Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2012, nr 0 z dnia 2012-01-02

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG)  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 2

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i form współdziałania okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przy dokonywaniu kontroli produktów rybnych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 3

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie certyfikacji wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 4

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu ustalania i umieszczania numeru identyfikacyjnego partii wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 5

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 6

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 7

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 8

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 9

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 11

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 12

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 13

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach wojskowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 15

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 16

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Jarocina w województwie wielkopolskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 17

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2012  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2012 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 20

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji składanych przez producentów wyrobów winiarskich i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu i rozlewu tych wyrobów oraz wprowadzających te wyroby do obrotu  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 21

  Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 23

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 24

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości potwierdzającego zgodność procesu wyrabiania wyrobu winiarskiego ze specyfikacją  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 26

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru kwestionariusza samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego do przekształcenia w spółkę kapitałową oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu przekształcenia  / Minister Skarbu Państwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 32

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 33

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012-2016  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 34

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 35

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 36

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 37

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 38

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 39

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadawania tytułu honorowego ,,Mistrz Rzemiosł Artystycznych"  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 40

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 41

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej oraz Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej  / Minister Administracji i Cyfryzacjiminister Obrony Narodowejminister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 42

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 43

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 44

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia ramowego wzoru aktu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową  / Minister Skarbu Państwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 45

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 46

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji oraz fotografii dołączanych do wniosku  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 47

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 48

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 49

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 50

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 51

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 52

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 53

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie służby medycyny pracy  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 54

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 55

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 56

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 57

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 58

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie określenia dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej właściwego miejscowo do zarządzania usługami informacji rzecznej (RIS)  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 59

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii ,,Żyrardów - XIX-wieczna Osada Fabryczna"  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 60

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie dokumentu identyfikacyjnego inspektora inspekcji państwa bandery oraz osoby wykonującej czynności nadzoru nad przeprowadzaniem inspekcji państwa bandery  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 61

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 62

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 63

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o naruszeniu obowiązków nałożonych na sprawcę skazanego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny lub w razie warunkowego zwolnienia oraz warunkowego umorzenia postępowania karnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 64

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii ,,Warszawa - Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya"  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 65

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny lub orzeczenia o warunkowym zwolnieniu lub warunkowym umorzeniu postępowania karnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 66

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 67

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 68

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 69

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie odznaki honorowej ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 70

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie Medalu ,,Zasłużony Kulturze Gloria Artis"  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 71

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zawiadomienia osoby skazanej o przekazaniu wyroku do wykonania w państwie członkowskim Unii Europejskiej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 72

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 73

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1 oraz środkami zastępczymi gromadzonymi w celach naukowych przez jednostki naukowe prowadzące badania nad problematyką narkomanii  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 74

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 75

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 76

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 stycznia 2012 r. sygn. akt P 19/10  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 77

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 stycznia 2012 r. sygn. akt SK 25/09  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 78

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 79

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie podmiotów upoważnionych do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 80

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 2012 r. sygn. akt K 36/09  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 81

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 82

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 83

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 84

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie bezpiecznej obsługi statku  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 85

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu ,,Owoce w szkole"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 86

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 87

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 88

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 89

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 90

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 91

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 92

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu wykonywania zadań ochrony polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 93

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów probierczych  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 94

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 95

  Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 96

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r.w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 97

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 98

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Mroczy w województwie kujawsko-pomorskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 99

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Solca Kujawskiego w województwie kujawsko-pomorskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 100

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Bakałarzewo w województwie podlaskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 101

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie przetargu na ustanowienie użytkowania górniczego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 102

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie dopuszczalnego obciążenia narciarskiej trasy zjazdowej, sposobu jego obliczania oraz szczegółowych warunków oświetlenia zorganizowanych terenów narciarskich  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 103

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 104

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego lub sprawcy oddanego pod dozór lub zobowiązanego do powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania środków odurzających lub substancji psychotropowych, ich dokumentowania oraz weryfikacji  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 105

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 106

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 107

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 108

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 109

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 110

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie trybu przyjmowania i zwalniania nieletnich z hosteli, warunków pobytu nieletnich w hostelu oraz sposobu wykonywania nadzoru nad nieletnimi umieszczonymi w hostelach  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 111

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie karty bezpieczeństwa (MSDS)  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 112

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi  / Minister Sportu i Turystyki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 113

  Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 114

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 115

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 116

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie ocen wniosku o objęcie ochroną, zastrzeżenia do tego wniosku oraz wniosku o zatwierdzenie zmiany specyfikacji  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 117

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 118

  Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 119

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Urszulin w województwie lubelskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 120

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyposażania statków w rejestratory danych z podróży  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 121

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 122

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 123

  Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 124

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 125

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 126

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 127

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia wydziałów zamiejscowych okręgowych urzędów probierczych  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 128

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 129

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 130

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 131

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 132

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 133

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości zobowiązania Agencji Nieruchomości Rolnych wobec budżetu państwa  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 134

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 135

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności, ich dokumentowania oraz weryfikacji  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 136

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 137

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 138

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 139

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 140

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 141

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 142

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie kartonów do gry bingo pieniężne  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 143

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 144

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 145

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 146

  Protokół zmieniający Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., sporządzony w Londynie dnia 2 maja 1996 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 147

  Oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., sporządzonego w Londynie dnia 2 maja 1996 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 148

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 149

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 150

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 151

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 152

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 153

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Kościelnemu Funduszowi Socjalnemu  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 154

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie określenia składu konwentu uczelni zawodowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 155

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 156

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie obowiązków przedsiębiorców posiadających zezwolenia na obrót hurtowy prekursorami kategorii 1, a także warunków, jakie podmiot musi spełniać celem przechowywania środków objętych zezwoleniem w komorach przeładunkowych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 157

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 158

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Niegosławice w województwie lubuskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 159

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 160

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 161

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 162

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 163

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 164

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 165

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 166

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o rejestrację organizacji w rejestrze EMAS  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 167

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 168

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie funkcjonowania elektronicznej bazy danych o statkach o polskiej przynależności  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 169

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane w celach medycznych oraz stosowane do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 170

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 171

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 172

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 173

  Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 174

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 175

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich  / Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 176

  Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 177

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 178

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy przedmiotów i substancji zabronionych oraz metod i środków ochrony przewozu broni na statkach  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 179

