracy po tym śladu nie będzie, będzie w aktach pracowniczych- tj. kopia wypowiedzenia, tylko niby kto sam z siebie ma porównać daty z wypowiedzenia z datą pani zatrudnienia.

Rutynowa kontrola PIP w tym czasie i w tym zakresie jest przecież mało prawdopodobna.

No chyba, że ów pracodawca w ogóle ma/miał taki zwyczaj wpisywania okresu wypowiedzenia do umów bezterminowych i inni pracownicy zawiadomią PIP i zrobi się zamieszanie.
2013-11-08 12:04:24 213.158.217.* | aska690
Acha, dobrze bardzo mi Pan pomógł, dziękuję bardzo i cieszę się, ze jest ktoś taki jak Pan i bezinteresownie udziela pomocy. Pozdrawiam
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2013-11-07 12:10:08 213.158.217.* | aska690
A czy ja mogę sama dać wypowiedzenie pracy ale napisać tam z winy pracodawcy?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2013-11-07 16:46:21 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Może Pani, tylko po co.
Ze świadectwa pracy wina wynikać nie będzie, więc straci Pani na zasiłku dla bezrobotnych jeśli potem się zarejestruje w PUP. Pracownik nie musi podawać w ogóle przyczyny wypowiedzenia.

Co innego w sytuacji "dyscyplinarki" dla pracodawcy z art. 55 KP, czyli rozwiązania natychmiastowego- tryb taki jest w św. pracy i jasno z niego wynika wina pracodawcy. W Pani sytuacji NIE ma podstaw do tego trybu rozwiązania umowy.
2013-11-07 09:29:07 213.158.217.* | aska690
Dowiedziałam się, czyli szefowa mnie o tym poinformowała, ale nie dała mi ani wypowiedzenia ani porozumienia stron. Z tego co rozumiem jeśli da mi je 1 grudnia to moje warunki pracy zgodnie z Kp jeszcze przez miesiąc nie mogą się zmienić tak? A jeśli odmowie podpisania którego kolwiek z dokumentów które były wyżej wymienione to to rozwiązanie umowy bedzie z mojej winy? Chodzi mi o to, ponieważ chciałabym starać się o zasiłek a jeśli bedzie z winy pracownika to przez okres trzech miesięcy nie bedzie mi się należał, czy jeśli bedzie za porozumieniem stron to jak to bedzie wyglądało z niczyjej winy? A czy mogę zaproponować pracodawcy zeby po prostu mnie zwolnił czy on przez to w jakiś sposób jest stratny chodzi mi czy ponosi jakieś koszty lub cokolwiek.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2013-11-07 10:14:13 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Jeśli chce dokonać zmiany- może zaoferować porozumienie stron, z dowolnym terminem wejścia zmian w życie, a w razie braku Pani zgody- wypowiedzenie zmieniające. Może etap porozumienia stron pominąć. Czasem jest to jedno pismo- czyli oferta porozumienia stron z zapisem, że w razie braku zgody należy je traktować jak wypowiedzenie zmieniające.

Jak rozumiem nie jest Pani zainteresowana pracą na nowych warunkach, więc nie zgodzi się Pani na porozumienie stron. Swój brak zgody na nowe warunki zawarte z kolei w wypowiedzeniu może Pani zgłosić później, byle nie później niż połowa biegu okresu wypowiedzenia.

Skro obejmuje Panią obecnie 1-miesięczny okres, to wypowiedzenie otrzymane jeszcze w listopadzie zakończy Pani umowę 31 grudnia, brak zgody na nowe warunki musi Pani wyrazić do 15 grudnia.
Jeśli wypowiedzenie otrzyma Pani już w grudniu (nawet 1 grudnia), to umowa zakończy się 31 stycznia 2014. Brak zgody na nowe warunki do 15 stycznia. Takie są kodeksowe biegi wypowiedzenia.

(Przegapienie terminu wyrażenia braku zgody- oznacza zgodę a więc dalsze trwanie umowy i wejście w życie nowych warunków po upływie okresu wypowiedzenia)
I do końca umowy/okresu wypowiedzenia obowiązują STARE warunki pracy i wynagradzania. I o to Pani chyba chodzi- by jak najdłużej pracować na warunkach starych.

Brak zgody pracownika na nowe warunki z wypowiedzenia zmieniającego są równoznaczne z sytuacją, jakby od początku było to wypowiedzenie definitywne ( w ogóle umowy o pracę ) złożone przez pracodawcę- i tak musi być wydane świadectwo pracy, więc nie ma to żadnych konsekwencji negatywnych jeśli chodzi o PUP.

Powyższe jasno wynika z art. 42 KP:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace/art-42

Po co pracodawcy cokolwiek ułatwiać ? Jeśli ma zwolnić "po prostu" to okres wypowiedzenia i skutki będą identyczne. No chyba, że podpiszecie porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę- Pani straci niemal miesiąc pracy z dotychczasowymi zarobkami, a taki tryb rozwiązania umowy odwlecze o 90 dni prawo do zasiłku dla bezobotnych i skróci okres jego pobierania o te 90 dni. CZysta finansowa strata.
2013-11-06 15:09:25 213.158.217.* | aska690
Witam, chciała bym się poradzić bo nie wiem co mam zrobić, wczoraj dowiedziałam się ze z dniem 1 12 2013 zostana zmienione warunki umowy o prace zawarta na czas nie określony zawartej 28.11.2012 mianowicie z całego etatu zmiana na pol etaty, a ja nie chce się zgodzić na takie zmiany, ponieważ pogarsza to moja sytuacje finansowa,wynagrodznie zmniejszone o 50 % a dojeżdżam do pracy 20 km i to nie bedzie w ogóle mi się opłacało, pracuje ogólnie w danej firmie od 28.08.2010, pierwsza umowa byla na okres próbny trzech miesięcy. I moje pytanie obowiązującą mnie umowa na czas nie określony ma okres wypowiedzenia dwa tygodnie wiec czy ja mogę z tego okresu skorzystać jeśli się chce zwolnic, bo jeśli to by nie miało znaczenia jaki okres wypowiedzenia jest zawarty w umowie bo i tak okres wypowiedzenia jest ustalony z Kp to po co w takim razie podczas podpisywania umowy jest on napisany? Zależy mi aby jednak ten okres to bylo dwa tygodnie ponieważ nie uśmiecha mi się jeździć trzy miesiące do pracy za grosze. Proszę o pomoc, może jakoś inaczej da się to rozwiązać
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2013-11-06 16:34:58 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
1. Co to znaczy dowiedziałam się ? Dostała Pani oficjalną ofertę- porozumienia stron w tym zakresie, czy po prostu wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy ? Bo to dwie różne sytuacje.

2. Kodeksowo Pani umowa ma obecnie jednomiesięczny okres wypowiedzenia, a więc zakładając wypowiedzenie otrzymane w listopadzie oznaczałoby jego skuteczność na na 31 grudnia- gdyby było definitywne tj. dotyczyło umowy o pracę, gdyby dotyczyło zmiany warunków- od 1 stycznia stosowane byłyby nowe warunki.

Nie ma więc sytuacji, w której nawet nie przyjmując nowych warunków płacy pracownik ma je wcześniej niż z pracą się żegna.

Brak zgody na nowe warunki wypowiedzenia zmieniającego musi Pani wyrazić/zgłosić do połowy biegu okresu wypowiedzenia.

3. Co do zasady nie możecie stosować owego skróconego ( jak na obecny Pani staż zakładowy ) okresu wypowiedzenia jako nieprawnego bez obopólnej zgody. Bez tej zgody ważność tego zapisu musiałby stwierdzić sąd pracy rozpatrując, czy był on korzystniejszy dla Pani w chwili podpisania umowy. Okres skrócony zatem w stosunku do kodeksowego na 99% byłby uznany za nieprawny.

Zatem należy poinformować pracodawcę, że uznaje Pani ważność okresu kodeksowego, i że próba stosowania 2tygodniowego skutkować będzie pozwem do sądu pracy.
2013-09-19 21:25:58 89.76.187.* | m.m.m
Re: Okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony [1]
Witam,
Mam takie pytanie: pracuje u pracodawcy 7 lat. Jakiś czas temu kierownik powiedział, że jeśli mamy możliwość zmiany pracy na lepszą, lepiej płatną itd to nasza obecna firma nie będzie robić problemów z rozwiązaniem umowy. Całą brygadą (pracuję w branży budowlanej) znaleźlismy pracodawcę, który chciałby nas zatrudnic jak najszybciej i gwarantuje nam pracę na dużo lepszych warunkach, lepsze zarobki itd. Wiadomo, że w obecnej firmie praca będzie jeszcze miesiąc, dwa a potem pracownicy zostaną wysłani na tzw "postojowe" albo urlopy bezpłatne. Złozyliśmy wypowiedzenia z prośbą o porozumienie oraz skrócenie okresu wypowiedzenia, jednak firma nie chce ich przyjąć. Kierownictwo tłumaczy, że chcemy zostawić firmę "na lodzie", jednak nie interesuje ich, że za miesiąc dwa to my zostaniemy bez pracy i wynagrodzenia. Co można zrobić w takiej sytuacji? Bardzo proszę o pomoc
2013-10-08 11:30:42 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie można zmusić obecnego pracodawcy do porozumienia stron czy to w zakresie samego rozwiązania umów, czy to w zakresie skrócenia okresu wypowiedzenia. Formalnie więc każdy pracownik musi dopracować do końca obowiązującego go (rodzaj umowy, staż zakładowy) okresu wypowiedzenia.

Rozwiązaniem jest:
- albo jednak to, że nowy pracodawca poczeka
- albo podjęcie u niego zatrudnienia w innych godzinach/ dniach niż obowiązujący harmonogram pracy u obecnego pracodawcy- czyli czasowa praca na dwu etatach.


Porzucenie pracy u obecnego pracodawcy zaskutkuje dyscyplinarką, ale i możliwością dochodzenia przez niego odszkodowania, jeśli poniesie wymierne szkody i udowodni w sądzie pracy ich związek z odejściem konkretnego pracownika.
2013-07-13 15:24:13 109.173.128.* | wira
Re: Okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony [1]
jeśli pracuję u 1 pracodawcy 3 lata, ale:
najpierw były 3 umowy na czas określony a dopiero potem na nieokreślony to czy 3 miesieczne wypowiedzenie będzie mi przysługiwało od momentu zawarcia umowy na czas nieokreślony czyli dopiero za 1.5 roku, czy wlicza sie również umowy na czas określony i juz teraz skoro staż osiągnął 3 lata łącznie ze wszytskimi rodzajami umów.
2013-07-15 09:25:09 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Okres wypowiedzenia zależy od tzw. stażu zakładowego, czyli ŁĄCZNEGO stażu u tego pracodawcy BEZ względu na rodzaj umów ( o pracę ) i przerwy między nimi- nie ma wymogu ciągłości.

Czyli obowiązuje Was już 3miesięczny okres z art. 36, par.1, pkt. 3 KP.
2013-06-25 08:31:29 drache24@op.pl
Re: Okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony [1]
Witam chciałbym się dowiedzieć czy ja złożę wypowiedzenie umowy na czas nie określony za porozumieniem stron to ile będzie wynosić okres wypowiedzenia? Czy od momentu złożenia? I od kiedy liczy się ten okres? I czy w okresie wypowiedzenia nadal muszę pracować u tego pracodawcy?
2013-06-25 09:48:15 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Albo wypowiedzenie albo oferta porozumienia stron- to dwie RÓŻNE sytuacje prawne.

Wypowiedzenie to oświadczenie jednej strony, nie wymaga zgody drugiej, a umowa rozwiązuje się po upływie kodeksowego ( co do zasady ) okresu- w tym przypadku z art. 36, par. 1 KP

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace/art-36

Porozumienie stron następuje na skutek oferty złożonej przez jedną stronę, którą zaakceptuje druga strona.

W swej ofercie może Pan wskazać dowolny dzień rozwiązania umowy o pracę, również dzień złożenia oferty, czyli skutek natychmiastowy.

Czas wypowiedzenia to co do zasady normalny okres pracy, z tą różnicą, że:
- w tym czasie pracodawca decyduje o urlopie wypoczynkowym- tzn. czy go udzieli w naturze
- jest możliwe zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Czas pomiędzy zawarciem porozumienia stron a rozwiązaniem stosunku pracy reguluje porozumienie stron, w którym można dowolnie określić zasady- tj. czy będzie okresem normalnej pracy, czy wykorzystania urlopu, czy wypłaty postojowego itd.
2013-04-21 14:21:54 87.207.79.* | zyjas
Re: Okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony [1]
Witam mam pytanie , pracowałem u pracodawcy ponad 3 lata , przysluguje mi okres wypowiedzenia 3 miesiace ale to ja rezygnuje z pracy i dalem pracodawcy wypowiedzenie z okresem 30 dni . Pracodawca przyjoł i podpisał mi wypowiedzenie, a po tygodniu czasu stweirdziłe ze jednak mam 3 miesieczne i ze moje wypowiedzenie z okresem 30 dni jest nie wazne . i mam teraz dylemat czy on ma racje czy tez nie, w sumie jak podpisał to sie zgodzil ale ksiegowa mowi ze to nie jest zgodne z kodeksem pracy , prosze o pomoc
2013-04-21 20:54:46 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jego podpis nie oznacza zgody na okres 30 dniowy, a jedynie potwierdza przyjęcie wypoiwedzenia do wiadomości w danym dniu. I co do zasady w ogóle podpis taki nie jest wymagany dla ważności wypowiedzenia. inaczej byłoby, gdyby było to nie wypowiedzenie, ale oferta porozumienia stron.

Okres wypowiedzenia zdefiniowany w KP jest taki sam, bez względu na to, która strona wypowiada. Co prawda KP nie przewiduje uprawnień pracodawcy do np. odszkodowania od pracownika za takie nieprawne wypowiedzenie, ale z punktu widzenia pracodawcy dojdzie po owych 30 dniach do porzucenia pracy, a w efekcie (w 99% przypadków) po prostu do zwolnienia dyscyplinarnego. Zbyt krótki okres jest nieprawny. Jeśli na nim Panu zależy należy spróbować zawrzeć z pracodawcą porozumienie stron skracające sam okres wypowiedzenia ( art. 36, par.6 KP), albo uzgodnić wycofanie wypowiedzenia i zawarcie porozumienia stron.

Bez jego zgody- obowiązuje ów 3-miesięczny okres.
2013-04-02 14:05:58 89.174.21.* | Piotr.
Re: Okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony [4]
hej mam następujące pytanie, pracuję w firmie od 9 miesiecy. pierwsza umowa trwała 3 miesiące, kolejną (miałrem na czas nieokreśłony), wypowiedziałem przed upływem 6 miesięcy tej umowy- czyli razem przepracowałem prawie 9 miesięcy i złozyłem wypowiedzenie. jeśli dobrze rozumiem sformułowanuie

"Minimalne okresy zatrudnienia od których zależy długość okresu wypowiedzenia oznaczają zatrudnienie u danego pracodawcy, u którego dochodzi do wypowiedzenia umowy o pracę. Zatrudnienie u tego pracodawcy, to suma wszystkich okresów wykonywania pracy u tego pracodawcy na podstawie stosunku pracy, bez względu na jakiekolwiek przerwy w zatrudnieniu."

to pracuję tu ponad pół roku i powinienem mieć miesięczny okres wypowiedzenia, proszę o weryfikację czy myślę w poprawny sposób.

pytanie numer dwa.

złożyłem wypowiedzenie dnia 22 marca. wiec w tym dniu zaczyna się mój okres wypowiedzenia prawda?
2013-04-02 20:27:43 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
1. Tak, obowiązuje w tym przypadku już 1-miesięczny okres wypowiedzenia. W cytowanym tekście chodzi o brak wpływu przerw w zatrudnieniu- jeśli pracownik podejmuje pracę u tego samego pracodawcy nawet po 12 latach, i uzyskał wtedy już staż zakładowy np. 2 lata i 11 miesięcy, to z obecnej umowy podlega już wypowiedzeniu 3-miesięcznemu praktycznie od pierwszego jej dnia. Bo, co ważne sam okres wypowiedzenia też się wlicza do okresu zatrudnienia.
2. Twoje wypowiedzenie będzie skuteczne (umowa rozwiąże się 30 kwietnia)- to wynika z art. 30, par. 2'1 KP.

Natomiast swój bieg rozpoczęło 1 kwietnia, czyli z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu złożenia wypowiedzenia.

Podstawa:Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z 8 listopada 1988 r. (I PRN 48/88)


Dlaczego aż orzeczenie sądu- bo KP nie definiuje początku, a jedynie długość i koniec o. wypowiedzenia. Stąd zgodnie z zasadą ogólną z art.300 KP należałoby stosować zasady KC, wtedy byłby to pierwszy dzień po skutecznym wręczeniu wypowiedzenia (23 marca).

W praktyce znaczenie ma to jedynie dla kwestii wykorzystania u. wypoczynkowego- bo w o. wypowiedzenia to pracodawca decyduje- może zmusić.
2013-04-03 08:29:58 89.174.21.* | Piotr.
dziękuję za odpowiedź,

mam jednak jeszcze jedno pytanie dotyczace faktu o którym wcześniej zapomniałem.

na samej umowie nie mma żadnych dodatkowych uwag dotyczących okresy wypowiedzenia.

jednak wraz z umową dostałem "inne szczególne warunki umowy" i tam jest wpisane że okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. pogubiłem się kiedy to przeczytałem. ta dodatkowa strona jest opieczetowana przez kierownika kadr jak i mojego przełożonego.

czy w tym przypadku mogę więc opuscić firme już po 2 tygodniach?
2013-04-03 09:30:03 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
1. w umowie nie musi być podany taki okres, bo wynika on wprost z KP. W przypadku umów na czas określony zdarza się zapis o okresie dłuższym niż kodeksowy (2 tygodnie).
Tak, czy inaczej stosowanie okresu innego niż kodeksowy jest możliwe tylko w przypadku, gdy jest on korzystniejszy dla pracownika niż okres kodeksowy, przy czym tę korzystność rozpatruje się na dzień podpisania umowy.
Nie wyobrażam sobie orzeczenia sądu pracy stwierdzającego, że dwutygodniowy okres wypowiedzenia u. na czas nieokreślony jest korzystniejszy dla pracownika niż kodeksowy w chwili umowy podpisywania.

Należy zatem ten dodatkowy zapis uznać za nieprawny.

Porównaj "W uchwale z 9 listopada 1994 (I PZP 46/94) Sąd Najwyższy wyjaśnił, że ocena „korzystniejszego” dla pracownika charakteru rozstrzygnięcia zawartego w umowie o pracę musi mieć naturę zobiektywizowaną, tj. nie może się odnosić do chwili, w której następuje rozwiązanie stosunku pracy, ale do momentu zawarcia umowy o pracę. Nie może być to ocena dokonywana jedynie na podstawie subiektywnych kryteriów, związanych z poglądami czy zmieniającymi się żądaniami i oczekiwaniami pracownika. Nie może też brać pod uwagę jedynie sytuacji stron i ich dążeń, jakie istnieją w chwili rozwiązywania stosunku pracy, oznaczałoby to bowiem wprowadzenie do stosunku pracy, który je ze sobą łączy, stanu niepewności i nadmiernej relatywizacji ich sytuacji prawnej. Sąd Najwyższy dodał, że z art. 18 k.p. wynika, że postanowienie umowy o pracę jest od samego początku nieważne, gdy jest mniej korzystne dla pracownika, a nie, że może się ono stać nieważne ze zmieniającą się sytuacją stron stosunku pracy czy w następstwie zmiennych oczekiwań, żądań i ocen pracownika w świetle tego, co jest dla niego korzystniejsze, a co nie leży w jego interesie".

Przy takim dodatkowym zapisie warto było zapytać pracodawcę o zapatrywanie na tę kwestię i jeśli obu stronom na rękę jest okres dwutygodniowy- po prostu od razu rozstać się za porozumieniem stron labo obecnie skrócić okres wypowiedzenia do 2 tygodni drogą porozumienia z art.36, par. 6 KP.
2013-04-03 10:25:32 89.174.21.* | Piotr.
dziękuję Ci serdecznie.
wiele mi to wyzjaśniło.

to dopiero druga praca w moim zycie, więc nie do końca wiem na co mam zwracac uwagę, dzięki tej przygodzie czegoś się nauczyłem :)

pozdrawiam!
2013-02-22 21:29:43 89.68.94.* | matti18bc
Re: Okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony [1]
nie "nie określony" tylko "nieokreślony"
2013-02-22 22:44:52 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
W zakresie obecnej polszczyzny - masz rację, ale taka forma funkcjonuje w Kodeksie Pracy. A ten jak wiadomo jest z 1974 r.

Pisownia 'nie' z przymiotnikami i imiesłowami przymiotnikowymi zmieniła się w roku 1998 na skutek uchwały Rady Języka Polskiego.

Żadna z wielu nowelizacji KP nie objęła tej pozamerytorycznej kwestii :-).

Czy zatem współczesny tytuł artykułu będący jednocześnie cytatem z ustawy może mieć taką postać- pytanie zupełnie na inne forum.
2013-01-21 23:00:10 77.253.77.* | gosiamku
podpisanie umowy o współpracy [1]
Witam

Czy ktoś mi napisze co można zrobić w przypadku gdy odchodząc od firmy X w Której było się zatrudnionym na stałe składa się wypowiedzenie i informuje się swojego szefa o zamiarze otworzenia swojej działalności w tej samej Branży po czym szef daje ci do podpisania umowę o współpracy gdzie jest napisane miedzy innymi iż nie mogę obsługiwać żadnych klientów firm X pod groźbą kary
Minoł już rok odkąd prowadzę działalność i chciała bym się rozwiną i sprzedawać również w miejscowości w której mieszkam ale nie wiem czy mogę ominąć jakoś tą umowę 
2013-01-22 11:05:45 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
To już nie kwestia prawa pracy, bo stosunku pracy nie ma, ale bardziej prawa cywilnego.

Najkrócej:

- rozwiązać umowę o współpracy- klauzula zakazu dotyczy przecież okresu współpracy + ewentualnie jakiejś karencji po jej zakończeniu.
Powyższe za porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem- zgodnie z zapisami umowy.
- nie dotrzymać zapisów umowy i ponieść karę umowną- może się to biznesowo po prostu kalkuluje
- doprowadzić sądownie do zmian zapisów umowy lub jej rozwiązania wykazując, że zapis o karze (lub jej wysokości) lub zakazie, czy w ogóle sama umowa ma wszelkie znamiona
..nierówności stron
..łamania zasad współżycia społecznego (słuszność kontraktowa)
..naruszania zasad konkurencji

Chodzi o tzw. cywilistyczne klauzule generalne.

Tzw. swoboda zawierania umów ma więc jednak swe granice, zwłaszcza gdy umowna nierówność stron wynika z tego, że w czasie umowy zawierania jedna ze stron jest pod presją, ma dużo niższą wiedzę, doświadczenie.

Ta trzecia opcja wymaga pomocy prawnej- adwokata.
Jest opcja ryzykowna związana z opcją trzecią- zlekceważenie umowy, niezapłacenie kary i dopiero w razie prób sądownego dochodzenia jej zapłaty przez drugą stronę wykazania jej bezpodstawności lub zbytniej wysokości z ww. powodów
2013-01-21 15:11:15 212.244.145.* | marx78
Re: Okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony [1]
Jeśli u jednego pracodawcy byłem 2 razy zatrudniony ( pierwszy raz na okres 2,5 roku i drugi raz na okres 2 lat) w między czasie pracowałem w innych firmach, to czy do obliczenia okresu wypowiedzenia uwzględnia się te dwa okresy?
2013-01-21 15:39:58 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Tak. Uwzględnia się. Chodzi o łączny staż zatrudnienia u pracodawcy, u którego dochodzi do wypowiedzenia, bez względu na przerwy w tym zatrudnieniu.

Podobnie zresztą łączy się staż u. pracodawcy przejmowanego ze stażem u przejmującego- w trybie art. 23'1 Kodeksu Pracy.
2012-12-07 01:37:09 88.199.45.* | zawd
Re: Okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony [3]
Jak wygląda, od strony prawnej sytuacja, jeżeli w trakcie 3-.miesięcznego okresu wypowiedzenia pracownik osiągnie okres ochronny tj. 4-lata do osiągnięcia wieku emerytalnego?.
2012-12-10 10:17:39 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
NIE zmienia się. Chodzi o okres w dniu wypowiadania, a nie rozwiązania umowy o pracę. Jest to inna konstrukcja niż związana z ochroną w KP w związku z ciążą.
2012-12-10 10:20:31 czysta łza  [ Bywalec forum ]
ale to wszytsko zależy od warunków jakie zawarte są w umowie, mam rację? one są ważniejsze niż reguły spisane w KP?
2012-12-10 11:27:59 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
NIE.

Myli Pani dwie kwestie- możliwość zapisania w umowie o pracę i stosowanie okresów wypowiedzenia innych niż kodeksowe oraz kwestię ochrony przedemerytalnej.

Ta druga NIE zależy od okresu wypowiedzenia, bo limit 4 lat dotyczy dnia ZŁOŻENIA wypowiedzenia, następujący po nim okres wypowiedzenia nie ma znaczenia dla tej (art.39 KP ) ochrony.

Ta pierwsza podlega naczelnej zasadzie ( art. 18 KP), że indywidualne warunki umowy i stosunku pracy mogą być korzystniejsze dla pracownika, niż zasady KP.
Tyle, że czasem to sąd musi rozstrzygnąć, czy np. 4 miesięczne wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony bez względu na staż zakładowy jest korzystniejsze czy nie.
2012-11-12 21:42:08 93.154.223.* | ewa137
Re: Okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony [3]
jakie są konsekwencje gdy pracownik odejdzie z pracy szybciej niż trwa okrs wypowiedzenia?
2012-11-12 22:19:18 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Takie jak przy przy porzuceniu pracy. Okres wypowiedzenia niczym się pod tym względem nie różni od innego okresu pracy. Innymi słowy można dostać dyscyplinarkę z art. 52 KP po złożeniu wypowiedzenia i taki tryb/podstawa prawna znajdzie się w świadectwie pracy.
2012-11-13 13:00:20 alunia09  [ Bywalec forum ]
a czy czasem nieokreślony nie powinno się pisać razem a nie oddzielnie? tak coś mi się wydaje, że nie z przymiotnikami piszemy razem
2012-11-13 20:41:53 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Powinno się- wg. tzw. nowych zasad (nie + imiesłów).
ALE szereg aktów prawnych, w tym z dziedziny prawa pracy jest dużo starszych, więc pisanych wg. dawniejszych zasad. bieżące nowelizacje dotyczą treści, a nie ortografii- stąd konsekwentnie, nawet tegoroczne stosują jednak stary wariant ortograficzny.
2012-09-19 16:28:00 83.23.18.* | Piotr 886
Re: Okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony [1]
Witam
Mam pytanie dotyczące art. 36 § 5 K.p. jeżeli mam taką umowę o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, a w umowie na czas nieokreślony jest napisane, że długość okresu wypowiedzenia wynosi wg KP, to jeśli pracuje powyżej 6 miesięcy , to należy mi się okres wypowiedzenia 3-miesięczny?
2012-09-19 23:04:39 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie. To oznacza stosowanie wypowiedzenia 1-miesięcznego, bo stosowania okresów wydłużonych nie zapisaliście w tej umowie.
2012-03-01 10:31:48 31.178.125.* | Waldemar_1972
Re: Okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony [0]
Witam
Jak liczyć okres zatrudnienia, jeśli duża spółka akcyjna wydzieliła jako odrębną spółkę z o.o. dział w którym pracuję?
Okres zatrudnienia liczy się od początku zatrudnienia w spółce akcyjnej, czy od momentu przejścia do spółki z o.o.?
Nadmienię, że przy wydzielaniu spółki otrzymałem wypowiedzenie warunków pracy i płacy.
Dziękuję Waldemar
2011-07-04 17:49:23 212.238.62.* | micomnet
Re: Okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony [1]
Witam...czy można rozwiązać umowę zawarta na czas nieokreślony w trybie natychmiastowym przez pracownika i na jego żądanie?
2011-07-04 18:54:33 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Rozumiem, że nie chodzi o porozumienie stron na skutek oferty pracownika.

Kodeks pracy przewiduje taką sytuację
1. w art. 55, par. 1-1- tj. w sytuacji ciężkiego i zawinionego naruszenia przez pracodawcę obowiązków wobec pracownika. Np. nie wypłaca wynagrodzenia, nie udziela należnego urlopu, pozwala lub stosuje mobbing itp. Nie później niż miesiąc od takiej sytuacji.
2. w art. 55, par. 1 -tj. gdy pracodawca zlekceważy orzeczenie lekarskie mówiące o szkodliwym wpływie obecnego stanowiska na zdrowie pracownika i w wyznaczonym terminie nie przeniesie go na stanowisko inne.

Przy czym, jak każde wypowiedzenie- jest to oświadczenie woli, trudno nazwać je żądaniem.
2011-02-27 20:57:03 77.65.34.* | Asbiel
Re: Okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony [1]
mam pytanie dotyczące okresu wypowiedzenia. Jeżeli pracownik był najpierw zatrudniony na okres próbny na 3 miesiące, potem na 12 miesiacy a nastepnie na czasniokreslony to do okresu wypowiedzenia licza sie wszytskei umowy i cały stażpracy czy tylko ostatnia umowa? w tym wypadku umowa na czas nieokreslony.?
2011-03-01 11:10:48 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
ŁĄCZNY staż pracy u pracodawcy, z którym się rozstajemy drogą wypowiedzenia - art. 36 par. 1 KP, nawet jeśli pomiędzy kolejnymi umowami nie było ciągłości.

Kodeks:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/ujednolicone-akty-prawne/kodeks-pracy