Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 157 z dnia 2001-12-31

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1836

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1837

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i sposobów użycia środków przymusu bezpośredniego przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1838

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej przez żołnierzy wojskowych organów porządkowych.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1839

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny, sposobu i terminu jego udostępnienia przez otwarty fundusz emerytalny, treści informacji przekazywanych członkom funduszy emerytalnych dotyczących środków gromadzonych na ich rachunkach, sposobu i terminów udostępniania tych informacji członkom funduszu oraz zakresu i terminów przekazywania do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi sprawozdań i bieżących informacji przez towarzystwo emerytalne i fundusz emerytalny.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1840

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1841

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1842

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie współdziałania Żandarmerii Wojskowej z organami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa, a także z organami, którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, oraz z organami uprawnionymi do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1843

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Żandarmerii Wojskowej informacji o osobach, uzyskanych przez organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w czasie wykonywania tych czynności.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1844

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie i przywozie substancji zubożających warstwę ozonową.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1845

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.  / Minister Infrastruktury /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1846

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1847

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie dodatkowego umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1848

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie legitymacji i odznak identyfikacyjnych żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1849

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Wojskowymi Służbami Informacyjnymi, wojskowymi organami porządkowymi oraz z dowódcami jednostek wojskowych i dowódcami (komendantami) garnizonów.  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1850

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie znaku Żandarmerii Wojskowej.  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1851

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1852

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie izb zatrzymań.  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1853

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru upoważnienia do udostępnienia żołnierzom Żandarmerii Wojskowej danych osobowych, uzyskanych przez uprawnione organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub prowadzenia kontroli operacyjnej.  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1854

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych czynności wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby garnizonowej,  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1855

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych czynności wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby wewnętrznej jednostki wojskowej.  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1856

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa z tytułu przepadku przedmiotów pochodzących z ujawnionych przez Żandarmerię Wojskową przestępstw oraz zasad przyznawania nagród z tych środków.  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1857

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu czynności policji sądowej wykonywanych przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz szczegółowy sposób ich wykonania.  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1858

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie udzielenia pomocy medycznej osobom zatrzymanym przez Żandarmerię Wojskową.  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1859

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu gromadzenia odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych przez Żandarmerię Wojskową.  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1860

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej.  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1861

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa przez Żandarmerię Wojskową.  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1862

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które żołnierze Żandarmerii Wojskowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1863

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu.  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1864

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli.  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1865

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej.  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1866

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż.  / Minister Środowiska /

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Zobaczymy co się z tego wykluje" Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Zobaczymy co się z tego wykluje"
Przedsiębiorcy zauważają potrzebę posiadania urzędu, który będzie ich reprezentować w bezpośredniej konfrontacji z administracją państwową. Stąd pomysł na powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ma być on pomocą w rozmowach z rządem.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Mają 25 lat i chcą zarabiać 10 tys. zł miesięcznie. Nie są bezczelni, mają do tego prawo Mają 25 lat i chcą zarabiać 10 tys. zł miesięcznie. Nie są bezczelni, mają do tego prawo
Zapatrzeni w siebie, roszczeniowi, nielojalni - tacy według obiegowej opinii są milenialsi. - Milenialsi są zajebi*** - twierdzi Mateusz Kurleto, szef firmy IT, która zatrudnia niemal same takie "łachudry". Dzięki nim jest jedną z najszybciej rozwijających się firm technologicznych w naszej części Europy.