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 180

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie sposobu postępowania w przypadku zatrzymania statku o polskiej przynależności przez inspekcję państwa portu  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 181

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 182

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 183

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 184

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 185

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o wysokości dochodu (przychodu) przekazanego przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy oraz o wysokości pobranego podatku  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 186

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 187

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi pomocy finansowej na naukę  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 188

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 189

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 190

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 191

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 192

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 193

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających Ministrowi Obrony Narodowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 194

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 195

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 196

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 197

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 198

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Bibliotecznej  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 199

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 200

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla interfejsów umożliwiających wykonywanie zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 201

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lutego 2012 r. sygn. akt P 17/10  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 202

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 203

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 204

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 205

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 206

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 207

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 208

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 209

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie stanu technicznego statku wpisywanego do polskiego rejestru okrętowego  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 210

  Konwencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzona w Grenadzie dnia 3 października 1985 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 211

  Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzonej w Grenadzie dnia 3 października 1985 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 212

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 213

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z tego terytorium oraz przewozu przez nie broni i amunicji, wzorów zaświadczeń nabycia broni lub amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą, oraz wzoru zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 214

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lutego 2012 r. sygn. akt P 20/10  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 215

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie warunków oraz sposobu przeprowadzenia akcji przeciwlodowych na wodach morskich  / Minister Transportu i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 216

  Protokół do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczący kontroli emisji tlenków azotu lub ich przepływu o charakterze transgranicznym, sporządzony w Sofii dnia 31 października 1988 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 217

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego kontroli emisji tlenków azotu lub ich przepływu o charakterze transgranicznym, sporządzonego w Sofii dnia 31 października 1988 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 218

  Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 2010 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 219

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 220

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Podgoricy 10 lutego 2011 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 221

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Podgoricy dnia 10 lutego 2011 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 222

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działania straży  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 223

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 224

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 225

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzorcowania zbiorników statków żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 226

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego oraz upoważnienia dla osób korzystających z uprawnień członka Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 227

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 228

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania nadzoru nad nieletnim przez kuratorów sądowych, sposobu wykonywania obowiązków przez organizacje młodzieżowe lub inne organizacje społeczne, zakłady pracy i osoby godne zaufania oraz sposobu kontrolowania obowiązków nałożonych na rodziców lub opiekuna nieletniego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 229

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 230

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 231

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 232

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Hanoi dnia 9 września 2010 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 233

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Hanoi dnia 9 września 2010 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 234

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie koncesji lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 235

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania, przechowywania i zapewniania właściwego stanu technicznego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 236

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 237

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 238

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 239

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 240

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 241

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wyposażenia statków w urządzenia Systemu Identyfikacji i Śledzenia Dalekiego Zasięgu (LRIT)  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 242

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 243

  Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 244

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 245

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 246

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 247

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 248

  Drugi Protokół do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporządzony w Hadze dnia 26 marca 1999 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 249

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporządzonego w Hadze dnia 26 marca 1999 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 250

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 251

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2012 r. sygn. akt K 5/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 252

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 253

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael reprezentowanym przez Ministerstwo Obrony o wzajemnej ochronie informacji niejawnych związanych ze współpracą obronną i wojskową, podpisana w Jerozolimie dnia 24 lutego 2011 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 254

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael reprezentowanym przez Ministerstwo Obrony o wzajemnej ochronie informacji niejawnych związanych ze współpracą obronną i wojskową, podpisanej w Jerozolimie dnia 24 lutego 2011 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 255

  Konwencja w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotycząca podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzona w Brukseli dnia 10 marca 2009 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 256

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie tymczasowego stosowania Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 257

  Międzynarodowa Umowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r., sporządzona w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 258

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 259

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 260

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 261

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 262

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 263

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Konopnica w województwie łódzkim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 264

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 265

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 266

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru europejskiego nakazu aresztowania  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 267

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 268

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 269

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 270

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 271

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 272

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 273

  Ustawa budżetowa na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 274

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie wymagań jakościowych dla odmian tytoniu  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 275

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 276

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie rejonów uprawy tytoniu  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 277

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 278

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 279

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 280

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 281

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 282

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 283

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejonów wrażliwych pod względem gospodarczym lub środowiskowym  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 284

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 285

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 286

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 287

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Bestwina w województwie śląskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 288

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 289

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych-żołnierzy  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 290

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 291

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 292

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2012 r. sygn. akt P 39/10  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 293

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie wydawania oraz cofania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie lub stosowanie środków odurzających lub substancji psychotropowych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 294

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 295

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 296

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie stacji atestacji urządzeń i wyposażenia statku  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 297

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2012 r. sygn. akt K 15/08  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 298

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2012 r. sygn. akt K 3/10  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 299

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 300

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 301

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2012 roku  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 302

  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 303

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie deklaracji o towarach niebezpiecznych lub zanieczyszczających  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 304

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 305

  Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 306

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 307

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 308

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 309

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 310

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 311

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 312

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 313

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 314

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 315

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 316

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyk CPVO  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 317

  Dokument wypowiedzenia Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 318

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 319

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie kryteriów podziału środków na dotacje celowe na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 320

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie Morskiej Służby Asysty Telemedycznej  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 321

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań technicznych dla sprzętu przeznaczonego do obsługi oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, udostępnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, warunków technicznych, jakie powinno spełniać inne niż udostępniane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oprogramowanie służące prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, wydawania certyfikatu zgodności z SIO, a także warunków technicznych przekazywania i pozyskiwania danych z bazy danych SIO  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 322

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru, trybu przyznawania, wręczania i noszenia wojskowej odznaki ,,Za Rany i Kontuzje"  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 323

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 324

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 325

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wycofania substancji chemicznej, jej mieszaniny lub wyrobu z obrotu  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 326

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie  / Minister Transportu i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 327

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 328

  Umowa w sprawie promowania, użytkowania i świadczenia usług systemów nawigacji satelitarnej GALILEO i GPS oraz powiązanych z nimi aplikacji, sporządzona w Dromoland Castle w dniu 26 czerwca 2004 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 329

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy w sprawie promowania, użytkowania i świadczenia usług systemów nawigacji satelitarnej GALILEO i GPS oraz powiązanych z nimi aplikacji, sporządzonej w Dromoland Castle w dniu 26 czerwca 2004 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 330

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przekazywania danych przez organizacje producentów, oznaczania wycofanych produktów rybnych oraz przekazywania informacji przez okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 331

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 332

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sporządzania informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 333

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów prokuratorów  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 334

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 335

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 336

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 337

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 338

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 339

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 340

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 341

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie współczynników różnicujących wysokość opłaty rejestracyjnej za wpis do rejestru organizacji zarejestrowanych w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 342

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 343

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli związanych z przyznawaniem pomocy finansowej organizacjom producentów, wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz sposobu sporządzenia i wzoru protokołu z kontroli  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 344

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do dyspozycji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 345

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 346

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 347

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 348

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 349

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 350

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 351

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 352

  Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 353

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 354

  Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 355

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 356

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 357

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 358

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 359

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przydzielania jednostek zmilitaryzowanych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 360

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 361

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 362

  Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 363

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania uprawnień organów podatkowych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 364

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 365

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 366

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 367

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wykazu kodów stosowanych przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących kwalifikacji prawnej czynu zabronionego przyjętej w orzeczeniu oraz orzeczonych kar i środków karnych, jak również środków zabezpieczających, wychowawczych, poprawczych i wychowawczo-leczniczych, oraz sposobu zastosowania tych kodów  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 368

  Protokół w sprawie zmiany artykułu 56 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzony w Montrealu dnia 6 października 1989 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 369

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu w sprawie zmiany artykułu 56 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonego w Montrealu dnia 6 października 1989 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 370

  Protokół w sprawie zmiany artykułu 50 a) Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzony w Montrealu dnia 26 października 1990 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 371

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu w sprawie zmiany artykułu 50 a) Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonego w Montrealu dnia 26 października 1990 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 372

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 373

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 374

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 375

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 376

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 377

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 378

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 379

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i ich mieszanin oraz wyrobów w ramach nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 380

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 381

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych oraz wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 382

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na 2012 r. programu zwalczania wścieklizny oraz programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 383

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez wywiad skarbowy  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 384

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 385

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 386

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 387

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 388

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 389

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie prowadzenia wykazów służbowych sędziów  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 390

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 391

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 392

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Radzie Ministrów  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 393

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 394

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 395

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 396

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin, a także terytorialnego zasięgu ich działania  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 397

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 398

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Komisji Heraldycznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 399

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na promocję gospodarczą Polski Wschodniej, stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, tworzenie i rozwój klastrów, tworzenie polityki rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 400

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 401

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 402

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego  / Minister Transportu i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 403

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 404

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 405

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 kwietnia 2012 r. sygn. akt K 12/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 406

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 407

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 408

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 409

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu danych ewidencji pomiarów ilości urobku rudy miedzi, zawartości miedzi oraz srebra w tym urobku, ilości wyprodukowanego koncentratu oraz zawartości miedzi oraz srebra w tym koncentracie  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 410

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 411

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 412

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 413

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 414

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 415

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 416

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie audiowizyjnego systemu kontroli gier w kasynie gry  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 417

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 418

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie kontroli wydobycia niektórych kopalin  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 419

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 420

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 421

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 422

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów emerytalno-rentowych właściwych do przyznawania świadczenia pieniężnego i ryczałtu energetycznego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz zasad i trybu ich wypłacania  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 423

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 424

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2012 r. sygn. akt SK 21/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 425

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2012 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 426

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 427

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej ,,Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Warmińskiej"  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 428

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej ,,Dziełu Misyjnemu Diecezji Warszawsko-Praskiej" z siedzibą w Warszawie  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 429

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 430

  Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 13 września 2011 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 431

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2012 r. sygn. akt SK 30/10  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 432

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 433

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 434

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 435

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności i badaniami ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz sprawdzaniem ich zgodności z wymaganiami technicznymi  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 436

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 437

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem przez biuro usług płatniczych transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 438

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 439

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 440

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 marca 2012 r. sygn. akt K 27/08  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 441

  Ustawa z dnia 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 442

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 443

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 444

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 445

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 446

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 447

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 448

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 449

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 450

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 451

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 452

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 453

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania ,,Odznaki Straży Granicznej"  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 454

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 455

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania odznaki ,,Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej"  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 456

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 457

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 458

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 459

  Ustawa z dnia 16 marca 2012 r. o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 460

  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 461

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 462

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 463

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 464

  Umowa o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisana w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 465

  Oświadczenie rządowe z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanej w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 466

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 467

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 468

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu lub innego środka użytego w celu wprowadzenia się w stan odurzenia w organizmie nieletniego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 469

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 470

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 471

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 472

  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 473

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2012 r. sygn. akt K 33/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 474

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 475

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 476

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 2012 r. sygn. akt P 41/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 477

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie inspekcji badań klinicznych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 478

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie inspekcji badań klinicznych weterynaryjnych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 479

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 480

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 481

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 482

  Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 483

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie sprawozdania dotyczącego kontroli drogowego przewozu towarów niebezpiecznych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 484

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 485

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 486

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 487

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza zapytania o udzielenie informacji pochodzących z rejestru karnego i odpowiedzi na zapytanie, wykorzystywanego między organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 488

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 489

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 490

  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 491

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 492

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 493

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących prokuratorom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 494

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, których udzielenie wymaga zgody  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 495

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 496

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 497

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 498

  Ustawa z dnia 16 marca 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 499

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 500

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie dofinansowania weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej do zaopatrzenia w wyroby medyczne  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 501

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 502

  Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokół do tej Konwencji, podpisane w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 503

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 504

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 505

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu wymiany informacji między punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi oraz organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 506

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 507

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 508

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 509

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2012 i 2013  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 510

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 511

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 512

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 kwietnia 2012 r. sygn. akt SK 4/10  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 513

  Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia do rejestru klubów integracji społecznej  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 514

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 515

  Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 516

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 517

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2012 i 2013  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 518

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 519

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu nadawania medalu ,,Za zasługi dla obronności kraju" oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 520

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym w urzędach górniczych, wykonującym czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 521

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 522

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 523

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 524

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 525

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 526

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 527

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 528

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Zawidowa w województwie dolnośląskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 529

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 530

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu realizacji zadań związanych ze współpracą powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z organizacjami międzynarodowymi lub ponadnarodowymi działającymi na podstawie umów międzynarodowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 531

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 532

  Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 533

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 534

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Czarnożyły w województwie łódzkim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 535

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 536

  Rozporządzenie Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie określenia gęstości drewna  / Minister Gospodarkiminister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 537

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 538

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie kontroli w zakresie wykonywania przez samorząd województwa zadań związanych z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju oraz monitorowaniem i oceną realizacji tej strategii  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 539

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 540

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 541

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów komorniczych na pokrycie kosztów szkolenia  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 542

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 543

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2013 r.  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 544

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 545

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 546

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 547

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i trybu współdziałania podmiotów leczniczych z podmiotami leczniczymi dla osób pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności  / Minister Sprawiedliwościminister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 548

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 549

  Ustawa z dnia 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 550

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na 2012 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 551

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 552

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej ,,Podlaskiemu Centrum Kultury Prawosławnej" z siedzibą w Białej Podlaskiej  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 553

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej ,,Nadbużańskiemu Centrum Kultury Prawosławnej" z siedzibą w Terespolu  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 554

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnemu Ośrodkowi Kultury Prawosławnej ,,Frontida" z siedzibą w Siedlcach  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 555

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej ,,Chełmskiemu Centrum Kultury Prawosławnej" z siedzibą w Chełmie  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 556

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie oceny okresowej bezpieczeństwa jądrowego obiektu jądrowego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 557

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania upoważnień do kontroli oraz trybu wykonywania czynności nadzoru Komendanta Głównego Policji nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 558

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 559

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 560

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 561

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 562

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2012 r. sygn. akt K 7/10  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 563

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 564

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 565

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 566

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 567

  Ustawa z dnia 10 maja 2012 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 568

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Okonka w województwie wielkopolskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 569

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2012 r. sygn. akt SK 24/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 570

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady Przejrzystości  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 571

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 572

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 573

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych" na lata 2010-2012  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 574

  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 575

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie planu udzielenia schronienia statkom potrzebującym pomocy na polskich obszarach morskich  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 576

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o broni i amunicji  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 577

  Ustawa z dnia 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 578

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 maja 2012 r. sygn. akt P 11/10  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 579

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 580

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 581

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Lewin Kłodzki w województwie dolnośląskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 582

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 583

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 584

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 585

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 586

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wiżajny w województwie podlaskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 587

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 588

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 589

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 590

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 591

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 592

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 593

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 594

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 595

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2012/2013  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 596

  Ustawa z dnia 30 marca 2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 597

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie inspekcji państwa portu  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 598

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów żołnierzom w czynnej służbie wojskowej oraz członkom ich rodzin  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 599

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 600

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 601

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 602

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 603

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko sędziowskie  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 604

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Głównego Inspektora Transportu Drogowego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 605

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 606

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 607

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 608

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 609

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministra Obrony Narodowej związanych z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 610

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 611

  Ustawa z dnia 10 maja 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 612

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 613

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 614

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu, obszarów i mapy regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 615

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 616

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 617

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 618

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 619

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 620

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 621

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 622

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 maja 2012 r. sygn. akt P 12/10  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 623

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 624

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 625

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie nazwy, wstążki, okuć oraz wzoru rysunkowego Gwiazdy Załóg Lotniczych  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 626

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 627

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2012 r. sygn. akt K 10/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 628

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 629

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 630

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 631

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 632

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na odcinkach dróg krajowych w terminie od dnia 8 czerwca 2012 r. do dnia 29 czerwca 2012 r.  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 633

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 634

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 635

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 636

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zapewnienia Bezpieczeństwa w Trakcie Przygotowywania i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 637

  Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 638

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 639

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzorów graficznych winiet dzienników urzędowych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 640

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie sposobu składania zabezpieczenia w papierach wartościowych w postępowaniu egzekucyjnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 641

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 642

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bibliotekach  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 643

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 maja 2012 r. sygn. akt SK 17/09  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 644

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 645

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 646

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania informacji dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego i dostawcom hurtowym  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 647

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 648

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 649

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie dodatkowych wymagań, jakie powinno spełniać krajowe laboratorium referencyjne przeprowadzające badania w kierunku pryszczycy  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 650

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Gdańsku od strony morza, redy i lądu  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 651

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 652

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 653

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za usługi reprodukcyjne Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 654

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 655

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 656

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2012/2013  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 657

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 658

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 659

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 660

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 661

  Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 662

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 663

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 664

  Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 665

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 666

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 667

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 668

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 669

  Protokół między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego na lata 2011-2014, podpisany w Pradze dnia 24 stycznia 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 670

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 kwietnia 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego na lata 2011-2014, podpisanym w Pradze dnia 24 stycznia 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 671

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 672

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2012 r. sygn. akt K 18/09  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 673

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień w korpusie aspirantów Służby Celnej oraz w korpusie oficerów młodszych Służby Celnej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 674

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 675

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 676

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 677

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wartości standardowej na 2012 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 678

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 679

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie wolnej burty statków morskich  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 680

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 681

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrobów z metali szlachetnych  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 682

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie przekazywania przez agencje płatnicze jednostce koordynującej informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 683

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 684

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków hodowlanych" na lata 2010-2012  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 685

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 686

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania weteranowi-funkcjonariuszowi i weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi zapomogi na pobyt w Domu Weterana oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 687

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 688

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 689

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 690

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 691

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 692

  Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 693

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 694

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 695

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 696

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 697

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 698

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin adwokacki oraz wykazu tytułów aktów prawnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 699

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski oraz wykazu tytułów aktów prawnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 700

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 701

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 702

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 703

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 704

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 705

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko prokuratorskie  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 706

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 707

  Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 708

  Memorandum o porozumieniu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wydzieleniu zasobów do misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Środkowoafrykańskiej i Republice Czadu (MINURCAT), podpisane w Nowym Jorku dnia 26 października 2010 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 709

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Memorandum o Porozumieniu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wydzieleniu zasobów do misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Środkowoafrykańskiej i Republice Czadu (MINURCAT), podpisanego w N owym Jorku dnia 26 października 2010 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 710

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 711

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności oraz akredytacją jednostek oceniających zgodność  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 712

  Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 713

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 714

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie okresowych ocen referendarzy sądowych i asystentów sędziów  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 715

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 716

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2012/2013  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 717

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie ustalenia sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności decyzjom wydanym przez Radę, Komisję Europejską, Europejski Bank Centralny, Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego oraz wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej należących do właściwości innych sądów rejonowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 718

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień planowanych wydatków budżetowych oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2012  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 719

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 720

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 721

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2012 r. sygn. akt P 27/10  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 722

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Gronowo Elbląskie w województwie warmińsko-mazurskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 723

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat przez jednostki badawcze za kontrolę i weryfikację spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 724

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 725

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2012 r. sygn. akt P 41/10  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 726

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 727

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 728

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 729

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 730

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 731

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 732

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 733

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 734

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 735

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 736

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 maja 2012 r. o sprostowaniu błędu  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 737

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury, na które jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje, oraz sposobu i trybu przyznawania tych dotacji  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 738

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 739

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 740

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 741

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 742

  Ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 743

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 744

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 745

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 746

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych norm  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 747

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 748

  Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 749

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 750

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Wywiadu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 751

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 752

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 753

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 754

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 755

  Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 756

  Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 757

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia liczby stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 758

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 759

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2012 r. sygn. akt P 13/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 760

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2012 r. sygn. akt K 9/10  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 761

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie formularza ewidencyjnego oraz formularzy sprawozdawczych dla statków morskich  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 762

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 763

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 764

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 765

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie regionalnych instytucji finansujących  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 766

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 767

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 768

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 769

  Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 770

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 771

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru i opisu pozwolenia wojskowego, a także trybu jego wydawania  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 772

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 773

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 774

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 775

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 776

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 777

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 778

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 lipca 2012 r. sygn. akt P 35/10  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 779

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca wymaganego do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 780

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 781

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 782

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statusu uzdrowiska miastu Uniejów wraz z sołectwami: Spycimierz, Spycimierz-Kolonia, Zieleń i Człopy położonym na obszarze gminy Uniejów  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 783

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwu Latoszyn i sołectwu Podgrodzie położonym na obszarze gminy Dębica  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 784

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 785

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych oraz sędziów Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych oraz stanowiskami sędziów delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 786

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach sędziów sądów wojskowych oraz asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 787

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 788

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 789

  Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 790

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 791

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 792

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 793

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Astanie dnia 5 listopada 2010 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 794

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 czerwca 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Astanie dnia 5 listopada 2010 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 795

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 796

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 797

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 798

  Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 799

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2012 r. sygn. akt K 22/09  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 800

  Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 801

  Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o ratyfikacji Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 802

  Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o ratyfikacji Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzonego w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 803

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 804

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 805

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 806

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 807

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 808

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 809

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin adwokacki  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 810

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 811

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 812

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 813

  Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu ,,Inicjatywa Młodzi Misjom" z siedzibą w Tarnowie  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 814

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisana w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 815

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 816

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Miasta Bytom oraz przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Bytom w województwie śląskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 817

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 818

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 819

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2012 r. sygn. akt P 59/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 820

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2012 r. sygn. akt P 8/10  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 821

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nasłuchu radiowego oraz osłony meteorologicznej na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 822

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 823

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 824

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2011  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 825

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu stanowisk i funkcji prokuratorów i asesorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażenia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów i asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 826

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo dewizowe  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 827

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2012 r. sygn. akt P 15/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 828

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 829

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 830

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 831

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2013 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 832

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2012  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 833

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie sposobu archiwizacji danych oraz zakresu danych związanych z urządzaniem zakładów wzajemnych przez sieć Internet podlegających archiwizacji  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 834

  Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 835

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2012 r. sygn. akt SK 31/10  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 836

  Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 837

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. sygn. akt K 8/10  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 838

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 839

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 840

  Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 841

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2012 r. sygn. akt P 24/10  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 842

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 843

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 844

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 845

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przekazania uprawnień Prezesa Rady Ministrów określonych ustawą o Polskim Czerwonym Krzyżu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 846

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 847

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie nadzoru nad jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 848

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012 r. sygn. akt P 30/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 849

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2012 r. sygn. akt K 14/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 850

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 851

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 852

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do noży bijakowych do ręcznych przenośnych kos do zarośli  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 853

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 854

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 855

  Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 856

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 857

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 858

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 859

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 860

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ,,Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 861

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i działania Lokalnych Komitetów Informacyjnych oraz współpracy w zakresie obiektów energetyki jądrowej  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 862

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie form kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 863

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytoriów państw lub ich części poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze których wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 864

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 865

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ,,Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 866

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 867

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2012 r. sygn. akt K 14/10  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 868

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 869

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Wiązowa w województwie dolnośląskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 870

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Lipna w województwie kujawsko-pomorskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 871

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Jejkowice w województwie śląskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 872

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Ostróda w województwie warmińsko-mazurskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 873

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedziby władz gminy  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 874

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Skarbu Państwa  / Minister Skarbu Państwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 875

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 876

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wzoru upoważnienia do udostępnienia żołnierzom Żandarmerii Wojskowej danych osobowych uzyskanych przez uprawnione organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub prowadzenia kontroli operacyjnej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 877

  Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 878

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 879

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 880

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Służbą Wywiadu Wojskowego, wojskowymi organami porządkowymi oraz z dowódcami jednostek wojskowych i dowódcami (komendantami) garnizonów  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 881

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 882

  Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 883

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 884

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 885

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 886

  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 887

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lipca 2012 r. sygn. akt P 8/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 888

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2012 r. sygn. akt P 8/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 889

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 890

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 891

  Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 892

  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 893

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 894

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie rodzajów stanowisk inspektorów kontroli skarbowej oraz wysokości miesięcznego dodatku skarbowego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 895

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych oraz zakresu informacji o tych wyrobach  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 896

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Radziejowice w województwie mazowieckim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 897

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 898

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 899

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 900

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych oraz sposobu ich odbywania, dokumentowania i zaliczania  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 901

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 902

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 903

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 904

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 905

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Ostródy w województwie warmińsko-mazurskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 906

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Nowinka w województwie podlaskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 907

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych, poszkodowanych w wyniku działania żywiołu od maja do lipca 2012 r.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 908

  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 909

  Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 1 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 910

  Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 911

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu typów budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, typów urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które są wydawane świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 912

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 913

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 914

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 915

  Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy ,,Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu"  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 916

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 917

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 918

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 919

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 920

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 921

  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 922

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2012 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 923

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wzoru certyfikatu importowego  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 924

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wzorów wniosków oraz zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 925

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 926

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 928

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzoru zawiadomienia o treści postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 929

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 930

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego ,,Rzeszów-Jasionka"  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 931

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 932

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie sposobu organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania zielonoświątkowego dzieciom i młodzieży  / Minister Edukacji Narodowejminister Pracy i Polityki Społecznejminister Sprawiedliwościminister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 933

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 934

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów szprota w podobszarach 22-32 Morza Bałtyckiego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 935

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 936

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 937

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w muzeach oraz sposobu ich stwierdzania  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 938

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie kategorii aktywów oraz maksymalnej części środków pieniężnych inwestowanych przez krajowe instytucje płatnicze  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 939

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 940

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 941

  Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 942

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 943

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 944

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 945

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 946

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 947

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 948

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w art. 45a ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 949

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie wyposażenia technicznego i wielkości potencjału kadrowego niezbędnego do należytego i terminowego wykonywania prac urządzeniowych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie wykorzystania w 2012 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 951

  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 952

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 953

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 954

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 955

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazów polskich obszarów morskich, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 956

  Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 957

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 958

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2013 r.  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 959

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 960

  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., podpisanego w Nikozji dnia 22 marca 2012 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 961

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu ,,Owoce w szkole"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 962

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 963

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 964

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 965

  Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 966

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 967

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 968

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 969

  Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o nadaniu Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego nazwy ,,Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu"  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 970

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 971

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 972

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 973

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 974

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia statku ADN  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 975

  Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzajemności w ramach zamówień obronnych, podpisane w Waszyngtonie dnia 27 sierpnia 2011 r. oraz w Warszawie dnia 8 września 2011 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 976

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzajemności w ramach zamówień obronnych, podpisanego w Waszyngtonie dnia 27 sierpnia 2011 r. oraz w Warszawie dnia 8 września 2011 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 977

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 978

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 979

  Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 980

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 981

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 982

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 983

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 984

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 985

  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 986

  Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 987

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o muzeach  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 988

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 989

  Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 990

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 991

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Warszawie dnia 13 września 2011 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 992

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 13 września 2011 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 993

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 994

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru karty prywatyzacji  / Minister Skarbu Państwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 995

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 996

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 997

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1000

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zwiększenia współczynnika ilościowego za rok gospodarczy 2010/2011  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do produktów zawierających biocyd fumaran dimetylu  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1005

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1006

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1007

  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o paszach  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1008

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania wprowadzonych do obrotu materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1010

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. o sprostowaniu błędu  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1011

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2012 r. o sprostowaniu błędu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1012

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1013

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1014

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie inspektorów dozoru jądrowego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1015

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1016

  Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1017

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1018

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1019

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1020

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1021

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1022

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1023

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2012 r. w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1024

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie czynności mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1025

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający wymogi lokalizacji obiektu jądrowego oraz w sprawie wymagań dotyczących raportu lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1026

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1027

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania wytworzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz broni oznakowanej  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1028

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1029

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1030

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie krajowego celu redukcji narażenia  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1031

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1032

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1033

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia na lata 2012 i 2013 na obszarze województwa lubelskiego programu mającego na celu wykrycie występowania określonych czynników zakaźnych wywołujących straty w rodzinach pszczelich  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1034

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1035

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1036

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie przyznawania zapomóg weteranom-funkcjonariuszom lub weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1037

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1038

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 września 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu kwartalnego dotyczącego rynku biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1039

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1040

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2012 r. w sprawie uchylenia zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1041

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1042

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji  / Minister Transportu i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1043

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania analiz bezpieczeństwa przeprowadzanych przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego, oraz zakresu wstępnego raportu bezpieczeństwa dla obiektu jądrowego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1044

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazów obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1045

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1046

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1047

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Wałcza w województwie zachodniopomorskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1048

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, jakie ma uwzględniać projekt obiektu jądrowego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1049

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2012 r. w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1050

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzona w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1051

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1052

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1053

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1054

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2012 r. w sprawie przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dla weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwolnionych ze służby  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1055

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie rejestru infrastruktury kolejowej  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1056

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 września 2012 r. w sprawie uzupełnienia i uaktualnienia zestawienia zbiorczego nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego dla obszaru całego kraju  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1057

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzona w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1058

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1059

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1060

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1061

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1062

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1063

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1064

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1065

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1066

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1067

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1068

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1069

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1070

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1071

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie uprawnień osób kierujących pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1072

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1073

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1074

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1075

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2012 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1076

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1077

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 września 2012 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1078

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1079

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1080

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1081

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1082

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1083

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1084

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2012 w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1085

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w 2012 r. w Narodowym Funduszu Zdrowia  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1086

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Kłodawy w województwie wielkopolskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1087

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1088

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1089

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1090

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2012 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobu przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1091

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1092

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1093

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1094

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1095

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 września 2012 r. sygn. akt SK 28/10  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1096

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia maksymalnych poziomów substancji zanieczyszczających, które mogą znajdować się w tłuszczach stosowanych do smażenia, oraz kryteriów dla metod analitycznych stosowanych do ich oznaczania  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1097

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1098

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1099

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1100

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1101

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1102

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1103

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1104

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 września 2012 r. sygn. akt SK 4/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1105

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1106

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1107

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 października 2012 r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1108

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1109

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1110

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. sygn. akt K 27/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1111

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1112

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1113

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1114

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. sygn. akt U 1/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1115

  Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1116

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo celne  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1117

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1118

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1119

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2012 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2012 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1120

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1121

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 r.w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1122

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1123

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 października 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy ubiegającego się o zawarcie umowy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1124

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 października 2012 r. sygn. akt P 27/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1125

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1126

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2012 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu  / Minister Sportu i Turystyki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1127

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa przez Żandarmerię Wojskową  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1128

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie pomocy finansowej organizacjom producentów rybnych oraz rodzajów dokumentów, które dołącza się do wniosku  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1129

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1130

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 października 2012 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej  / Minister Sportu i Turystyki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1131

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1132

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1133

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie felczera  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1134

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1135

  Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Chorwacji dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 9 grudnia 2011 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1136

  Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo prasowe  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1137

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1138

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1139

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2012 r. w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej  / Minister Spraw Wewnętrznychminister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1140

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1141

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2012 r. sygn. akt SK 18/10  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1142

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2012 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej  / Minister Spraw Wewnętrznychminister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1143

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1144

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1145

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2012 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1146

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o europejskich radach zakładowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1147

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2012 r. w sprawie sprawowania kontroli przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej oraz sposobu jej dokumentowania  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1148

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1149

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1150

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 października 2012 r. sygn. akt K 4/10  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1151

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2012 r. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1152

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1153

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2012 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1154

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać świadectwo fitosanitarne wydane przez właściwy organ państwa trzeciego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1155

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o czasie pracy kierowców  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1156

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1157

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1158

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2012 r. w sprawie zwalczania choroby niebieskiego języka  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1159

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu raportów sporządzanych przez Państwową Komisję Badania Wypadków Morskich  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1160

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1161

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 października 2012 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1794/2006 ustanawiającego wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1191/2010 w odniesieniu do opłat terminalowych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1162

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1163

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 października 2012 r. w sprawie upoważnienia dla ekspertów oraz przedstawicieli istotnie zainteresowanych państw biorących udział w pracach Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1164

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1165

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2012 r. w sprawie bezpiecznej obsługi statku  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1166

  Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1167

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2012 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko sędziowskie  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1168

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Czastary w województwie łódzkim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1169

  Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1170

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 września 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1171

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów szprota w podobszarach 22-32 Morza Bałtyckiego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1172

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów śledzia w podobszarach 25-27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1173

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo przewozowe  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1174

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2012 r. w sprawie norm dopuszczalnego ryzyka w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1175

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1176

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 października 2012 r. w sprawie sposobu wykonania obowiązków w zakresie zabezpieczenia śladów i dowodów dotyczących wypadku lub incydentu morskiego  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1177

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, sporządzona w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1178

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 września 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1179

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, sporządzona w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1180

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 września 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1181

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2012 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1182

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1183

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1184

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1185

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1186

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1187

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1188

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1189

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1190

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1191

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1192

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. w sprawie przyznawania zapomogi weteranowi-funkcjonariuszowi albo weteranowi poszkodowanemu funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na pobyt w Domu Weterana  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1193

  Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1194

  Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy - Prawo pocztowe  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1195

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2012 r. sygn. akt SK 11/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1196

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1197

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1198

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1199

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1200

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1201

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2012 r. sygn. akt U 1/10  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1202

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1203

  Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1204

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1205

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1206

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2012 r. w sprawie środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie ustawy o finansach publicznych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1207

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1208

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii statków zwolnionych z wymogu wyposażenia w urządzenia Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS)  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1209

  Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1210

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyk CPVO  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1211

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1212

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej parku narodowego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1213

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wysokości wpłaty na pokrycie kosztów końcowego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi oraz na pokrycie kosztów likwidacji elektrowni jądrowej dokonywanej przez jednostkę organizacyjną, która otrzymała zezwolenie na eksploatację elektrowni jądrowej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1214

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1215

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1216

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla nawozów organicznych i polepszaczy gleby, wytworzonych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych lub z udziałem tych produktów  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1217

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Lipno w województwie wielkopolskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1218

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 października 2012 r. sygn. akt SK 27/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1219

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1220

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1221

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1222

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1223

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1224

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1225

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1226

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1227

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1228

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1229

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1230

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1231

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie jednoznacznego oznaczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oznaczenia obiektów produkcyjnych oraz rejestru oznaczeń  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1232

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1233

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1234

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie adwokackim  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1235

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1236

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1237

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2012 r. sygn. akt SK 8/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1238

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1239

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii ,,Łowicz - Bazylika Katedralna (dawna Kolegiata Prymasowska) pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny"  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1240

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii ,,Paczków - zespół staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji"  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1241

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Strzegom - kościół pod wezwaniem św. św. Apostołów Piotra i Pawła"  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1242

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii ,,Sulejów - zespół opactwa cystersów"  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1243

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii ,,Katowice - Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego"  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1244

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1245

  Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1246

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1247

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1248

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1249

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących przekazywania Straży Granicznej informacji przez przewoźników lotniczych  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1250

  Program współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie edukacji, podpisany w Warszawie dnia 20 września 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1251

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie edukacji, podpisanym w Warszawie dnia 20 września 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1252

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o utworzeniu Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych, zawarte dnia 17 lutego 2011 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1253

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o utworzeniu Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych, zawartym dnia 17 lutego 2011 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1254

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2012 r. sygn. akt SK 20/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1255

  Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1256

  Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1257

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących towary niebezpieczne  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1258

  Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1259

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1260

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2012 r. sygn. akt SK 29/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1261

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1262

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1263

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców  / Minister Skarbu Państwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1264

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1265

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1266

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC, wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1267

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1268

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1269

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi  / Minister Sportu i Turystyki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1270

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1271

  Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1272

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1273

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1274

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1275

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii ,,Bohoniki i Kruszyniany - meczety i mizary"  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1276

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Kazimierzy Wielkiej w województwie świętokrzyskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1277

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1278

  Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1279

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1280

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2012/2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1281

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2012 r. sygn. akt K 21/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1282

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1283

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 9 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1284

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie metod technicznych ustalania zasięgu programu na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu w sposób rozsiewczy naziemny  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1285

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. sygn. akt K 2/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1286

  Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o ratyfikacji Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Oslo dnia 18 września 1997 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1287

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1288

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyboru członków komisji do spraw etyki w nauce, trybu jej prac i sposobu wykorzystania wiążących opinii komisji oraz sposobu finansowania  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1289

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1290

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2012/2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1291

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1292

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1293

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1294

  Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r., podpisanego w Reykjaviku dnia 16 maja 2012 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1295

  Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem, podpisanych w Ottawie dnia 14 maja 2012 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1296

  Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką San Marino o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w San Marino dnia 31 marca 2012 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1297

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1298

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1299

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1300

  Protokół w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzony w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1301

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 października 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1302

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1303

  Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga, zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 7 czerwca 2012 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1304

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1305

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1306

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2012 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1307

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie stawki płatności niezwiązanej do skrobi za 2012 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1308

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2012 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1309

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2012 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1310

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie stawki płatności niezwiązanej do tytoniu za 2012 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1311

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność do tytoniu w 2012 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1312

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2012 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1313

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie inspekcji i audytów oraz certyfikatów statku morskiego  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1314

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1315

  Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1316

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1317

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1318

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1319

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski oraz wykazu tytułów aktów prawnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1320

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1321

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1322

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1323

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1324

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin adwokacki oraz wykazu tytułów aktów prawnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1325

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1326

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1327

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2012 r. sygn. akt SK 3/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1328

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2012 r. sygn. akt SK 34/09  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1329

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1330

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1331

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1332

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji  / Minister Skarbu Państwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1333

  Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji o prawach dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1334

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1335

  Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie zakresu obowiązywania Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego dnia 25 maja 2000 r. w Nowym Jorku  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1336

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie minimalnej zawartości alkoholu w wytłokach i osadzie drożdżowym  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1337

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i miejsca pobierania próbek winogron, moszczu winogronowego i wina w trakcie fermentacji oraz ustalania naturalnej zawartości alkoholu w tych produktach  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1338

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2013 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1339

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie stawek wsparcia specjalnego za 2012 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1340

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie stawki oddzielnej płatności do owoców miękkich za 2012 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1341

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1342

  Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1343

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1344

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1345

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1346

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z właściwości innych sądów okręgowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1347

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1348

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1349

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw należących do właściwości wydziałów rodzinnych i nieletnich z obszarów właściwości innych sądów rejonowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1350

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1351

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Białego Boru w województwie zachodniopomorskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1352

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Wojkowic w województwie śląskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1353

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2012  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1354

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie terminu zamknięcia rejestru przychodu i rozchodu wyrobów winiarskich  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1355

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych za nierodzime i wykazu gatunków ryb uznanych za rodzime oraz warunków wprowadzania gatunków ryb uznanych za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1356

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1357

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania ,,Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1358

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r.  / Minister Obrony Narodowejminister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1359

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ,,Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1360

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1361

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1362

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1363

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych w zakresie badanych produktów leczniczych weterynaryjnych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1364

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1365

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2012 r. sygn. akt U 4/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1366

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1367

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1368

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1369

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1370

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1371

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1372

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1373

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1374

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Archidiecezjalnemu Domowi Hospicyjnemu bł. Jana Pawła II w Katowicach  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1375

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej" z siedzibą w Lublinie  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1376

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1377

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie-Borowej Wsi  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1378

  Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Kijowie dnia 18 maja 2012 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1379

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2013 r. na rzecz obrony państwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1380

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1381

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2013 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1382

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1383

  Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., podpisany w Nikozji dnia 22 marca 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1384

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., podpisanego w Nikozji dnia 22 marca 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1385

  Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1386

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1387

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Kąkolewnica w województwie lubelskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1388

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Dębowa Kłoda w województwie lubelskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1389

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1390

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1391

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1392

  Rozporządzenie Ministra Sprawidliwości z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1393

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1394

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1395

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Forum Dialogu Gdański Areopag  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1396

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1397

  Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1398

  Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz o zmianie ustawy - Kodeks morski  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1399

  Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1400

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1401

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1402

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1403

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1404

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1405

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1406

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1407

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1408

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera statku morskiego oraz świadectwa dla statku morskiego stanowiącego własność państwa  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1409

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1410

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany nazwy oraz określenia zakresu działania Archiwum Państwowego w Krakowie  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1411

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich oraz w programie radiowym utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1412

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1413

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1414

  Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1415

  Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1416

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1417

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1418

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora sądu albo zastępcy dyrektora sądu  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1419

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1420

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1421

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1422

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1423

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1424

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Prezydencją Wspólnoty Demokracji w sprawie Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji, podpisanej w dniu 9 lipca 2012 r. w Ułan Bator  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1425

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o ratyfikacji Umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 2011 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1426

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2012 r. sygn. akt K 25/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1427

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1428

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1429

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1430

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2012  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1431

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Ujazd w województwie łódzkim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1432

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1433

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1434

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1435

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1436

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1437

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1438

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z lipca 2012 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1439

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie gmin z województwa śląskiego poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w lipcu 2012 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1440

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1441

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1442

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1443

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1444

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1445

  Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1446

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1447

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. sygn. akt K 37/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1448

  Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1449

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1450

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. o sprostowaniu błędu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1451

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1452

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i ich preparatami oraz prekursorami kategorii 1, uzyskanymi podczas wykonywania zadań ustawowych przez uprawnione służby państwowe  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1453

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1454

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1455

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie oceny pracy i opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1456

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1457

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1458

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1459

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1460

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1461

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1462

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1463

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1464

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1465

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1466

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1467

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1468

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1469

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1470

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1471

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1472

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2012 r. sygn. akt P 12/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1473

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia 

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1474

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1475

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania raz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1476

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1477

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1478

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1479

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1480

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1481

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1482

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wynagrodzenia dyrektora sądu i zastępcy dyrektora sądu  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1483

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1484

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołu egzaminacyjnego oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1485

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1486

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz zniszczenia w postępowaniu karnym przedmiotów i substancji stwarzających niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1487

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa, zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczenia zdrowotnego oraz przekazywania składek na ubezpieczenie zdrowotne  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1488

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1489

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1490

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1491

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1492

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rynku Rolnego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1493

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1494

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1495

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Lublin  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1496

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie prowadzenia przez urzędowego lekarza weterynarii dziennika badania przedubojowego zwierząt i dziennika badania poubojowego mięsa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1497

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1498

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1499

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1500

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1501

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1502

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1503

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1504

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1505

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu, trybu u terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1506

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1507

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1508

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1509

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1510

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2012 r. sygn. akt K 1/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1511

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania rozliczeń kosztów badań niezbędnych do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1512

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1513

  Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1514

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1515

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw niektórych obiektów fizjograficznych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1516

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1517

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2013 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1518

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1519

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1520

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2013 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1521

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1522

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1523

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1524

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1525

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1526

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1527

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji ETSI TS 102 164 V1.3.1 (2006-09) Zintegrowane Telekomunikacyjne i Internetowe Usługi i Protokoły dla Zaawansowanych Sieci (TISPAN): Protokoły lokalizacji miejsca niebezpieczeństwa  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1528

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1529

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1530

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1531

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1532

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1533

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1534

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1535

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1536

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1537

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1538

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1539

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1540

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1541

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1542

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1543

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1544

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1545

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1546

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1547

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1548

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1549

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1550

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1551

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1552

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1553

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1554

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2012 nr 000 poz. 1555

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12  / Trybunał Konstytucyjny /

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI