Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2016, nr 0 z dnia 2016-01-04

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 3

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 4

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 5

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wielkości zmniejszenia (redukcji) stawki płatności dodatkowej za 2015 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 6

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 7

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielni europejskiej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 8

  Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 9

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 10

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zmianie imienia i nazwiska  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 11

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 12

  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika górskiego  / Minister Sportu i Turystyki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 13

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczania opłaty za wniosek wspólny  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 15

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 16

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 17

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 18

  Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie procedur oznaczania lotów, podpisane w Stuttgarcie dnia 4 listopada 2015 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 19

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie procedur oznaczania lotów, podpisanym w Stuttgarcie dnia 4 listopada 2015 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 20

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 21

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Misjonarkom Krwi Chrystusa  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 23

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 24

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 25

  Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 27

  Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie oceny okresowej bezpieczeństwa składowiska odpadów promieniotwórczych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inspektorów dozoru jądrowego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 32

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołów egzaminacyjnych oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 33

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu szkoleń dla osób wystawiających świadectwa zdrowia oraz sposobu przeprowadzania tych szkoleń  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 34

  Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 35

  Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 36

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi  / Minister Infrastruktury /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 37

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 38

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odznakach i mundurach  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 39

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 40

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o fundacjach  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 41

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 42

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 43

  Umowa o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzona w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 44

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 45

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 46

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 47

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 48

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 49

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 50

  Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 51

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 52

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 53

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Maszyn Matematycznych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 54

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG z siedzibą w Katowicach  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 55

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Wywiadu, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 56

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 57

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 58

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 59

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 60

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru tablicy informującej o zakazie poruszania się po wale przeciwpowodziowym  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 61

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie warunków dokonywania zwrotu środków, o których mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 62

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 63

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie krajowego rejestru infrastruktury kolejowej  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 64

  Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 65

  Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 66

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks morski  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 67

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dla podmiotów użytkujących systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony i przeznaczone do zastosowań krytycznych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 68

  Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 69

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 70

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia w 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ,,Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 71

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 72

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Archidiecezjalnemu Ośrodkowi Adopcyjnemu we Wrocławiu  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 73

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 74

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 75

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 76

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 77

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Elżbiety Witek  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 78

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 79

  Zmienione załączniki nr 1 i nr 2 do Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r. obowiązujące od dnia 1 stycznia 2015 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 80

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmienionych Załączników nr 1 i nr 2 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2015 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 81

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 82

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 83

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Chrzanowa w województwie małopolskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 84

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 85

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 86

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 87

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 88

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 89

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie sprawdzania pod względem wycieków urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających substancje kontrolowane  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 90

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 91

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków eksploatacji lotnisk  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 92

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 93

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 94

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2016 r. o sprostowaniu błędów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 95

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 96

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 97

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 98

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 99

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 100

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 101

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 102

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wielkości zmniejszenia (redukcji) stawek niektórych płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 103

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 104

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych, uzbrojenia, orderów, odznaczeń, medali i odznak innych niż wojskowe przez żołnierzy, a także przypadków, w których żołnierze są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 105

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 106

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 107

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Koszęcin w województwie śląskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 108

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 109

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Witkowa w województwie wielkopolskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 110

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 111

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 112

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 113

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 114

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 115

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 116

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 117

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zniesienia Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 118

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 119

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 120

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.  / Sąd Najwyższy /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 121

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Salwatoriańskiemu Ośrodkowi Szkoleniowo-Terapeutycznemu  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 122

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 123

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków stosowania procedur sprawdzających oraz przypadków, w których możliwy jest wybór określonych sposobów postępowania na podstawie Umowy FATCA  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 124

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 125

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 126

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie składki członkowskiej płaconej na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 127

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 128

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 129

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 130

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 131

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 132

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 133

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 134

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 135

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania Agencji Rynku Rolnego akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 136

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 137

  Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 138

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 139

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany oraz platforma aukcyjna  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 140

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażników Straży Marszałkowskiej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 141

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 142

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 143

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 144

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 145

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie centrum urazowego dla dzieci  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 146

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 147

  Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 148

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 149

  Ustawa z dnia 29 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o kontroli niektórych inwestycji  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 150

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 151

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 152

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 153

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 154

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 155

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 156

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 157

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 158

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 159

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie badań lotniczo-lekarskich  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 160

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wekslowe  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 161

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 162

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 163

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 164

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 165

  Protokół w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzony w Moskwie dnia 23 listopada 1977 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 166

  Oświadczenie rządowe z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonego w Moskwie dnia 23 listopada 1977 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 167

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie minimalnego zakresu danych zamieszczanych w ankiecie dotyczącej potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 168

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 169

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 170

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 171

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 172

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 173

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 174

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 175

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 176

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 177

  Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 178

  Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 179

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 180

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 181

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 182

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 183

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 184

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wzoru arkusza oceny pracy asesora sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 185

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 186

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 187

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 188

  Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 189

  Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 190

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 191

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 192

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 193

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 194

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 195

  Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 196

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie wsparcia kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 197

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 198

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 199

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 200

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 201

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 202

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wysokości opłat za złożenie zgłoszeń dotyczących wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 203

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie sposobu oznaczania i zabezpieczenia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 204

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie udzielania autoryzacji jednostkom w celu ich notyfikacji w zakresie wyrobów, wysokości opłat za złożenie wniosków w tym zakresie oraz prowadzenia kontroli jednostek ubiegających się o autoryzację i jednostek notyfikowanych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 205

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 206

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 207

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 208

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wzorów wniosków związanych z badaniem klinicznym wyrobu medycznego lub aktywnego wyrobu medycznego do implantacji oraz wysokości opłat za złożenie tych wniosków  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 209

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących planowania, prowadzenia, monitorowania i dokumentowania badania klinicznego wyrobu medycznego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 210

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 211

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 212

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 213

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 214

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 215

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ustrzykach Górnych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 216

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 217

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 218

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 219

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie współczynników równoważności określających ilości mleka wykorzystywanego do wyprodukowania podstawowych przetworów mlecznych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 220

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie uznania egzaminu dyplomowego w uznanych uczelniach za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 221

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzecznikach patentowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 222

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 223

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 224

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 225

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 226

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 227

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 228

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, stawek dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 229

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 230

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 231

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 232

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 233

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radcach prawnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 234

  Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisane w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 235

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 236

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 237

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 238

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 239

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 240

  Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzona w Brukseli dnia 6 października 2010 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 241

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 2010 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 242

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 243

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 244

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 245

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wielkości zmniejszenia (redukcji) stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2015 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 246

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 18 listopada 2014 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 247

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 18 listopada 2014 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 248

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 249

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 250

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 251

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 252

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 253

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 254

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 255

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnień w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 256

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz konopi z krajów trzecich  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 257

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 258

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 259

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 260

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 261

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wysokości oraz warunków i trybu przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych określonych w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 262

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 263

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwórstwa rybnego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 264

  Umowa ramowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o dwustronnej współpracy obronnej, podpisana w Warszawie dnia 1 grudnia 2010 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 265

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy Ramowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o dwustronnej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 1 grudnia 2010 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 266

  Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 267

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 268

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia, ustalenia siedzib i obszarów właściwości ośrodków zamiejscowych prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych poza siedzibą prokuratury  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 269

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 270

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 271

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 272

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 273

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 274

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 275

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję Mienia Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 276

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 277

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 278

  Ustawa budżetowa na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 279

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 280

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 281

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 282

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 283

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie ,,Zasad techniki prawodawczej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 284

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży przedsiębiorstwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 285

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 286

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 287

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 288

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe, oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 289

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 290

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 291

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 292

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 293

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 294

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 295

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie dziennika połowowego w postaci papierowej  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 296

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 297

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 298

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2016 r. o sprostowaniu błędów  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 299

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 300

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 301

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 302

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wyżywienia osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 303

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 304

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie audytów agencji zatrudnienia świadczących usługi pośrednictwa pracy na statkach  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 305

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 306

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy - Prawo budowlane  / Minister Infrastruktury /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 307

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na 2016 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 308

  Ustawa z dnia 30 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 309

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 310

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 311

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 312

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 313

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 314

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 315

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 316

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 317

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 318

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 319

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 320

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 321

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania ,,Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 322

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 323

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego i obsługi administracyjnej egzaminu  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 324

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji w podmiocie podlegającym ochronie  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 325

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 326

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 327

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 328

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 329

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 330

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 331

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 332

  Zmieniony Załącznik nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., zatwierdzony w Paryżu w dniach 29 i 30 października 2015 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 333

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., zatwierdzonego w Paryżu w dniach 29 i 30 października 2015 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 334

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 335

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 336

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 337

  Ustawa z dnia 9 marca 2016 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 338

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 339

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 340

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 341

  Akt poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjęty w Genewie dnia 19 czerwca 1997 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 342

  Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Aktu poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 19 czerwca 1997 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 343

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 344

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 345

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu ,,Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania ,,Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 346

  Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Podkomitetu do spraw Pracy w ramach Wspólnej Komisji oraz procedur rozstrzygania sporów i skarg pracowniczych, podpisane w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 347

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Podkomitetu do spraw Pracy w ramach Wspólnej Komisji oraz procedur rozstrzygania sporów i skarg pracowniczych, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 348

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 349

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 350

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 351

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy niezawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa oraz pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 352

  Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 353

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 354

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 355

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny kwalifikacyjnej radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa  / Minister Skarbu Państwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 356

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 357

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 358

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 359

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 360

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 361

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 362

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących towary niebezpieczne  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 363

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 364

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i obiekty podmiotów leczniczych będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 365

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 366

  Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 367

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 368

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 369

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 370

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 371

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 372

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 373

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 374

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku leśnym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 375

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekrutacji na stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora izby celnej oraz naczelnika i zastępcy naczelnika urzędu celnego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 376

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 377

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zniesienia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 378

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie danych gromadzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń w zakresie statystyki ubezpieczeniowej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 379

  Ustawa z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 380

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 381

  Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 382

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 383

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 384

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 385

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 386

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 387

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 388

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 389

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 390

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 391

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dowodach osobistych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 392

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 393

  Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 394

  Ustawa z dnia 17 marca 2016 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 395

  Ustawa z dnia 16 marca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 396

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 397

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 398

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 399

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu ,,Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 400

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum lokalnym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 401

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 402

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 403

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 404

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 405

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 406

  Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 407

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Trzebiatowa w województwie zachodniopomorskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 408

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 409

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Notarialna prowadzi listę notariuszy oraz zastępców notarialnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 410

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 411

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 412

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji kierowców  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 413

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 414

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej do wykonywania zawodów konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni oraz archeologa  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 415

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 416

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 417

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 418

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 419

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego przez Agencję Mienia Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 420

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 421

  Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 422

  Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 423

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości przyznawanego funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za przedmioty umundurowania niewydane w naturze oraz na czyszczenie umundurowania  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 424

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 425

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 426

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 427

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 428

  Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 429

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji kierowców  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 430

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 431

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 432

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 433

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji pojazdów  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 434

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 435

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 436

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 437

  Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 438

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kinematografii  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 439

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 440

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 441

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 442

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 443

  Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 444

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać pochodzące z Republiki Południowej Afryki owoce roślin Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i hybryd tych rodzajów roślin, z wyjątkiem owoców gatunków Citrus aurantium L. i Citrus latifoilia Tanaka, w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 445

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 446

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 447

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 448

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 449

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Sulmierzyc w województwie wielkopolskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 450

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 451

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 452

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 453

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej MIVA Polska  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 454

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych, podpisana w Limie dnia 27 maja 2014 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 455

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie dnia 27 maja 2014 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 456

  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej  / Minister Sportu i Turystyki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 457

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 458

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Rodzinie Miriam Betlejem  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 459

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie upoważnienia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 460

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 461

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 462

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo czekowe  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 463

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 464

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 465

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 466

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnej wysokości opłat pobieranych za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru oraz wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 467

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 468

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 469

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 470

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych urzędników służby cywilnej i pracowników służby cywilnej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 471

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grach hazardowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 472

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 473

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 474

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 24 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników  / Minister Skarbu Państwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 475

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 476

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 477

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 478

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania odznaki ,,Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej"  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 479

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 480

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących liczby naruszeń przepisów ruchu drogowego, w związku z którymi składano zapytania za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego, oraz liczby wypadków śmiertelnych z udziałem pojazdów zarejestrowanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 481

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 482

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 483

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 484

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 485

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 486

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 487

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 488

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 489

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 490

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 491

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw deregulacji gospodarczych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 492

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 493

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 494

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 495

  Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 496

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 497

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 498

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania informacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 499

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO)  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 500

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 501

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 502

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2016 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 503

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i ich mieszanin oraz wyrobów w ramach nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 504

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia portów do prowadzenia operacji wyładunku lub przeładunku produktów rybołówstwa i świadczenia usług portowych dla statków rybackich z państw trzecich  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 505

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika ,,Paulinianum"  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 506

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw projektu ustawy o zdrowiu publicznym  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 507

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 508

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 509

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 510

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie warunków przyznawania świadczeń żołnierzom wyznaczonym lub skierowanym do pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami państwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 511

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach obwinionego w postępowaniu w sprawie o wykroczenie  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 512

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 513

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 514

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 515

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 516

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 517

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 518

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 519

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 520

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze ogólnym - poziomy 1-4  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 521

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego ,,Katowice" w Pyrzowicach  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 522

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach lekarskich  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 523

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dokonujących kontroli  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 524

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 525

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o ochronie informacji niejawnych wymienianych w sferze obronności, podpisana w Algierze dnia 2 grudnia 2014 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 526

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o ochronie informacji niejawnych wymienianych w sferze obronności, podpisanej w Algierze dnia 2 grudnia 2014 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 527

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie zlecone sprawowanie zarządu w spółce  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 528

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 529

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 530

  Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną  / Minister Skarbu Państwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 531

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 532

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 533

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 534

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 535

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 536

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 537

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym - poziomy 1-8  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 538

  Konstytucja Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, przyjęta w Genewie dnia 19 października 1953 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 539

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Konstytucji Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, przyjętej w Genewie dnia 19 października 1953 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 540

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 541

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Załącznika 19 - ,,Zarządzanie bezpieczeństwem" do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 542

  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 543

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 544

  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 545

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 546

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 547

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Rzgowa w województwie łódzkim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 548

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Gniewoszów w województwie mazowieckim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 549

  Poprawki do załączników A, B i C do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r., przyjęte w Genewie w dniach 4-8 maja 2009 r. oraz 25-29 kwietnia 2011 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 550

  Oświadczenie rządowe z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załączników A, B i C do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r., przyjętych w Genewie w dniach 4-8 maja 2009 r. oraz 25-29 kwietnia 2011 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 551

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 552

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Biurze Ochrony Rządu  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 553

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 554

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru, formatu i trybu przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 555

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 556

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru dokumentu sprzedaży i wzoru deklaracji przejęcia  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 557

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 558

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 559

  Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o ratyfikacji Umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, sporządzonej w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 560

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości raportu z postępowania w sprawie poważnego wypadku, wypadku lub incydentu kolejowego  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 561

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 562

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 563

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 564

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 565

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 566

  Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 567

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 568

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 569

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 570

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 571

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 572

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Akademii Nauk  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 573

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 574

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 575

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 576

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru karty indywidualnej ratownika medycznego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 577

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 578

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 579

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 580

  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 581

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 582

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 583

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 584

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 585

  Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 586

  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o lasach  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 587

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 588

  Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 589

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 590

  Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Sarajewie dnia 4 czerwca 2014 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 591

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Sarajewie dnia 4 czerwca 2014 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 592

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 593

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie sposobu rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji, wzoru dokumentu, na którym dokonuje się jej rozliczenia, oraz trybu składania i wzoru sprawozdania  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 594

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych podlegających wzajemnemu ostrzeganiu państw członkowskich  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 595

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 596

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 597

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw informatyzacji wymiaru sprawiedliwości  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 598

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 599

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 600

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych rodzajów środków bezpieczeństwa stosowanych w zakładach inżynierii genetycznej  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 601

  Poprawka do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotycząca reformy Rady Wykonawczej, przyjęta przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 66-2 dnia 15 grudnia 2010 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 602

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej reformy Rady Wykonawczej, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 66-2 dnia 15 grudnia 2010 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 603

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 604

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie programu szkoleń dla osób wystawiających świadectwa zdrowia oraz sposobu przeprowadzania tych szkoleń  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 605

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 606

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 607

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Opinogóra Górna w województwie mazowieckim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 608

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 609

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 610

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 611

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 612

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 613

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 614

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Mienia Wojskowego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 615

  Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 616

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 617

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 618

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 619

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia aplikantów aplikacji prokuratorskiej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 620

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia aplikantów aplikacji sędziowskiej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 621

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie śródlądowych dróg wodnych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 622

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 623

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 624

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji mikroorganizmów i organizmów wykorzystywanych podczas zamkniętego użycia GMM i zamkniętego użycia GMO  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 625

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 626

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 627

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 628

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 629

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 630

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie sposobu i form współdziałania okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przy dokonywaniu kontroli produktów rybnych  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowejminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 631

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 632

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 633

  Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 634

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 635

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy i odpoczynku marynarzy  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 636

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazywania służbie hydrograficznej danych pomiarowych  / Minister Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 637

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 638

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 639

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 640

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia Prezesa i zastępców Prezesa Agencji Mienia Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 641

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 642

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 643

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 644

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 645

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 646

  Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych  / Minister Infrastruktury i Budownictwaminister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 647

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 648

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu dostępu i wzoru upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 649

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 650

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Zachodniemu im. Zygmunta Wojciechowskiego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 651

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikację  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 652

  Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 653

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 654

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 655

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 656

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 657

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 658

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie wykazu tytułów uprawniających do ubiegania się o wpis na listę maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 659

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 660

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 661

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 662

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej, oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 663

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 664

  Drugi protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniający Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 r., podpisany w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 665

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Drugiego protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 r., podpisanego w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 666

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 667

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ewidencji czasu pracy i odpoczynku marynarza  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 668

  Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 669

  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 670

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 671

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie depozytu urzędu celnego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 672

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 673

  Umowa o współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Norwegii, sporządzona w Brukseli dnia 22 września 2010 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 674

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Norwegii, sporządzonej w Brukseli dnia 22 września 2010 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 675

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej ,,Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej"  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 676

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 677

  Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 678

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego ,,Program ochrony brzegów morskich"  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 679

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ,,Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 680

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2016 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 681

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 682

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej na rok akademicki 2016/2017  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 683

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 684

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 685

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 686

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 687

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 688

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 689

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 690

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, innych niż nasiona, rodzajów Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. oraz Solanum L. innych niż Solanum lycopersicum L., pochodzących z Republiki Ghany  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 691

  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 692

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 693

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków, jakie powinny spełniać niektóre rośliny, produkty roślinne lub przedmioty przemieszczane przez strefę chronioną  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 694

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 695

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 696

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 697

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 698

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 699

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 700

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko asesorskie  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 701

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych nad działalnością grup producentów rolnych i ich związków  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 702

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 703

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 704

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 705

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 706

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o strażach gminnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 707

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 708

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 709

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych wymagań dla paszportów roślin oraz sposobu ich wypełniania  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 710

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 711

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 712

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 713

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 714

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 715

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 716

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 717

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 718

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 719

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 720

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli skarbowej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 721

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 722

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 723

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 724

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 725

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie kontroli organizacji producentów, związków organizacji producentów i organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynku rybnym  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 726

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o organizacji rynku rybnego  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 727

  Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Kolombo dnia 6 października 2015 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 728

  Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Addis Abebie dnia 13 lipca 2015 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 729

  Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską, w stosunkach z Ukrainą, Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 730

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 kwietnia 2016 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 731

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 732

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 733

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 734

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 735

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 736

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 737

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2017 r.  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 738

  Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 739

  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o ratyfikacji Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 740

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 741

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 742

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 743

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 744

  Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 745

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 746

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 747

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 748

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 749

  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 750

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 751

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 752

  Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 753

  Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 754

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r. w województwie podlaskim w okręgu wyborczym nr 59  / Sąd Najwyższy /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 755

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Czarny Dunajec i Piekielnik położonym na obszarze gminy Czarny Dunajec  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 756

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Miłomłyn oraz sołectwom Bagieńsko i Tarda położonym na obszarze gminy Miłomłyn  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 757

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Osiedlu Uzdrowiskowemu Miasta Lidzbark Warmiński i sołectwom: Medyny i Łabno położonym na obszarze gminy Lidzbark Warmiński  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 758

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach paszportowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 759

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 760

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 761

  Zmiany do Protokołu I oraz do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjęte w Londynie w okresie od dnia 5 grudnia 1985 r. do dnia 4 kwietnia 2014 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 762

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej zmian do Protokołu I oraz do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjętych w Londynie w okresie od dnia 5 grudnia 1985 r. do dnia 4 kwietnia 2014 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 763

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 764

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatku kontrolerskiego dla pracowników podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 765

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 766

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 767

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 768

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 769

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej w zakresie niektórych zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 770

  Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 771

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 772

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dyscyplinie wojskowej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 773

  Zmiany do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjęte w Londynie dnia 17 października 2014 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 774

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej zmian do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjętych w Londynie dnia 17 października 2014 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 775

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 776

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 777

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 778

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 779

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich oraz w programie radiowym utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 780

  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 781

  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 782

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komitetu audytu  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 783

  Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 784

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 785

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Dużej Rodziny  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 786

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 787

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 788

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 789

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 790

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 791

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 792

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 793

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 794

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 795

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 11 czerwca 2015 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 796

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 11 czerwca 2015 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 797

  Porozumienie o Międzynarodowej Służbie Poszukiwań, sporządzone w Berlinie dnia 9 grudnia 2011 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 798

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia o Międzynarodowej Służbie Poszukiwań, sporządzonego w Berlinie dnia 9 grudnia 2011 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 799

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 800

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 803

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 804

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych odbytej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 805

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 806

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 807

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 808

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 809

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 810

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie książeczki żeglarskiej  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 811

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 812

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 813

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 814

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 815

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 816

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej odbytej przez technika farmaceutycznego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 817

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 818

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 819

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu instrumentów finansowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 820

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 821

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 822

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 823

  Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 824

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75. roku życia  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 825

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 826

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Pcim w województwie małopolskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 827

  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 828

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec, który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę, oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 829

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej kandydatów na aktuariuszy odbytej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 830

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie trybu uznawania praktyki zawodowej w zakresie geologii  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 831

  Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 832

  Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 833

  Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 834

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 835

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 836

  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego+  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 837

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 838

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych uzyskanych w następstwie wykonania umów offsetowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 839

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 840

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 841

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 842

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 843

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie prawnej odmian roślin  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 844

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia owiec, kóz i koniowatych oraz komórek jajowych i zarodków owiec, kóz, koniowatych i świń  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 845

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1, środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi w przypadku prowadzenia badań lub szkoleń  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 846

  Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 847

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 848

  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 849

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 850

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Opiekuńczo-Wychowawczemu ,,Wzrastanie" w Katowicach  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 851

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 852

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 853

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 854

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia organu podatkowego do wykonywania zadań w zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 855

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 856

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2016/2017  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 857

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 858

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 859

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 860

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 861

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o europejskiej inicjatywie obywatelskiej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 862

  Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 863

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 864

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 865

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 866

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 867

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie granicy portu morskiego w Tolkmicku  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 868

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 869

  Zmiany do załącznika do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz Protokołem przyjętym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r., przyjęte w Londynie w okresie od dnia 21 kwietnia 1988 r. do dnia 30 listopada 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 870

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej zmian do załącznika do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz Protokołem przyjętym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r., przyjętych w Londynie w okresie od dnia 21 kwietnia 1988 r. do dnia 30 listopada 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 871

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 872

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 873

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie określenia systemów, w których istnieje ryzyko systemowe  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 874

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 875

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dla kwiatów ciętych z rodziny Orchidaceae pochodzących z Tajlandii  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 876

  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 877

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 878

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 879

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 880

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 881

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 882

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuk  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 883

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 884

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 885

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 886

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wyjątkowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 887

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 888

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 889

  Uchwała Rady Państwa z dnia 28 grudnia 1977 r. w sprawie wypowiedzenia umowy międzynarodowej  / Rada Państwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 890

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie przyznania statkom rybackim Niemieckiej Republiki Demokratycznej prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze polskiej strefy rybołówstwa morskiego, podpisanej w Szczecinie dnia 19 grudnia 1971 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 891

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 892

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 893

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 894

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 895

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 896

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 897

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego albo amunicji  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 898

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie roślin, które mogą być wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty zaopatrzone w dokumenty inne niż paszport roślin  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 899

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 900

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 901

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 902

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 903

  Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 904

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 905

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 906

  Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 907

  Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 908

  Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 909

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla urządzeń technicznych lub urządzeń podlegających dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 910

  Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 911

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster)  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 912

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 913

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 914

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 915

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowej dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziom 5  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 916

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 917

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 918

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 919

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 920

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 921

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 922

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 923

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie rocznych i okresowych sprawozdań z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia oraz informacji przekazywanych wojewodom i marszałkom województw  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 924

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 925

  Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 926

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 927

  Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 928

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 929

  Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 930

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 931

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz rent wyrównawczych  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 932

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 933

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 934

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 935

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej ,,Za zasługi dla Energetyki", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 936

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 937

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 938

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 939

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 940

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 941

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 942

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 943

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu niszczenia przedmiotów, których przepadek orzekł sąd  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 944

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 945

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 946

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie urlopu aklimatyzacyjnego i turnusów leczniczo-profilaktycznych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 947

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 948

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 949

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 950

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 951

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 952

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 953

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 954

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 955

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika izby skarbowej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 956

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 957

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 958

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 959

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 960

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 961

  Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 962

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMO, oraz wzoru wniosku o wydanie zgody na zamknięte użycie GMO  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 963

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 964

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 965

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 966

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 967

  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o wyścigach konnych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 968

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 969

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 970

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 971

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie przepisów prawa bankowego a instytucjami pożyczkowymi i innymi podmiotami  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 972

  Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 973

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 974

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 975

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 976

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 977

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 978

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie diety dla członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 979

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 980

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli niektórych inwestycji  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 981

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 982

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 983

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu pod wezwaniem Świętego Rafała Archanioła w Rusinowicach  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 984

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 985

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 986

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu traktowania przez domy maklerskie znacznych pakietów akcji podmiotów spoza sektora finansowego, o których mowa w art. 89 ust. 3 rozporządzenia 575/2013  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 987

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu traktowania przez banki znacznych pakietów akcji podmiotów spoza sektora finansowego, o których mowa w art. 89 ust. 3 rozporządzenia nr 575/2013  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 988

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 989

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 990

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 991

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie minimalnego progu w zakresie liczby i wielkości operacji przywozu  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 992

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 993

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 994

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnianych przez kierowców  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 995

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 996

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia trybu, zakresu oraz warunków przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1000

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1001

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1002

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1005

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1006

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1007

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1008

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu ,,Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania ,,Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1010

  Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1011

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej ,,Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1013

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1014

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów kosztów zmiennych, o które pomniejsza się koszty ogółem przy wyliczaniu poziomu kapitału własnego zarządzającego ASI  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1015

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1016

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie listy załogi statku  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1017

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1018

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów ekspozycji banków wyłączonych z limitów dużych ekspozycji  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1019

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1020

  Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1021

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów ekspozycji domów maklerskich wyłączonych z limitów dużych ekspozycji  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1022

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1023

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1024

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sejmowej komisji śledczej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1025

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1026

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1027

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1028

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1029

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1030

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1031

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1032

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji  / Minister Infrastruktury /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1033

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie określenia stroju urzędowego prokuratorów biorących udział w rozprawach sądowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1034

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1035

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie  / Minister Sportu i Turystyki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1036

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1037

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1038

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1039

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1040

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie danych gromadzonych w informatycznej bazie danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1041

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1042

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniach lekarskich  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1043

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1044

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także egzaminu ze znajomości języka polskiego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1045

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1046

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1047

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1048

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1049

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1050

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1051

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1052

  Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1053

  Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1054

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1055

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sposobu niszczenia materiałów zawierających informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oceny bezpieczeństwa oraz wzorów druków wymaganej dokumentacji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1056

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sposobu dokumentowania blokady dostępności określonych danych informatycznych lub usług teleinformatycznych w systemie teleinformatycznym oraz przechowywania i przekazywania postanowień, pisemnych zgód, zarządzeń i wniosków  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1057

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sposobów przetwarzania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji i danych stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, świadczenia usług płatniczych lub zawieranych z uczestnikami funduszy inwestycyjnych w zbiorach danych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1058

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sposobu dokumentowania czynności podejmowanych wobec osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do której istnieje obawa co do możliwości prowadzenia przez nią działalności terrorystycznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1059

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1060

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1061

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1062

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie komunikacji kolejowej przez polsko-niemiecką granicę państwową, sporządzona w Berlinie dnia 14 listopada 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1063

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie komunikacji kolejowej przez polsko-niemiecką granicę państwową, sporządzonej w Berlinie dnia 14 listopada 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1064

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania policjantów na zwolnieniach lekarskich  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1065

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.)  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1066

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1067

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1068

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1069

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową informacji do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w imieniu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1070

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1071

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Nauki  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1072

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1073

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1074

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1075

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1076

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzania oceny bezpieczeństwa związanej z zapobieganiem zdarzeniom o charakterze terrorystycznym  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1077

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1078

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie oddelegowania do służby lub pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem zdarzeniom o charakterze terrorystycznym  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1079

  Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1080

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1081

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zgłaszania zakażeń i chorób zakaźnych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych na obszarze objętym zabezpieczeniem medycznym Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1082

  Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1083

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 lipca 2016 r. o sprostowaniu błędu  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1084

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1085

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1086

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1087

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu organizacji współdziałania oddziałów i pododdziałów Policji z oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wprowadzenia trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1088

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1089

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1090

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1091

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1092

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1093

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1094

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla sprężonego gazu ziemnego (CNG)  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1095

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1096

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1097

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2017 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1098

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1099

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 7 lipca 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1100

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1101

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1102

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie pobierania i przekazywania obrazów linii papilarnych i materiału biologicznego oraz utrwalania i przekazywania wizerunku twarzy osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1103

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1104

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1105

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1106

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wynagrodzeń oraz zwrotu kosztów podróży i noclegów członków Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1107

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1108

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1109

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1110

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wzoru arkusza informacyjnego dla deponentów  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1111

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1112

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie planu naprawy banku oraz grupowego planu naprawy  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1113

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo pocztowe  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1114

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji kierowców  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1115

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wzoru zbiorczego sprawozdania  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1116

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. o sprostowaniu błędów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1117

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1118

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji mienia Agencji Mienia Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1119

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1120

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1121

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1122

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze"  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1123

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1124

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1125

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1126

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1127

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1128

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1129

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1130

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu na zwolnieniach lekarskich  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1131

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1132

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1133

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1134

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1135

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1136

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1137

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1138

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1139

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1140

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1141

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1142

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1143

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1144

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1145

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Misji EnChristo - Katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1146

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1147

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1148

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1149

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1150

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1151

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie przekazania kopii wpisów z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego do centralnej ewidencji kierowców  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1152

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2016 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1153

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ,,Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018  / Marszałek Sejmuminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1154

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1155

  Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1156

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wzoru oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1157

  Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1158

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1159

  Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1160

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1161

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1162

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1163

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1164

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1165

  Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1166

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1167

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie informacji niejawnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1168

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1169

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1170

  Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o sporcie  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1171

  Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o sporcie  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1172

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1173

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzorów wniosków oraz zgłoszeń związanych z zamkniętym użyciem mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1174

  Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1175

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1176

  Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1177

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1178

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1179

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1180

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli i szacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1181

  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1182

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1183

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie obszarów, w odniesieniu do których organizacje producentów mogą występować o uznanie  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1184

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1185

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1186

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1187

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1188

  Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1189

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie minimalnej zawartości alkoholu w wytłokach i osadzie drożdżowym  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1190

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie ocen wniosku o objęcie ochroną, zastrzeżenia do tego wniosku oraz wniosku o zatwierdzenie zmiany specyfikacji wyrobu winiarskiego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1191

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1192

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1193

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1194

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1195

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wypłaty odprawy mieszkaniowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1196

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu ,,Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania ,,Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1197

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadku koronnym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1198

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1199

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1200

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1201

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie funduszu innowacyjności  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1202

  Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1203

  Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1204

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1205

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji ruchomości  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1206

  Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1207

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach morskich  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1208

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1209

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu konkursowego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1210

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację rzecznikowską  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1211

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom zawodowym  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1212

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1213

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1214

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1215

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1216

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko prokuratorskie  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1217

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1218

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1219

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1220

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1221

  Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1222

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1223

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Bona Temporalia  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1224

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1225

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowców  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1226

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1227

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także kosztów sądowych w sprawach cywilnych, przysługujących Skarbowi Państwa  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1228

  Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1229

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1230

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu ,,Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1231

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawie orzekania o zwrocie części zapłaconego podatku akcyzowego zakładowi energochłonnemu  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1232

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 kwietnia 2016 r. sygn. akt P 5/14  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1233

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 kwietnia 2016 r. sygn. akt P 2/14  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1234

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 kwietnia 2016 r. sygn. akt SK 67/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1235

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2016 r. sygn. akt K 2/14  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1236

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 2016 r. sygn. akt U 1/15  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1237

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2016 r. sygn. akt SK 16/14  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1238

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2016 r. sygn. akt SK 37/14  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1239

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2016 r. sygn. akt K 8/15  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1240

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 2016 r. sygn. akt P 62/14  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1241

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 2016 r. sygn. akt K 37/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1242

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 18/14  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1243

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 2/15  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1244

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 31/14  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1245

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2016 r. sygn. akt K 31/15  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1246

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 24/15  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1247

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2016 r. sygn. akt P 131/15  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1248

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2016 r. sygn. akt SK 40/14  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1249

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2016 r. sygn. akt K 28/15  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1250

  Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1251

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1252

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1253

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1254

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1255

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1256

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1257

  Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1258

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1259

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1260

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów i starszych asystentów prokuratorów  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1261

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1262

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków przekazywania i wprowadzania informacji do centralnej bazy danych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1263

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1264

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1265

  Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1266

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1267

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1268

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1269

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1270

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1271

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1272

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1273

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1274

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez osoby szkolone w ośrodku szkolenia kierowców  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1275

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazywania marszałkowi województwa informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez kierowców, którzy zdali egzamin w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1276

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Agencję Rynku Rolnego wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1277

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1278

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1279

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1280

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których kontrola tożsamości lub zdrowotności może być przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1281

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1282

  Umowa o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzona w Helsinkach dnia 9 września 2006 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1283

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Helsinkach dnia 9 września 2006 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1284

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania ,,Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1285

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1286

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1287

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1288

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) i mątwika agresywnego (Globodera pallida)  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1289

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1290

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR, pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą TIR oraz korzystania z tego uproszczenia  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1291

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1292

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1293

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1294

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie przeniesienia praw i obowiązków osoby korzystającej z procedury końcowego przeznaczenia  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1295

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1296

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1297

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1298

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1299

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1300

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1301

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1302

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1303

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1304

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec)  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1305

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1306

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1307

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1308

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe  / Minister Sportu i Turystyki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1309

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności w zakresie zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków oraz czynności w zakresie zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na handel równoległy oraz pozwoleń na prowadzenie badań  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1310

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1311

  Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1312

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnienia jachtu morskiego z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1313

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1314

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1315

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach rolniczych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1316

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1317

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1318

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1319

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnienia statku z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1320

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1321

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1322

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1323

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych rodzajów przestępczości, podpisana w Brasilii dnia 9 października 2006 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1324

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych rodzajów przestępczości, podpisanej w Brasilii dnia 9 października 2006 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1325

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1326

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie oddawania zajętych ruchomości do depozytu sądowego albo na przechowanie właściwym instytucjom  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1327

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1328

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1329

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Dygowo w województwie zachodniopomorskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1330

  Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1331

  Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1332

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1333

  Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1334

  Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1335

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1336

  Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1337

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1338

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłaty za przekazanie i wprowadzenie informacji do centralnej bazy danych oraz ich przechowywanie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1339

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1340

  Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1341

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1342

  Ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1343

  Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1344

  Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1345

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1346

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1347

  Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1348

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1349

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1350

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1351

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1352

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1353

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1354

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1355

  Ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1356

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych, których wykonywanie wymaga dokładnej znajomości prawa polskiego, w przypadku których uprawnienie do dokonania wyboru między odbyciem stażu adaptacyjnego a przystąpieniem do testu umiejętności jest wyłączone  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1357

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie inspekcji państwa portu  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1358

  Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1359

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1360

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1361

  Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1362

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1363

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1364

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ,,Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1365

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1366

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1367

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1368

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1369

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1370

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1371

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1372

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1373

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1374

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1375

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1376

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 2016 r. o sprostowaniu błędu  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1377

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1378

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1379

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1380

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1381

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1382

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1383

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1384

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1385

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1386

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1387

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1388

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO)  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1389

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1390

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1391

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1392

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o współpracy rozwojowej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1393

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1394

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu sporządzania i dokonywania doręczeń dokumentów przesyłanych w ramach stosowanego środka egzekucyjnego z użyciem środków komunikacji elektronicznej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1395

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1396

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie działań naprawczych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1397

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1398

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru szkód w środowisku  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1399

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1400

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1401

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1402

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1403

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Sztutowo w województwie pomorskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1404

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1405

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej, będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1406

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1407

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie inspekcji jachtów morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczeństwa jachtu morskiego  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1408

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1409

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i miejsca pobierania próbek winogron, moszczu winogronowego i wina w trakcie fermentacji oraz ustalania naturalnej zawartości alkoholu w tych produktach  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1410

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wykazu laboratoriów przeprowadzających weryfikację maksymalnego poziomu wydzielanych substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w dymie papierosów  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1411

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie siedzib i właściwości rzeczowej oraz miejscowej dyrektorów oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczonych do działania jako organy egzekucyjne  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1412

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1413

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1414

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1415

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2016 r. w sprawie formatów, w jakich odpisy pism, dokumentów i pełnomocnictw mogą być poświadczane elektronicznie  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1416

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie sposobu sporządzania i dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej odpisów dokumentów w przypadku wystąpienia zbiegu egzekucji  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1417

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2016 r. w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1418

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2016 r. w sprawie metody zapobiegania odrze  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1419

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2016 r. w sprawie identyfikacji banku w systemie teleinformatycznym obsługującym zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1420

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza albo sąd  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1421

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sposobu i cech umożliwiających weryfikację istnienia i treści pisma w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1422

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sposobu i cech umożliwiających weryfikację istnienia i treści pisma w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1423

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 sierpnia 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1424

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 sierpnia 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Wymagań EUROCONTROL dotyczących europejskiego orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1425

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1426

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1427

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2016 r. o sprostowaniu błędów  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1428

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1429

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 2016 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Radców Prawnych prowadzi listę radców prawnych, aplikantów radcowskich oraz prawników zagranicznych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1430

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 2016 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Naczelna Rada Adwokacka prowadzi listę adwokatów, aplikantów adwokackich oraz prawników zagranicznych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1431

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji elektronicznej ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1432

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1433

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1434

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1435

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze"  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1436

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1437

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze"  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1438

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1439

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1440

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1441

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1442

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1443

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1444

  Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1445

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Głównego Instytutu Górnictwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1446

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1447

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ,,ORGMASZ"  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1448

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Narodowego Centrum Badań Jądrowych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1449

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1450

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1451

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji ,,Poltegor-Instytut" Instytutu Górnictwa Odkrywkowego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1452

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1453

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1454

  Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1455

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1456

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1457

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu ,,Owoce i warzywa w szkole"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1458

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1459

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1460

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1461

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 9 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego  / Minister Skarbu Państwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1462

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1463

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1464

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Energetyki  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1465

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1466

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1467

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1468

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Techniki Górniczej KOMAG  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1469

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1470

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1471

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1472

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2016 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1473

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie odszkodowań przyznawanych osobom udzielającym pomocy Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, niebędącym jego funkcjonariuszami  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1474

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1475

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń zarządzającego ASI  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1476

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1477

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1478

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1479

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1480

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1481

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1482

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r.w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1483

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1484

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2016 r. w sprawie określenia właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawach o poszczególne rodzaje przestępstw niezależnie od miejsca ich popełnienia  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1485

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1486

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1487

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1488

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1489

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo telekomunikacyjne  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1490

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej ,,Zasłużony dla Górnictwa RP", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1491

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1492

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1493

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1494

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1495

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze"  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1496

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1497

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1498

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1499

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1500

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1501

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1502

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1503

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1504

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1505

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1506

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1507

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji i trybu pracy Rady do Spraw Polaków na Wschodzie  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1508

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1509

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1510

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1511

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1512

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1513

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1514

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1515

  Umowa o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, sporządzona w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1516

  Oświadczenie rządowe z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, sporządzonej w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1517

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1518

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1519

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1520

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2016 r. w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1521

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących produktów mięsnych oraz określenia sposobu postępowania z surowcami, które nie mogą być wykorzystane do produkcji produktów mięsnych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1522

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1523

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1524

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1525

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1526

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1527

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1528

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kredycie konsumenckim  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1529

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1530

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie trybu przygotowania informacji o sytuacji osób starszych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1531

  Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1532

  Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1533

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania ograniczeń wyszczególnionych w załączniku XVII do rozporządzenia nr 1907/2006  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1534

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1535

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1536

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1537

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1538

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2017 r.  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1539

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1540

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1541

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1542

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2016 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1543

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1544

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1545

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1546

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1547

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1548

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1549

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1550

  Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1551

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe  / Minister Sportu i Turystyki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1552

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1553

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 września 2016 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1554

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1555

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1556

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1557

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1558

  Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące zagadnień ochrony środowiska, podpisane w Warszawie dnia 24 czerwca 2016 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1559

  Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym zagadnień ochrony środowiska, podpisanym w Warszawie dnia 24 czerwca 2016 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1560

  Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące korzystania z uzgodnionych obiektów i terenów oraz własności mienia, podpisane w Warszawie dnia 24 czerwca 2016 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1561

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym korzystania z uzgodnionych obiektów i terenów oraz własności mienia, podpisanym w Warszawie dnia 24 czerwca 2016 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1562

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2015  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1563

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1564

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu ,,Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1565

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw należących do właściwości wydziałów rodzinnych i nieletnich z obszarów właściwości innych sądów rejonowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1566

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2016 r. w sprawie środków podejmowanych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1567

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1568

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2016 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1569

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu ,,Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1570

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1571

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Wywiadu, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1572

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach płatniczych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1573

  Ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1574

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1575

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1576

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Salezjańskiemu Ośrodkowi Misyjnemu  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1577

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1578

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks spółek handlowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1579

  Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1580

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1581

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1582

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1583

  Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1584

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1585

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1586

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1587

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Tbilisi dnia 8 października 2015 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1588

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Tbilisi dnia 8 października 2015 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1589

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 12 maja 2015 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1590

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 12 maja 2015 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1591

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1592

  Ustawa z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1593

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1594

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziomy 6-8  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1595

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1596

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1597

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o zatwierdzenie odpowiedniego dla realizacji danego zadania inwestycyjnego wskaźnika lub wskaźników zgodności, wzoru formularza sprawozdania rzeczowo-finansowego, wzoru formularza opinii biegłego rewidenta, wzoru formularza informacji o nieponiesieniu kosztów inwestycyjnych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1598

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom zatrudnionym w podmiotach prawnych utworzonych, podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1599

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa do zagospodarowania albo w użyczenie Agencji Mienia Wojskowego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1600

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1601

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1602

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1603

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1604

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1605

  Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1606

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu przedsięwzięć wykonywanych przez kierowników placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w poszczególnych stopniach alarmowych lub stopniach alarmowych CRP  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1607

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1608

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1609

  Ustawa z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1610

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1611

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1612

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1613

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  / Minister Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1614

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1615

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie kryteriów, na podstawie których okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego dokonuje oceny wagi stwierdzonego naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1616

  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1617

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu ,,Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1618

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie felczera  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1619

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1620

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1621

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1622

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1623

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1624

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2016 r. w sprawie sposobu wyznaczenia współczynnika korygującego oraz naliczania i pobierania opłaty prowizyjnej od gwarancji ostrożnościowej oraz wysokości tej opłaty  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1625

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1626

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1627

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1628

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1629

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1630

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1631

  Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o ratyfikacji Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992 r., przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1632

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie krajowej infrastruktury zaufania  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1633

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1634

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1635

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach strategicznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1636

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1637

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1638

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1639

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1640

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Agencję Mienia Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1641

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Opiekuńczo-Wychowawczemu ,,Nadzieja"  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1642

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1643

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1644

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1645

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu oraz terminów przeprowadzania kontroli realizacji strategii rozwoju lokalnego oraz w odniesieniu do operacji w ramach Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze" oraz wzoru upoważnienia do wykonywania czynności w ramach tych kontroli  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1646

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych dochodów i wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2016  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1647

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 października 2016 r. w sprawie wymaganej przepływności łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do internetu jednostek uprawnionych  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1648

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1649

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej ,,Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1650

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej ,,Za zasługi dla budownictwa", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1651

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1652

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1653

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1654

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1655

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1656

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1657

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1658

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2016 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1659

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów patentowych, dodatkowych świadectw ochronnych, świadectw ochronnych, świadectw rejestracji oraz dowodów pierwszeństwa wydawanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1660

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o współpracy w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i innych rodzajów przestępczości, podpisana w Dżakarcie dnia 2 lipca 2005 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1661

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 września 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o współpracy w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i innych rodzajów przestępczości, podpisanej w Dżakarcie dnia 2 lipca 2005 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1662

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie pomocy de minimis na finansowanie działalności upowszechniającej naukę  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1663

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowywania pytań testowych i zadań pisemnych na egzaminy konkursowy i komorniczy  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1664

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014- 2016  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1665

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1666

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1667

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1668

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1669

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1670

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1671

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1672

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Lubrańca w województwie kujawsko-pomorskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1673

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1674

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1675

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych wnioskodawcom tą drogą przez sądy oraz centralną informację  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1676

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1677

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1678

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1679

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1680

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących spółek, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1681

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz trybu przyznawania, zmieniania i wycofywania oraz sposobu weryfikacji podpisu elektronicznego do podpisywania kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1682

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1683

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2016 r. w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1684

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1685

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1686

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1687

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 2016 r. w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1688

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1689

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zatwierdzania metody wyznaczania składek na obowiązkowy system gwarantowania depozytów w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz jej udostępniania  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1690

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zatwierdzania metod wyznaczania składek na obowiązkowy system gwarantowania depozytów w bankach i oddziałach banków zagranicznych oraz ich udostępniania  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1691

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1692

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1693

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia sporządzanych w postaci elektronicznej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1694

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom w przypadku, gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1695

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1696

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1697

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1698

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1699

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1700

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dozoru elektronicznego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1701

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2016 r. w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2016 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1702

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2016 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2016 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1703

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2016 r. w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2016 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1704

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2016 r. w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2016 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1705

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2016 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1706

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2016 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2016 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1707

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2016 r. w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2016 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1708

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2016 r. w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2016 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1709

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1710

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1711

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1712

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2016 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w zakresie wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2016  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1713

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1714

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1715

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1716

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1717

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1718

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1719

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1720

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1721

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1722

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1723

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1724

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2016 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie ochrony międzynarodowej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1725

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1726

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1727

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1728

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2016 r. w sprawie podziału obciążeń przez akcjonariuszy i wierzycieli podporządkowanych z tytułu zawarcia przez instytucję umowy gwarancji ostrożnościowej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1729

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1730

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1731

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1732

  3Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu realizacji zadań związanych ze współpracą prokuratury z organizacjami międzynarodowymi lub ponadnarodowymi działającymi na podstawie umów międzynarodowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1733

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1734

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1735

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1736

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1737

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1738

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia listy rzeczników patentowych, wzoru legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokości opłat od wniosku o wpis lub zmianę wpisu na liście rzeczników patentowych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1739

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2016 r. w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności elektronicznym tytułom egzekucyjnym oraz sposobu przechowywania i posługiwania się elektronicznymi tytułami wykonawczymi  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1740

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1741

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1742

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1743

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1744

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1745

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1746

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1747

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy 2016-10-24  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1748

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1749

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1750

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1751

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1752

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1753

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r.  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1754

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2016 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1755

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1756

  Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców  / Minister Skarbu Państwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1757

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1758

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1759

  Ustawa z dnia 20 października 2016 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1760

  Ustawa z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1761

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1762

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2016 r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszaru podlegającego ograniczeniom w zakresie zdrowia zwierząt  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1763

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 14 października 2016 r. w sprawie metod badania jakości sprężonego gazu ziemnego (CNG)  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1764

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1765

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2016 r.  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1766

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1767

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy technicznej zawartej w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze"  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1768

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze" oraz warunków finansowania samorządu województwa w związku z wykonywaniem tych zadań  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1769

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1770

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1771

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1772

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2016 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia lub objęcia akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji lub o zamiarze stania się jednostką dominującą takiego zakładu  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1773

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2016 r. w sprawie trybu uznawania praktyki zawodowej wymaganej do uzyskania uprawnień inspektora dozoru jądrowego  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1774

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar oraz obejmowania procedurą celną i powrotnym wywozem sprzętu jednostek wojskowych i jednostek resortu spraw wewnętrznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1775

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1776

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1777

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1778

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1779

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1780

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1781

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1782

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1783

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1784

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" na lata 2007-2013  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1785

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1786

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1787

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1788

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1789

  Ustawa z dnia 5 października 2016 r. o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1790

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1791

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1792

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1793

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1794

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1795

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1796

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o notariacie  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1797

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1798

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1799

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Celnej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1800

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1801

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1802

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 14 października 2016 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1803

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bateriach i akumulatorach  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1804

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2016 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1805

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych, produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1806

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centrum urazowego dla dzieci  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1807

  Ustawa z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1808

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1809

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1810

  Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1811

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zastępczej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1812

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1813

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoły  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1814

  Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1815

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1816

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1817

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1818

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ücker  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1819

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1820

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1821

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1822

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1823

  Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1824

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1825

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1826

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1827

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1828

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu socjalnym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1829

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1830

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1831

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1832

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1833

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1834

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1835

  Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o ratyfikacji Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej dnia 23 lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych w dniu 11 czerwca 2014 r. w Genewie przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1836

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1837

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1838

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1839

  Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1840

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1841

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1842

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1843

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1844

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1845

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie oznakowania krwi i jej składników  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1846

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1847

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1848

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1849

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1850

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z akredytacją jednostek oceniających zgodność oraz maksymalnych wysokości tych opłat  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1851

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1852

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1853

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1854

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1855

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1856

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1857

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1858

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu ,,Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1859

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1860

  Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem"  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1861

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych  / Minister Sportu i Turystyki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1862

  Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1863

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1864

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1865

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1866

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1867

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1868

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1869

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1870

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1871

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1872

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1873

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1874

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1875

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1876

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1877

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1878

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2017 r. na rzecz obrony państwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1879

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1880

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1881

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1882

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru zarządzających ASI  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1883

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy pełniących służbę kandydacką  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1884

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1885

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1886

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1887

  Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1888

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1889

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1890

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie tras przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzenia towarów poza ten obszar oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych trasach  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1891

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1892

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1893

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zakresu kwartalnej informacji o wykorzystaniu środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego składanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny  / Minister Sportu i Turystyki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1894

  Decyzja Rady Unii Europejskiej nr 2014/335/UE, Euratom, z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1895

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 października 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej decyzji Rady Unii Europejskiej nr 2014/335/UE, Euratom, z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1896

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1897

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1898

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1900

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  / Minister Sportu i Turystyki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1901

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego  / Minister Sportu i Turystyki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1902

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1903

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1904

  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1905

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1906

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie sposobu identyfikacji koni rasy trakeńskiej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1907

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1908

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1909

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1910

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1911

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1912

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1913

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1914

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1915

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1916

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1917

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1918

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1919

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarft  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1920

  Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1921

  Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1922

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1923

  Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1924

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy na finansowanie ryzyka i dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1925

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej, jaka może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r.  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1926

  Ustawa z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1927

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1928

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1929

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1930

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1931

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1932

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1933

  Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1934

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1935

  Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1936

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2017 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1937

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1938

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1939

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Dzierzgowo w województwie mazowieckim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1940

  Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1941

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1942

  Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1943

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1944

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1945

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1946

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1947

  Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1948

  Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1949

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2016 r. w sprawie stawek opłat za czynności przeprowadzone w ramach kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1950

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1951

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1952

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1953

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie ,,Duży Dom"  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1954

  Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1955

  Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1956

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie niektórych czynności związanych z rejestracją nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1957

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1958

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2016 r. o sprostowaniu błędu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1959

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1960

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie realizacji recept farmaceutycznych lub zapotrzebowań w aptekach szpitalnych i zakładowych podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz wydawania produktów leczniczych z tych aptek  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1961

  Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1962

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie obliczania wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1963

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1964

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze"  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1965

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze"  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1966

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1967

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1968

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1969

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1970

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzoru oznaki służbowej inspektora rybołówstwa morskiego  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1971

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli podmiotów otrzymujących dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1972

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1973

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1974

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1975

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1976

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1977

  Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 r., podpisany w Seulu dnia 22 października 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1978

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 października 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 r., podpisanego w Seulu dnia 22 października 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1979

  Zmiany do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjęte w Londynie dnia 15 maja 2015 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1980

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 października 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej zmianami do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjętymi w Londynie dnia 15 maja 2015 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1981

  Protokół poprawek do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r., sporządzony w Monako z dnia 14 kwietnia 2005 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1982

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu poprawek do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r., sporządzonego w Monako dnia 14 kwietnia 2005 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1983

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1984

  Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1985

  Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1986

  Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1987

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1988

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1989

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1990

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1991

  Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1992

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1993

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1994

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1995

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie delegowania prokuratorów do Prokuratury Krajowej lub Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1996

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1997

  Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1998

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego niektórych grup i rodzajów opakowanych artykułów rolno-spożywczych lub artykułów rolno-spożywczych bez opakowań  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1999

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o adwokaturze  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2000

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od nagród otrzymanych w ,,Loterii Paragonowej 2 edycja"  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2001

  Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2002

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ,,Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2003

  Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2004

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych i aresztach śledczych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2005

  Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2006

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2007

  Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2008

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2009

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2010

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2011

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki pzedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2012

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2013

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2014

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2015

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2016

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2017

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej oraz terminów i sposobu jej uiszczania  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2018

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2019

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2020

  Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2021

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2022

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2023

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2024

  Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2025

  Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2026

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod technicznych ustalania zasięgu programu na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu w sposób rozsiewczy naziemny  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2027

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2028

  Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2029

  Zmiany do załącznika do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz Protokołem przyjętym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r., przyjęte w Londynie dnia 22 maja 2014 r. i dnia 21 listopada 2014 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2030

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 października 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej zmianami do załącznika do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz Protokołem przyjętym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r., przyjętymi w Londynie dnia 22 maja 2014 r. i dnia 21 listopada 2014 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2031

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wykazu lotnisk albo lądowisk wojskowych lub ich części niewykorzystywanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane  / Minister Infrastruktury i Budownictwaminister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2032

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2033

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2034

  Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o paszach  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2035

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2036

  Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2037

  Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2038

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2039

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2040

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2041

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2042

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2043

  Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2044

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2045

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach finansowania nauki  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2046

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2047

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2048

  Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2049

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie komitetu audytu  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2050

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Trybunale Stanu  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2051

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2052

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2053

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2054

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2055

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2056

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2057

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2058

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2059

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2060

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2061

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2062

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2063

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2064

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2065

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2066

  Ustawa z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2067

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2068

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, wynagrodzenia osób wchodzących w jej skład oraz opłat egzaminacyjnych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2069

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2070

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2071

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności, ich dokumentowania oraz weryfikacji  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2072

  Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2073

  Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2074

  Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2075

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2076

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i rodzaju sprawozdań oraz trybu i terminów ich przekazywania w ramach realizacji Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze"  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2077

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2078

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2079

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2080

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2081

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów komorniczych na pokrycie kosztów szkolenia  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2082

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2083

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2084

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zniesienia Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z siedzibą w Namysłowie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia, ustalenia siedzib i obszarów właściwości ośrodków zamiejscowych prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych poza siedzibą prokuratury  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2085

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2086

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2087

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2088

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2089

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2090

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2091

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2092

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2093

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2094

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2095

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2096

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie połączenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2097

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2098

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2099

  Ustawa z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2100

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2101

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2102

  Ustawa z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2103

  Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2104

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2105

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji kierowców  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2106

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2107

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowców  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2108

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2109

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2110

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2016  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2111

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2112

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2113

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2114

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2115

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2116

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2117

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnianych przez kierowców  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2118

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2119

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2120

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2121

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2122

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2123

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji pojazdów  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2124

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2125

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2126

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2127

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2128

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji kierowców  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2129

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2130

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji kierowców  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2131

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2132

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2133

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2134

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2135

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2136

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2137

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny skarbowy  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2138

  Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2139

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie powinien spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2140

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu ,,Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020"  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2141

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności stanowiących podstawę uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2142

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2143

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2017 r.  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2144

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2145

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2146

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2147

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2148

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację ,,Produkt polski"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2149

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2150

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2151

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2152

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2153

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2154

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2155

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2156

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2157

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2158

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2159

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2160

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przekazywania danych w kwartalnych raportach dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2161

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2162

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2163

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2164

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2165

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2166

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr