Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Strona zwróciła się z wnioskiem o udzielenie informacji w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług - usług transportowych prowadzonych w ramach działalności gospodarczej na rzecz pracodawcy.

sygnatura: VR/4407/14-29/05/MCz

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2005-07-13

słowa kluczowe:działalność wykonywana osobiście, umowa o pracę

D e c y z j a


Na podstawie art. 233 § 1 pkt. 2 lit. a ) w związku z art. 239 i art. 14 b § 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8/2005, poz. 60 ) , art. 15 ust. 1 , ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm ) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 7.04.2005r złożonego przez pana Wojciecha R. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer z dnia 29.03.2005r znak US 39/ZV/P/Pr/18/2005 uznające za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17.03.2005r w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego , Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


postanawia


- zmienić postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer i uznać za prawidłowe stanowisko Strony .


U z a s a d n i e n i e


Ze stanu faktycznego przedstawionego w postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer z dnia 29.03.2005r znak US39/ZV/P/Pr/18/2005 wynika, że Strona zwróciła się z wnioskiem o udzielenie informacji w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług - usług transportowych prowadzonych w ramach działalności gospodarczej na rzecz pracodawcy . Strona jest pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę ( cały etat , na czas nieokreślony ) i jednocześnie świadczy usługi transportowe na podstawie umowy o współpracy na rzecz swojego pracodawcy w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej . Strona działalność transportową wykonuje własnym samochodem, nie ponosi ekonomicznego ryzyka, nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za wyrządzone szkody . W świetle powyższego w ocenie Strony usługi te na podstawie art. 15 ust. 3 pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem .W postanowieniu z dnia 29.03.2005r znak US39/ZV/P/Pr/18/2005 Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer nie zgodził się ze stanowiskiem Strony zaprezentowanym we wniosku z dnia 17.03.2005r .W uzasadnieniu postanowienia organ pierwszej instancji stwierdził, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług podatnikami tego podatku są również osoby fizyczne , wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą , bez względu na rezultat takiej działalności . W myśl art. 15 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców , w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników , a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas , gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy .

Ponadto w myśl art 15 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług za wykonywaną samodzielnie działalność nie uznaje się czynności :

  - wymienionych w art. 12 ust. 1 - 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r , Nr 14, poz. 176 , ze zm ) ,
  - wykonywanych przez osobę fizyczną na podstawie umowy agencyjnej , umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje przepisy dotyczące umowy zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą , z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje prace na rzecz pracodawcy , z którym pozostaje w stosunku pracy ,
  - z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt. 2-8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonywania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności , wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej .

W wydanym postanowieniu organ pierwszej instancji zauważył, iż z wniosku Strony wynika, że podatnik :

  - prowadzi działalność gospodarczą i jest podatnikiem podatku od towarów i usług ,
  - wykonuje usługi w zakresie transportu towarów na podstawie umowy o współpracy ,
  - jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w firmie zlecającej usługi transportowe ,
  - działalność transportową wykonuje własnym samochodem ,
  - nie podnosi ekonomicznego ryzyka prowadzonej działalności ,
  - nie podnosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za wyrządzone szkody .


W świetle powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer stwierdził, że w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania przepis art. 15 ust. 3 pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług określający czynności , których nie uważa się za samodzielną działalność gospodarczą .Wobec powyższego organ pierwszej stwierdził, że Strona jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług .


Na wyżej wymienione postanowienie Strona złożyła zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej .W złożonym zażaleniu Strona podnosi, iż organ pierwszej instancji wydając postanowienie pominął przedstawione przez Stronę wnioski i uzupełniające wyjaśnienia złożone w trakcie postępowania . Dotyczy to w szczególności wyjaśnień i pisma Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 30.08.2004r , będącego odpowiedzią na zapytanie sp. z o. o " M" ( obie strony łączy stosunek prawny, tj. umowa o pracę i umowa o świadczenie usług transportowych ) . Strona podnosi także zarzut natury procesowej . W ocenie Strony w postanowieniu organu pierwszej instancji po zbadaniu stanu faktycznego , bardzo lakonicznie zostało wyjaśnione stanowisko Urzędu , co do uznania stanowiska Strony za nieprawidłowe . W ocenie Strony tego rodzaju podejście do wniosku (w zakresie stanu faktycznego sprawy ) narusza zasadę prawdy obiektywnej wynikającej z art. 122 Ordynacji podatkowej . Ponadto brak wyjaśnienia podnoszonych przez Stronę okoliczności stanowi naruszenie art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej . Strona podkreśla, iż w niniejszej sprawie organ podatkowy naruszył także art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej, bowiem w uzasadnieniu faktycznym swojego postanowienia pominął przedstawione przez Stronę okoliczności , choć ustawa nakłada na niego obowiązek usystematyzowania w uzasadnieniu całego materiału faktycznego sprawy . W złożonym zażaleniu Strona zauważa również, iż mając na uwadze stan faktyczny i prawny niniejszej sprawy zasadne jest twierdzenie, iż w przypadku świadczenia usług transportowych prowadzonych odrębnie w ramach działalności gospodarczej przez Stronę, tj. osobę fizyczną na rzecz swojego pracodawcy a zarazem zleceniodawcy , nie będzie samodzielną działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług . Strona zauważa, iż umowa zawarta o świadczenie usług transportowych na rzecz spółki M. sp. z o. o pozwala na zastosowanie w art. 15 ust. 3 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług , tj. ogranicza samodzielność zleceniobiorcy , zamawiający czyli M. ma decydujący głos w sprawie realizacji umowy oraz umowa zawiera inne postanowienia wskazujące na podległość podatnika względem zleceniodawcy z tytułu wykonywania usług ) , to świadczenie usług w ramach takiej umowy nie jest samodzielną działalnością gospodarcza o której mowa w art. 15 ust. 3 powołanej ustawy . W tym wypadku przychód z tytułu świadczenia w/w usług stanowi dla podatnika obrót nie podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług .Ponadto Strona podnosi, iż w przedmiotowej sprawie zostały wydane dwie różne interpretacje art. 15 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług : interpretacja Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 30.08.2004r znak IMUS 1471/443-172/04/MO wydana dla zleceniodawcy / pracodawcy Strony oraz interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer z dnia 5.08.2004r znak US39/ZV/832/2004 wydana dla Strony . W ocenie Strony takie postępowanie narusza zasady demokratycznego państwa prawa oraz podważa zaufanie podatnika do organów powołanych do przestrzegania prawa .


Po rozpatrzeniu akt sprawy i zażalenia, Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, co następuje :

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm ) w okresie od dnia 1 maja 2004r do dnia 31 maja 2005r za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności wykonywanych przez osobę fizyczną na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy . Z brzmienia art. 15 ust. 3 pkt. 2 powołanej ustawy, obowiązującej do dnia 31 maja 2005r , wynika, że wyłącznie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotyczy osób fizycznych, które pozostając w stosunku pracy z pracodawcą wykonywały również dodatkowo w ramach umów cywilnoprawnych czynności na rzecz swojego pracodawcy . W świetle powyższego, czynności wykonywane przez osobę fizyczną również w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy agencyjnej , zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze na rzecz pracodawcy , z którym osoba ta pozostaje w stosunku pracy, w świetle przepisów w/w ustawy o podatku od towarów i usług , w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 maja 2005r , nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług , gdyż nie są one zakwalifikowane do samodzielnej działalności gospodarczej , przy spełnieniu przesłanek wynikających z w/w przepisu .

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej informuje, że ustawą z dnia 21 kwietnia 2005r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 90, poz. 756 ) uchylony został przepis art. 15 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług .Od dnia 1 czerwca 2005r osoby fizyczne wykonujące czynności w ramach w/w umów i jednocześnie pozostający w stosunku pracy ze zleceniodawcą nie korzystają automatycznie z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług , lecz osoby te powinny dokonać analizy zawartych umów pod kątem warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich .

W świetle powyższego w oparciu o ustalony stan faktyczny niniejszej sprawy Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, iż zasadna jest zmiana postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer z dnia 29.03.2005r znak US39/ZV/P/Pr/18/2005 .

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY