Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 26 z dnia 2001-03-14

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 026 poz. 282

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 026 poz. 283

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie przekształceń w Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 026 poz. 284

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 026 poz. 285

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy oraz przeprowadzania egzaminów uprawniających do wykonywania zawodu aktuariusza.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 026 poz. 286

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 026 poz. 287

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania i badania sprawozdania z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 026 poz. 288

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 026 poz. 289

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie szkolenia i egzaminu dla ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego oraz zwolnienia od obowiązku wykonywania działalności agencyjnej przy pomocy osób fizycznych posiadających zezwolenie.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 026 poz. 290

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkół zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 026 poz. 291

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Pracy na sfinansowanie rozpoczętych inwestycji realizowanych na potrzeby powiatowych urzędów pracy.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 026 poz. 292

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być utworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 026 poz. 293

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 026 poz. 294

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wydanie wizy repatriacyjnej, wzoru wniosku o wydanie wizy repatriacyjnej oraz dokumentów wymaganych do jej wydania.  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 026 poz. 295

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji pojazdów.  / Minister Transportu i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 026 poz. 296

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.  / Minister Transportu i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 026 poz. 297

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, ich pojemności, zasad kierowania do nich oraz postępowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a także warunków zabezpieczenia tych zakładów.  / Minister Zdrowia /

Ważne zmiany dotyczące dłużników. Właśnie weszły w życie Ważne zmiany dotyczące dłużników. Właśnie weszły w życie
Zamiast 60 dni opóźnienia, wystarczy 30 dni zwłoki w spłacie rachunku czy faktury, aby trafić do rejestru dłużników - to jedna z najważniejszych zmian ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych, które właśnie zaczęły obowiązywać. Ta i inne mają uprościć windykację i zapobiegać zatorom płatniczym. Są częścią większego pakietu ustaw.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI