Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 77 z dnia 2001-07-03

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 077 poz. 815

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 077 poz. 816

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie warunków zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 077 poz. 817

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 077 poz. 818

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 077 poz. 819

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa, udzielania dotacji gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy, zwrotu gminie kosztów poniesionych na pokrycie remontów lub adaptacji lokali mieszkalnych dla repatriantów oraz wzorów wniosków o udzielenie gminie dotacji.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 077 poz. 820

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności warunkujących wydanie certyfikatu dla systemu lub sieci teleinformatycznej, urządzenia lub narzędzia kryptograficznego oraz za wydanie tych certyfikatów.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 077 poz. 821

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Urząd Ochrony Państwa przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 077 poz. 822

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania przez Urząd Ochrony Państwa przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 077 poz. 823

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie nadania statutu Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 077 poz. 824

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Studiów Strategicznych. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 077 poz. 825

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 077 poz. 826

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 077 poz. 827

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 lipca 200 1 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 077 poz. 828

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad etykietowania i wydawania etykiet urzędowych oraz rodzajów opakowań materiału siewnego.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 077 poz. 829

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych.  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 077 poz. 830

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy emerytalnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy emerytalnych.  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 077 poz. 831

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.  / Minister Transportu i Gospodarki Morskiej /

Ważne zmiany dotyczące dłużników. Właśnie weszły w życie Ważne zmiany dotyczące dłużników. Właśnie weszły w życie
Zamiast 60 dni opóźnienia, wystarczy 30 dni zwłoki w spłacie rachunku czy faktury, aby trafić do rejestru dłużników - to jedna z najważniejszych zmian ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych, które właśnie zaczęły obowiązywać. Ta i inne mają uprościć windykację i zapobiegać zatorom płatniczym. Są częścią większego pakietu ustaw.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI